Méid an Téacs

Eolas do Mhúinteoirí agus Stiúrthóirí

Tá súil againn cur leis an rannóg seo de réir a chéile, le go mbeidh sí ina hacmhainn luachmhar d’ábhar oidí agus d’fhoireann na scoileanna agus naíonraí lán-Ghaeilge. Má tá moltaí agat ina leith, d’fháilteoimis go mór rompu – is féidir ríomhphost a sheoladh chuig clare@gaelscoileanna.ie.

Taithí oibre le Gaelscoileanna Teo.

Cuireann Gaelscoileanna Teo. deiseanna taithí oibre ar fáil in oifigí na heagraíochta do mhic léinn gur mian leo obair dheonach a dhéanamh linn. Is beirt ar a mhéid ag an t-aon am amháin a bheadh i gceist. Tá fáilte roimh iarratais ar thaithí oibre linn ó mhic léinn iarbhunscoile agus mic léinn ag an tríú leibhéil agus is féidir iarratas a sheoladh ar ríomhphost chuig oifig@gaelscoileanna.ie.

Seo thíos teistiméireacht ó mhac léinn a thug faoi obair dheonach linn agus atá anois ag obair mar mhúinteoir bunscoile. Bhí sí ina chabhair ollmhóir dúinn i rith an tréimhse a chaith sí ag obair go deonach linn!

Go raibh míle maith agat as ucht an taithí a thug sibh dom ar an nGaelscolaíocht – murach an taithí, an spreagadh agus an tacaíocht a chuir sibh ar fáil dom, ní dóigh liom go mbeinn muiníneach go leor chun múineadh i nGaelscoil!

Cáilíochtaí de dhíth le múineadh trí mheán na Gaeilge

Níl aon cháilíocht sa bhreis de dhíth le bheith i do mhúinteoir i mbunscoil lán-Ghaeilge (seachas aon scoil eile atá aitheanta ag an Stát) de réir rialacháin na Roinne Oideachais & Scileanna. Is gá go mbeadh an An Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile ag múinteoirí atá fostaithe i scoileanna Gaeltachta, múinteoirí atá fostaithe i scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar ghnáthmheán teagaisc agus múinteoirí a mhúineann ábhar ar bith (cés móite den Ghaeilge) trí mheán na Gaeilge i scoil ar bith. Tá gach eolas maidir leis na cáilíochtaí atá de dhíth ag leibhéil na bunscoile agus na hiarbhunscoile ar fáil ar shuíomh na Roinne: www.education.ie (féach Oideachas Tosaigh do Mhúinteoirí Bunscoile agus Oideachas Tosaigh do Mhúinteoirí Iarbhunscoile) agus www.examinations.ie (Coimisiún na Scrúduithe Stáit). Is gá go mbeifeá líofá sa Ghaeilge le múineadh i scoil lán-Ghaeilge agus luíonn sé faoi phátrún agus bainistíocht na scoile le cinntiú go bhfuil Gaeilge sásúil ag aon iarratasóir ar post mhúinteora i scoil lán-Ghaeilge.

Níl cead ach amháin ag múinteoirí atá cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta teagasc i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna atá aitheanta ag an Stát, scoileanna lán-Ghaeilge ina measc, agus tá gach eolas maidir leis an gComhairle agus clárú leo ar fáil ar www.teachingcouncil.ie.

Is gá do mhúinteoirí bunscoile a bhfuair a gcuid oiliúna thar lear riachtanas na Gaeilge a shásamh chun a bheith go hiomlán cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Is iad Oifig na gCáilíochtaí Gaeilge a chuireann an Scrúdú Cáilíochta Gaeilge ar fáil agus tá eolas maidir leis ar fáil ar www.ilrweb.ie.

Eolas ar www.gaelscoileanna.ie

Amach anseo cuirfear mír nua leis an suíomh ar a mbeidh múinteoirí agus stiúrthóirí in ann acmhainní atá forbartha acu féin don seomra ranga agus naíonra a roinnt le múinteoirí agus stiúrthóirí eile, ach san eatraimh seo thíos ábhar atá ar an suíomh cheana féin a bhféadfadh bheith ina chabhair:

Acmhainní

Naisc agus ábhar le híoslódáil, rangaithe de réir na ceannteidil thíos:

  • Eolas Ginearálta maidir le Gaeloideachas
  • Eolas maidir le Tumoideachas
  • Polasaithe Samplacha
  • Foilseacháin Gaelscoileanna Teo.
  • Staitisticí
  • Feachtais
  • Conarthaí Fostaíochta
  • Reachtaíocht
  • Ciorcláin
  • Treoirlínte do Scoileanna

Pobal na Scoile

Deontais d’imeachtaí idirscoile, smaointe d’imeachtaí agus turais trí mhéan na Gaeilge agus tuairisc ó scoileanna a ghlac páirt sa scéim deontais.

Taighde

Liosta d’ábhar taighde ar an ngaeloideachas agus leaganacha leictreonacha de le híoslódáil.

Oiliúint

Nótaí le híoslódáil ó na seisiúin oiliúna a chuireann Gaelscoileanna Teo. ar fáil i gcaitheamh na bliana; ábhar na gceardlann ag an gComhdháil Bhliantúil agus na seisiúin oiliúna do Bhoird Bhainistíochta san áireamh.

Comhdháil Bhliantúil

Eolas maidir le Comhdháil Bhliantúil agus Cruinniú Chinn Bliana Gaelscoileanna Teo.

Naisc

Naisc le suíomhanna ábharach d’earnáil na gaelscolaíochta, rangaithe de réir na ceannteidil thíos:

  • Gaelscolaíocht
  • Oideachas
  • Patrúin agus eagraíocht tacaíochta Scoileanna in Éireann
  • Na Meáin
  • Gaeilge ag an tríú leibhéil
  • Eagraíochtaí Gaeilge
  • Áiseanna Teanga
  • Acmhainní do Scoileanna
  • Poist Múinteoireachta

Seirbhís Nuachta

Cuimsíonn an tseirbhís nuachta scéalta ón scoilphobail, gearrthóga ó na meáin agus preasráitis ó Gaelscoileanna Teo. Is féidir clárú le nuacht na heagraíochta a fháil ar ríomhphost uair in aghaidh an lae trí do sheoladh ríomhphost a chur sa bhosca ar an leathanach baile. Tá fotha RSS ann don nuacht chomh maith. Má tá nuacht agat le roinnt ar na scoileanna lán-Ghaeilge agus pobal na gaelscolaíochta i gcoitinne, tá fáilte romhat do scéal agus grianghraif a sheoladh chugainn ar ríomhphost:oifig@gaelscoileanna.ie. Foilsítear nuacht go laethúil ar an suíomh agus foilsítear nuachtlitir Gaelscoileanna Teo. trí huaire in aghaidh na bliana.