Méid an Téacs

Pátrúnacht

An Fóram ar Phátrúnacht agus Iolrachas in Earnáil an Bhunoideachais

Foilsíodh Tuarascáil an Ghrúpa Comhairligh ar Phátrúnacht agus Iolrachas sna Bunscoileanna i mí Aibreán 2012. Is féidir an tuarascáil a léamh anseo. I Meitheamh 2012, thug an tAire a fhreagra oifigiúil air móide eolas faoin bplean gnímh idir lámha. Tá tagairt sa phlean gnímh do na scoileanna lán-Ghaeilge.

Suirbhéanna maidir le Rogha na dTuismitheoirí

Tá tús curtha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna le próiseas nua chun breathnú ar an gcaoi a bhfeadfaí roinnt scoileanna atá á reáchtáil ag an Eaglais Chaitliceach a aistriú chuig comhlachtaí pátrúnachta eile i 43 ceantar ar fud na tíre. Is éard a tharlóidh sa chéad chéim den phróiseas seo ná go n-iarrfar ar na tuismitheoirí nó na caomhnóirí go léir a bhfuil leanaí acu atá ag freastal ar bhunscoileanna nó ar réamhscoileanna sna ceantair sin a insint don Roinn cén cineál bunscoile ar mhaith leo go mbeadh a gcuid leanaí ag freastal orthu. Is éard atá i gceist ná a fháil amach cé mhéid éilimh atá i measc tuismitheoirí/caomhnóirí maidir le rogha níos leithne a bheith acu ó thaobh cineálacha scoile sna ceantair sin a bhfuil rogha teoranta iontu faoi láthair. Úsáidfear freagraí na dtuismitheoirí/gcaomhnóirí le féachaint cad iad na hathruithe atá riachtanach, más gá aon athrú a dhéanamh, chun go mbeidh rogha níos leithne ann ó thaobh bunscoileanna de sna ceantair sin.

Rinneadh suirbhé i gcúig cheantar píolótacha i Fómhair 2012; An tInbhear Mór, Caisleán an Bharraigh, Fionnbhrú (lena n-áirítear An Choill Mhór Thiar agus Beaumont), Baile Átha Troim agus an Trá Mhór

Tá suirbhéanna ar oscailt i 38 ceantar eile go dtí an 8 Feabhra 2013. Tá tuilleadh eolais maidir leis an bpróiseas anseo.

Tá blag nua ag An Foras Pátrúnachta maidir leis an gcineál pátrúnachta a chuireann An Foras ar fáil, is féidir é a léamh anseo.

Nasc cuig na suirbhéanna: EDUCATION.IE

Preasráitis ar an ábhar seo:

Liosta na 38 ceantar ina bhfuil suirbhéanna ar bun:

 1. Béal an Átha
 2. Béal Átha na Sluaighe
 3. Droichead na Bandan
 4. Bun Cranncha
 5. Biorra
 6. Carraig na Siúire
 7. Carraig Uí Leighin
 8. Cill Droichid
 9. Cluain Meala
 10. An Cóbh
 11. Baile Átha Cliath 6
 12. Dún Garbháin
 13. Éadan Doire
 14. Inis Córthaidh
 15. Mainistir Fhear Maí
 16. Ceanannas
 17. Cill Airne
 18. Léim an Bhradáin
 19. An Longfort
 20. Baile Locha Riach
 21. Mullach Íde
 22. Muineachán
 23. An tAonach
 24. Ros Mhic Thriúin
 25. Baile Phámar/Baile Formaid/Séipéal Iosóid/Gort na Silíní san áireamh
 26. An Pasáiste
 27. Port Mearnóg
 28. Ros Comáin
 29. Ros Cré
 30. An Ros
 31. Sionainn
 32. Na Sceiri
 33. Durlas
 34. Tiobraid Árann
 35. Tuaim
 36. Cathair na Mart
 37. Cill Mhantáin
 38. Eochaill

Tá 311 bunscoil reatha sna 38 ceantar.