Méid an Téacs

Scoileanna Nua

Tá léarscáil anseo do na scoileanna lán-Ghaeilge (bun agus iarbhunleibhéal) ar fud na tíre: Léarscáil

Níl scoil i mo cheantar!

Mura bhfuil scoil i do cheantar, tá seans go bhfuil feachtas ar bun le ceann a bhunú ann. Tá Gaelscoileanna Teo. ag obair le coistí bunaithe timpeall na tíre le cinntiú go mbeidh oideachas trí mheán na Gaeilge mar rogha ag daltaí agus tuismitheoirí ina gceantair féin. Is grúpaí pobail iad na coistí seo a tháinig le chéile toisc riachtanais agus éilimh an phobail áitiúil i leith na gaelscolaíochta. Tá gach eolas maidir leis na feachtais atá ar bun ag na grúpaí seo ar fáil ó Clare ar 01 8535193 nó clare@gaelscoileanna.ie. Más mian leat coiste a chur ar bun i do cheantar féin, tá gach fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn.

Faoi láthair, tá coistí ag feidhmiú sna ceantair seo a leanas:

D’fhógair an Roinn Oideachais agus Scileanna socruithe nua i gcomhair pátrúnachta scoileanna nua ar an 27 Meitheamh 2011. Is féidir iad a léamh anseo. Tá liosta foilsithe ag an Roinn de na ceantair ina mbeidh scoileanna nua de dhíth as seo go 2017, agus is féidir an liosta a léamh anseo. Tá liosta na Roinne bunaithe ar déimeagrafaic, áfach, seachas ar éilimh na dtuismitheoirí agus ní léir go bhfuil siad ag tabhairt aitheantas mar is ceart don éileamh ná do gheallúint an Stáit i dtaobh tacú le soláthar na gaelscolaíochta.

Tá comhairliúchán poiblí ar bun ag an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le rogha tuismitheoirí i leith pátrúnacht scoile. Tá eolas tábhachtach maidir leis an bpróiseas anseo.

Bunscoileanna Nua:

2014

Tá 2 bhunscoil nua le bunú i 2014, ach níl aon scoil lán-Ghaeilge ina measc.

Rinne An Foras Pátrúnachta iarratas ar phátrúnacht na scoile nua i gCeantar Dhumhach Trá/na Rinne, Baile Átha Cliath ach roghnaíodh Educate Together bunaithe ar an líon léiriú suime a bhfuair an pátrún ó thuismitheoirí an cheantair.

Roghnaíodh Educate Together mar phátrún ar an scoil nua i gCeantar Chnoc na Cathrach, Gaillimh, bunaithe ar an líon léiriú suime a bhfuair an pátrún ó thuismitheoirí an cheantair. Is féidir go mbunófaí an dara scoil i gCnoc na Cathrach in 2015 faoi phátrúnacht Lifeways Ireland Teo., scoil le sainmheon Steiner, bunaithe ar éileamh.

Cuirfear bunú scoileanna nua i Sord i mBaile Átha Cliath agus Mainistir na Corann/Carraig Thuathail i gCorcaigh siar agus déanfar athbhreithniú ar na ceantair i gceann bliana. Níl aon eolas ar fáil go fóill maidir leis na ceantair ina mbeidh scoileanna nua le bunú i 2015.

Is féidir glaoch a chur ar Clare ag 01 8535193 nó ríomhphost a chur chuig clare@gaelscoileanna.ie le tuilleadh eolais a fháil maidir leis an bpróiseas le pátrúin na scoileanna seo a aithint.

Tá sé curtha in iúl ag an Roinn Oideachais agus Scileanna go ndéanfar freastal ar an éileamh ar an ngaelscolaíocht i mBiorra, Co. Uíbh Fháilí trí ghaelscoil nua a bhunú ann faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta. Níl bliain oscailte na scoile seo aitheanta ag an Roinn go fóill ach tá súil ag an gcoiste bunaithe go n-osclófar i 2015 í. Tá níos mó eolas ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Biorra le Gaeilge.

2013

GS na Giúise logoGaelscoil na Giúise, Teach na Giúise, Baile Átha Cliath 24

An Foras Pátrúnachta atá mar phátrún ar an scoil. Tá an scoil lonnaithe go sealadach in Ionad Pobail Theach Giúise agus tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.gaelscoilnagiuise.ie. Is scoil comhoideachais, ilchreidmheach í. Is féidir teagmháil díreach a dhéanamh le príomhoide na scoile, Fionnuala Ní Riain, más mian leat do pháiste a chlárú leis an scoil (01 5520998 nó gaelscoilnagiuise@gmail.com). Tá áiteanna ar fáil do Mheán Fómhair 2014!

GS Shliabh Rua logoGaelscoil Shliabh Rua, An Chéim, Baile Átha Cliath 18

An Foras Pátrúnachta atá mar phátrún ar an scoil. Tá an scoil lonnaithe go sealadach i De La Salle Palmerston Rugby Club agus tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.gaelscoilshliabhrua.ie. Is scoil comhoideachais, ilchreidmheach í. Is féidir teagmháil díreach a dhéanamh le príomhoide na scoile, Conchúr Ó Raghallaigh (01 2921774 nó gaelscoilshliabhrua@gmail.com) más mian leat do pháiste a chlárú. Tá áiteanna ar fáil do Mheán Fómhair 2014!

GS Mhic Aodha logoGaelscoil Mhic Aodha, Baile Chill Dara

An Foras Pátrúnachta atá mar phátrún ar an scoil. Tá an scoil lonnaithe in aice le Kildare Town ETNS agus tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.gaelscoilmhicaodha.com. Is scoil comhoideachais, ilchreidmheach í. Is féidir teagmháil díreach a dhéanamh le príomhoide na scoile, Nórma Ní Chonchúir, más mian leat do pháiste a chlárú (045 535588 nó gaelscoilmhicaodha@gmail.com). Tá áiteanna ar fáil do Mheán Fómhair 2014! 

Iar-bhunscoileanna agus Aonaid Nua:

2015

Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí

Is faoi Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí a bheidh an iarbhunscoil nua lán-Ghaeilge atá le hoscailt i gCarraig Uí Leighin. Is féidir teagmháil díreach a dhéanamh le Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí más mian leat dalta a chlárú (ceo@corkvec.ie).

Gaelcholáiste de Lacy, Cill Dhéagláin, Co. na Mí (Aonad lán-Ghaeilge)

Is faoi Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus Mí a bheidh an aonad nua lán-Ghaeilge atá le hoscailt i gCill Dhéagláin. Is féidir teagmháil díreach a dhéanamh leis an scoil más mian leat dalta a chlárú (foirm le híoslódáil anseo).

2014

Gael-Choláiste an Phiarsaigh, Dún Droma, Baile Átha Cliath

An Foras Pátrúnachta a bheidh mar phátrún ar an iarbhunscoil lán-Ghaeilge nua i nDún Droma, agus is scoil il-sainchreidmheach agus comhoideachais a bheidh inti. Is féidir teagmháil díreach a dhéanamh le coiste na scoile más mian leat dalta a chlárú; féach www.gaelcholaiste.com, glaoigh ar 01 6294110 (An Foras Pátrúnachta) nó  087 9790193 (Lorcán Mac Gabhann).

Coláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín, Baile Átha Cliath

An Foras Pátrúnachta a bheidh mar phátrún ar an iarbhunscoil lán-Ghaeilge nua i mBaile Brigín, agus is scoil il-sainchreidmheach agus comhoideachais a bheidh inti. Is féidir teagmháil díreach a dhéanamh le An Foras Pátrúnachta más mian leat dalta a chlárú (01 6294110). Tá eolas maidir leis an scoil le fáil ar www.colaisteghlornamara.com chomh maith.

Maigh Nuad (Aonad lán-Ghaeilge)

Is iad Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Cill Mhantáin a aithníodh mar phátrún ar an scoil nua atá le bunú i Maigh Nuad, agus tá Aonad lán-Ghaeilge le bunú sa scoil mair aitheantas ar an éileamh fíor-láidir atá ar an ngaelscolaíocht sa cheantar. Tá sé luaite ag an Aire Oideachais go mbeidh deis aige amach anseo fás ina scoil neamhspleách. Is féidir teagmháil díreach a dhéanamh le Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Cill Mhantáin más mian leat dalta a chlárú (ceo@kwetb.ie).

Gaelcholáiste Dáibhís

Osclófar Aonad lán-Ghaeilge mar chuid de Choláiste Dáibhís agus is féidir dalta a chlárú trí teagmháil díreach a dhéanamh leis an scoil (admin@daviscollege.ie).

2013

Coláiste Lú, Dún Dealgan (Aonad lán-Ghaeilge)

Tá rath ar an aonad ónar osclaíodh í i 2013. Tá gach eolas maidir leis ar fáil ar www.colaistelu.ie.  Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an scoil ar 042 9352428 nó eolas@colaistelu.ie.