Text size

Le Chéile Trí Ghaeilge Grants

***Níl an scéim don bhliain 2018 ar oscailt go fóill***

Cuirfear fógra amach á oscailt go luath

Le Chéile Trí Ghaeilge

Tá Gaeloideachas ag cur deontais ar fáil do naíonraí agus do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta tríd an scéim ‘Le Chéile Trí Ghaeilge’. Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil buiséad ceadaithe don scéim don tréimhse Feabhra – Nollaig 2017 agus go bhfuil muid ag glacadh le hiarratais d’imeachtaí atá beartaithe laistigh den tréimhse seo. Bíonn an-tóir ar an deontas seo, agus molaimid do naíonraí agus do scoileanna an deis a thapú agus iarratas a dhéanamh go luath! Ceadaítear na deontais ar bhonn tús freastail. Ní gá go mbeidh sonraí an imeachta deimhnithe agat leis an iarratas a dhéanamh, is leor cur síos ar a bhfuil beartaithe. Déantar na h-íocaíochtaí de réir admhála i ndiaidh an imeachta. Cuirtear fáilte roimh réimse leathan imeachtaí agus roimh iarratais ó:
•    Naíonraí / naíscoileanna
•    Bunscoileanna
•    Iarbhunscoileanna

Is deis mhaith í seo comhcheangal idir scoileanna Gaeltachta agus Galltachta a chruthú agus imeachtaí a reachtáil i gcomhpháirt lena chéile.

Tríd an scéim seo, bíonn deis ag naíonraí agus scoileanna imeacht dá rogha féin a reáchtáil le naíonraí agus scoileanna eile. Cuireann Gaeloideachas an tacaíocht thíos ar fáil:

 • €250/£225 an t-uasmhéid atá ar fáil d’aon imeacht le 2 pháirtí éagsúla* rannpháirteach ann
 • €500/£450 an t-uasmhéid atá ar fáil d’aon imeacht le 3 pháirtí éagsúla* rannpháirteach ann
 • €750/£675 an t-uasmhéid atá ar fáil d’aon imeacht le 4 pháirtí éagsúla* nó níos mó rannpháirteach ann

Baineann na deontais seo leis an tréimhse Feabhra – Nollaig 2017 amháin. Ní féidir linn deontais a cheadú d’imeachtaí lasmuigh den tréimhse sin.

Tugann na himeachtaí seo deis tábhachtach do naíonraí agus do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta nasc a chruthú le chéile. Ó thráth na gceist go cluichí peile, spreagann na himeachtaí ilghnéitheacha seo cumarsáid agus spraoi trí mheán na Gaeilge, rud a théann chun leasa an naíonra agus na scoile, chun leasa na bpáistí agus na ndaltaí agus chun leasa an phobail. Is féidir teagmháil a dhéanamh liom má tá ceist ar bith agat ina leith. Tá liosta ar ár suíomh d’eagraíochtaí a chuireann seirbhísí trí Ghaeilge ar fáil agus seans go mbeidh spreagadh ann daoibh agus sibh ag pleanáil i dtreo imeacht a reáchtáil – féach http://www.gaelscoileanna.ie/imeachtai-turais/

Léigí go cúramach na coinníollacha thíos. Má tá ceist ar bith, seol ríomhphost chuig sandra@gaelscoileanna.ie nó glaoigh ar an oifig ag 01-8535194

Tá an scéim deontais seo á maoiniú ag Foras na Gaeilge.

Is féidir an fhoirm iarratais a chomhlánú anseo:

Le Chéile Trí Ghaeilge

 • Sonraí Teagmhála

 • Sonraí Bainc

  Íocfar an deontas trí aistriú bainc – chuige sin tá na sonraí seo a leanas riachtanach.
 • Sonraí na hImeachta

 • Is gá go mbeadh ar a laghad naíonra nó scoil amháin eile ainmnithe anseo.
 • Is leor an mí a lua mura bhfuil dáta deimhnithe. Cabhraíonn sé linn ár mbuiséid a phleanáil.
 • Ní gá a bheith sonrach, seo díreach go mbeimid in ann tagairt a dhéanamh dó in aon comhfhreagras, m.sh. Tráth na gCeist, picnic, comórtas fichille, corn peile, lá scléipe, turas, ceardlann srl.
 • Costais

 • Cuireann Gaelscoileanna Teo. uasmhéid de:
  €250 / £225 ar fáil d’imeacht le 2 naíonra/scoil rannpháirteach ann
  €500 / £450 d’imeacht le 3 naíonra/scoil nó níos mó rannpháirteach ann
  €750 / £675 más 4 naíonra/scoil nó níos mó atá le bheith rannpháirteach
  Déantar na h-íocaíochtaí de réir admhála.

Coinníollacha na Scéime 2017 

Cuireann Gaeloideachas deontas d’imeachtaí ar fáil do scoileanna, naíonraí agus naíscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar bhonn uile oileáin le deis a thabhairt dóibh imeacht dá rogha féin a reáchtáil trí mheán na Gaeilge chun leas chur chun cinn na teanga i measc na ndaltaí idir scoileanna, naíonraí agus naíscoileanna eile.

 1. Tá an tionscadal seo dírithe ar scoileanna, naíonraí agus naíscoileanna lán-Ghaeilge, laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht sa dá dhlínse.
 2. Is gá go mbeadh íosmhéid de 2 pháirtí* éagsúla rannpháirteach san imeacht.
 3. Ní cheadófar níos mó ná iarratas amháin in aghaidh na bliana d’aon scoil/naíonra/naíscoil.
 4. Is le scoil/naíonra/naíscoil amháin a íocfar an deontas – ní féidir deontas a íoc le haon tríú pháirtí.
 5. Is ar bhonn admhálacha agus tuairisce amháin a íocfar an deontas.
 6. Is féidir go mbainfidh na páirtithe le leibhéil éagsúla, i.e. naíonra le naíonra eile*, naíonra le bunscoil, nó bunscoil le hiarbhunscoil, thuaidh agus theas.
 7. Féadfaidh scoileanna, naíonraí agus naíscoileanna lán-Ghaeilge imeacht a reáchtáil le scoileanna agus seirbhísí réamhscoile a fheidhmíonn trí Bhéarla ach is gá go mbeadh an imeacht féin trí mheán na Gaeilge
 8. Tabharfar tús áite d’iarratais de réir mar a thagann siad chun na hoifige, agus de réir buiséid teoranta na scéime. Moltar iarratas a dhéanamh roimh don imeacht tarlú, le deimhniú go mbeidh deontas ar fáil chuige.
 9. Cuirfear iarratais nach féidir a cheadú de dheasca ró-éilimh ar liosta feithimh.
 10. Bronnfar uasmhéid in aghaidh an imeachta bunaithe ar líon na scoileanna/naíonraí/naíscoileanna rannpháirteacha:
 • €250/£225 an t-uasmhéid atá ar fáil d’aon imeacht le 2 pháirtí éagsúla* rannpháirteach ann
 • €500/£450 an t-uasmhéid atá ar fáil d’aon imeacht le 3 pháirtí éagsúla* rannpháirteach ann
 • €750/£675 an t-uasmhéid atá ar fáil d’aon imeacht le 4 pháirtí éagsúla* nó níos mó rannpháirteach ann
 1. Ar bhonn dea-chleachtais, moltar go mbeadh comhroinnt costais idir na rannpháirtithe i gceist, ach luíonn sé faoin iarratasóir é seo a bhainistiú
 2. Is gá go gcuirfí tuairisc c.200 focal ar an imeacht chuig Gaeloideachas
 3. Fáilteofar go mór roimh ghrianghraif a sheoladh ar ríomhphost chuig Gaeloideachas le go bhfoilseofar iad ar gaelscoileanna.ie
 4. Tá cead ag Gaeloideachas deontas a aisghairm i leith mí-úsáide

* Ní aithneofar dhá sheisiún naíonra mar dhá rannpháirtí éagsúla.