Méid an Téacs

Comhdháil Bhliantiúil Gaelscoileanna TEO

Samhain 15, 2007

Ag neartú na Gaelscolaíochta

Tabharfaidh saineolaí idirnáisiúnta ar an tumoideachas, an tOllamh Richard Johnstone ó Ollscoil Sterling, Alban, léacht na Comhdhála ag Comhdháil Oideachais agus Bhliantúil GAELSCOILEANNA TEO. 2007, ar an Aoine an 16 Samhain 2007 san Óstán South Court, Luimneach.  Labhróidh Caitríona Ruane, Comhalta Tionóil, Aire Oideachais Thuaiscirt Éireann ar an ábhar práinneach ina hóráid oíche Dé hAoine ar theideal agus ar théama na Comhdhála ‘Ag Neartú na Gaelscolaíochta”.

Níos luaithe sa tseachtain seo sheol GAELSCOILEANNA TEO. feachtas i mBaile Átha Cliath a throideann i gcoinne cinneadh na Roinne Oideachais agus Eolaíochta deireadh a chur le cleachtas an luath-thumoideachais i mbunscoileanna lán-Ghaeilge i ndiaidh an dara théarma de rang na naíonáin sóisearach. Tiocfaidh an bac seo i bhfeidhm ó Eanáir 2008 mura ndéantar ciorclán 0044/2007 a aistharraingt. Leanfaidh an rogha do scoileanna ó thuaidh an córas luath-thumoideachais a chur i bhfeidhm.

Osclóidh Gearóid Ó Conluain, Leas-Phríomhchigire na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, an Chomhdháil ‘Ag neartú na Gaelscolaíochta’ maidin Dé hAoine.

Thar an dá lá pléfidh idir chleachtóirí agus saineolaithe saincheisteanna tábhachtacha na gaelscolaíochta lena n-áirítear:-

  • léitheoireacht agus litearthacht sna bunscoileanna lán-Ghaeilge,
  • forbairt agus pleanáil uile-scoile,
  • comhtháthú pháistí gan cúlra gaelscolaíochta san Iar-bhunscoil lán-Ghaeilge,
  • Idirchultúrachas sna scoileanna lán-Ghaeilge an an dá leibhéal, agus
  • acmhainní agus foinsí tacaíochta do mhúinteoirí sa chóras gaelscolaíochta.

“Tá sé an-tráthúil go dtiteann an Chomhdháil, a bhfuil ‘neartú na gaelscolaíochta‘ mar ábhar phlé aici le linn feachtais ar an luath-thumoideachas atá á reáchtáil ag an eagraíocht,” a deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach GAELSCOILEANNA TEO. “Bunchloch neartú na gaelscolaíochta is ea cothabháil an chórais tumoideachais mar rogha oideachais d’ardchaighdeán. Tá tréan-iarracht á déanamh chun feasacht a ardú i measc an phobail agus baill an Oireachtais ar oll-thábhachtacht an chórais luath-thumoideachais mar rogha do scoileanna agus tuismitheoirí na tíre seo”, a deir Bláthnaid.

“Tabharfaidh an tOllamh Johnstone agus an tAire Ruane léargas fíor-spéisiúil dúinn ar ollthábhacht an luath-thumoideachais agus táim cinnte go spreagtar na toscairí chun troid i gcoinne deireadh leis an gcóras. Mar a bhíonn riamh, beimid ag súil go mór le bualadh le múinteoirí, príomhoidí, tuismitheoirí agus le heagraíochtaí Gaeilge agus Oideachais thar an dá lá,” a deir Bláthnaid.

Is í GAELSCOILEANNA TEO. eagraíocht chomhordaitheach na scoileanna lánGhaeilge.  Cabhraíonn sí le tuismitheoirí agus le grúpaí áitiúla scoileanna nua a bhunú agus tacaíonn sí leis na scoileanna atá bunaithe cheana féin.

Clárú don Chomhdháil agus breis eolais:

Oifig ag 01-4773155 nó Bláthnaid ní Ghréacháin ag 086 8050335

Críoch

An Tumoideachas – Ár Rogha

Samhain 12, 2007

Tá suíomh idirlín speisialta bunaithe ag GAELSCOILEANNA TEO. don bhfeachtas tumoideachais, An Tumoideachas – Ár Rogha. Sa suíomh idirlín tugtar cúlra an tsuíomh reatha an luath-thumoideachais in Éirinn agus an bhfeachtas i gcoitinne:

WWW.ROGHA.ORG

Iarrann muid ar an bpobal tacú lenár bhfeachtas trí na litreacha thíos a chur i gcló, a shíniú agus a seoladh go dtí an Aire Oideachais agus Eolaíochta agus chuig polaiteoirí áitiúla.

Litir Achainí chuig an Aire Oideachais agus Eolaíochta

Litir Achainí chuig Polaiteoirí

Scoileanna Nua ag Teacht go Luath

Samhain 11, 2007

Scoileanna nua ag teacht go luath

Bunleibhéal  

Ceantar:        Ros Eo, Co. Bhaile Átha Cliath
Teagmhálaí:     Alex O’Mahony
Fón:                086-0852878

Ceantar:        Éadan Doire, Co. Uíbh Fhailí
Teagmhálaí:     Lesley Gavin
Fón:                087-4120769
Ríomhphost:    

Ceantar:        Gaelscoil Lorgan, Baile na Lorgain, Co. Mhuineacháin.
Teagmhálaí:     Breandán Ó Dufaigh
Fón:                086-3815672 / 047-84048
Ríomhphost:    bodufaigh@eircom.net

Ceantar:        Ros Mhic Thriúin, Co. Loch Garman 
Teagmhálaí:     Liz Burdon
Guthán:           086-0843653
Ríomhphost:    dathai_forde@yahoo.com            

Ceantar:        Na Clocha Liath, Co. Chill Mhantáin
Teagmhálaí:     Dorothy O’Connell, Oifigeach Riaracháin
Fón:                0869624378
Ríomhphost:    dorothy.connell@gmail.com

Ceantar:        Dún Geanainn, Co. Thír Eoghain
Teagmhálaí:     Mícheál Ó Duibh, Comhairle na Gaelscolaíochta
Fón:                02890-321475
Ríomhphost:    m.oduibh@comhairle.org

              
Iar-bhunleibhéal

Ceantar:             Deisceart Bhaile Átha Cliath
Teagmhálaí:          Lughaidh Ó Braonáin
Fón:                     087-6650005
Cathaoirleach:   Feargal Ó Riain  
Fón:                     087-2559345

Ceantar:             Maigh Nuad, Co. Chill Dara
Teagmhálaí:          Le cinntiú.
Fón:                    
Ríomhphost:      

Ceantar:         Dún Phádraig, Co. an Dúin
Teagmhálaí:      Mícheál Ó Duibh, Comhairle na Gaelscolaíochta
Guthán:            02890-321475

____________________________________________________

Sonraí Teagmhála Úsáideacha

Teagmhálaí:     Seán Ó hAdhmaill, Oifigeach Forbartha
Eagraíocht:      GAELSCOILEANNA TEO.
Fón:                01-4773156 087-6895612
Ríomhphost:    sean@gaelscoileanna.ie 

Teagmhálaí:     Dónal Ó Conaill 
Eagraíocht:      An Foras Pátrúnachta.
Fón:                01-8314487 / 087-2359198
Ríomhphost:    foraspatrunachta@hotmail.com

Teagmhálaí:     Mícheál Ó Duibh, Oifigeach Sinsearach Forbartha 
Eagraíocht:      Comhairle na Gaelscolaíochta
Fón:                02890-321475
Ríomhphost:    m.oduibh@comhairle.org

Teagmhálaí:     Sadhbh Devlin, Eagraí Oideachais 
Eagraíocht:      Forbairt Naíonra Teoranta (FNT)
Fón:                01-4773151
Ríomhphost:    eolas@naionrai.ie