Méid an Téacs

Aitheantas Buan bronnta ar Ghaelscoil Uí Earcáin

Meitheamh 26, 2008

Is cúis mhór áthais do Bhord Bainistíochta Ghaelscoil Uí Earcáin go bhfuil cinneadh glactha ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta aitheantas buan a bhronnadh ar an scoil.  Tháinig an dea-scéal chuig an scoil thar guthán inné, agus tá tugtha le fios ag an Roinn go bhfuil deimhniú i bhfoirm litreach ar an mbealach chuig an scoil anois.

Is cinneadh dearfach é seo a chinntíonn go mbeidh seasamh láidir ag an scoil amach anseo agus muid i mbun an ghaelscolaíocht a chur chun cinn mar an rogha is fearr do thuismitheoirí agus do dhaltaí i bhFionnghlas.

Tá an-chuid oibre déanta ag na tuismitheoirí agus ag na múinteoirí ar bhonn deonach don chuid is mó, agus ag ionadaithe poiblí sa cheantar chun an t-aitheantas seo a bhaint amach. Ba mhaith liom an deis a thapú buíochas a ghabháil leo as a ndílseacht don scoil.  Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil thar ceann Boird Bainistíochta na scoile le Leah Ní Mhaoláin, Príomhoide na scoile, agus le Pat Carey, T.D., as a ndíograis maidir le todhchaí láidir a chinntiú do Ghaelscoil Uí Earcáin.

Níl anseo ach céim dhearfach amháin chun tosaigh, dar ndóigh, ach deimhníonn an dul chun cinn seo go leanfar leis an bhfás agus an bhforbairt sa scoil ar bhonn leanúnach le dea-thoil an phobail, dian obair na dtuistí agus na múinteoirí, agus lán-tacaíocht na bPatrúin agus an mBord Bainistíochta.  Táimid buíoch don Roinn Oideachais agus Eolaíochta freisin as an gcomhoibriú leanúnach anois agus ar aghaidh do bhunú agus do bhuanú na scoile seo agus guím gach rath ar an scoil i gcónaí.

Pádraig Mac Criostail
Cathaoirleach
Bord Bainistíochta Ghaelscoil Uí Earcáin
26 Meitheamh 2008