Méid an Téacs

Suíomh ceadaithe do Ghaelscoil le freastal ar 700 dalta

Iúil 14, 2010

Bhí muintir Charraig Uí Leighin i gContae Chorcaí ag ceiliúradh an tseachtain seo caite.  Fógraíodh gur tugadh cead do choiste áitiúil suíomh a cheannach ar imeall an bhaile,  mar a bhfuiltear ag súil Gaelcholáiste nua a bhunú.

Anuas air sin, meastar go mbeidh sé ar cheann de na hionaid ghaelscolaíochta is mó sa tír má shocraíonn an Ghaelscoil áitiúil, Gaelscoil Charraig Uí Leighin bogadh ann. Thug an tAire Oideachais, Mary Coughlan, T.D.  cead don choiste  suíomh ilfheidhmeach 21 acra a fhorbairt, ar a lonnófar an Gaelcholáiste, bunscoil agus scoil do pháistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

De réir na bpleananna atá forbartha ag an gcoiste, beidh an suíomh in ann freastal ar 700 mac léinn.
Thug an tUasal  Noel O’Regan, Cathaoirleach an choiste le fios go bhfuil éileamh mhór ar iar-bhunscoil lán-Ghaeilge sa dhúiche. “Tá breis agus 460 mac léinn cláraithe ag a dtuismitheoirí leis an scoil nua.” Dar le O’Reagan. Lean an Cathaoirleach leis á rá “Léiríonn sé seo go soiléir go dteastaíonn oideachas trí mheán na Gaeilge ó thuismitheoirí agus páistí Charraig Uí Laighin agus na bunscoileanna sa cheantar máguaird.”

Le tamall de bhlianta anuas, tá méadú mór tagtha ar an líon daoine atá ina gcónaí sa cheantar de bharr go bhfuil sé i ngar do Chathair Chorcaí. Tá an Ghaelscoil áitiúil ag ceiliúradh fiche cúig bliain ar an bhfód i mbliana agus de réir mar a mhéadaíonn an daonra áitiúil, tá ballraíocht na scoile ag méadú leis. Bunscoil dhá sheomra a bhí ann ag an tús ach tugadh cead foirgneamh nua deich seomra a thógáil sa bhliain 2001.

Foinse
14 Iúil 2010

Teacher honoured for half century of service to Irish language

Iúil 12, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Spraoi an tSamhraidh

Iúil 9, 2010

Mar chlabhsúr ar imeachtaí na bliana, tháinig tuismitheoirí, múinteoirí, daltaí agus cairde Ghaelscoil Riabhach le chéile le ceiliúradh a dhéanamh ar bhliain eile curtha i gcrích acu. Mar a tharlaíonn sé, tá deich mbliain slánaithe ag Gaelscoil Riabhach anois.

Feictear cuid de na tuismitheoirí is daltaí Ghaelscoil Riabhach ag baint an-sult as picnic scoile i bPáirc na gCúil, Gort Inse Guaire. Bhí picnic scoile acu i bPáirc na gCúil, Gort Inse Guaire, áit a tháinig formhór de phobal na scoile le chéile le sult a bhaint as dúlra na gcoillte, cluichí sna gairdíní agus an aimsir bhreá.

Bhí Lá Mór Eolaíochta eagraithe ina chuir gach uile rang taispeántas iontach ar siúl do phobal na scoile uile. Tháinig na sluaite isteach chuig suíomh na scoile le breathnú thart ar na giúrléidí is uirlisí iontacha a bhí cruthaithe ag daltaí, rudaí a léirigh a sainthuiscint ar chúrsaí eolaíochta. Ar ndóigh, bhí go leor turais scoile eagraithe do gach uile rang, cuid acu ag gabhail go Bóthar na Trá, ionaid spraoi, ag snámh, Co. an Chláir, go Inis Oírr agus go leor eile. Seá, nach aoibhinn beatha an scolaire!

Bhí lá spórt is spraoi speisialta acu ina raibh rásaí de gach sórt i rith an lá spóirt agus bonn bronnta ar gach uile dalta a ghlac páirt. Bhí rásaí trí chosa, i malaí agus le prátaí ar spúnóga. Bhí seans ag na tuismitheoirí is na múinteoirí a bheith i gcomórtas lena chéile fosta… cuid acu an-comórtasach cinnte!

Agus na rásaí thart, bhí cluiche iománaíochta eagraithe idir dhá fhoireann ón Ghaelscoil. Ina dhiaidh sin, bhí Fête eagraithe ag tuismitheoirí agus coiste na ndaltaí ina raibh rogha de gach ciste milis agus rogha breá di ar fáil. Bhí aghaidheanna le péinteáil, réimse earraí ar dhíol agus cluichí éagsúla eagraithe.

Is cinnte go raibh cúis ceiliúrtha ag Gaelscoil Riabhach agus deich mbliain slánaithe acu. Is cosúil go bhfuil pobal na gaelscoile iontach bródúil as an mhéid atá curtha i gcrích acu is iad ag súil go mór leis na blianta eile a bhéas le teacht.

Galway Independent
07 Iúil 2010

An Gaelchampas is mó sa tír le hoscailt i gCarraig Uí Laighin

Iúil 9, 2010

Tá sé fógartha go bhfuil aitheantas sealadach bronnta ar Ghaelcholáiste nua i gCarraig Uí Laighin, i gCorcaigh, a bheidh ag oscailt i 2012.

Tagann an scéal seo i ndiaidh dhá bhliain d’fheachtasaíocht. Beidh an scoil seo ar an ‘Gaelchampas’ is mó sa tír, dar leis an eagraíocht Gaelscoileanna Teo.

Beidh bunscoil agus iarbhunscoil lán-Ghaeilge chomh maith le scoil do pháistí le riachtanais speisialta ar aon suíomh amháin. Tá cinneadh déanta ag an Roinn Oideachais suíomh 21 acra a cheannach i mBaile an Riabhaigh don scoil.

Ba é an Teachta Dála áitiúil i gCarraig Uí Laighin a chuir an dea-scéal in iúl do choiste bunaithe na scoile, seachtain ó shin. “Cinneadh an-dearfach é seo a chinntíonn go mbeidh an ghaelscolaíocht mar rogha do thuismitheoirí agus do dhaltaí Charraig Uí Laighin agus tuismitheoirí an cheantair máguaird,” a deir Bláthnaid Ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaelscoileanna Teo.

“Gabhann muid comhghairdeas mór leis an gcoiste as an éacht atá bainte amach acu agus leis an Roinn Oideachais agus Scileanna as aitheantas a thabhairt don éileamh ó thuismitheoirí agus don riachtanas a bhaineann le soláthar na gaelscolaíochta.”

Beidh an Coiste Gairmoideachais mar phátrún ar an nGaelcholáiste agus tá sé i gceist an suíomh a fhorbairt le go mbeidh áiseanna ann le freastal ar suas 700 dalta. Tá breis agus 460 dalta cláraithe ag a dtuismitheoirí leis an scoil nua, a chuir cathaoirleach an choiste bunaithe, Noel O’Regan in iúl, rud a léironn gur rogha an-láidir í an Ghaelscolaíocht mar chóras oideachais i measc an phobail. Cuireann an scoil fáilte roimh iarratais ar áiteanna scoile ó thuismitheoirí a bhfuil a bpáistí ag freastal ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge nó Béarla.

Tabharfar cabhair bhreise do pháistí ag teacht ó scoileanna Béarla ag tús na scoilbhliana má tá gá acu leis. “Déanfaimid ár ndícheall le cinntiú go mbeidh an Gaelcholáiste ar fáil do gach páiste sa cheantar ar fhágáil na bunscoile dóibh,” a deir an tUasal O’Regan.

Thar ceann an choiste bunaithe, ghabh sé buíochas le gach éinne a bhí bainteach leis an bhfeachtas, ina measc siúd an an t-iar-Theachta Dála Batt O’Keeffe (le linn a ré mar Aire Oideachais), iar Theachta Dála Barry Cogan agus cathaoirleach Choiste Gairmoideachais Chontae Chorcaí, Barra Ó Briain.

Tá tuilleadh eolais maidir le forbairt na scoile ar fáil ar an suíomh www.gaelcholaistecarrigaline.net.

Gaelscéal – Meadhbh Ní Eadhra
09 Iúil 2010

Tír gan teanga, tír gan anam…

Iúil 8, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Aitheantas Buan ag Gaelcholáiste Chill Dara

Iúil 7, 2010

Bronnadh aitheantas buan ar Ghael-Choláiste Chill Dara ar an 5 Iúil 2010. Gabh príomhoide na scoile, Séamus Ó Ceanainn, buíochas ó chroí thar ceann pobal na scoile le Mary Coughlan, Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, agus le Seán Ó Fearghaíl T.D. as an obair ar fad atá déanta acu chun an scéal iontach seo a chur i gcrích.

Beidh tuilleadh eolais amach anseo ar www.gccd.ie.

Oíche Oscailte i nGaelscoil Ráth Tó

Iúil 7, 2010

Beidh oíche oscailte againn do phobal Ráth Tó maidir leis an scoil nua ar Céadaaoin an 21ú Iúil ó 6.30-7.30in agus beidh fáilte roimh cách. Tabharfaidh sé deis do dhaoine cuairt a thabhairt ar seomra ranga na scoile a bheas leagtha amach don oíche, agus deis dóibh chomh maith bualadh le múinteoir nua na scoile, Tricia Ní Mhaolagáin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.gaelscoilrathto.ning.com.

Suíomh ceadaithe ag an Aire Oideachais do Ghaelcholáiste Charraig Uí Laighin

Iúil 7, 2010

Beidh iarbhunscoil lán-Ghaeilge ag Carraig Uí Laighean laistigh de cúpla bliain. Chur an Teachta Dála áitiúil Michael McGrath an dea-scéal in iúl do choiste bunaithe an Ghaelcholáiste ag deireadh na seachtaine seo chaite. Fuair an tUasal McGrath litir leis an scéal a dhearbhú ón Tánaiste, an tAire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan. Cheadaigh an tAire ceannach suíomh 21 acra, ar a lonnófar an Gaelcholáiste, bunscoil nua (is féidir go mbogfaidh Gaelscoil Charraig Uí Laighin ann) agus scoil do pháistí le riachtanais speisialta.

Beidh an Gaelcholáiste lonnaithe i mBaile an Riabhaigh, Carraig Uí Laighean. Beidh an Coiste Gairmoideachais mar phátrún ar an nGaelcholáiste agus tá pleananna ann leis an suíomh a fhorbairt, le háiseanna den scoth ann le freastal ar suas go 700 mac léinn. Má chineann an bunscoil, Gaelscoil Charraig Uí Laighin, ar bogadh ann, beidh sé mar an campas is mó dá chineál, le bun- agus iarbhunscoil lán-Ghaeilge chomh maith le scoil do pháistí le riachtanais speisialta ar aon suíomh amháin.

Chur an nuacht an-áthas ar Oifigeach Caidrimh Poiblí an choiste, Adrian Breathnach, “Táimid ar bís ar fad an fógra seo a fháil. D’oibrigh an coiste go h-an dian le dhá bhliain anuas le seo a bhaint amach, tá ceann de na gaelscoileanna is mó sa tír ag Carraig Uí Laighin agus luíonn sé le ciall go mbeadh iarbhunscoil lán-Ghaeilge ann chomh maith.”

Chur cathaoirleach an choiste, Noel O’Regan, an-fháilte roimh an nuacht chomh maith agus dúirt sé go raibh “tacaíocht den scoth faighte ó thuismitheoirí ó Charraig Uí Laighean go Cóbh, Dúglas agus Béal Guala go dtí seo agus lena dtacaíocht leanúnach bheadh sé i gceist againn an Gaelcholáiste is fearr sa tír a chur ar fáil d’ár daltaí.”

Dar leis an tUasal  O’Regan, “tá breis agus 460 mac léinn cláraithe ag a dtuismitheoirí leis an scoil nua. Léiríonn sé seo go soiléir go dteastaíonn oideachas trí mheán na Gaeilge ó thuismitheoirí agus páistí Charraig Uí Laighin agus na bunscoileanna sa cheantar máguaird. Tá fáilte roimh iarratais ar áiteanna scoile ó thuismitheoirí a bhfuil a bpáistí ag freastal ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge nó Béarla. Tabharfar cabhair bhreise do pháistí ag teacht ó scoileanna Béarla ag tús na scoilbhliana má tá gá acu leis. Déanfaimid ár ndícheall le cinntiú go mbeidh an Gaelcholáiste ar fáil do gach páiste sa cheantar ar fágáil na bunscoile dóibh.”

Thar ceann an choiste bunaithe, ghabh an tUasal O’Regan buíochas le gach éinne a bhí bainteach leis an bhfeachtas, ina measc siúd an Teachta Dála Batt O’Keeffe (le linn a ré mar Aire Oideachais), iar Theachta Dála Barry Cogan agus cathaoirleach Choiste Gairmoideachais Chontae Chorcaí, Barra O’Briain.

Léiríonn taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta go bhfuil gastacht meabhrach, scileanna cumarsáide agus feasacht cultúrtha níos fearr ag páistí a fhaigheann oideachas dátheangach nó ilteangach, agus go mbíonn cumas foghlamtha teanga níos fearr acu chomh maith.

Tá tuilleadh eolais maidir le forbairt na scoile ar fáil ar an suíomh www.gaelcholaistecarrigaline.net.

Gaelcholáiste nua do Charraig Uí Laighean

Iúil 7, 2010

I ndiaidh tréimhse dhá bhliain de dhian-fheachtas tá cúis an-mhór ceiliúrtha ag muintir Charraig Uí Laighin le fógairt an scéala go bhfuil aitheantas sealadach bronnta ar an nGaelcholáiste nua a bheidh ag oscailt i 2012. Le hoscailt na scoile seo beidh sé mar an Gaelchampas is mó sa tír, le bun- agus iarbhunscoil lán-Ghaeilge chomh maith le scoil do pháistí le riachtanais speisialta ar aon suíomh amháin.

Fáiltíonn GAELSCOILEANNA TEO. go mór roimh chinneadh na Roinne suíomh 21 acra a cheannach i mBaile an Riabhaigh, Carraig Uí Laighean don scoil. Chuir an Teachta Dála áitiúil Michael McGrath an dea-scéal in iúl do choiste bunaithe na scoile ag deireadh na seachtaine seo caite.

Deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach GAELSCOILEANNA TEO. ina thaobh, “gur cinneadh an-dearfach é seo a chinntíonn go mbeidh an ghaelscolaíocht mar rogha do thuismitheoirí agus do dhaltaí Charraig Uí Laighin agus tuismitheoirí an cheantair máguaird. Gabhann GAELSCOILEANNA TEO. comhghairdeas mór leis an gcoiste as an éacht atá bainte amach acu agus leis an Roinn Oideachais agus Scileanna as aitheantas a thabhairt don éileamh ó thuismitheoirí agus don riachtanas a bhaineann le soláthar na gaelscolaíochta”.

Beidh an Coiste Gairmoideachais mar phátrún ar an nGaelcholáiste agus tá sé i gceist an suíomh a fhorbairt le go mbeidh áiseanna ann le freastal ar suas go 700 mac léinn. Tá breis agus 460 mac léinn cláraithe ag a dtuismitheoirí leis an scoil nua, dar le cathaoirleach an choiste bunaithe, Noel O’Regan, rud a léiríonn gur rogha an-láidir í an Ghaelscolaíocht mar chóras oideachais i measc an phobail. Cuireann an scoil fáilte roimh iarratais ar áiteanna scoile ó thuismitheoirí a bhfuil a bpáistí ag freastal ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge nó Béarla. Tabharfar cabhair bhreise do pháistí ag teacht ó scoileanna Béarla ag tús na scoilbhliana má tá gá acu leis. “Déanfaimid ár ndícheall le cinntiú go mbeidh an Gaelcholáiste ar fáil do gach páiste sa cheantar ar fágáil na bunscoile dóibh” a deir an tUasal O’Regan. Thar ceann an choiste bunaithe, ghabh sé buíochas le gach éinne a bhí bainteach leis an bhfeachtas, ina measc siúd an Teachta Dála Batt O’Keeffe (le linn a ré mar Aire Oideachais), iar Theachta Dála Barry Cogan agus cathaoirleach Choiste Gairmoideachais Chontae Chorcaí, Barra O’Briain.

Tá tuilleadh eolais maidir le forbairt na scoile ar fáil ar an suíomh www.gaelcholaistecarrigaline.net agus beidh GAELSCOILEANNA TEO. ag comhoibriú leis an gcoiste bunaithe agus Coiste Gairmoideachais Chontae Chorcaí agus iad ag obair i dtreo oscailt na scoile i 2012.

Scoil na gCeithre Máistrí – Bliots Lár Tíre 2010

Iúil 5, 2010

Ar an 17ú Meitheamh i mbliana, tháinig páistí rang a cúig agus rang a sé ó na gaelscoileanna lár tíre le chéile in Áth Luain chun páirt a ghlacadh i mbliots spóirt. Thart ar 170 páiste ar fad a bhí páirteach ann. Bhí páistí ó Ghaelscoil Longfoirt, Gaelscoil de hÍde, Ros Comáin, Gaelscoil an Eiscir Riada, Tulach Mhór agus Scoil na gCeithre Máistrí in Áth Luain páirteach ann.

Ghlac na páistí páirt i go leor comórtais. I measc na n-imeachtaí a bhí ar siúl, bhí peil Ghaelach, cispheil, snámh, cór, uni-hoc, iománaíocht, sacar, tráth na gceist bord, poc fada agus rás na gconstaicí. Chabhraigh daltaí meánscoile le réiteoireacht a dhéanamh ar na cluichí.

Míle buíochas do Chlub Sacair Átha Luain a chuir a bpáirc peile ar fáil don bhliots. Bhí lá spraíúil, spóirtiúil ag gach duine, idir páistí agus múinteoirí agus tá súil againn go mbeidh a leithead ann arís.

« Previous PageNext Page »