Méid an Téacs

New D15 website

Aibreán 12, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Cruinniú Ginearálta faoi na Painéil Múinteoireachta

Aibreán 11, 2011

Tá Cruinniú Ginearálta faoi dheacracht na scoileanna lán-Ghaeilge i dtaca leis na painéil múinteoireachta á reáchtáil ag Gaelscoileanna Teo. agus Foras Pátrúnachta na Scoileanna lán-Ghaeilge ó 17.00-19.00, ar Déardaoin, 14 Aibreán san Óstán Mullingar Park.  Má tá sé i gceist agat freastal, iarraimid ort scéal a chur chugainn faoi dheireadh an lae ar an gCéadaoin (oifig@gaelscoileanna.ie nó 01 8535195)

Tá an cruinniú seo oscailte d’ionadaithe ó na scoileanna lán-Ghaeilge go léir (ní scoileanna a luíonn faoin bhForas Pátrúnachta amháin), ach go háirithe:

 • Scoileanna le poist le líonadh ón bPainéal (scoileanna i mbéal forbartha san áireamh)
 • Scoileanna atá ag cailliúint poist de bharr ardú sa chóimheas Daltaí le Múinteoirí
 • Scoileanna atá ag déanamh achomhairc don Bhord Achomhairc don Fhoirniú i mBunscoileanna

Roinnfear eolas faoi chásanna na scoileanna éagsúla, pléifear na sain-cheisteanna agus glacfar cinntí i dtaobh straitéise aontaithe ar an gceist seo.

Seo thíos an treoir atá tugtha ag an bhForas Pátrúnachta dá gcuid scoileanna:

Seirbhís Chúnaimh d’Fhostaithe sínte amach chuig Pinsinéirí

Aibreán 11, 2011

Tá an tSeirbhís Chúnaimh d’Fhostaithe sínte amach chuig Pinsinéirí ar feadh 6 mhí tar éis dul ar phinsean.

Is seirbhís chomhairleoireachta agus thacaíochta, atá saor in aisce agus faoi rún í an tSeirbhís Chúnaimh d’Fhostaithe (EAS) do mhúinteoirí, Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRS) agus dá mbaill clainne chun cúnamh a chur ar fail dóibh chun déileáil le ceisteanna éagsúla. Tá an tseirbhís sínte amach le déanaí chun rochtain a thahairt do Mhúinteóirí agus CRS ar feadh 6 mhí tar éis dóibh dul ar phinsean. Tá seans go mbraithfidh múinteóirí / CRS meascán de mhothúcháin tar éis dul ar phinsean dóibh agus cabhróidh rochtain chuig an EAS i rith na seachtainí agus na míonna leis an oiriúint.

Cén saghas seirbhísí atá ar fáil?

 • Comhairleoireacht Theileafóin – seisiúin aonaracha nó comhairleoireacht struchtúrtha ghearrthéarmach
 • Comhairleoireacht ‘duine le duine’ – suas go sé sheisiún comhairleoireachta.

Cuirtear comhairleoireacht ar fail i dtaca le ceisteanna sláinte, caidrimh, andúile, méala, strusa, coimhlint, teagmhas criticiúil agus tráma.  Tá líon teoranta de sheirbhís as Gaeilge ar fáil chomh maith ar iarratas agus ag braith ar an gceantar.

Conas mar a dhéanaim teagmháil leis an seirbhís?

Ní  fheadfadh sé a bheith níos símplí. Tá EAS ar fáil 24 uair a’ chloig, 365 lá na bliana ar: Saorghlao 1800 411 057 nó E-phost: eas@vhics.ie

Tá breis eolais le fáil faoi EAS ach cliceáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna, www.education.ie agus lean an nasc atá curtha ar fáil.

Small is beautiful as country areas fight to retain schools

Aibreán 11, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Bua do thuismitheoirí Ráth Tó

Aibreán 11, 2011

Tá faoiseamh ar an mbealach don bhuíonn tuismitheoirí cróga atá i mbun Ghaelscoil Ráth Tó i gContae na Mí leis an scéal go bhfuil go bhfuil Gaelscoil nua ceadaithe ag an Roinn Oideachais do mhórcheantar Ráth Tó agus Cill Dheagláin.

Bhí na tuismitheoirí i mbun Gaelscoil gan aitheantas a riaradh ó mhí Mheán Fómhair seo caite ach beidh Coiste na gaelscoile ag feidhmiú anois mar choiste bunaithe na scoile nua. Toisc nach raibh aitheantas ag an scoil ón Roinn Oideachais thit na costais uilig a bhain leis an scoil ar na tuismitheoirí. Mar thoradh air seo, bunaíodh an feachtas Aitheantas, le tacaíocht ó Chonradh na Gaeilge, Glór na nGael, Comhluadar agus Foras Pátrúnachta na scoileanna lán Ghaeilge chun cabhrú lena tuismitheoirí ó thaobh cúrsaí stocaireachta agus le hairgead a bhailiú.

Le tacaíocht phobal na Gaeilge fud fad na tíre agus síorobair an Choiste féin cuireadh ciste le chéile chun costas na bliana reatha a ghlanadh. Cé go bhfuil ceist Ráth Tó nach mór réitithe anois, tá sé beartaithe ag bunaitheoirí Aitheantas leanúint leis an obair chun cúlchiste a chur le chéile do thuismitheoirí agus pobail ar mian leo Gaelscoil a bhunú ach nach bhfuil ag fáil tacaíochta ón Roinn Oideachais, mar a tharla i gcás Ráth Tó. Tá sé i gceist ag Aitheantas comhairle dlí a fháil freisin chun cearta thuismitheoirí oideachas trí Ghaeilge a fháil dá gcuid páistí a chosaint.

Galway Advertiser

Gaeilge na hArdteiste slán ón tua-go fóill

Aibreán 5, 2011

Deir an tAire Oideachais agus Scileanna Ruairí Quinn TD nach mbeidh aon athrú ar stádas na Gaeilge mar chroí-ábhar san Ardteistiméireacht amach anseo.

Dúradh i gclár an Rialtais go nglacfar céimeanna le go dtiocfaidh feabhas ar mhodhanna theagasc na Gaeilge ar an dara leibhéal agus nach mbeadh athbhreithniú ann go dtí go glacfar na céimeanna sin.

Agus dheimhnigh an tAire sa Dáil ar 24 Márta nach mbeidh aon athrú ann ar stádas na teanga mar ábhar scoile ach go mbeadh athbhreithniú ann,  ach níor thug sé le fios cathain a bheidh an t-athbhreithniú ar siúl.

“Caithfimid glacadh leis go n-iompaíonn páistí i gcoinne na teanga ar chúiseanna nach dtuigimid. Ní mór dúinn ceisteanna a chur faoi sin”, dar leis.

Dúirt  sé go raibh gá athbhreithniú a dhéanamh ar an méid ama a chaitear le teagasc na Gaeilge sna scoileanna i gcomhthéacs na dtorthaí a bhaintear amach agus cumas teanga na ndaltaí ina dhiaidh sin.

“Caithfimid a bheith macánta agus na ceisteanna seo á bplé againn” a dúirt sé.

Foilsithe ar Gaelport.com 05 Aibreán 2011

Ceoltóirí Reachrann, Buaiteoirí Scléip 2011

Aibreán 5, 2011

Ceoltóirí Reachrann ar YouTube

Tráth na gCeist – Gaelscoil Thaobh na Coille

Aibreán 5, 2011

Eagraíodh Tráth na gCeist idirscoile ar an Luan an 7 Márta mar chuid d’imeachtaí ‘Seachtain na Gaeilge’. Daltaí R5 & R6 ó Ghaelscoil Thaobh na Coille, An Chéim, Scoil Lorcáin, Baile na Manach & Gaelscoil Phádraig, Baile Bhreac a bhí i láthair. 210 dalta ar fad a d’fhreastal ar an imeacht seo a reachtáileadh i Halla Ghaelscoil Thaobh na Coille. Eagraíodh na daltaí i bhfoirne de seisear. Foirne measctha idirscoile a bhí i gceist, triúr dalta ó Scoil Lorcáin, beirt dhalta ó Ghaelscoil Thaobh na Coille & dalta amháin ó Ghaelscoil Phádraig. 35 foireann ar fad a bhí in iomaíocht agus bhí na daltaí ag cur aithne ar a chéile agus iad ag iarraidh teacht ar na freagraí cearta. 8 mbabhta ar fad a bhí i gceist agus idir gach babhta chuir daltaí ó na scoileanna agus na ranganna éagsúla mír beag ar an ardán.  Léiríodh an-mheascán tallainne ‘sna míreanna seo idir amhránaíocht ranga, taispeántas gleacaíochta, amhránaíocht aonair, ceol uirlise agus rl. Bronnadh spot duaiseanna freisin ar dhaltaí a bhí tar éis eolas a bhailiú ar na daltaí eile a bhí ar an bhfoireann leo nó a bhí in ann ceisteanna faoi na scoileanna éagsúla a bhí ag glacadh páirte sa tráth na gceist a fhreagairt.  Bronnadh na spot dhuaiseanna deirneacha ar an gcéad fhoireann a mhalartaigh a gcuid geansaithe scoile!  Buíochas leis an Múinteoir Maoilíosa Ó Dubhthaigh & An Múinteoir Aoife Ní Chearnaigh as na ceisteanna a chur le chéile & buíochas speisialta  le Maoilíosa as a bheith ina  fhear a’ tí don lá. Buíochas freisin leis an Múinteoir Niamh Ní Chriadháin ó Scoil Lorcáin a bhí freagrach as na ceisteanna do na spot duaiseanna a eagrú.   Bhí an-lá go deo ag na daltaí agus na múinteoirí araon!

An bhfuil tusa ábalta Baile le Gaeilge a dhéanamh de do Phobalsa do TG4?

Aibreán 5, 2011

Tá sraith úrnua á léiriú ag TG4 agus Adare Productions ina mbeidh pobail nach pobail Ghaeltachta iad in ann dul in iomaíocht lena chéile le bheith ina mBuaiteoirí G-Team 2011 agus duais €40,000 ó Fhoras na Gaeilge a bhuachan le húsáid chun a gceantar áitiúil a chur chun cinn. Beidh an clár nua agus nuálach seo urraithe ag Foras na Gaeilge.

Seard atá sa‘G-Team’ sraith nua 10 clár ar TG4 ina bhfeicfear pobail nach labhraínn Gaeilge ó cheann ceann na hÉireann agus dúshlán a thabhairt dóibh ár dteanga dhúchasach a úsáid ina saol ó lá go lá. An bhfuil do bhúistéir áitiúil in ann feoil a dhíol leat i nGaeilge? An bhfuil na tuismitheoirí áitiúla in ann go leor den teanga a fhoghlaim le scéal a léamh dá leanaí ag am codlata?

Tá Ceannairí Foirne le Gaeilge i ngach réigiún á lorg againn faoi láthair lena mbaile féin a chur san iomaíocht agus le bheith i gceannas ar iarracht a bpobal a ‘G-Day’ (Lá na Gaeilge) féin a bhaint amach.

Is éard a bheidh in ‘G-Day’ an lá a thiocfaidh na ceamaraí chuig an mbaile le féachaint ar an bpobal agus féile á reáchtáil acu agus dian-iarracht á déanamh acu an Ghaeilge a labhairt i gcaitheamh an lae. Beidh na ceannairí foirne i gceannas ar gach gné den ullmhúchán ag druidim le G-Day ar an lá féin. Beidh na ceannairí foirne freagrach as muintir an bhaile a spreagadh dul i ngleic le dúshlán an G-Team chomh maith, agus an Ghaeilge a úsáid ó lá go lá sna seachtainí roimh an fhéile.

An ceannaire foirne tusa? An gcónaíonn tú i bpobal a bhainfeadh tairbhe agus taitneamh as dúshlán An G-Team? An féidir leat do phobal áitiúil a eagrú, a threorú agus a spreagadh a seacht ndícheall a dhéanamh agus dul san iomaíocht i gcomórtas fíor-náisiúnta? Más ea, ba mhaith linn é a chlos uait…

An 11 Aibreán beidh foirm iarratais do An G-Team ar fáil don chéad uair ar láithreán gréasáin TG4. An lá sin, agus go ceann 2 seachtaine ina dhiaidh sin- agus sin amháin – beidh ceannairí foirne ó bhaile ar bith nach baile Gaeltachta é, ar fud na tíre, in ann iarratas a dhéanamh.

Le tuilleadh eolais d’fháil, déan teagmháil le:
Adare Productions ag 01 2843877

Buaiteoirí Scléip 2011

Aibreán 4, 2011

Comhghairdeas le gach éinne a ghlac páirt i gcraobh ceannais Scléip 2011, bhí lá den scoth againn ar an 2 Aibreán in amharclann an Axis, Baile Munna. Ghlac 17 scoil páirt sa chraobh, agus bhí an-rath ar an imeacht. Bhí triúr i mbun moltóireacht ar an seó, Ríonach Ní Néill, Martin Tourish agus Ray Mac Mánais, agus bhí  sé an-dian orthu cinneadh a dhéanamh maidir leis na buaiteoirí toisc feabhas na tallainne a bhí ar stáitse rompu. Tar éis go leor plé agus machnamh, chuireadar na torthaí thíos in iúl don slua. Gabhaimid buíochas leo as an sár-obair ar fad, agus gabhaimid buíochas chomh maith leis na múinteoirí, tuismitheoirí agus an lucht tacaíochta a thug oiread spreagadh do na rannpháirtithe uile. Guímid gach rath ar na hiomaitheoirí; is cinnte go bhfuil tallann agaibh agus tá súil againn sibh a fheiceáil ar stáitse arís amach anseo, bíodh sin ag Scléip 2012 nó san o2!

Na buaiteoirí rannóige ná:

 • Ceol Traidisiúnta agus/nó Clasaiceach (aonair) – Áine Ní Fhlanagáin, Coláiste Oiriall
 • Ceol Nua-Aimseartha (aonair) – Peadar Ó Goill, Gairmscoil Éinne
 • Amhránaíocht Traidisiúnta agus/nó Clasaiceach – Emma Ní Fhuaruisce, Pobalscoil Ghaoth Dobhair
 • Ceol Nua-Aimseartha (grúpaí) – “Mo”, Pobalscoil Chorca Dhuibhne
 • Ceol Traidisiúnta agus/nó Clasaiceach (grúpaí) – Ceoltóirí  Reachrann, Gaelcholáiste Reachrann
 • Rince Cruthaitheach – Domhaintarraingt, Gaelcholáiste Cheatharlach
 • Ilchineálach – Gearóid Ó Gealbháin, Gaelcholáiste Chiarraí
 • Drámaíocht/Mím – Eva Ní Dhoibhlinn & Ciarán Mac a Gheimhridh, Pobalscoil Ghaoth Dobhair

Duaiseanna nuálaíochta:

 • Mattie Barker, Pobalscoil Chorca Dhuibhne
 • Grupa Thraidisiunta Colaiste FCJ Laurel Hill
 • “Ceathrar Leaids”, Scoil Chaitríona

Grand Prix 2011:

 • Ceoltóirí  Reachrann

Tá grianghraif ón lá le feiceáil sa ghailearaí. Má tá grianghraif nó físeáin agat féin den ócáid, ba mhór linn dá sheolfá chugainn ar ríomhphost iad: cspainneach@gaelscoileanna.ie.

Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne náisiúnta atá dírithe go sonrach ar na hiar-bhunscoileanna lán Ghaeilge agus Gaeltachta. Thosaigh Scléip sa bhliain 2005 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin i leith.  Is é príomhaidhm an chomórtais ná daltaí na niar-bhunscoileanna a spreagadh le Gaeilge a úsáid i réimsí éagsúla de na healaíona trí dheis a thabhairt dóibh páirt a ghlacadh i gcomórtas spreagúil agus spéisiúil. Tugann Scléip deis do dhaltaí an Ghaeilge a labhairt agus a úsáid ina gcuid ceoil agus ina gcuid drámaíochta. Ba mhian linn go spreagfaí daltaí gaelscolaíochta an lae inniu mar a spreagadh iardhaltaí gaelscolaíochta eile ar nós roinnt do bhaill Kíla, na Frames agus Dara Ó Briain. Is deis iontach é do dhaltaí iarbhunscoile an tallainn atá acu a léiriú ar stáitse os comhair moltóirí proifisiúnta agus lucht féachana agus gradam a bhaint amach dóibh féin agus don scoil.

« Previous PageNext Page »