Méid an Téacs

Todhchaí Choláiste Chineál Eoghain, Bun Cranncha i mbaol

Aibreán 30, 2013

Tá imní léirithe ag GAELSCOILEANNA TEO., Coiste Gairmoideachais Chontae Dhún na nGall agus pobal Choláiste Chineál Eoghain i mBun Cranncha maidir le fógra ón Roinn Oideachais agus Scileanna a chuireann todhchaí na scoile i mbaol. Tá sé tugtha le fios ag an Roinn go bhfuil aitheantas sealadach na scoile, a d’oscail i 2007, le haistarraingt de bharr uimhreacha íseal. Tá 3 rogha leagtha amach ag an Roinn don scoil, eadhon; dúnadh go céimiúil, aistriú go hAonad faoi stiúir iarbhunscoil lán-Bhéarla áitiúil, nó an rogha a bheith ag na daltaí freastal ar Choláiste Ailigh, Litir Ceanainn, atá níos mó na 30 ciliméadar ó Bhun Cranncha.

Tá 34 dalta ag fáil oideachas trí mheán na Gaeilge i gColáiste Chineál Eoghain faoi láthair, agus 17 cláraithe le tosú sa scoil i Meán Fómhair 2013. Is buille tromchúiseach a bheadh ann dóibh dá gcaillfeadh an scoil a stádas agus dá gceilltfí oideachas lán-Ghaeilge orthu dá bharr. Roghnaigh na daltaí agus tuismitheoirí seo oideachas lán-Ghaeilge ar an tuiscint go mbeidís in ann dul go leibhéal na hArdteiste agus iad tumtha sa Ghaeilge. Bheadh cearta agus mianta na ndaltaí á shárú ag an Roinn dá ndéanfaí aitheantas na scoile a aistarraingt.

In ainneoin na n-uimhreacha beaga faoi láthair, tá éileamh méadaitheach ar oideachas lán-Ghaeilge ag leibhéal na bunscoile sa cheantar, le líon na ndaltaí ag dul in airde i nGaelscoil Bhun Cranncha. Tá sé den riachtanas am a thabhairt do Choláiste Chineál Eoghain dul i bhfeidhm go dearfach ar an ngaelscoil áitiúil le haistriú láidir idir an dá leibheál a chinntiú. Tá baol láidir ann go n-imreodh cinneadh in éadan todhchaí Choláiste Chineál Eoghain droch-thionchar ar an mbunscoil mura dtabharfaí deis dá daltaí leanúint leis an ngaeloideachas ag leibhéal na hiarbhunscoile. Déanann Coláiste Chineál Eoghain freastal ní hamháin ar na daltaí seo, áfach, ach ar daltaí a thagann ó Dhoire le hiarbhunscolaíocht lán-Ghaeilge a lorg. Tugann seo deis don Roinn agus don Rialtas comhoibriú tras-teorainn a chur chun cinn de réir a ndualgais faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta agus freastal a dhéanamh ar phobal leathan scoile. Beadh baol ró-mhór ann do thodhchaí fad-téarmach na scoile dá n-aistreofaí go hAonad í, agus buairt go dtitfeadh líon na daltaí go suntasach dá bharr.

“Tá géarghá le stádas Choláiste Chineál Eoghain a chosaint agus gach deis a thabhairt don scoil fás agus forbairt” a deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach GAELSCOILEANNA TEO. “Aithnímid an tábhacht a bhaineann le hinmharthanacht láidir scoileanna agus le húsáid éifeachtach acmhainní an Stáit i leith soláthair scolaíochta, ach tá an cinneadh seo ag teacht roimh am. Tá tiomantas léirithe ag pobal Inis Eoghain don scolaíocht lán-Ghaeilge agus bheadh sé tubaisteach dá gcuirfí deireadh le hinstitiúid croí-lár an phobail. Bheadh dúnadh na scoile in éadan gach gealltanas atá déanta ag an Stát i leith tacú leis an oideachas lán-Ghaeilge sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge. Iarraimid ar an Roinn am breise a thabhairt don scoil feasacht faoin scoil a ardú agus í a chur chun cinn sa phobal le go mbeidh uimhreacha inmharthanacha acu.”

Tá achomharc ar chinneadh na Roinne déanta ag Coiste Gairmoideachais Chontae Dhún na nGall ar son na scoile, agus síneadh á lorg acu d’aitheantas sealadach do Choláiste Chineál Eoghain. Fógrófar toradh an achomhairc seo go luath agus beimis ag súil leis go dtabharfaidh an Roinn aird ar mhianta agus riachtanais an phobail agus go mbeidh iarbhunscoil lán-Ghaeilge mar rogha ag daltaí Inis Eoghain.

Tuilleadh eolais:
Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach GAELSCOILEANNA TEO.
bláthnaid@gaelscoileanna.ie | 01 8535195

Nóta don eagarthóir
Is í GAELSCOILEANNA TEO. eagraíocht chomhordaitheach na scoileanna lán-Ghaeilge. Cabhraíonn sí le tuismitheoirí agus le grúpaí áitiúla scoileanna nua a bhunú agus tacaíonn sí leis na scoileanna atá bunaithe cheana féin.

Aiseolas maidir le Béaltriail na hArdteiste á lorg ag an CNCM

Aibreán 30, 2013

Ta suirbhé foilsithe ag an gComhairle Náisiúnta Churaclaim agus Measúnachta maidir le Béaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta ag an nGnáthleibhéal nó ag an Ardleibhéal.

Tá an suirbhé dírithe ar iarrthóirí Ardteiste a thug faoin mBéaltriail le déanaí agus iarrfar orthu a dtuairimí a roinnt i nGaeilge nó i mBéarla maidir lena dtaithí féin.

Cuireadh roinnt athruithe i bhfeidhm ar an scrúdú i mbliana agus anois tá 40% de mharcanna na hArdteiste Gaeilge á mbronnadh ar an mbéaltriail. Ba mhian leis an CNCM aiseolas a bhailiú maidir leis na hathruithe seo agus an tuairim comónta i measc iarrthóirí a mheas. Beidh tionchar ag an aiseolas seo ar an tslí a bhfoghlaimeoidh scoláirí an Ghaeilge ar an meánscoil amach anseo.

Is féidir teacht ar an suirbhé, nach nglacann ach 10 nóiméad, tríd an nasc seo https://www.surveymonkey.com/s/P2DRFYM.

Foilsithe ar Gaelport.com

Comhairle nua fógartha do Raidió na Gaeltachta

Aibreán 29, 2013

Fógraíodh inniu go bhfuil comhairle de dheichniúr roghnaithe do RTÉ Raidió na Gaeltachta, faoi chathaoirleacht Lorcáin Uí Chinnéide.

Beidh sé de dhualgas ag an ngrúpa seo a bheidh ag feidhmiú ar feadh téarma 3 bliana, comhairle a chur ar Bhord RTÉ maidir le polasaí craoltóireachta RTÉ Raidió na Gaeltachta. Beidh an chéad chruinniú ag an gComhairle i mí Bealtaine.

Dúirt ceannaire RTÉ Raidió na Gaeltachta Edel Ní Chuireáin:

“Tá obair thábhachtach le déanamh as seo go ceann trí bliana ag an gComhairle, agus beidh siad in ann tarraingt ar thaithí, ar shaineolas agus ar scileanna fairsing na mball le cuidiú leo an obair sin a chur i gcrích.”

Is iad seo a leanas, baill na Comhairle:

Antaine Ó Donnaile as Co. Ard Mhacha, iar-bhainisteoir agus léiritheoir teilifíse le BBC Thuaisceart Éireann.

Dónal Ó Gallchóir as Gaeltacht Thír Chonaill ó dhúchas, iar-gharda i Maigh Eo.

Adrian Breathnach, príomhoide bunscoile agus gníomhaí teanga atá ina Stiúrthóir ar Ghael Taca i gCorcaigh.

Máire Seosaimhín Breathnach as Gaeltacht na Rinne, Oifigeach Gaeilge le Comhairle Contae Phort Láirge.

Alan Mac Maoldúin, Bainisteoir Cumarsáide Chumann Lúthchleas Gael agus iar bhall den Chomhairle.

Máire Nic Gairbhe, Príomhoide ar Ghaelscoil Adhamhnáin i Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.

Peadar Mac an Iomaire, iar-Phríomhfheidhmeannach Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus gníomhaí pobail i gConamara.

Sibéal Davitt, damhsóir agus scannánóir ó Bhaile Átha Cliath.

Siobhán Seoighe ó Ráth Cairn, feidhmeannach leis an bhForas Patrúnachta.

As Corca Dhuibhne don Chathaoirleach Lorcán Ó Cinnéide, iar Phríomhfheidhmeannach ar Tháirgeoirí Éisc na hÉireann, a bhfuil tréimhse caite aige roimhe seo ar an gComhairle chomh maith.

Foilsithe ar Gaelport.com

Spriocdhátaí Chomórtais Bhliain na Gaeilge ag druidim

Aibreán 25, 2013

Tá Bliain na Gaeilge ag reáchtáil dhá chomórtas d’ógchlubanna agus do dhaltaí scoile agus níl ach seachtain fágtha le hiarratais a chur isteach.
Tugann an chéad chomórtas dúshlán faoi bhunscoileanna agus meánscoileanna seanfhocal traidisiúnta nó seanfhocal nua a léiriú ar bhealach spraíúil, cliste, difriúil. Beidh daltaí in ann cur isteach ar an gcomórtas trí bhrí an tseanfhocail a léiriú le físeán drámata, amhrán nó mórshaothar ealaíne.
Is féidir amhrán nó físeán a thaifead le físcheamara, fón póca, iPad nó eile a uaslódáil ar shuíomh Bhliain na Gaeilge ag www.gaeilge2013.ie roimh 3 Bealtaine nó mórphíosa ealaíne a chur ar aghaidh mar ghrianghraf sa phost. Gheobhaidh na buaiteoirí cochaill Bliain na Gaeilge an duine.
Sa dara comórtas, iarrfar ar ógchlubanna ar fud na tíre brat mór speisialta a chur le chéile a dhéanann ionadaíocht ar an gclub. Is gá lógó Bhliain na Gaeilge agus eolas ar thábhacht na Gaeilge do bhaill an Chlub a bheith luaite ar an mbratach. Is gá go mbeidh an brat ar a laghad 100cm ar leithead agus 100cm ar airde. Is féidir íomhá den bhrat a uaslódáil ar an suíomh gréasáin www.gaeilge2013.ie nó é a chur chuig comortas@cnag.ie.
Is é 30 Aibreán an spriocdháta le haghaidh. Bronnfar cochaill Bhliain na Gaeilge an duine ar bhaill an ógchlub (teorainn 40 cochaill).

Foilsithe ar Gaelport.com

Picnic Mhór an tSamhraidh – Comhluadar

Aibreán 25, 2013

Tá ríméid ar Chomhluadar go mbeidh Picnic Mhór an tSamhraidh á reáchtáil ar an Domhnach 19 Bealtaine 2013.

Ba bhreá leo picnicí a fheiscint ar fud na tíre agus i mbliana tá picnicí socraithe do Bhaile Átha Cliath, Co. Lú, Co. Chiarraí, Co. Phort Láirge, Co. Mhaigh Eo, Co. na Mí, Co. Dhoire agus Co. Uíbh Fháilí.

Beidh an Picnic ar siúl i rith an lá ar fad le lá mór teaghlaigh le Spóirt, Spraoi, Sólaistí agusdDeá-aimsir agus tá Paca-Picnic speisialta le scaipeadh ar gach grúpa!

Bí cinnte clárú roimh Dé Céadaoin, 8 Bealtaine 2013 ionas go mbeimid ábalta paca a chur ar fáil do gach ghrúpa.

Más mian le grúpaí nó teaghlaigh le Gaeilge amuigh ansin ar fud na tíre picnic a eagrú i gceantar, bí cinnte an foirm cláraithe a lorg ó Nicole ag imeacht@comhluadar.ie nó (01) 4789191.

Déan teagmháil le Comhluadar má tá suim agat picnic a eagrú i do cheantar do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge!

Traenáil “Tús Áite do Leanaí”

Aibreán 25, 2013

Tá sé ríthábhachtach sa lá atá inniu go mbeidh gach duine sa naíonra traenáilte i dtaobh cosaint leanaí. Tá cosaint leanaí luaite mar thosaíocht ag An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige i mbliana.

Tá sé i gceist ag Forbairt Naíonraí Teoranta, i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE), gach tacaíocht a chur ar fáil do naíonraí timpeall na tíre leis an traenáil seo a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge.

Tá an traenáil seo dírithe ar stiúrthóirí nua (nach bhfuil traenáil ar bith faighte acu go dtí seo maidir le cosaint leanaí) san earnáil go príomháidh agus beidh tús áite ag na daoine seo ar an gcúrsa.

Beidh deis ag gach naíonra amach anseo traenáil cosaint leanaí a bhaint amach leis an gcur chuige nua maidir le traenáil cosaint leanaí a bheidh ag dul i bhfeidhm i dtreo deireadh na bliana seo.

Ar an Aoine 24ú & Dé Sathairn 25ú Bealtaine 2013 beidh Forbairt Naíonraí Teo

Ag reáchtáil cúrsaí Tús Áite do Leanaí (9 n-uaire) ar feadh dhá lá.

Ionad: Halla Fhoras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2

Am: 2.00i.n.-5.00i.n. ar an Aoine & 9.00r.n. – 4.00i.n. ar an Satharn (Lón 1-2.00i.n.)

Níl aon táille i gceist

Teagascóir: Pádraig Ó Ceallaigh

Spriocdháta: 16 Bealtaine 2013 – cláraigh anois.

Tuilleadh eolais:
Laura Rawdon, Oifigeach Forbartha, Forbairt Naíonraí Teo, Halla Naomh Pádraig, Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9
Teil. +353 (0)1 8535198 / +353 (0)86 7981919 / R: www.naionrai.ie

Principals’ group calls for CAO system for primary schools

Aibreán 24, 2013

A Central Applications Office-style process for primary school places could be used to regulate enrolment practice, the professional body for primary school leaders has said.

In a submission to the Department of Education the Irish Primary Principals Network (IPPN) called for a “clearly defined, legally robust national enrolment policy, with a standardised basis for admission to all schools”.

The call comes as Minister for Education Ruairí Quinn prepares to publish draft legisl at i on aimed at regulating school enrolment policies.

Rank schools

The group has called for a web-based system that would allow parents to rank schools in order of preference in a method similar to the CAO application process for college, with clusters of schools defining their catchment areas and co-operating on shared enrolment practice.

The body has called for one annual date for applications by parents and another for a response from schools.

Seán Cottrell of the IPPN said some schools give preference to children based on historical family links, academic or sporting achievements, how early they joined the queue, or whether their parents could afford the advance deposit.

Waiting lists

He said that any new system should prohibit multi-annual waiting lists, booking deposits and aptitude screenings.

“Schools are funded based on the number of children enrolled. IPPN believes that extra weighted capitation values should be applied to Traveller children, new Irish children, children from designated disadvantaged areas, and children with special education needs under the new national enrolment policy.”

Eileen Flynn of the Catholic Primary Schools Management Association has rejected the proposal, saying there was a risk of the system becoming “overly-bureaucratic”.

“It is important that the system does not become overly-bureaucratic in trying to resolve an issue for a relatively small number of schools.”

www.irishtimes.com
Foilsithe ar 24 Aibreán 2013

The Irish Times – Louise Holden

Deiseanna Fostaíochta san AE

Aibreán 24, 2013

BEIDH cúrsaí fostaíochta san Aontas Eorpach á bplé ag painéal d’ard aoichainteoirí i mBaile Átha Cliath ar an Aoine, 26 Aibreán.

I measc na gcainteoirí ar an lá, beidh Lucinda Creighton TD; Colmcille Ó Monacháin, Ceann Aonad na Gaeilge, An Coimisiún Eorpach; Seán Hade, Ceann Aonad na Gaeilge; Séamus Howard, Dlí-theangeolaí le Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Dáithí Mac Cárthaigh BL, Comhordaitheoir Dlí agus Gaeilge.

Cuirfear tús leis an seimineár ag 4.00pm sa léachtlann thuas staighre in Óstaí an Rí, Sráid Henrietta, agus leanfaidh an plé ar dheiseanna fostaíochta go dtí 6.00pm.

www.foinse.ie
Foilsithe ar 24 Aibreán 2013

Foinse – Nuacht an hEarnála le Gaelport.com

Children could face CAO-style admission to schools

Aibreán 24, 2013

Primary principals want radical shake-up of entry procedures

PARENTS of up to 120,000 children a year would have to fill out CAO-style forms to secure primary and secondlevel school places under a plan put forward by principals.

In a dramatic shake-up proposed for the schools admission system, parents would rank their school choices in a centralised application system – similar to the one used for college entry.

Primary principals want the CAOstyle scheme at both primary and second-level, with parents listing schools in a particular catchment area in order of preference.

Under the proposal, where a particular school could not cope with the demand, places would be allocated on the basis of a lottery.

The scheme, proposed by the Irish Primary Principals’ Network (IPPN), would be operated by a centralised agency. The IPPN’s proposal is a response to moves by Education Minister Ruairi Quinn to bring in a law to shake up school enrolment rules.

About 80pc of schools can accommodate all applicants but the rest apply selective admissions policies, which are now being targeted by the minister.

Mr Quinn plans to ban or restrict certain practices, such as giving preference to children based on the fact their mother, father, or another relative was a past pupil.

Mr Quinn wants to end the days of some schools “cherry-picking” pupils on the basis of brains or breeding, while others take more than their fair share of children with special educational needs.

The IPPN supports Mr Quinn’s plan and, as an additional measure, suggested the CAO-style common enrolment application form, with clusters of schools in defined catchment areas co-operating on shared enrolment practices. IPPN director Sean Cottrell said the school enrolment policy system, mainly at second level, was uneven.

He said a fairer and more transparent enrolment process would relieve stress on many parents.

Mr Cottrell said the system they were proposing would be web- based, with one annual date for applications by parents and another for a response from schools.

“Then, parents could get their first, second or third choice, depending on supply and demand factors,” he said.

Reflecting

The primary principals’ organisation is now seeking a meeting with the Department of Education to discuss its plan.

The department did not comment on the IPPN proposal, but said Mr Quinn would be reflecting carefully on the views expressed in the consultation process that will follow the publication of his draft legislation.

The IPPN proposal drew a mixed reaction elsewhere in education circles. Ferdia Kelly of the Joint Managerial Body (JMB) representing secondary schools, traditionally run by the religious, said such a system could be too complicated.

He pointed out that only 20pc of schools were oversubscribed.  Mr Kelly said that what they favoured was a common enrolment timeline, where all schools in an area shared the same enrolment date, which would put the onus on parents to make a firm commitment.

However, Michael Moriarty, general secretary of the Irish Vocational Education Association (IVEA), which has schools both in the second-level and primary sector, said he supported a system based on schools working together in clusters, with parents listing their preferences.

Other changes planned by the minister include a ban on first-come, first served admissions policies because they discriminate against people who have recently moved to an area.

He also proposes to ban “booking deposits” and to put restrictions on a requirement for children and their parents to attend compulsory open days or be interviewed.

www.independent.ie
Foilsithe ar 24 Aibreán 2013

Irish Independent – Katherine Donnelly

Céim mhór ar gcúl glactha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna i dtaca le seirbhísí a sholáthar trí Ghaeilge

Aibreán 23, 2013

“Céim mhór ar gcúl” atá sa scéim teanga a tháinig i bhfeidhm inné sa Roinn Oideachais agus Scileanna dar leis an scátheagraíocht ar earnáil dheonach na Gaeilge, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

Is gné lárnach d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 iad scéimeanna teanga na gcomhlachtaí poiblí. Faoi Alt 11 den Acht sin, aontaíonn comhlachtaí poiblí scéim teanga leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, áit a ndéantar cur síos ar ghealltanais an chomhlachta phoiblí i leith seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil don phobal.

Tá amhras léirithe ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge le blianta beaga anuas maidir le córas na scéimeanna teanga, ag rá gur léiriú í an easpa dul chun cinn ar dhaingniú agus ar chur i bhfeidhm na scéimeanna teanga faoin Acht ar dhrogall an státchórais a dhualgais i leith na Gaeilge a chomhlíonadh.

Tháinig céad scéim teanga na Roinne Oideachais agus Scileanna i bhfeidhm sa bhliain 2005. Scéim trí bliana a bhí anseo a leag amach gealltanais na Roinne i dtaobh na seirbhísí a gcuirfeadh siad ar fáil trí Ghaeilge don phobal. Tá an scéim sin in éag ó bhí 2008 ann, agus tar éis cúig bliana fada ag feitheamh ar an dara scéim, tá sin daingnithe anois ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

“Ní hamháin nach dtógann an dara scéim ar an méid a bhí geallta sa chéad scéim, ach go deimhin cuirtear cuid de ghealltanais na céad scéime ar neamhní,” a deir Kevin De Barra, Stiúrthóir ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

Preaseisiúintí
Roimh 2005, is i mBéarla amháin a d’eisigh an Roinn Oideachais agus Scileanna a bpreaseisiúintí. Le daingniú na chéad scéime, gealladh go gcuirfí leaganacha Gaeilge de phreaseisiúintí a fhógraíonn scéimeanna nua nó athruithe polasaí. Sa scéim úr a tháinig i bhfeidhm inné, soiléiríodh nach gá as seo amach go ndéanfaí na preaseisiúintí sin a eisiúint i nGaeilge ag an am céanna leis an leagan Béarla. Dar le De Barra go bhfuil íogair ama ag baint le preaseisiúintí na Roinne, agus gur beag fiúntas a bheadh ann preaseisiúint i nGaeilge a eisiúint seachtain mall ar an leagan Béarla. “B’fhéidir go gcuirfeadh seo tic i mbosca don Roinn”, a deir De Barra, “ach is cur amú airgid a bheadh ann tabhairt faoi seo ar an mbealach ciotach seo toisc nach mbeadh fiúntas ar bith ann don phobal”.

Seirbhísí Teileafóin
Chuir an Roinn Oideachais agus Scileanna rompu sa bhliain 2005 ina gcéad scéim teanga go gcuirfí uimhir theileafóin tiomnaithe ar fáil chun déileáil le fiosraithe ón bpobal. Tugtar le fios sa dara scéim teanga go mbraithfidh an tseirbhís seo feasta ar líon na mball foirne atá ann chun an tseirbhís a chur ar fáil. Fágann an caveat seo sa dara scéim go bhfuil gealltanais na Roinne maidir le seirbhísí teileafóin anois teoranta agus coinníollach, agus dá bharr nach mbeidh sé soiléir don phobal cén tseirbhís a bhfuil siad i dteideal ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

I gcás seirbhísí do mhúinteoirí, deirtear sa scéim teanga úr go mbeidh seirbhís teileafóin Ghaeilge duine-le-duine ar fáil i gcónaí ón Rannóg Oideachais do Mhúinteoirí, ‘ach an pearsanra is gá a bheith ar fáil’.

Seirbhísí Riaracháin
Faoin gcéad scéim teanga, bhí seirbhís riaracháin trí Ghaeilge duine-le-duine ar fáil ó aonaid ar leith laistigh den Roinn, ba iad sin an tAonad Forbartha Inghairme agus An tAonad Staitistic. Cé go bhfuil tagairt sa dara scéim do na gealltanais maidir le seirbhísí riaracháin trí Ghaeilge ón Aonad Forbartha Inghairme, faoi theideal úr, ní luaitear ar chor ar bith aon ghealltanas a bhaineann leis an Aonad Staitistic.

Earcaíocht
Cuirtear in iúl sa dara scéim teanga de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna go gceapfaidh an Roinn cigirí ar leibhéal an ghráid earcaíochta tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, a chuirfidh an tseirbhís Ghaeilge ar fáil agus a fheabhsóidh an tseirbhís sin. Dóibh siúd ar státseirbhísigh iad roimhe seo agus atá ag obair sa Roinn cheana féin nó ag aistriú isteach sa Roinn Oideachais agus Scileanna ó roinn eile, bronnfar marcanna breise orthu as cumas sa Ghaeilge i gcomórtas inmheánach ardú céime sa Roinn. Cé go mbeidh an Ghaeilge luaite mar chritéir inniúlachta mar sin, ní bheidh sí luaite mar chritéir éigeantach. Déantar cur síos sa dara scéim teanga ar shuirbhé a tugadh faoi i measc fhoireann riaracháin reatha na Roinne Oideachais agus Scileanna a thaispeáin gur lú ná 1.5% den fhoireann riaracháin atá inniúil sa Ghaeilge.

Bealach Éalaithe
Cuirtear an-bhéim sa dara scéim teanga ar na srianta ar acmhainní daonna agus airgeadais laistigh den Roinn Oideachais agus Scileanna. Dar le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge gur léir go bhfuil an Roinn Oideachais agus Scileanna ag lorg bealach éalaithe ó na gealltanais a rinneadh sa chéad scéim, agus gur mó dochar ná maitheas a dhéanfaidh an dara scéim do sheirbhísí don phobal ón státchóras, go háirithe má leanann comhlachtaí poiblí eile an droch-chleachtas seo.

Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag dul chun cainte leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, a dhaingnigh an scéim seo, chun an chéim siar seo i leith seirbhísí Gaeilge don phobal a chíoradh.

Foilsithe ar Gaelport.com

Next Page »