Méid an Téacs

Ceolchoirm le Naoi Scoil

Samhain 26, 2013

Naoi mbunscoil in aon chóir amháin

Cuireadh chuig ceolchoirm saor in aisce

Cén áit: Óstán Locha Riach, Baile Locha Riach
Cén uair: tráthnóna Dé Céadaoin, 27 Samhain, ag 5.30 i.n.
Cén fáth: Beidh 9 mbunscoil in Oirthear na Gaillimhe ag teacht le chéile i gcóir ollmhór a rá amhráin Ghaeilge i mbéal an phobail le tionlacan ceolfhoirne.
Saorchead isteach.
Eolas: 091 870718 nó féach ar www.lochariach.com

abair amhrán

Aonach Ceirde Nollag

Samhain 26, 2013

AONACH CEIRDE

PRÍOMHAONACH NA NOLLAG

DOMHNACH
01/12/2013
12.00-5.30 i.n

Ceardaíocht lámhdhéanta

ÁRAS CHRÓNÁIN IONAD CULTÚIR

BAILE ÁTHA CLIATH 22

www.araschronain.ie

Áras Chrónáin Nollag

Rostbhandaí as Gaeilge

Samhain 25, 2013

Is mionchomhlacht idirbhliana é “Band-it”, lonaithe i gCathair Luimnigh.

Bhunaíomar an mionchomhlacht seo chun an teanga Gaelach a chuir chun cinn le déagóirí agus daoine óga tríd modhanna nua agus úr a úsáid.

Díolfaimid bandaí riosta le seanfhocal Gaeilge orthu, cosúil le “Tír gan teanga, tír gan anam”. Beimid ag chur céarlanna ar siúil le haghaidh bunscoileanna, Bearla agus Gaeilge, chun Gaeilge a mhúineadh dóibh agus cluichí difriúla imirt leo.

Is féidir dul i dteagmháil linn ar 086-0890921 nó ríomhphoist a sheoladh chugainn ag banditgaeilge@gmail.com

bandit

Léarscáil dátheangach saor in aisce

Samhain 25, 2013

Beidh léarscáil den Eoraip Nua ar fáil saor in aisce leis an Irish Times ar an Chéadaoin 27 Samhain. Méid A1 atá ann, agus é dátheangach (Gaeilge agus Béarla).

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

35 Cearnóg Mhic Liam,
Baile Átha Cliath 2.
Fón: 01 6340831
Facs: 01 6341002

In the name of the fada: English giving us a lesson in Irish

Samhain 25, 2013

IT’S lessons in Irish – from England. After centuries in which the occupiers tried to wipe out the Irish language, that bastion of British education and culture, Oxford University, is making amends.

Oxford University Press (OUP) has launched an Irish-English visual dictionary for children from the age of eight. The aim, according to the OUP, is to support the local language revival and to assist parents, schools and children. In their publicity for the colourful dictionary the OUP says: “From the reign of Elizabeth the First through to the ravages of the Famine, Ireland’s language declined and almost disappeared in the 20th Century.

“However, since 2000 there has been a growing resurgence of interest in maintaining and reviving Irish Gaelic with a growing desire to teach the next generation the language of their forebears. This dictionary is a vibrant and fresh way to help children learn Gaeilge.” Each section of the new dictionary features a brief introduction and then numerous illustrations. In total, the book provides 1,500 vocabulary items in Irish and English. Children’s dictionaries publisher at the OUP, Vineeta Gupta, says: “Irish people are quite rightly proud of their heritage and want to keep it alive and pass it on for future generations – and part of our OUP mission is about helping to support language learners wherever they are.”

The language throws up some quirky surprises, the OUP says: “On a chilly day, you might advise your child to wrap up warm with a scairf (scarf) but be mindful you don’t say scairp, because that’s a scorpion.” The publisher says it is interesting that there are many similarities: a cat is a cat in both languages, shoes and belts are often made of leathar, whilst a piotsa (pizza) is popular with children everywhere. “The book is the result of painstaking work with language consultants, teachers, native Irish speakers and children themselves.”

But this is the first time Oxford has produced an Irish-English dictionary for children. The OUP’s enthusiasm for Irish does not mean they have got everything right, however. The illustration showing the different parts of the body gives the word lámh for arm, instead of géag. Lámh is the Irish for hand, géag is the Irish for arm.

Amach ar on líne!

www.irishindependent.ie

Foilsithe ar Gaelport.com 25 Samhain 2013

Irish Independent – John Spain

Uachtarán na hÉireann, an tUasal Micheál D. Ó hUiginn ag tréaslú le scoileanna lán-Ghaeilge ag Ceiliúradh 40 bliain Gaelscoileanna Teo.

Samhain 22, 2013

Ábhar riméid do Gaelscoileanna Teo., Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo. agus pobal na scoileanna lán-Ghaeilge fud fad an oileáin an moladh agus an t-ardú meanma a thug Uachtarán na hÉireann, an tUasal Mícheál D. Ó hUiginn dóibh ag an gComhdháil Oideachais 2013 ar an 22 Samhain 2013.

Ba i gcomhthéacs mórsprioc Gaelscoileanna Teo. “an teanga Ghaeilge a chothú trí oideachas den ardscoth a sholáthar sna scoileanna lán-Ghaeilge” a labhair an tUachtarán faoin gceiliúradh atá á dhéanamh ag an earnáil “ar ár gcultúr, ar an mbealach ar leith a chuirimid muid féin in iúl, in ár dteanga dhúchais”.

Leag an tUachtarán comhthéas an cheiliúrtha amach leis na bhfocail croíúla do Gaelscoileanna Teo., “molaim sibh as an tacaíocht phraiticiúil a thugann sibh do scoilanna lán-Ghaeilge ar fud na tíre chun earnáil an oideachais lán-Ghaeilge a threisiú”.

Óráid thuisceanach, spreagúil agus fianaise-bhunaithe a bhí in óráid an Uachtaráin a thagair d’fhréamhacha, stair agus bunús earnáil na scoileanna lán-Ghaeilge, ach go háirithe ó 1973 nuair a bunaíodh Gaelscoileanna Teo., agus gan ach 12 bhunscoil agus 5 iarbhunscoil lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht sa deisceart. “Cúis bhróid agus dóchais tábhachtach é fás agus borradh as cuimse na nGaelscoileanna ar fud na tíre” leis an 144 bhunscoil agus 36 iarbhunscoil atá ann anois.

Aithníodh tábhacht an ghuth daonlathaigh i mbunú scoileanna le daichead bliain anuas agus go bhfuil an fhorbairt suntasach san earnáil “mar thoradh ar an éileamh ó thuismitheoirí agus ó phobal áitiúla” le gné riachtanach den bhfás sin ag aithint na tábhachta a bhaineann le meon dearfach na hóige agus a dtuismitheoirí ag labhairt na Gaeilge go laethúil.

D’fháiltigh rannpháirtithe go mór roimh aithint na mbuntáistí cognaíocha, sóisialta agus cultúrtha a bhaineann leis an gcóras tumoideachais do pháistí. Ábhar bróid a bhí ann do scoileanna aitheantas an Uachtaráin a fháil go bhfuil “gnóthú thar na bearta bainte amach ag an tumoideachas go hidirnáisiúnta agus i nGaelscoileanna na hÉireann, ní hamháin sa Ghaeilge agus sa Bhéarla, ach sa Mhaitamaitic agus san Eolaíocht chomh maith”.

Deimhníodh san óráid nach féidir an dul chun cinn seo a dhéanamh i bhfolús, agus go bhfuil pobal láidir scoileanna agus pobal láidir Gaeltachta ina bhunchloch riachtanach den fhorbairt seo .

Ábhar dóchais agus spreagtha a bhí i mbeannacht dheiridh an Uachtaráin, “Mar Uachtarán na hÉireann, tá mé an-sásta tacú leis an obair go léir atá idir láimhe ag Gaelscoileanna Teoranta agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta chun an fhianaise a spreagadh go barr feabhais – is linne an teanga agus braitheann todhchaí na teanga orainn uile”.

Gabhann Gaelscoileanna Teo. agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo. buíochas ó chroí leis an Uachtarán as teacht i láthair na Comhdhála Oideachais. Deir Ardfheidhmeannach Gaelscoileanna Teo., Bláthnaid ní Ghréacháin, “is mór againn an t-aitheantas a thug an tUachtarán don dá eagraíocht agus do na scoileanna trí teacht inár láthair agus trí ábhar spreagúil, dearfach agus mórtasach a thabhairt dúinn uile. Chuir cuairt an Uachtaráin go mór le rath na comhdhála oideachais agus le stádas an cheiliúrtha 40 bliain do Gaelscoileanna Teo.”

Eagraíocht chomhordaithe agus tacaíochta na scoileanna lán-Ghaeilge is ea Gaelscoileanna Teo.

Tuilleadh Eolais:
Oifig Gaelscoileanna Teo: 01 8535190 nó Ardfheidhmeannach Gaelscoileanna Teo., Bláthnaid ní Ghréacháin ag 086 8050335.

Ó Fhianaise go Barr Feabhais – Clár na Comhdhála Oideachais 22-23 Samhain

Samhain 21, 2013

Clár na Comhdhála Oideachais

Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta

Samhain 21, 2013

Níl deireadh ráite fós maidir le todhchaí eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta agus brú ag teacht ar Aire Stáit na Gaeltachta, Dinny McGinley, athsmaoineamh a dhéanamh ar chinneadh a Roinne deireadh a chur le maoiniú na heagraíochta.

Mar thoradh ar an gcinneadh sin chinn Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta nach bhféadfaí gnó na heagraíochta a chur i gcrích agus shocraigh siad deireadh a chur leis an eagraíocht agus cheana féin tá deireadh curtha le conarthaí fostaíochta fhoireann na heagraíochta.

Ó shin i leith tá an-bhuairt léirithe ag scoileanna na Gaeltachta agus iad á rá go bhfuil siad anois fágtha gan eagraíocht ionadaíoch agus go ndéanfar neamhaird orthu feasta. Tá an cheist ardaithe sa Dáil agus ag cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta le déanaí léirigh an Bord a imní faoin gcinneadh deireadh a chur leis an eagraíocht. Chinn siad an imní seo a chur in iúl don Aire, go háirithe i gcomhthéacs feidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge.

Le déanaí freisin ghlac Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe roimhe seo) d’aon ghuth le rún ag iarraidh ar an Aire maoiniú a chur ar fáil in athuair don eagraíocht.

www.advertiser.ie/galway

School undecided on future intake

Samhain 21, 2013

The manager of a secondary school criticised for reducing intake from three classes to two is unable to say when a ruling will be made on whether to apply for extra buildings to cater for demand.

There is local anger that around 50 pupils have been unsuccessful in their applications for entry to Gaelcholáiste Mhuire at the North Monastery in Cork following changes to its enrolment policy. Many families are said to be preparing appeals to the Department of Education after the school limited admissions for next September to 58.
As some families and supporters protested outside the Dublin offices of school owners, the Edmund Rice Schools Trust, school manager Pat Keating said the 2014 admissions policy was designed to stabilise pupil numbers due to overcrowding. After three first-year classes were enrolled in 2011 and 2012, he said changes to the policy for entry this year were not enough to protect against overcrowding.
Mr Keating said his main concern is for the existing school community, and will hold talks with staff and parents of current students.
“I want to talk to everybody and if I’m happy there’s evidence there to approach the trustees with a plan for increased numbers, I would be very pleased to do that,” said Mr Keating.
He said the school is very well run, and careful planning would be needed over curriculum provision and buildings if any increased intake was allowed. Asked if a decision on expansion, or any associated application for temporary or permanent classroom accommodation, would be made in time for pupils applying next year for Sept 2015, Mr Keating said it was not possible to say.
Sinn Féin city councillor Thomas Gould, spokesman for the parents’ group pushing for three classes, and a board member of neighbouring primary Gaelscoil Pheig Sayers, which has had pupils refused enrolment, said some children have no place for next autumn because they applied too late or live outside the catchment area for other schools. Some have places in other schools but will have to travel to the city centre or Ballincollig, instead of their nearest gaelcholáiste, to avail of an all-Irish second-level education.
Mr Keating said he can not meet parents or representative because their cases may be the subject of appeals against the school’s refusal to enrol their children.

www.irishexaminer.com

Téigh faoi dhraíocht Aladdin!

Samhain 20, 2013

Ar mhaith leat cúrsaí riaracháin a shimpliú? Faigh amach cén fáth a bhfuil Aladdin ag croí breis agus 500 bunscoil.

Déanann bogearraí Aladdin riar na scoile a shruthlíniú agus an chumarsáid a éascú. Fágann sé sin níos mó ama agat chun sult a bhaint as saol na scoile. Ní nach ionadh go mbíonn scoileanna a rá linn go bhfuil a gcroí istigh in Aladdin. Taitneoidh Aladdin níos fearr arís leat nuair a fheicfidh tú na pacáistí úra nuashonraithe atá againn!

Cuir isteach ar ár gcrannchar ag seastán Aladdin Schools ag Comhdháil Náisiúnta GAELSCOILEANNA TEO in Óstán Theach Johnstown sa Bhóthar Buí, Contae na Mí Dé hAoine 22ú Samhain 2013. Beidh seans agat táirgí blasta de chuid Avoca a bhuachan. Cuirfear an buaiteoir ar an eolas ag an gcomhdháil le teachtaireacht téacs ar 16:00 Dé hAoine.

Buíochas ó chroí leis na múinteoirí, rúnaithe agus príomhoidí iontacha atá ag baint úsáide as seirbhís Aladdin Schools cheana féin. Guímid rath oraibhse agus ar gach duine a bhíonn ag plé leis an nGaeloideachas. Tá súil againn go mbainfidh sibh sult mór as an gcomhdháil.

Téigh faoi dhraíocht Aladdin. Bí ag caint linn inniu.

www.aladdin.ie
(01) 554-7375
info@aladdin.ie

« Previous PageNext Page »