Méid an Téacs

Meabhrúchán: Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge ag tosú Dé Sathairn, 27 Meán Fómhair

Meán Fómhair 25, 2014

Meabhrúchán is ea é seo le cur i gcuimhne duit go gcuirfear tús leis an gcéad Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge eile Dé Sathairn na seachtaine seo, 27 Meán Fómhair 2014.

Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge – an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, cuir i gcás – ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge ar bhonn laethúil – iriseoirí, státseirbhísigh, múinteoirí agus aistritheoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge.

Díreofar sa dianchúrsa ar chruinneas gramadaí, ar chúrsaí stíle agus ar an aistriúchán. Cuirfear béim chomh maith ar na háiseanna teicneolaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge, cinn ar líne ina measc.

Is bealach iontach é an dianchúrsa le hullmhúchán a dhéanamh do scrúdú iontrála an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, agus glacfar le scrúdú ceannchúrsa an dianchúrsa mar scrúdú iontrála don dioplóma iarchéime sin.

Téigh go dtí www.gaelchultur.com leis an gcúrsa a chur in áirithe.

Folúntas: Cúntóirí Eagarthóireachta

Meán Fómhair 25, 2014

Cúntóirí Eagarthóireachta (3 phost)

(i) Conradh 24 mí ó 1 Eanáir 2015–31 Nollaig 2016 (2 phost)

(ii) Conradh 12 mí ó 1 Eanáir 2015–31 Nollaig 2015 (1 phost)

Tá FIONTAR ag earcú taighdeoirí ar conradh chun oibriú ar thionscadail éagsúla sna daonnachtaí digiteacha Gaeilge. Tá cúig mhórthionscadal taighde ar siúl faoi láthair: www.focal.ie, www.logainm.ie, www.ainm.ie, www.iate.europa.eu (na téarmaí Gaeilge), agus www.duchas.ie chun Cnuasach Bhéaloideas a dhigitiú (i gcomhar le UCD). Beidh na taighdeoirí páirteach i meitheal idirdhisciplíneach FIONTAR.

Riachtanais:

Bunchéim onóracha sa Ghaeilge. Is gá céim Mháistreachta i réimse ábhartha mar aon le taithí chuí ghairmiúil i réimse na Gaeilge scríofa i ról eagarthóireachta, aistriúcháin nó taighde. Ní mór don iarrthóir a bheith inniúil ar obair thaighde a chur i gcrích agus a léiriú go bhfuil sé/sí in ann obair shlachtmhar a dhéanamh agus spriocanna a chomhlíonadh.

Tá caighdeán ard cruinnis sa Ghaeilge scríofa agus eolas ar an ngramadach riachtanach. Beidh tástáil scríofa sa Ghaeilge mar chuid den phróiseas earcaíochta.

Scála Tuarastail: €29,342–€30,200

Tá fáilte roimh iarrthóirí teagmháil le FIONTAR chun an post seo a phlé: An Dr Caoilfhionn Nic Pháidín (01-7005173); caoilfhionn.nicphaidin@dcu.ie

Spriocdháta iarratais: Dé hAoine, 17 Deireadh Fómhair 2014.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó: Human Resources Department, Ollscoil Chathair Bhaile Átha

Cliath, Ascaill Uí Choileáin, Baile Átha Cliath 9.

Fón: +353 (0)1 700 5149; Facs: +353 (0)1 700 5500

R-phost: hr.applications@dcu.ie

www.dcu.ie/vacancies/current.shtml

Fostóir comhdheiseanna is ea Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Tá páirtmhaoiniú ag na tionscadail seo ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Folúntas: Gaelscoil na Dúglaise

Meán Fómhair 25, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Riarthóir Oifige lán-aimseartha á lorg ag Gaelscoileanna Teo.

Meán Fómhair 24, 2014

Conradh 3 Bliana

Duine fuinniúil, le sár scileanna eagrúcháin, riaracháin oifige agus cumarsáide, mar aon le hardchaighdeán Gaeilge atá de dhíth. Duine a bhfuil spéis, taithí agus saineolas i réimse an ghaeloideachais, mar aon le taithí agus tuiscint ar an gcóras oideachais agus ar obair phobail.

Scála Tuarastail: Oifigeach Cléireachais: €20,859 – €33,607

Tuilleadh eolais, sainchuntas poist móide foirm iarratais le fáil ar iarratas trí ghlaoch a chur ar 01-8535195 nó trí ríomhphost chuig oifig@gaelscoileanna.ie

Eolas faoi obair na heagraíochta ar fáil ag www.gaelscoileanna.ie

Spriocdháta le haghaidh iarratas comhlánaithe:

5.00i.n. Déardaoin, 9 Deireadh Fómhair 2014.

Reáchtáilfear na hagallaimh Déardaoin, 16 Deireadh Fómhair 2014.

Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta.

Temporary home found for new Gaelcholáiste

Meán Fómhair 24, 2014

A temporary home has been found for a new Gaelcholáiste before its pupils move into a three-school €19m campus in a Cork suburb.

The Cork Education and Training Board has announced that it has found a temporary premises for the new Gaelcholáiste in Carrigaline.

Cork ETB chief executive Ted Owens said that Waterpark House would act as the interim Gaelcholáiste building and will open to pupils next September.

He said enrolment was now taking place for 500 students and the Department of Education and Skills wants the new campus built by September 2016.

“The Department of Education and Skills has given the go-ahead for a lease on Waterpark House,” said Mr Owens. “This is an absolutely perfect building and location for our temporary Gaelcholáiste. We have put extensive work into finding a suitable location and I believe that this is perfect for our needs.”

Mr Owens said Cork ETB would hold a public meeting in Carrigaline Court Hotel on Monday, September 29, at 7.30pm to inform the local community of its new plans for the Gaelcholáiste.

Mr Owens also confirmed that the Department of Education had made a grant available to carry out the small remedial works necessary to make Waterpark House fit for purpose for the entry of first-year students in September 2015.

Cork ETB announced last June that it would build three new schools in Carrigaline by 2017.

The schools — which will include a Gael- scoil, Gael-choláiste and a SONAS junior primary school for autistic children — will accommodate more than 1,000 pupils when completed with a total investment of €19m.

Cork ETB will be patron of the second level Gaelcholáiste, which will be 4,800 square metres in size and will accommodate up to 500 pupils.

The building will include 24 general classrooms, as well as specialist accommodation and a state-of-the-art PE Hall. The consultants for the project are Cork architectural company, Kelly Barry O’Brien Whelan.

Irish Examiner

Folúntas: Gaelscoil Eiscir Riada

Meán Fómhair 23, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Gaelscoil Éadan Doire ar Nuacht TG4

Meán Fómhair 22, 2014

Féach an físeán anseo.

Nuachtlitir Futa Fata Meán Fómhair 2014

Meán Fómhair 18, 2014

Nuachtlitir Futa Fata MF 2014

Juvenes Translatores

Meán Fómhair 18, 2014

Má tá muintir na hEorpa le bheith “aontaithe san éagsúlacht “, de réir mhana an Aontais Eorpaigh, ní mór dúinn tuiscint a bheith againn ar theangacha eile seachas ár dteanga féin.

Tá ár gcomórtas aistriúcháin Juvenes Translatores, atá ar siúl ó 2007 ar aghaidh, ann le cabhrú leis an uile dhuine agaibh a bhfuil dúil agaibh teangacha iasachta a fhoghlaim.

San fhadtéarma, tugtar daoine le chéile trí fhoghlaim teangacha agus cuireann sí lenár dtuiscint ar chultúir eile. Agus beidh sé níos éasca daoibhse – daoine fásta an lae amárach – staidéar nó obair a dhéanamh ar fud na hEorpa.

Léirítear i staidéir éagsúla go bhfuil síorfhás ar an éileamh ar aistriúchán agus ar aistritheoirí san Eoraip. Ba chóir go mbeadh mic léinn réidh chuige sin! Ardaíonn Juvenes Translatores feasacht i dtaobh a thábhachtaí is atá scileanna aistriúcháin agus an chaoi ar cheart ról an aistriúcháin a athmheas mar “idirghábháil” idir teangacha maidir le foghlaim teangacha.

… le cuidiú le múinteoirí agus le daltaí

Tá an-éileamh ar an gcomórtas anois: as na scoileanna a ghlac páirt sa chomórtas roimhe seo, ba mhaith le 99% acu bheith páirteach arís ann.

… gníomhaíochtaí coiteanna a chur chun cinn le scoileanna thar lear

Lena chois sin, spreagann Juvenes Translatores eachtraí eile teanga, óir thosaigh roinnt scoileanna a bhí páirteach ann malartuithe oideachais trí Juvenes Translatores.

Beidh cuidiú ar fáil ar ár leathanach Facebook le dul i mbun cainte leis na daoine eile atá páirteach agus le tuairimí agus ábhar a roinnt. Tugann ár mblag deis do mhuinteoirí freisin dea-chleachtais a roinnt agus foghlaim óna chéile.

Príomhshonraí chomórtas na bliana seo:

  • Dáta deiridh le haghaidh chlárúcháin – 20 Deireadh Fómhair 2014, 12.00 meán lae (am na Bruiséile).
  • An 27 Samhain a bheidh an comórtas ar siúl i mbliana.
  • Is féidir le daltaí a rugadh i 1997 páirt a ghlacadh sa chomórtas.
  • Bronnfar na duaiseanna ar bhuaiteoirí Juvenes Translatores ag searmanas sa Bhruiséil san Earrach, 2015.

Anuraidh, d’éirigh go rímhaith le daltaí na hÉireann sa chomórtas seo nuair a bhain Aileen Ní Ghloinn ó Choláiste Íde, an Daingean, Co. Chiarraí an comórtas aistriúcháin in Éirinn agus gur thug fear óg de bhunadh na hÉireann, Eireamhain Semple, an duais leis san Ísiltír! Mar sin de is mian linn leanúint den dul chun cinn seo in 2014.

Ba mhór againn mar sin, go gcuirfeadh an oiread meánscoil agus is féidir isteach ar an gcomórtas seo thar ceann a gcuid daltaí.

Is é Juvenes Translatores an comórtas bliantúil a eagraímid do dhaltaí scoile a bhfuil aois 17 mbliana acu.

Reáchtálfar comórtas 2014 ar an 27 Samhain. Daltaí a rugadh i 1997 a bheidh in ann páirt a ghlacadh ann.

Ní mór do scoileanna clárú roimh ré — idir an1 Meán Fómhair agus an 20 Deireadh Fómhair — má theastaíonn uathu páirt a ghlacadh sa chomórtas (féach na rialacha chun tuilleadh sonraí a fháil).

‘Féiniúlacht Eorpach’ téama na bliana seo.

Cad chuige an comórtas: http://ec.europa.eu/translatores/why/index_ga.htm

Conas ullmhú: http://ec.europa.eu/translatores/how/index_ga.htm

Rialacha: http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_ga.htm

Cláraigh: http://ec.europa.eu/translation/contest/registration/registration_form.cfm?comlang=ga

Bileog eolais 2014

Seaimpíní Snáimh i nGaelscoil Mhichíl Uí Choileáin

Meán Fómhair 18, 2014

Comhghairdeas le daltaí Ghaelscoil Mhichíl Uí Choileáin a bhain gradam amach sna comórtais tarrthála le déanaí. Seo thíos Sam Ó Cofaigh, Finian Ó Nia, Matt Ó Murchú, Ben Morales, Zoë Ní Chofaigh, Kelly  Ní hIarlaithe, Finn Ó Conaill, Jake Ó Cofaigh, Sinéad Ní Mhurchú, Shane Ó Crualaoich, Joe Morales, Cillian Ó hIarlaithe, Ruby Edmead, Amelia Edmead, Grattan Ó Nia agus Justin Ó Crualaoich, cóitseálaí.

Snámh Champs

« Previous PageNext Page »