Méid an Téacs

Folúntas: Gaelscoil Chionn tSáile, Corcaigh

Eanáir 23, 2015

Sonraí ar fáil ag: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/19416/

Folúntas: Coláiste Chroí Mhuire, Co. na Gaillimhe

Eanáir 23, 2015

Sonraí ar fáil ag: www.educationposts.ie

UUP fury as vote bid over new Irish school is stymied

Eanáir 23, 2015

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Limerick school principal describes strike action as ‘absolute disgrace’

Eanáir 23, 2015

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Gaelscoil Mhíchíl Uí Choileáin buíoch as na iPadanna a fuair siad

Eanáir 23, 2015

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

‘Seomra Nuachta C2k’ seolta i mBunscoil an Iúir

Eanáir 23, 2015

Beidh teacht tiubh te tapaidh feasta ag daltaí Gaelscoileanna ó thuaidh ar na scéalta nuachta is déanaí ina dteanga féin agus leagan Gaeilge den áis oideachais C2k Newsroom seolta i mBunscoil an Iúir in Iúr Cinn Trá inné.

Seomra Nuachta C2k an t-ainm atá ar an tseirbhís nua atá á cur ar fáil ag an Áisionad i gColáiste Ollscoile Naomh Muire i mBéal Feirste i gcomhpháirt le C2k.

Seirbhís nuachta do dhaltaí scoile atá in C2k Newsroom, nach raibh ar fáil ach i mBéarla roimhe seo.

Cuirtear thart ar thrí alt Béarla in airde ar an suíomh gach lá agus bíonn sé ina áis foghlama do dhaltaí ar fud fad Thuaisceart Éireann.

Cuirfear ailt Ghaeilge ar an suíomh as seo amach agus tá foireann an Áisionaid agus C2k ag súil go mbainfidh daltaí Gaelscoile lánúsáid as an tseirbhís nua.

“Cuirfidh muid scéalta nuachta ón fhíorshaol ar fáil do dhaltaí Gaelscoile, scéalta suimiúla spreagúla. Beidh muidne ábalta freagairt do na daltaí agus do na rudaí atá siad ag iarraidh a fheiceáil agus a léamh mar nuacht.

“Thig leo a chur in iúl dúinn cé acu a thaitin na scéalta leo agus na cineálacha scéalta a bhfuil dúil acu iontu. Beidh meascán mór de scéalta ann agus beidh go leor pictiúr ag gabháil leo. Beidh taifeadadh fuaime ann chomh maith, le go mbeidh siad ábalta éisteacht leis an scéal. Beidh go fiú físeán nó dhó ann, ó am go chéile,” a dúirt bainisteoir an Áisaonaid, Ciarán Ó Pronntaigh.

Is gréasán cumarsáide agus faisnéise é C2k a chuireann áiseanna idirlín ar fáil do scoileanna Thuaisceart Éireann mar thacaíocht do sheirbhísí eile de chuid Churuclam Thuaisceart Éireann.

www.tuairisc.ie

22 Eanáir 2015

“Níl aon chall leis an stailc agus tá sé iomarcach” dar leis an Aire Oideachais agus Scileanna

Eanáir 22, 2015

Scéal iomlán ag: www.education.ie

Gairm ar pháipéir don Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas

Eanáir 22, 2015

An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas
An Tumoideachas: Bua nó Dua?
15-16 Bealtaine 2015
Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh

Tabharfaidh An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas deis do theangeolaithe, do thaighdeoirí, d’oideoirí an oideachais lán-Ghaeilge a gcuid taighde a chur i láthair agus a fhiosrú i gcomhthéacs an tumoideachais.

Tá an ghairm ar pháipéir ar siúl faoi láthair. Spriocdháta: 28 Feabhra

Cíorfaidh an chomhdháil ceisteanna a bhaineann leis an tumoideachas agus fáilteofar roimh pháipéir agus roimh phóstaeir faoi na fo-théamaí ghinearálta a leanas:
• Treoirphrionsabail an Oideachais Lán-Ghaeilge agus Beartais Oideachas Teanga
• An Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha
• Riachtanais Oideachais Speisialta.

D’fhéadfaí glacadh le moltaí do pháipéir agus do phóstaeir nach mbaineann go díreach leis na fo-théamaí atá luaite thuas ach fós atá gaolmhar le téama an tumoideachais i gcoitinne.

Tá gach eolas maidir le glaoch do pháipéir agus maidir le cúrsaí clárúcháin ar fáil ag suíomh na comhdhála ag www.tumoideachas2015.ie

Bileog Eolais

Folúntas: Scoil Chrónáin, Baile Átha Cliath

Eanáir 22, 2015

Sonraí ar fáil ag: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/19407/

Leanaí dátheangacha níos tuisceanaí faoi éagsúlacht daoine eile

Eanáir 22, 2015

Léiríonn staidéar nua gur fearr an tuiscint ag gasúir dhátheangacha ar thréithe an duine daonna ná gasúir aonteangacha.

Bíonn an tuiscint ar an saol ag gasúir dhátheangacha éagsúil ón tuiscint ar an saol a bhíonn ag gasúir aonteangacha, de réir staidéir nua ó Ollscoil Concordia i Québec Cheanada.

De réir an staidéir, is minic a chreideann gasúir óga go mbíonn tréithe áirithe ag ainmhithe agus ag daoine ó dhúchas. Is é sin le rá go gceapann gasúír gur sa mbroinn a shealbhaítear teanga agus nósanna iompair.

Léirítear sa staidéar nua ó Ollscoil Concordia, áfach, gur fearr an tuiscint atá ag gasúir dhátheangacha gur ón bhfoghlaim seachas ón dúchas a eascraíonn tréithe aigneolaíocha an duine.

Ba iad an tOllamh le haigneolaíocht Krista Byers-Heinlein agus a hiníon léinn Bianca Garcia a rinne an taighde. Mar chuid dá saothar, cuireadh scrúdú ar 28 gasúr, idir aonteangaigh, dhátheangaigh chomhuaineacha (a d’fhoghlaim an dá theanga le chéile) agus dhátheangaigh sheicheamhacha (a d’fhoghlaim an dá theanga i ndiaidh a chéile). Bhí na gasúir ar fad idir cúig agus sé bliana d’aois.

Chreid níos mó de na gasúr a raibh an dara teanga acu gur ón taithí a thagann tréithe an duine.

Mar chuid den staidéar, insíodh scéalta do na gasúir faoi leanaí a rugadh i Sasana ach a uchtaíodh san Iodáil agus faoi lachain ar tógadh i measc madraí iad. Fiafraíodh de rannpháirtithe an staidéir cé acu teanga, Béarla nó an Iodáilis, a labhródh na leanaí a rugadh i Sasana ach ar tógadh san Iodáil iad. Cuireadh cesit ar na gasúir chomh maith cé acu an ndéanfadh na héiníní lachain tafann nó vácaranach.

Fiafraíodh díobh freisin cé acu clúmh nó fionnadh a bheadh ar na héiníní.

Bhí na taighdeoirí ag súil go dtuigfeadh na dátheangaigh go bhfoghlaimítear teanga ach go dtuigfeadh na gasúir ar fad gur tréithe dúchasacha iad fuaimeanna agus tréithe coirp na n-ainmhithe.

Baineadh siar astu de bheagán nuair a léirigh na dátheangaigh sheicheamhacha tuiscint ar fhoghlaim teanga – bhí a fhios acu gur Iodáilis a labhródh leanaí a tógadh léi.

Ach chreid cuid mhaith de na dátheangaigh leis go mbeadh na héiníní a thóg na madraí ag rith agus ag tafann ar chuma na madraí féin.

“Rinneadh dátheangaigh agus aonteangaigh araon botúin, ach botúin dhifiriúla. Ba dhóichí go gceapfadh an t-aonteangach gur ón dúchas a tháinig gach gné, agus ba dhóichí go gceapfadh an dátheangach go bhfoghlaimítear gach rud,” a dúirt an tOllamh Byers-Heinlein.

Cuireann aigneolaithe an-spéis sna botúin a dhéanann gasúir mar go gcuireann na botúin chéanna le tuiscint an aigneolaí ar phróiséas forbartha an duine.

Léiríonn torthaí na taighde seo go soiléir go bhféadfadh rud bunúsach a dhéanann gasúr gach lá i réimse amháin den saol – foghlaim teanga – a mheon a athrú i leith go leor réimsí saoil eile.

Is mór na himpleachtaí sóisalta atá ag an staidéar, dar leis an ollscoil, mar go léirítear ann go bhféadfadh oiliúint luath sa dara teanga cur leis an nglacadh a bhíonn ag gasúir leis an éagsúlacht dhaonna, shóisialta agus fhisiciúil.

Foilseofar an staidéar ina iomláine san iris eolaíochta Developmental Science.

Scéal ó www.tuairisc.ie

« Previous PageNext Page »