Méid an Téacs

Folúntas: Coláiste Cois Life, Baile Átha Cliath

Nollaig 16, 2015

Tá Coláiste Cois Life ag lorg ionadaí do shaoire mháithreachais. Tuilleadh eolais ar fail ag an nasc thíos:

http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/17224/

Gaeil na Gaillimhe CLG – macasamhail ‘na Gaeil Óga’ le bunú i gCathair na dTreabh

Nollaig 16, 2015

Tá cumann nua lánGhaeilge de chuid Chumann Lúthchleas Gael le bunú i gcathair na Gaillimhe an bhliain seo chugainn ar mhúnla ‘Na Gaeil Óga CLG’ i mBaile Átha Cliath.

Tháinig grúpa daoine óga le chéile ag an ócáid ThinkDay i Thinkhouse i mBaile Átha Cliath a bhfuil spéis acu a leithéid de chumann a fheiceáil i nGaillimh agus bheartaigh siad ‘Gaeil na Gaillimhe CLG’ a chur ar bun.

Tá súil ag lucht a bhunaithe go mbeidh dhá fhoireann peile ann i dtús aimsire, foireann na bhfear agus foireann na mban. Tá tacaíocht faighte ag an gcumann ó Bhord an Chontae i nGaillimh don dá fhoireann cheana féin agus eagrófar cruinniú poiblí i mí Eanáir in Áras na nGael sa chathair chun an cumann a phlé.

Cé nach bhfuil aon bhaint dhíreach ag Conradh na Gaeilge le bunú an chumainn tá tacaíocht á cur ar fáil ag an eagraíocht don chumann nua agus tá Club Áras na nGael sásta urraíocht a dhéanamh ar na geansaithe a bheidh acu.

Beidh fáilte roimh dhuine ar bith ar mhaith leo peil a imirt ‘trí mheán na Gaeilge’ ag an gcruinniú poiblí san Áras ar 20 Eanáir 2016 ag 7.30in. Tá lucht bunaithe an chumainn ag súil go meallfar a dhóthain daoine, idir fhir agus mhná, a bhfuil Gaeilge acu chun an dá fhoireann a chur ar bun.

Beidh an cumann dírithe ar chainteoirí Gaeilge na Gaillimhe, cainteoirí a d’aistrigh chuig an gcathair mar a gheall ar chúinsí oibre nó staidéir, nó duine ar bith eile ar spéis leo a gcuid Gaeilge a úsáid i gcomhthéacs sóisialta.

Dúirt Evelyn Fennelly, duine de bhunaitheoirí an chumainn, le Tuairisc.ie go bhfuil ag éirí go maith leis an réamhullmhúchán agus súil aici go mbeidh an dá fhoireann ag imirt go luath san Athbhliain.

“Tá ár ndóthain ban againn cheana féin d’fhoireann amháin agus cúpla fear. Teastaíonn tuilleadh mná uainn chomh maith le fir freisin ach beidh muid ag súil le níos mó daoine tar éis an chruinnithe i mí Eanáir.

“Tá Bord an Chontae tar éis a rá linn go mbeidh cead againn Páirc an Phiarsaigh a úsáid do chluichí baile agus is tús maith é sin freisin,” a dúirt Fennelly.

Bunaíodh Na Gaeil Óga CLG san ardchathair sa bhliain 2010. Ní raibh ach aon fhoireann amháin sa chumann nuair a bunaíodh an chéad lá é, ach tá sé tar éis fás ó shin i leith agus dhá fhoireann peile d’fhir, foireann amháin peile do mhná, foireann amháin iomána, foireann camógaíochta agus foirne faoi aois acu anois freisin. Glacann na foirne peile páirt i gComórtas Peile na Gaeltachta.

www.tuairisc.ie

Taighde bliana faoi staid na Gaeilge foilsithe ag Conradh na Gaeilge

Nollaig 16, 2015

Creideann 62% den phobal gur chóir go mbeadh seirbhísí ar fáil trí mheán na Gaeilge dóibh siúd ar mhaith leo iad a úsáid, dar leis an tuairisc taighde Céard é an scéal? Tuairimí an phobail i leith na Gaeilge, a rinne Conradh na Gaeilge a choimisiúnú. 70% den phobal ó dheas agus 54% den phobal ó thuaidh a léirigh an tuairim sin sa staidéar.

Frítheadh sa staidéar, atá foilsithe ag Conradh na Gaeilge ar an suíomh PEIG.ie, go mba mhaith le 37% den phobal níos mó Gaeilge a fhoghlaim. Ba mhaith le 29% den phobal ó thuaidh déanamh amhlaidh agus 44% den phobal ó dheas.

Léiríodh sa taighde go mba mhaith le 61% de mhuintir na Poblachta go dtabharfadh an Stát tuilleadh tacaíochta don Ghaeilge agus go mba mhaith le 48% den pobal ó thuaidh an rud céanna a fheiceáil.

Chuir Conradh na Gaeilge tús le próiseas comhairliúcháin chun tuairimí an phobail i leith na Gaeilge a mheas ag tús na bliana seo agus tá sé i gceist ag an eagras tógáil ar an taighde anois trí chomhairliúcháin bhreise a choimisiúnú ar bhonn bliantúil as seo amach.

Díreofar sna babhtaí comhairliúcháin seo ar théamaí éagsúla ó bhliain go bliain sa chaoi is go mbeidh réimse leathan eolais ar fáil tar éis tamall de bhlianta.

Bunaíodh na staitisticí sa tuairisc taighde ar na torthaí a fuarthas i sé cinn d’fhócasghrúpaí a reáchtáil an Conradh, in éineacht leis an gcomhlacht Amárach Research, agus ar an suirbhé a rinne an comhlacht Millward Brown ar son an Chonartha ag tús na bliana seo.

Bhain an t-eolas sa bhabhta taighde seo le deiseanna úsáide na Gaeilge; seirbhísí as Gaeilge agus tacaíocht don Stát; an Ghaeilge agus eacnamaíocht na hÉireann; Seachtain na Gaeilge; agus cumas sa Ghaeilge.

Chreid 53% de phobal na Poblachta gur chóir go dtabharfaí ainmneacha Gaeilge ar chomhlachtaí Stáit agus comhlacht leathstáit i gcónaí. Chreid 50% den phobal ó thuaidh gur chóir go gcrochfaí comharthaíocht dhátheangach in airde sna ceantair sin a mbíonn éileamh dá leithéid iontu.

Ghlac 7% den phobal páirt in imeacht a eagraíodh mar chuid de Sheachtain na Gaeilge agus bhí a fhios ag 31% den phobal gurb ann don fhéile.

Mhaígh 8% den phobal ó thuaidh go raibh siad muiníneach go dtuigeann siad an Ghaeilge agus 5% acu gur raibh siad muiníneach as a gcuid Gaeilge labhartha. Ba mhó i bhfad an céatadán de mhuintir na Poblachta a thug an rud céanna le fios – 26% a bhí muiníneach as a gcuidsean Gaeilge labhartha féin agus 35% a bhí muiníneach gur thuig siad an teanga.

Dúirt Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán an Chonartha, go léiríonn an taighde go bhfuil tuairim dhearfach ag tromlach an phobail i leith na Gaeilge.

“Léiríonn an taighde is déanaí, atá coimisiúnaithe ag Conradh na Gaeilge, go bhfuil tromlach de thuairimí dearfacha ag pobal na hÉireann i leith na teanga, ní hamháin i measc phobal na Gaeilge féin, ach i measc an mhórphobail trí chéile.

“Is léir ó thaighde na bliana seo go bhfuil tacaíocht láidir ann do bhreis seirbhísí a chur ar fáil do phobal na Gaeilge ar fud na hÉireann, áfach, agus go gcreideann tromlach na ndaoine ar an oileán gur chóir don Stát níos mó a dhéanamh don teanga, agus do phobal na teanga,” a dúirt sé.

Is féidir an tuairisc a íoslódáil ag www.peig.ie/taighde nó cóip chrua de a fháil in oifigí Chonradh na Gaeilge i nGaillimh, i mBéal Feirste agus i mBaile Átha Cliath.

www.tuairisc.ie

Folúntas: Gaelscoil Lios na nÓg, Baile Átha Cliath

Nollaig 15, 2015

Tá múinteoir tacaíochta foghlama de dhíth do shaoire mháithreachais i nGaelscoil Lios na nÓg. Tuilleadh eolais ag an nasc thíos:

http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/24567/

Suíomh Nua Futa Fata

Nollaig 15, 2015

Suíomh Nua Futa Fata

Wú hú! Tá suíomh iomlán nua againn! Corr rud fánach le réiteach againn fós ach tá an suíomh beo!

Feadfaidh sibh ár leabhair a bhrabhsáil anois ar fón pócaí, iPads agus ríomhairí.

Agus, le ceiliúradh tá lascaine 30% againn. www.futafata.ie

Aighneacht ón ngrúpa Meánscoil Lán-Ghaeilge do Chonamara á scrúdú ag an Roinn Oideachais

Nollaig 15, 2015

Tá aighneacht ón ngrúpa Meánscoil Lán-Ghaeilge do Chonamara á scrúdú faoi láthair ag an Roinn Oideachais.

Is mar thoradh ar chruinniú ar an meánscolaíocht lán-Ghaeilge i gConamara a d’eagraigh an grúpa an mhí seo caite a cuireadh an aighneacht i dtoll a chéile.

I ráiteas a d’eisigh an grúpa ar maidin, dúradh go raibh moltaí san aighneacht gur “trí Ghaeilge go hiomlán” a d’fheidhmeodh an iar-bhunscoil Ghaeltachta agus go mbeadh “an Ghaeilge á teagasc mar an chéad teanga”.

Baineann an aighneacht go háirithe le dréachtpholasaí nua Gaeltachta na Roinne Oideachais agus curaclam Gaeilge an Teastais Shóisearaigh.

Mar a tuairiscíodh ar an suíomh seo ar dtús, tá plé á dhéanamh faoi láthair ar dhá shiollabas Gaeilge a thabhairt isteach don Teastas Sóisearach ó Mheán Fómhair 2017 – ceann acu a bheadh dírithe ar scoileanna Gaeilge agus Gaeltachta.

Tá moltaí san aighneacht chomh maith a bhaineann leis an tumoideachas, le hoiliúint múinteoirí, agus le tacaíocht a chur ar fáil do dhaltaí “lena chur ar a gcumas an cúrsa iomlán iar-bhunoideachais a leanacht trí Ghaeilge”.

Roimh an gcruinniú a d’eagraigh Meánscoil Lán-Ghaeilge do Chonamara an mhí seo caite, bhí go leor cainte ann faoi thuairiscí go raibh an grúpa nua ag éileamh go mbunófaí scoil sa Ghaeltacht nua ar chuma an Ghaelcholáiste.

Ag an gcruinniú féin, moladh gur chóir don ghrúpa oibre díriú ar na meánscoileanna atá ar an bhfód cheana i nGaeltacht Chonamara.

Tá sé ráite ag an Roinn Oideachais go mbeidh polasaí ar an oideachas Gaeltachta á fhoilsiú acu in earrach na bliana nua agus tá ‘Meánscoil Lán-Ghaeilge do Chonamara’ ag súil go mbeidh an polasaí sin bunaithe ar chritéir teangeolaíochta seachas ar chritéir tíreolaíochta.

Tá sé tugtha le fios ag an Roinn Oideachais do choiste Meánscoil Lán-Ghaeilge do Chonamara go bhfuil a gcuid moltaí á scrúdú faoi láthair.

I mí na Bealtaine seo caite, sheol an Roinn Oideachais dréachtpholasaí oideachais nua don Ghaeltacht.

www.tuairisc.ie

Curaclam Teanga Bunscoile nua beo

Nollaig 15, 2015

Beidh an Curaclam Teanga Bunscoile nua beo ar líne ó 2 i.n. inniu (15 Nollaig) ar http://www.curriculumonline.ie/

(English) SF minister gives £160k to Irish language centre Read more: http://www.newsletter.co.uk/what-s-on/sf-minister-gives-160k-to-irish-language-centre-1-7110760#ixzz3u0qGl7yI

Nollaig 11, 2015

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

150 focal i dtuarascáil Roinn an Taoisigh faoi 5 bliana den Straitéis 20 Bliain – ‘léiriú ar easpa dáiríreachta’ an Rialtais

Nollaig 11, 2015

Níl ach dhá líne déag, nó 150 focal, sa tuarascáil atá curtha ar fáil ag Roinn an Taoisigh ar an dul chun cinn atá déanta ag an Roinn sin le cúig bliana anuas maidir le feidhm a thabhairt don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge.

Dar leis an iar-aire Gaeltachta Éamon Ó Cuív go léiríonn tuarascáil nuafhoilsithe Roinn an Taoisigh agus tuarascálacha “gearra easnamhacha” ranna eile nach bhfuil an Rialtas dáiríre faoin Straitéis.

Níl ach 396 focal, nó beagáinín sa bhreis ar leathanach amháin, i dtuarascáil nuafhoilsithe na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe – an Roinn atá freagrach as cur i bhfeidhm pholasaí an Stáit i leith earcú daoine sa státseirbhís a bhfuil Gaeilge acu. Tá sé i measc phríomspriocanna na straitéise go méadófaí líon na ndaoine sa státseirbhís a bhfuil Gaeilge acu.

Chuir Aire Stáit na Gaeltachta Joe McHugh fáilte inniu roimh fhoilsiú na tuarascálacha cúig bliana ar chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 ag na Ranna Rialtais.

“Tá lúcháir orm go bhfuil na tuarascálacha seo ar chur i bhfeidhm na Straitéise ó 2010 go 2015 foilsithe inniu ag na Ranna Rialtais go léir, 16 acu san iomlán. Léiríonn na tuarascálacha seo an méid atá déanta faoin Straitéis le cúig bliana anuas. Níl aon dabht ach go bhfuil dúshraith mhaith anseo ar féidir tógáil air don tréimhse cúig bliana ó 2016 ar aghaidh,” a dúirt Aire Stáit na Gaeltachta, Joe McHugh.

Ón lá inné, tá tuarascálacha á bhfoilsiú ag na Ranna Rialtais ar fad ar an dul chun cinn atá déanta acu i dtaobh na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge ó tháinig sí i bhfeidhm cúig bliana ó shin.

Luaitear i dtuarascáil na Roinne Caiteachais Phoiblí an córas nua a tugadh isteach sa bhliain 2013 a fhéachann le líon na ndaoine le Gaeilge sa Státseirbhís a mhéadú. Tugtar le fios gur triaileadh an córas nua sa bhliain 2014 agus go bhfuil an chéim dheiridh den chomórtas earcaíochta le haghaidh Oifigeach Feidhmiúcháin ar siúl anois. Déanfar athbhreithniú, a deirtear sa tuarascáil, ar an gcur chuige nua bunaithe ar cé mar a éireoidh leis an gcomórtas atá anois ann.

Deirtear freisin ann go n-aithníonn an Roinn Caiteachais Phoiblí ‘go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh líon áirithe baill foirne aici atá líofa sa teanga agus in ann seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge”. Maítear i scéim teanga nua na Roinne Caiteachais Phoiblí, a gcéad scéim teanga ó bunaíodh an Roinn i 2011, go n-aithneofar na poist lena mbaineann riachtanas inniúlachta sa Ghaeilge i scéimeanna teanga na Roinne amach anseo.

Ní raibh inniúlacht sa Ghaeilge ina riachtanas d’aon phost i measc na 589 post a líonadh i ranna Rialtais le linn na bliana 2014, de réir eolais a fuair Tuairisc.ie ó gach roinn Rialtais níos luaithe i mbliana.

Tuairiscíodh ar an suíomh seo an mhí seo caite gur ar bhonn deonach amháin atá seirbhísí Gaeilge á soláthar ag roinnt ranna stáit, cleachtas a dúirt an tAire Caiteachais Phoiblí Brendan Howlin a bhí ar bun ina Roinn féin.

Níos giorra fós atá tuarascáil Roinn an Taoisigh nach bhfuil ach 150 focal ann. Tá an Taoiseach ina chathaoirleach ar Choiste Gaeilge an Rialtais, an coiste rialtais a phléann leis an Straitéis 20 Bliain. Tugtar le fios sa tuarascáil a dhéanann cur síos ar an méid atá déanta ag Roinn an Taoisigh faoin Straitéis le cúig bliana anuas gur éirigh lena n-iarratas ar bhreis seirbhísí Gaeilge ón Aontas Eorpach, iarratas a rinneadh agus síneadh cúig bliana le maolú na Gaeilge sa AE á lorg ag an Rialtas. Deirtear i dtuarascáil Roinn an Taoisigh freisin go n-aithneofar na poist a bhfuil riachtanas Gaeilge ag baint leo sa chéad scéim teanga eile a bheidh ag an Roinn.

Dúirt an Teachta Dála Éamon Ó Cuív (FF) le Tuairisc.ie gur léiriú iad na tuarascálacha “gearra easnamhacha” nach bhfuil na Ranna dáiríre faoin Straitéis.

“Is léir nach bhfuil siad á tógáil dáiríre. Tá sé tábhachtach don Dáil nua a thiocfaidh isteach an bhliain seo chugainn go mbeidh coiste láidir a bheadh ar comhsheasamh le coistí eile an Oireachtais, mar atá molta ag Conradh na Gaeilge, ag plé leis an nGaeilge agus leis an nGaeltacht.

“Mar chuid d’obair an choiste sin, bheadh scrúdú bliana le déanamh ar na tuarascálacha ó na ranna ar an Straitéis agus tuarascáil dá chuid féin a réiteach lena bhreithiúnas ar an dul chun cinn atá déanta nó nach bhfuil agus moltaí leis. Bheadh iniúchadh le déanamh freisin ar imscrúduithe an Choimisinéara teanga agus moltaí eile le déanamh bunaithe air sin,” a dúirt an Teachta Dála Ó Cuív.

Dúirt an t-iar-aire Gaeltachta freisin gur beag dul chun cinn a dhéanfar sna cúig bliana amach romhainn agus “go mbeidh an scéala céanna ann is a bhí ann le cúig bliana anuas” mura mbíonn dream éigin freagrach as an easpa airde a thugann an Rialtas, dar leis, ar leithéidí mholtaí an Choimisinéara Teanga.

Ba ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an dá Roinn is mó a bhfuil plé acu leis an Straitéis, atá na tuarascálacha is cuimsithí. Tá 12 leathanach i gcáipéis na Roinne Oideachais a phléann an dul chun cinn atá déanta faoin Straitéis i ndeich réimse éagsúla: Oideachas Gaeltachta; Forbairt Curaclaim; measúnacht; Seirbhísí Tacaíochta agus Acmhainní COGG; oiliúint oidí; an Ghaeilge taobh amuigh den scoil; díolúine na Gaeilge; Gaelscolaíocht; an Ghaeilge sa Státseirbhís; agus an Grúpa Ard-Leibhéal Idir-Ranna.

Tá 24 leathanach i gcáipéis na Roinne Gaeltachta agus pléitear inti gnéithe éagsúla den Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge.
D’eagraigh Roinn na Gaeltachta sraith cruinnithe le roinnt seachtainí anuas faoin a bhfuil i ndán don Straitéis. D’iarr Aire Stáit na Gaeltachta inniu “ar na páirtithe leasmhara uilig” aighneachtaí a chur chuig a Roinn faoin bplépháipéar atá foilsithe mar chuid den phróiseas comhairliúcháin céanna.

www.tuairisc.ie

Cuid de rannpháirtithe na ‘Ravelóide’ fógartha

Nollaig 10, 2015

Tá na bannaí ceoil a chloisfear ag seinm ag an bhféile cheoil nua Ghaeilge ‘Ravelóid’ fógartha tráthnóna.

Is é an láithreoir raidió, Eoghan McDermott atá ag seoladh na féile nua i mBarra an Teampaill i mBaile Átha Cliath anocht.

Is sa Mheitheamh a bheidh an fhéile cheoil ar siúl, ag Caisleán Ard Giolláin i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath. I nGaeilge a chasfar na hamhráin ar fad a chloisfear ag Ravelóid, agus i measc na mbannaí ceoil a bheidh ag seinm ag an bhféile, tá Kíla, na Hothouse Flowers, Altan, Delorentos, Heathers, Seo Linn, The Riptide Movement, Na Firéin, Mundy agus Rís, gan ach cuid acu a lua.

Is ar an 10 agus an 11 Meitheamh a bheidh an fhéile ar siúl. Ag caint dó ar 2fm tráthnóna, dúirt duine le lucht eagraithe na féile, Tommy Ó Conghaile, go bhfuil fáilte roimh chách ann, bídís líofa i nGaeilge nó ná bíodh, agus go bhféadfaí Ravelóid a chur i gcomparáid le leithéidí Body & Soul.

Is i gCearnóg Theach an Tionóil a roinnfear an chéad chuid de chlár Raveloid leis an bpobal anocht agus tá i gceist ag lucht eagraithe na féile na ceoltóirí agus na healaíontóirí eile a bheidh páirteach ann a fhógairt as seo go tús na féile.

Beidh amhránaithe agus damhsóirí sean-nóis ina measc siúd a bheidh le cloisteáil agus le feiceáil ag an seoladh anocht.
Is féidir ticéid a cheannach le haghaidh na Féile agus tuilleadh eolais a fháil faoi ach dul chuig raveloid.ie

« Previous PageNext Page »