Méid an Téacs

Folúntas le Glór na nGael

Meitheamh 30, 2016

Glor_na_nGael_Logo_FB_460_256

www.glornangael.ie 046 943 0974
FOLÚNTAIS
Bunaíodh Glór na nGael sa bhliain 1961 mar uirlis forbartha teanga trí chomórtas idir grúpaí pobail. I 2014 ceapadh Glór na nGael mar cheanneagraíocht Gaeilge, ceann den sé cheanneagraíocht maoinithe ag Foras na Gaeilge. Tá freagracht ar leith ag Glór na nGael i dtrí réimse oibre, forbairt na Gaeilge sa teaghlach; forbairt na Gaeilge i measc grúpaí pobail agus forbairt na Gaeilge i measc grúpaí fiontraíochta agus gnó.

Tá áthas ar Ghlór na nGael an dá fholúntas a leanas a fhógairt:

Oifigeach Forbartha
Beidh ról an Oifigigh Forbartha tiomanta don phobal agus bainfidh sé le fás agus forbairt Ghlór na nGael trí straitéis shainmhínithe. Cuirfidh tú an Ghaeilge chun cinn trí imeachtaí comhaontaithe, caidrimh agus gníomhaíochtaí pobalbhunaithe ar fud na hÉireann. Beidh an ról ceantarbhunaithe agus mar sin beidh solúbthacht maidir le láthair riachtanach.
Beidh an té a roghnófar ag obair go príomha i gCúige Chonnacht agus Iarthar Mumhan, ach ó am go chéile ag tabhairt faoi dhualgais náisiúnta. Is ón Oifig Réigiúnach i mBaile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe, a dhéantar obair an réigiúin a bhainistiú.
Próifíl an phoist
Post forbartha atá i gceist leis an bpost seo. Beidh ar an té a cheapfar ag tabhairt faoi;

 • Forbairt Ghlór na nGael mar ghluaiseacht
 • Forbairt sheirbhísí Glór na nGael sna 3 réimse: Pobal, Teaghlaigh le Gaeilge & Gnó / Fiontraíocht
 • Forbairt coistí atá cláraithe le Glór na nGael
 • Forbairt seirbhísí a bheadh úsáideach do phobal ginearálta na Gaeilge

Grád: Oifigeach Feidhmiúcháin
Scála Tuarastail: De réir Ciorcláin 17/2015 | Aguisín 2A (€27,739 – €47,975)
Téarma: Conradh 3 bliana (1.09.16 – 31.08.19)

 

Riarthóir
Próifíl an phoist
Post forbartha atá i gceist leis an bpost seo. Beidh ar an té a cheapfar ag tabhairt faoi;

 • Chóras Riaracháin d’ardchaighdeán a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i nGlór na nGael.
 • Orduithe tograí éagsúla Ghlór na nGael a phróiseáil agus a seachadadh.
 • Tacaíocht riaracháin a sholáthar d’fhoireann Ghlór na nGael.

Grád: Oifigeach Cléireachais
Scála Tuarastail: De réir Ciorcláin 17/2015 | Aguisín 2A (€21,879 – €37,341)
Téarma: Conradh 3 bliana (1.09.16 – 31.08.19)
Ionad Oibre: Oifigí Ghlór na nGael, Ráth Chairn, Co. na Mí.
Spriocdháta: Is gá CV agus litir chumhdaigh a chur chuig post@glornangael.ie faoin Dé hAoine 29 Iúil 2016 ag 5.00i.n. do cheachtar den dá folúntas.

Níos mó eolais anseo: Fógra Poist Oifigeach Forbartha & Riarthóir 2016

Stiúrthóir Naíonra ag teastáil, Naíonra na Giúise, Firhouse, BÁC 24

Meitheamh 30, 2016

Cineál Poist: Lánaimseartha

Fostóir: Naíonra na Giúise

Láthair: Teach na Giúise, BAC 24

Dáta deireanach a nglacfar le hiarratais: 31/7/16

CV chuig tickleschildcare@gmail.com

 Cáilíochtaí Riachtanacha:

 • Ardchumas Gaeilge (idir labhairt agus scríobh na teanga)
 • Fetac Leibhéal 6
 • Cur amach ar Aistear, Síolta agus Rialacháin Seirbhísí Luathbhlianta
 • Cáilíocht Gharchabhrach
 • Caithfidh an t-iarratasóir bheith toilteanach go ndéanfar grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána air/uirthi

 Inmhianaithe

 • Ábalta bheith ag obair as do stuaim féin
 • Scileanna iontacha idirphearsanta agus cumarsáide
 • Scileanna maithe eagrúcháin
 • Taithí bheith ag obair ar fhoireann
 • Taithí bheith ag obair le páistí ar aoiseanna éagsúla i seirbhísí éagsúla
 • Taithí bliana bheith ag obair i naíonra 

Príomhfhreagrachtaí an róil seo:

Cabhrú le reáchtáil an naíonra ó lá go lá agus cinntiú go bhfuil ardchaighdeán cúraim, oideachais, sábháilteachta agus folláine do na páistí a fhreastalaíonn ar an tseirbhís. Beidh dúil faoi leith ag an iarratasóir in oideachas luathbhlianta agus sa Ghaeilge, araon, agus beidh sé/sí díograiseach agus cairdiúil.

I measc na ndualgas a bheidh le comhlíonadh ag an iarratasóir, beidh:

 • An páipéarachas cuí a chomhlíonadh: taifid ranga, taifid páistí aonair, taifid do Tusla.
 • Cinntiú go bhfuil seomra an naíonra ullmhaithe go cuí roimh na seisiúin
 • Cloí le polasaí cosanta leanaí an naíonra
 • Cloí le polasaithe agus nósanna imeachta uile an naíonra
 • Curaclam a fhorbairt a thagann le Aistear agus Síolta
 • Curaclam a fhorbairt agus a phleanáil i gcomhpháirt le baill foirne eile
 • Cúram agus oiliúint d’ardchaighdeán a sholáthar
 • Dul i mbun plé le tuismitheoirí/cúramóirí ar bhonn laethúil
 • Freagracht as folláine na bpáistí
 • Freastal ar agus páirt a ghlacadh i gcruinnithe foirne
 • Pleananna ceachta aonair agus grúpa le forbairt
 • Reáchtáil agus bainistiú an tseomra Naíonra ó lá go lá

 

Fingal Film Festival – Irish Language Award

Meitheamh 28, 2016

IrishLanguageAward

1916FFFAward

Uachtarán na hÉireann ag labhairt ar oideachas lán-Ghaeilge

Meitheamh 27, 2016

Bhí cóisir ar siúl in Áras an Uachtaráin Dé hAoine chun ceiliúradh a dhéanamh ar an nGaeilge agus a bhfuil bainte amach ag pobal na teanga. Labhair an tUachtarán go paiseanta faoin oideachas lán-Ghaeilge, a cuid buanna agus an t-éileamh ollmhór ar scoileanna lán-Ghaeilge. Luaigh sé freisin an dúshlán atá ann scoileanna úra a bhunú sa gcóras reatha.

“Tugaim cuairt go minic ar ghaelscoileanna fud fad na tíre. Ní chuireann sé iontas ar bith orm go bhfuil borradh chomh mór sin tagtha ar líon na nGaelscoileanna nuair a fheiceann tú cé chomh h-éasca is a théann páistí óga i ngleic leis an teanga. Tuigimid uile na buntáistí a théann leis an il-teangachas agus tá méadú ollmhór tagtha ar líon na dtuismitheoir atá ag lorg bhua an dátheangachais, ar a laghad, dá bpáistí.

Is léir go bhfuil éileamh anois ar bhreis meánscoileanna chun go mbeidh deis ag na daltaí bunscoile seo leanacht leo lena gcuid oideachais trí mheán na Gaeilge, agus is ceart agus is cóir go mbeadh an deis sin acu. Tá a fhios agam go bhfuil feachtais ar bun le hiar-bhunscoileanna Gaeilge a bhunú i bPort Laoise, i mBaile an Chollaigh, Corcaigh; i mBaile Átha Cliath 15, i gCill Dara Thuaidh; i gConamara; i Sligeach agus i dTuaisceart Chathair Chorcaí.

Tuigim go bhfuil fadhbanna fós acu siúd atá ag déanamh gach iarracht scoileanna a bhunú chun an éileamh seo a shásamh. Tá an cheist chéanna pléite agam leis an Taoiseach le déanaí, agus d’fhiosraigh mé an bhfuil slite chun na bacanna seo a bhaint ó iarrachtaí phobail éagsúla meánscolaíocht a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. Cé nach bhfuil ról agam féin i gcúrsaí polasaithe oideachais, déarfainn gur easnamh faoi leith é munar féidir leis an Stát oideachas a chur ar fáil trí theanga oifigiúil na tíre.”

Uachtarán

Ceistíonn an tUachtarán an tiomantas i leith na teanga

Meitheamh 27, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

‘Ceisteanna tromchúiseacha’ le freagairt maidir le toil an Stáit seirbhísí i nGaeilge 
a sholáthar

Meitheamh 27, 2016

Deir an Coimisinéir Teanga gur “deacair a chreidiúint” go mbeadh ranna rialtais “ag tabhairt le fios nach bhfuil aon riachtanas ann go n-aithneofaí poist a mbeadh inniúlacht sa Ghaeilge ag baint leo”.

Ag trácht dó ar a laghad postanna sa státchóras a aithnítear mar phostanna a bhfuil riachtanas Gaeilge ag baint leo, deir an Coimisinéir go bhfuil “ceisteanna tromchúiseacha” le freagairt “maidir le toil an Stáit seirbhísí ar comhchaighdeán a sholáthar sa dá theanga oifigiúla”.

Deir an Coimisinéir Teanga ina Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2015, a foilsíodh inniu, go bhfuil an cur chuige atá ag ranna Rialtais i dtaobh na teanga “ag dul glan i gcoinne” na Straitéise 20 bliain don Ghaeilge a éilíonn go n-aithneofaí feasta poist le riachtanas Gaeilge i scéimeanna teanga na gcomhlachtaí poiblí.

“Níl sé le brath go fóill go bhfuil an méid seo ag tarlú ar aon bhealach struchtúrtha ná iomlán, in ainneoin go bhfuil breis agus cúig bliana caite ó foilsíodh an Straitéis,” a deir an Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill.

Deir sé go mbeifí ag súil le “ceannaireacht” ó ranna rialtais agus ó na hoifigí “is mó tábhacht sa tír” maidir le seirbhís eiseamláireach a sholáthar in dhá theanga oifigiúla an Stáit.

“Is eol dúinn ar fad nach féidir seirbhísí a sholáthar don phobal i nGaeilge ach amháin nuair a bhíonn dóthain daoine ar fáil chun na seirbhísí sin a sholáthar.

“Is beag is fiú a bheith ag bunú painéil earcaíochta do dhaoine leis an gcumas oibriú i nGaeilge agus i mBéarla mura bhfuil róil straitéiseacha aitheanta ar féidir leis na daoine sin oibriú iontu,” a deir Ó Domhnaill.

Deir an Coimisinéir gur cheart “gníomhófaí anois” chun Acht na dTeangacha Oifigiúla a neartú.

“Is léir ón ardú 6.5% a tháinig ar líon na ngearán agus ón ardú 79% a tháinig ar líon na gcomhairlí a cuireadh ar fáil do chomhlachtaí poiblí, le bliain anuas, gur gá freastal mar is ceart ar na riachtanais teanga atá ag lucht labhartha na Gaeilge agus iad ag lorg seirbhísí Stáit” a dúirt Rónán Ó Domhnaill.

Deir Ó Domhnaill ina thuarascáil bhliantúil “gur chóir go mbreathnófaí ar úsáid na Gaeilge mar chur chuige nádúrtha i dtír a bhfuil dhá theanga oifigiúla aici, seachas mar ualach ar gá freastal air agus de réir cosúlachta gan an toil ná an acmhainn ann sin a dhéanamh”.

Tháinig méadú ar líon na ngearán a cuireadh faoi bhráid Oifig an Choimisinéara Teanga ó 709 sa bhliain 2014 go dtí 755 sa bhliain 2015.

Ó Bhaile Átha Cliath is mó a tháinig na gearáin i mbliana – 40%.

Ón nGaeltacht a tháinig 26% de na gearáin agus ó lasmuigh den Ghaeltacht a tháinig an 74% eile, mar a léirítear sna léaráidí thíos.

Stats

 

www.tuairisc.ie

‘Níl na hacmhainní againn ár ndualgais teanga a chur i bhfeidhm’ – Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Meitheamh 27, 2016

Thug Comhairle Cathrach na Gaillimhe, a d’fhógair stádas dátheangach don Ghaillimh níos túisce i mbliana, le fios don Choimisinéir Teanga nach raibh dóthain acmhainní acu chun a dualgais reachtúla teanga a chomhlíonadh.

Mhaígh an Chomhairle go raibh na gealltanais ina scéim teanga “an-sonrach agus go raibh siad insroichte tráth a gcomhaontaithe” ach go raibh “laghdaithe ar a cumas cloí leis an scéim de bharr ualach oibre agus laghdú acmhainní”.

Chinn an Coimisinéir Teanga imscrúdú a dhéanamh anuraidh maidir le teip na Comhairle codanna dá scéim teanga a chur i bhfeidhm.

Mar fhreagra ar chinneadh an Choimisinéara gur sháraigh an Chomhairle Cathrach an dualgas reachtúil teanga atá uirthi, tugadh le fios nach raibh Oifigeach Gaeilge ag an gComhairle “chun maoirseacht a dhéanamh ar fheidhmiú agus ar chur chun cinn” na scéime teanga acu.

Thug lucht na Comhairle le fios go raibh “iarrtha arís agus arís eile” acu ar an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil cead a thabhairt dóibh duine a earcú don phost mar Oifigeach Gaeilge lánaimseartha.

Tá Oifigeach Gaeilge ceaptha ó shin ag an gComhairle.

Le linn an imscrúdaithe, ghéill an Chomhairle nach raibh codanna dá scéim teanga á gcur i bhfeidhm acu agus deirtear i dTuarascáil Bhliantúil an Choimisinéara Teanga go bhfuil iarrachtaí ar bun faoi láthair an scéal a chur ina cheart.

Deirtear i dtuarascáil an Choimisinéara nach raibh na geallúintí ar fad a bhí tugtha ag an gComhairle curtha i bhfeidhm faoin am a cuireadh deireadh leis an imscrúdú ach go raibh “socrú sásúil molta” ag an gComhairle le cinntiú go ndéanfaí amhlaidh.

Sa tuarascáil tagraítear don stádas a shamhlaítear coitianta leis an nGaeilge i gcathair na Gaillimhe.

“Go deimhin, bhí go traidisiúnta agus tá go fóill an Ghaeilge aitheanta go láidir le Cathair na Gaillimhe. Tá ceantar Gaeltachta mar chuid de cheantar feidhme an údaráis áitiúil agus tá an ceantar Gaeltachta is mó sa tír ag luí ar thairseach na cathrach.

“Tá iarrachtaí móra ar siúl sa chathair le stádas agus úsáid na Gaeilge a neartú inti agus tá an Chomhairle Cathrach féin bainteach le cuid de na hiarrachtaí sin. Láidrigh an méid sin tuilleadh fós an riachtanas go bhféachfadh Comhairle Cathrach na Gaillimhe chuige go gcuirfí gach a raibh geallta sa scéim teanga i bhfeidhm go huile agus go hiomlán, gan trácht ar an dualgas reachtúil go ndéanfaí sin.”

Ba í “fírinne an scéil”, áfach, ná gur theip ar an gComhairle a scéim teanga féin a chur i bhfeidhm.

www.tuairisc.ie

Gaelscoil dúnta go luath toisc buairt maidir le sláinte agus sábháilteachta

Meitheamh 27, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Ceiliúradh i nGaelscoil Longfoirt

Meitheamh 27, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Stiúrthóir Naíonra, Naíonra Matters

Meitheamh 23, 2016

fTá ríméad orainn a fhógairt go bhfuil Stiúrthóir Naíonra á lorg againn in ár suíomh réamhscoile, Naíonra Matters, Leamhcain, BAC. Tá an post cúig laethanta sa tseachtain ó 1:15pm go dtí 4:14pm (Meán Fómhair – Meitheamh). Tosaíonn an post i Meán Fómhair 2016.

Caithfidh an t-iarrthóir rathúil ar a laghad Fetac leibhéal a seacht i cúram leanaí/Montessori agus líofacht sa Ghaeilge.

Le do thoil, seol do c.v. Ar aghaidh chuig info@montesssorimatters.ie

 

Next Page »