Méid an Téacs

Riachtanais na Scoileanna Oileáin á nAithint

Feabhra 28, 2018

Fáiltíonn Gaeloideachas roimh an aitheantas atá á thabhairt do na dúshláin atá ag scoileanna ar oileán le seoladh tuarascála de chuid an Chomhchoiste um Oideachas agus Scileanna inniu. Tuarascáil thábhachtach í seo, a léiríonn tacaíocht traspháirtí d’fhorbairt córais agus scéimeanna tacaíochta níos iomchuí don oideachas oileáin, agus a chuirfeadh bonn níos láidre faoin oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Impítear go nglacfaidh an tAire Oideachais agus Scileanna leis na moltaí réasúnta atá leagtha amach, gur moltaí iad a d’eascair as comhairliúchán le pobail na scoileanna agus a gcuid eagraíochtaí tacaíochta, agus go ndéanfaí an infheistíocht bheag riachtanach san earnáil seo atá ag fulaingt le fada de bharr easpa aitheantais agus tacaíochtaí.

Ocht moladh san iomlán atá sa tuarascáil, anuas ar an mbunmholadh go bhforbrófaí polasaí don oideachas oileáin. “Tá sé tábhachtach comhtháthú a dhéanamh ar fhorbairt pholasaí oideachais oileáin leis an bpolasaí oideachais Gaeltachta agus ar fhorbairt polasaí náisiúnta stáit don oideachas lán-Ghaeilge amach anseo – polasaí ar mhaith linn go gcuirfí tús leis an díospóireacht agus an plé ina leith faoi”, a deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas.

Ag labhairt faoin seoladh inniu, dúirt ní Ghréacháin gur “ábhar mór misnigh a bhí sa tuarascáil, ní hamháin ó thaobh ábhar na moltaí ciallmhara atá ann, ach ó thaobh an cur chuige uileghabhálach comhairliúcháin a tugadh faoi, agus an dúthracht agus dílseacht do chothrom na féinne do scoileanna oileáin a léirigh an Comhchoiste”. Thréaslaigh sí leis an gCathaoirleach, an T.D. Fíona Ní Lochlainn agus a stiúir éifeachtach agus leis an Seanadóir Trevor Ó Chlochartaigh as a chuid tiomantais agus saintuisceana ar chúrsaí oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta”.

Glacann Gaeloideachas buíochas le gach scoil a bhí páirteach sa chomhairliúchán agus a roinn a gcuid tuairimí agus moltaí linn agus an eagraíocht i mbun comhairliúcháin thar a gceann.

Curaclam Teanga na Bunscoile Céim 3 agus 4: Léirigh do thuairimí

Feabhra 28, 2018

Tá dréachtsonraíocht Curaclam Teanga na Bunscoile/Primary Language Curriculum Céim 3 agus 4 ar fáil anois le haghaidh Comhairliúcháin. Reáchtálfar an comhairliúcháin go dtí 20ú Mí Aibreáin 2018.

Táimid ag bailiú aiseolas ó mhúinteoirí ‘sna bhealaí seo a leanas:

Ceistneoir ar líne: Tá suirbhé ar líne ar fáil ag ncca.ie

Scoileanna Pilóta: Mar bhaill de líonra scoile tá roinnt múinteoirí agus príomhoidí ag baint triail as gnéithe ar leith den dréachtsonraíocht agus ag tabhairt aiseolas ar ais dúinn.

Seimineáir Chomhairliúcháin:

12ú Márta, Midlands Hotel, Portlaoise
13ú Márta, Silver Springs Hotel, Corcaigh
20ú Márta, Harbour Hotel, Gaillimh

Aighneachtaí Scríofa: Cuir aighneachtaí scríofa chuig consultations@ncca.ie.

Tá do chuid aiseolais an-thábhachtach dúinn.

Chun cur lenár gceistneoir ar líne – Téigh chuig ár láithreán gréasáin www.ncca.ie. Is féidir leat teacht ar an gceistneoir ar an leathanach baile trí chliceáil ‘Léirigh do thuairimí’.

Chun iarratas a dhéanamh chun freastal ar na seimineáir chomhairliúcháin – clárú le do thoil trí do chuid sonraí a chur ar r-phost (Ainm, ról agus scoil) chuig languageconsultation@ncca.ie faoi 3pm ar 8 Márta 2018. Tá áiteanna oscailte do mhúinteoirí bunscoile agus do phríomhoidí. Beidh na seimineáir ar siúl ó 10:30 am-2.30pm agus soláthrófar clúdach ionadaíochta do lucht freastail.

Maoiniú Áiseanna Teagaisc/ Foghlama Gaeilge agus Sparánachtaí Taighde

Feabhra 26, 2018

Tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais: www.cogg.ie

Dáta deiridh d’iarratais: Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh 4pm Dé Máirt 20 Márta 2018.

Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta & CAER

Feabhra 26, 2018

Fógraíonn Comhairle na Gaelscolaíochta, an forás ionadaíochta ar son na gaelscolaíochta agus CAER, (Cumann Oideachais na Réigiún Eorpach), a chuireann chun cinn agus a fhorbraíonn oideachas trí theangacha neamhfhorleathana, go mbeidh Comhdháil chomhpháirteach ar siúl ar an 15ú Márta 2018 i gColáiste Ollscoile Naomh Muire & ar an 16ú Márta 2018 i gColáiste Feirste, Béal Feirste.

Is í ceann de na comhdhálacha is mó den chineál seo ar oileán na hÉireann í, a mheallfaidh toscairí as Gaelscoileanna ó thuaidh agus ó dheas agus cuid mhór eagraíochtaí Gaeilge eile, idir chultúrtha agus oideachasúla agus i mbliana agus anois le comhpháirtíocht CAER, beidh cainteoirí idirnáisiúnta ar an tumoideachas ó cheann ceann na hEorpa.

I mbliana beidh atmaisféar láidir idirnáisiúnta le brath agus cainteoirí ó gach cearn don Eoraip i láthair. Inma Muñoa ó Thír na mBascach agus Ester Magis ón Bheilg, a chuirfidh a gcuid taighde faoi bhráid na comhdhála chomh maith le taighdeoirí agus acadóirí as an Bhreatain Bheag, as Albain agus as Éirinn i láthair.

Beidh an chomhdháil ar siúl i gColáiste Mhuire agus i gColáiste Feirste i mbliana agus tá Comhairle na Gaelscolaíochta agus CAER an-bhuíoch dóibh as an ócáid a óstáil i mbliana; dhá aonad iad atá aitheanta fud fad na tíre as a dtiomantas i leith chur chun cinn na Gaeilge.

Tá Comhairle na Gaelscolaíochta agus CAER an-sásta go mbeidh an t-aoi speisialta leis an Chomhdháil a oscailt i mbliana, An Choimisinéir Teangan Rónán ó Domhnaill. Tá Comhairle na Gaelscolaíochta & CAER an-bhuíoch dó as a chuid ama a thabhairt dúinn le bheith i láthair ar an lá.

Agus é ag caint ar theacht na Comhdhála i mbliana, dúirt Liam Ó Flannagáin, , Príomhfheidhmeannach Chomhairle na Gaelscolaíochta, go gcuirfí fáilte chroíúil roimh gach toscaire chuig an ócáid speisialta seo.

Beidh réimse leathán de sheastáin eolais ag eagraíochtaí cultúrtha, oideachais, Gaeilge agus spóirt ann ar an lá chomh maith.

Ní mór do mhúinteoirí a bheith cláraithe roimh ré chun freastal ar an Chomhdháil seo, a thosaíonn ag 9.00 sa dá ionad.

Tuilleadh eolais: Seán Ó Muireagáin somuireagain@comhairle.org Guthán 02980 321475

Cúrsaí Oiliúna leis An Foras Pátrúnachta

Feabhra 20, 2018

Beidh ceardlanna ar chosaint leanaí agus cosaint sonraí á reáchtáil ag An Foras Pátrúnachta i gceantair éagsúla ar fud na tíre. Má tá suim agat ionadaí/ionadaithe ó do scoil a chlárú, ní mór ríomhphost a chur chuig  oiliuint@foras.ie Tá an oiliúint seo oscailte d’ionadaithe ó scoileanna lán-Ghaeilge/Gaeltachta faoi gach pátrún. Tá An Foras Pátrúnachta sásta seisiún breise a reáchtáil in ionaid má bhailíonn scoileanna 15 duine ar a laghad.

Cosaint Leanaí – 7pm i ngach cás
Dáta Scoileanna Áit
1/3/2018 Corcaigh Ionad Oideachais Chorcaí
5/3/2018 An Mhí Gs na Mí
7/3/2018 BÁC Óstán Beacon, Áth an Ghainimh BAC
8/3/2018 Cill Dara – Laois- Uibh Fhailí Gaelscoil Mhic Aodha
12/3/2018 Áth an Rí Óstán Raheen Woods
8/3/2018 Ros Comáin Gaelscoil de híde
12/3/2018 Biorra Gaelscoil na Laochra
13/3/2018 Baile Dhún na nGall Gaelscoil na gCeithre Máistrí

Cláraigh ar oiliuint@foras.ie – Luaigh an Dáta agus an tIonad

GDPR – Cosaint Sonraí – 7pm i ngach cáṡ
Dáta Scoileanna Áit
10 Aibreáin 2018 BÁC Óstán Beacon, Áth an Ghainimh BAC
10 Aibreáin 2018 Leitir Ceanainn Óstán Mt Eireagail
18 Aibreáin 2018 Tiobraid Árainn GS Charraig na Siúire
18 Aibreáin 2018 Cill Dara – Laois- Uibh Fhailí Gaelscoil Mhic Aodha
24 Aibreáin 2018 Corcaigh Ionad Oideachais Chorcaí
25 Aibreáin 2018 Ath an Rí Óstán Raheen Woods
26 Aibreáin 2018 Loch Garman GS Charman
26 Aibreáin 2018 Cábhán/Muineachán GS Eois

Cláraigh ar oiliuint@foras.ie – Luaigh an Dáta agus an tIonad

 

Earcaíocht

Seimineár Lae agus Ceardlanna Earcaíochta do Bhunscoileanna agus Meánscoileanna

Óstán Glen Royal Maigh Nuad

10am – 17 Aibreáin 2018

Cláraigh ar oiliuint@foras.ie – Luaigh an Dáta agus an tIonad

Comórtas do Bhunscoileanna

Feabhra 20, 2018

Tá comórtas á reáchtáil ag RTÉ Raidió na Gaeltachta do bhunscoileanna na tíre do Sheachtain na Gaeilge agus ní gá dóibh ach Amhráinín i Nóiméidín a thaifead le bheith san áireamh don duaischiste €1000.  Is féidir amhrán, nó ceol uirlise, nó meascán den dá rud, mashup Gaelach, a chur isteach, ach gan é a bheith níos faide ná 60 soicind.  Is féidir iad a thaifead ar fón cliste nó ar tháibléad.  Tá siad ag glacadh le hiarratais ó anois go dtí 2 Márta, agus fógrófar na buaiteoirí ar 15 Márta.  Beidh na hiarratais le cloisteáil ar an gclár An Cóisir Cheoil le Dónall Mac Ruairí, Luan go Déardaoin 3 pm – 5 pm, i mí an Mhárta.  Cuir na hiarratais chuig Dónall ar wetransfer ag macruad@rte.ie agus tá breis eolais ag www.rte.ie/rnag

Ceardlann Oiliúna do Mhúinteoirí Gairmthreorach Iar-bhunscoile

Feabhra 20, 2018

Beidh ceardlann oiliúna do mhúinteoirí Gairmthreorach iar-bhunscoile a mhúineann trí mheán na Gaeilge in Óstán an Gresham, Sráid Uí Chonaill, Baile Átha Cliath ar an Aoine, an 2 Márta ón 11 r.n. – 2 i.n.

Má tá suim agat freastal ar an gceardlann, ní mór ríomhphost a sheoladh chuig padraig@cogg.ie Tá líon na spásanna ar an gcúrsa teoranta, mar sin ní mór clárú go luath má tá sé i geist agat freastal air.

Seolfar tuilleadh sonraí ar aghaidh maidir le clár an lae nuair a bheidh rannpháirtithe na ceardlainne deimhnithe. Beidh Claire O’Halloran (Síceolaí Oideachais) ón tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) i láthair ar an lá chun caint a thabhairt ar thopaicí atá tráthúil i gcomhthéacs an déagóra iar-bhunscoile comhaimseartha.

Soláthar úr naíscolaíocht Ghaeilge faofa ag An Grúpa Oideachais Réamhscolaíochta do Chathair Ard Mhacha, Suaitreach & Droichead Thuama

Feabhra 19, 2018

Chuir Gearóid Mac Ádhaimh, Cathaoirleach Chomhairle na Gaelscolaíochta (an foras a bhunaigh an Roinn Oideachais leis an ghaelscolaíocht a fhorbairt), fáilte roimh an chinneadh déanach a rinne An Grúpa Oideachais Réamhscolaíochta do Chathair Ard Mhacha, Suaitreach & Droichead Thuama, Co Aontroma, an soláthar úr naíscolaíocht a fhaomhadh.

Creideann an t-uasal Mhic Ádhaimh go léiríonn an soláthar úr seo tuiscint an phobail ar bhuntáistí an oideachais dátheangaigh dá bpáistí. Dúirt sé; “Tá na pobail seo ar thuras oideachasúil a shaibhreoidh saol a bpáistí agus saol a bpobail féin mar aon. Táthar ag oscailt dorais do bhuntáistí oideachasúla agus cultúrtha a eascraíonn as an dátheangachas agus an tumoideachas.”

Lean sé leis, “Tá sé d’aidhm againn an Ghaelscolaíocht a chur ar fáil don oiread pobal agus is féidir sa tuaisceart agus seo déanta taobh istigh do chomhthéacs na Pleanála Ceantair. Tugann na naíscoileanna úra seo deis dúinn freagairt don éileamh d’fhorbairt na Gaelscolaíochta sa phobal.”

Is an-fhorbairt don earnáil bunú agus faomhadh trí naíscoil úra nó is é seo an chéad uair a bunaíodh trí naíscoil in aon bhliain amháin. Léiríonn sé go sonrach an t-éileamh sa phobal don ghaelscolaíocht. Tá anois 6000 dalta ag fáil a gcuid oideachais trí mheán na Gaeilge san earnáil agus tá súil le méadú ar na huimhreacha sin sa bhliain amach romhainn.”

Mhol an t-uasal Mac Ádhaimh ról an phobail áitiúil a thug a gcuid ama agus fuinnimh le naíscolaíocht Gaeilge a bheith ar fáil ina bpobal féin. D’aithin sé chomh maith an choimitmint agus an tacaíocht airgeadais a thug Foras na Gaeilge (foras maoinithe uile-oileánda) agus Iontaobhas na Gaelscolaíochta (ciste iontaobhais na gaelscolaíocht ó thuaidh) nuair a dúirt sé, Ní bheadh sé de mhian na bpobal seo soláthar gaelscolaíochta a bheith acu ach ab é creideamh, tiomantas agus coimitmint na n-eagraíochtaí agus na ndaoine seo.”

“Ba mhian liom buíochas agus aitheanta a thabhairt dár gcomhpháirtithe san eagraíocht Altram, an grúpa a thacaíonn le tionscadail réamhscolaíochta. Ba mhór agus luachmhar an tacaíocht a thug Altram le bunú na naíscoileanna seo.”

Tá Comhairle na Gaelscolaíochta ag súil le bheith ag obair lenár gcomhpháirtithe uile agus muid ag tacú leis an trí fhorbairt úr gaelscolaíochta sna pobail seo agus muid ag cur comhairle agus tacaíocht ar fáil le go ndeachaidh siad ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile de sholáthar an ghaeloideachais ina gceantair féin.

Le tuilleadh eolais a fháil nó le do pháiste a chlárú, déan teagmháil le:

Orlagh @ 0785112041 (Naíscoil na Caille, Armagh)
John @ 07855902093 (Naíscoil na Fíobha, Toomebridge)
Malachaí @ 07746930591 (Naíscoil Ghreanacháin, Swatragh)

Léiriú míchruinn sna meáin maidir le cur chuige na scoileanna lán-Ghaeilge sna polasaithe iontrála

Feabhra 13, 2018

Údar díomá atá san amhras agus sa mhíshástacht atá cruthaithe sna meáin maidir le próiseas iontrála scoileanna lán-Ghaeilge, a deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas. Tá doiléir cruthaithe sna meáin faoi agallaimh a bheith mar mhodh éigeantach chun áiteanna a bhronnadh ar pháistí sna scoileanna lán-Ghaeilge nuair a thiocfaidh an reachtaíocht i bhfeidhm. Níl fírinne leis sin, ná ní bheadh aon ghlacadh leis sin ag Gaeloideachas, ná ag aon pháirtí eile sa tír.

Sa Bhille, (Ligean Isteach i Scoileanna), 2016 atá á dhréachtú faoi láthair, leagfar amach na cleachtais iontrála a bheidh inghlactha agus iad siúd nach mbeidh agus bord bainistíochta scoile ag dul i ngleic le ró-éileamh ar áiteanna scoileanna. I gcás an 30% de scoileanna lán-Ghaeilge nach bhfuil ar a gcumas glacadh le gach iarratas de bharr teorainn spáis sa scoil agus an cleachtas atá ann tús áite a thabhairt do shiblíní, níl de dhara rogha ag na scoileanna sin ach critéir iontrála a leagan amach. Le linn an chomhairliúchán cuimsitheach a rinneadh ar an gceist le roinnt blianta anuas, shoiléirigh Gaeloideachas agus na heagraíochtaí Gaeilge eile thar ceann pobal na scoileanna lán-Ghaeilge gur córas é an córas lán-Ghaeilge atá fáilteach roimh gach páiste, beag beann ar chumas ná cúlra teangeolaíoch agus go gcreidtear gur seoid luachmhar atá sa teanga agus sa chóras oideachas lán-Ghaeilge ar ceart a bheith ar fáil do gach páiste, ar mian leis nó léi é. Faraor, níl an córas oideachais seo ina rogha forleathan, tá srian á chur ar an bhfás ach tá an t-éileamh ó thuismitheoirí ag ardú de bharr go n-aithníonn siad na buntáistí a bhaineann leis dá gcuid páistí agus go bhfuil suim mhéadaitheach sa teanga i measc an phobail. Tá rogha an oideachais lán-Ghaeilge á cheilt ar na mílte páistí gach bliain de bharr an easpa físe agus tacaíochta ón Roinn Oideachais agus Scileanna chuige. Má leantar leis an moladh go mbeidh bac ar scoileanna ag tabhairt tús áite do pháistí ó réamhscoileanna, beidh impleachtaí móra ann don leanúnachas chuig an bhunscoil ón naíonra agus laghdófar a gcuid stádais dá bharr ag staid atá an-leochaileach dóibh.

Is mionlach bídeach laistigh de mhionlach (5% de phobal na scoileanna lán-Ghaeilge)atá sna teaghlaigh atá ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilge mar theanga bhaile. Tacaíonn Gaeloideachas leis na scoileanna a thugann tús áite do na teaghlaigh sin ina gcuid polasaithe iontrála san áit a bhfuil ró-éileamh óir creidtear go bhfuil sé fíor-thábhachtach a chinntiú go bhfuil oideachas ar fáil dóibh ina dteanga dhúchas agus go dtacaíonn a gcuid saibhris teanga le sealbhú na Gaeilge i measc na bpáistí eile. I bhfocail Uí Chártúir, Uachtarán Gaeloideachas, “Tá súil agam go gcinnteoidh an Bille ‘Ligean Isteach i Scoileanna’, 2016 go mbeidh áit ar fáil i nGaelscoileanna a bhfuil ró-éileamh orthu ag gach páiste atá á thógáil le Gaeilge”. Tacaíonn Gaeloideachas freisin leis na teaghlaigh le beagán Gaeilge agus gan Ghaeilge ach a bhfuil spéis acu san oideachas lán-Ghaeilge dá gcuid páistí.

Agus ní Ghréacháin ag labhairt ar chroílár na faidhbe, deir sí, “Dá mbeadh fíor-rogha ar fáil do gach teaghlach ar mian leo é, agus deis acu teacht ar oideachas lán-Ghaeilge sa bhunscoil agus san iarbhunscoil, ní bheadh an plé seo ag tarlú. Bheadh freastal á dhéanamh ar mhianta tuismitheoirí, bheadh buntáistí an oideachais lán-Ghaeilge ar fáil ar bhonn níos forleithne agus bheadh cosaint agus tacaíocht ann don Ghaeilge mar phríomhtheanga bhaile”.

Tuilleadh eolais
Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach: 086 8050335
Anna Ní Chártúir, Uachtarán: 085 1351097
Seán Ó hArgáin, OCP: 087 4192322

Ag glaoch ar Dhamhsóirí, ar Cheoltóirí agus ar Chóracha na hÉireann le páirt a ghlacadh i gComórtais Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2018

Feabhra 13, 2018

Tá Coiste Pan Cheilteach na hÉireann sa tóir ar ealaíontóirí traidisiúnta chun an fód a sheasamh d’Éirinn ag an bhFéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2018. Reachtálfar comórtais fidle, cruite, ceol beirte, córacha agus damhsa idir na tíortha Ceilteacha le linn na féile, a bheidh ar siúl i Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall ón 3-8 Aibreán 2018.

“Is deis iontach iad na comórtais chun blaiseadh agus léargas a fháil ar chultúr na dtíortha Ceilteacha eile. Chomh maith leis sin, tugann sé ardán nua cruthaitheach d’ealaíontóirí na hÉireann”, a dúirt Máirín Nic Dhonnchadha, Príomhfheidhmeannach na Comhairle Idirnáisiúnta Pan Cheilteach.  “D’éirigh go maith leis na hÉireannaigh sna comórtais thar na mblianta, go háirithe san amhránaíocht traidisiúnta agus san amhránaíocht nuachumtha,” a dúirt sí, “agus i mbliana ba mhaith linn ár marc a dhéanamh sna comórtais ceoil, damhsa agus córacha chun ár gcultúr saibhir a chur chun cinn i measc ár gcairde Ceilteacha”, a dúirt sí.

Ar chlár na féile beidh réimse leathan imeachtaí ar siúl do cheoltóirí, amhránaithe, cumadóirí, damhsóirí, córacha, filí agus scéalaithe. Beidh léachtaí, coirmeacha ceoil agus, ár ndóigh, na comórtais éagsúla.

 Is é an spriocdháta le cur isteach ar na comórtais ná, 1 Márta 2018. Is féidir foirm iontrála a fháil ar líne ag http://www.panceltic.ie/ agus é a sheoladh chuig competitions@panceltic.ie nó é a sheoladh chuig: Comórtais Pan Cheilteach, Oireachtas na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

 Le haghaidh tuilleadh eolais:

Louise Ní Dháibhéid                   T: 01 4753857                   R: louise@antoireachtas.ie

Gearóid Ó Maonaigh                 T:087 2389303

Máire Ní Fhearraigh                                                            R: pancelticdonegal@gmail.com 

 

Nótaí don Eagarthóir

1.    Tionóladh an chéad Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach i mí na Bealtaine 1971.

2.       Reáchtáiltear an Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach um Cháisc gach bliain.

3.    Déantar ceiliúradh ar chultúr Ceilteach na hÉireann, na Breataine Bige, na hAlban, na Briotáine, Corn na Breataine agus Oileáin Mhanann.

4.    Bíonn eolas cothrom le dáta i gcónaí ar www.panceltic.ie maidir le himeachtaí na féile.

Next Page »