Méid an Téacs

Folúntas: Ardoifigeach Feidhmiúcháin leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

Meán Fómhair 7, 2017

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) in 2002 faoi théarmaí Alt 31 den Acht Oideachais (1998). Is iad na feidhmeanna reachtúla atá ar COGG:

  • Comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Eolaíochta agus ar an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta maidir le hoideachas trí mheán na Gaeilge  agus faoi theagasc na Gaeilge
  • Comhordú a dhéanamh ar an soláthar téacsleabhar agus áiseanna eile teagaisc don oideachas trí mheán na Gaeilge  agus do theagasc na Gaeilge
  • Seirbhísí taca a chur ar fáil do scoileanna
  • Taighde a sheoladh ar ábhar a bhaineann leis an oideachas  trí mheán na Gaeilge agus do theagasc na Gaeilge.

Tá dháréag ar bhord COGG agus tá seacht bpost ceadaithe i láthair na h-uaire: Príomhfheidhmeannach, Ardoifigeach Feidhmiúcháin, Cuntóir Taighde, agus ceathrar Oifigeach Oideachais. Is ar Phlás Windsor i mBaile Átha Cliath 2 atá príomhoifig COGG agus is ann a bheidh an tArdoifigeach Feidhmiúcháin lonnaithe.

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais Anseo

IS TRÍ MHEÁN NA GAEILGE A DHÉANTAR OBAIR COGG

Tá gach eolas ar fáil ó www.cogg.ie

s