Méid an Téacs

Bord nua ceaptha do COGG

Meitheamh 25, 2015

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Jan O’ Sullivan ceapachán chomhaltaí nua na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta inniu. Críochnóidh téarma oifige na gcomhaltaí nua i mí Nollag na bliana 2018.

Is iad seo a leanas comhaltaí nua COGG:

Bord COGG

Dúirt an tAire O’Sullivan go bhfuil ról lárnach ag COGG maidir le forbairt an oideachais trí Ghaeilge agus le teagasc na Gaeilge, agus lena chinntiú go mbíonn áiseanna teagaisc ar ardchaighdeán ag na scoileanna chun “freastal ar riachtanais na múinteoirí agus na mac léinn.”

Dúirt sí freisin go raibh sí ag súil le bheith ag obair “go dlúth” leis an gcomhairle nua sna blianta atále theacht agus ghabh a buíochas leis na comhaltaí atá ag dul as oifig as a dtiomantas agus a ngairmiúlacht.

Tugann COGG comhairle faoi mhúineadh trí Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta agus scoileanna lánGhaeilge. Tá an eagraíocht ar an bhfód ó bhí 1998 ann agus comhordaíonn sí soláthar téacsleabhar agus áiseanna foghlama i nGaeilge chomh maith le seirbhísí taca eile do scoileanna a fheidhmíonn sa teanga.

Idir an dá linn, tá an Comhchoiste Oireachtais um Iompair agus Cumarsáid ag cuardach léirithe spéise ó dhaoine ar mhaith leo go gceapfaí ar bhord TG4 iad.

Ba cheart dóibh sin a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu ráiteas agus cuntas beatha a chur faoi bhráid an Chomhchoiste. Ceapfaidh an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha an comhalta nuair a bheidh comhairle curtha air ag an gComhchoiste.

http://tuairisc.ie/bord-nua-ceaptha-do-cogg/