Méid an Téacs

Aylward hopeful of further progress on new Colaiste Pobail Osrai site in city

Meán Fómhair 16, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Snaschúrsa do Mhúinteoirí Gaeilge

Meán Fómhair 15, 2010

Ar mhaith leat snas a chur ar do chuid Gaeilge?

An bhfuil aon cheisteanna gramadaí agat?

Ar mhaith leat do chuid tuairimí agus taithí a roinnt le múinteoirí eile?

Cuirfear tús le sainchúrsa 5 seachtaine a bheidh dírithe ar mhúinteoirí Gaeilge ar mian leo snas a chur ar a gcuid Gaeilge ar 22 Meán Fómhair 2010. Reáchtálfar na ranganna gach Céadaoin ar feadh cúig seachtaine i lár chathair Bhaile Átha Cliath ó 6.30in. – 8.00in.

Cuirfear béim ar leith ar labhairt na Gaeilge sna comhráití ranga ach beidh béim chomh maith ar chúrsaí gramadaí agus ar shaibhriú foclóra. Beifear ag díriú ar chanúintí na Gaeilge san obair ghrúpa agus sna cleachtaí éisteachta. Chomh maith leis sin, beidh plé sna ranganna ar chúrsaí reatha agus ar chúrsaí oideachais. Tá an cúrsa seo á thairiscint againn do mhúinteoirí Gaeilge a bhfuil líofacht acu cheana ach a bhfuil ceisteanna acu fós ó thaobh cruinnis de ar mhaith leo díriú isteach orthu.

Beidh táille €20 ar an gcúrsa seo do bhaill chláraithe Chomhar na Múinteoirí Gaeilge ach tá líon na n-áiteanna atá ar fáil teoranta. Mar sin, ní mór teagmháil a dhéanamh le
Lároifig CNMG le clárú roimh 20 Meán Fómhair 2010.

Tuilleadh eolais ón Lároifig:    (01) 639 8448/5 nó eolas@cnmg.ie

New Irish subject rejected

Meán Fómhair 9, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Buntáiste Breise na Gaeilge

Meán Fómhair 8, 2010

buntaiste-breise-na-gaeilge

Brú le Gaelcholáiste úr a bhunú i ndeisceart Bhaile Átha Cliath

Meán Fómhair 8, 2010

TÁ MEÁNSCOIL nua Ghaeilge de dhíth i ndeisceart Bhaile Átha Cliath le cur le forbairt na teanga sa chathair, de réir lucht teanga.

Dúirt Lúgh Ó Braonáin, urlabhraí thar ceann Bhunchoiste Ghaelcholáiste Dheisceart Átha Cliath agus múinteoir, go raibh seacht mbunscoil Ghaeilge sa cheantar ach nach dtiocfadh leis an dá mheánscoil – Coláiste Íosagáin agus Coláiste Eoin – freastal mar ba cheart ar líon na ndaltaí a bhí ar lorg oideachais dara leibhéal trí mheán na Gaeilge.

Bhí áit ag an dá mheánscoil do 160 duine gach aon bhliain ach ba ghairid go mbeadh 300 páiste ag fágáil na mbunscoileanna Gaeilge agus bheadh ar mórán acu freastal a dhéanamh ar scoileanna príobháideacha agus táillí a íoc, a dúirt sé.

Chreid sé go raibh “an-bhrú” ar Choláiste Íosagáin agus Eoin. Ba scoileanna “iontach maith” iad ach bhí orthu “go leor páistí a dhiúltú” agus a bpolasaí iontrála a athrú i mbliana le freastal a dhéanamh ar éileamh na bpáistí a bhí ag iarraidh oideachas a fháil iontu.

“Rud uafásach,” a bhí ann, a dúirt sé, nach raibh seans ag an oiread sin páistí bunscoile deis oideachais dara leibhéal a fháil trí Ghaeilge.

Chuir lucht na nGaelscoileanna fuinneamh ina gcuid oibre le go mbeadh an teanga ag na páistí ach “stopann a n-oideachas i nGaeilge ag 12 bliain d’aois”.

Obair in aisce a bhí ann agus ba mhór an trua gurbh amhlaidh a bhí an scéal, a dúirt sé.

Bunaíodh Bunchoiste Ghaelcholáiste Dheisceart Átha Cliath sa bhliain 2004 le riachtanas meánscoile nua a chur chun cinn. Bhuail siad leis an iar-Aire Oideachais, Mary Hanafin, lena gcás a dhéanamh sa bhliain 2007.

Léirigh an grúpa go raibh na daltaí ann do Ghaelcholáiste nua ach bhí imní ar an Roinn Oideachais go mbeadh sé róchostasach scoil nua a thógáil i mBaile Átha Cliath theas an t-am sin.

D’aimsigh lucht an Ghaelcholáiste suíomh ar a raibh seanscoil dhúnta ó shin. Chreid siad go mbeadh an suíomh lárnach do dhaltaí bunscoileanna i ndeisceart na cathrach, go raibh sé fóirsteanach agus gurbh é an réiteach ab fhearr é le Gaelcholáiste idirchreidmheach, saor ó tháillí, do chailíní agus bhuachaillí a bhunú.

Thuig lucht na scoile nach raibh airgead le cur amú ag an Roinn faoi láthair ach mheas siad go bhféadfaí an suíomh nua a chóiriú ar €2 milliún, airgead nach raibh chomh mór sin i gcomparáid le scoileanna nua a thógáil nó obair atógála a dhéanamh ar sheanscoil.

Bhí siad ar bís le bualadh leis an Aire nua Oideachais, Mary Coughlan, lena gcuid pleananna a phlé léi mar go raibh spéis aici i nGaeilge. Ní raibh cruinniú socraithe léi go fóill, ámh.

Idir an dá linn, bhí siad ag iarraidh ar dhaoine dul ar líne agus achainí ar son na scoile nua a shíniú ag www.gaelcholaiste.com agus a dtacaíocht don scoil nua a léiriú.

Lena chois sin, d’fhógair Forbairt Naíonraí Teo gur osclaíodh 18 naíonra Ghaeilge nua an tseachtain seo caite. Tá na naíonraí lonnaithe i mBaile Átha Cliath, Corcaigh, Port Láirge, Liatroim, Cill Dara, Cill Mhantáin, Ciarraí, Loch Garman agus san Iarmhí. Cúig naíonra nua a osclaíodh sa bhliain 2009.

Dúirt cathaoirleach Fhorbairt Naíonraí Teo, Máire Uí Bhriain, gur chuir na naíonraí cúram leanaí ar chaighdeán ard ar fáil agus gur thug siad tacaíocht do thuismitheoirí a bhí ag iarraidh a bpáistí a thógáil le Gaeilge.

Aitheantas Sealadach Gaelcholáiste Charraig Uí Laighean

Meán Fómhair 7, 2010

I ndiaidh tréimhse dhá bhliain de dhian-fheachtas tá cúis an-mhór ceiliúrtha ag muintir Charraig Uí Laighin le fógairt an scéala go bhfuil aitheantas sealadach bronnta ar an nGaelcholáiste nua a bheidh ag oscailt i 2012. Le hoscailt na scoile seo beidh sé mar an Gaelchampas is mó sa tír, le bun- agus iarbhunscoil lán-Ghaeilge chomh maith le scoil do pháistí le riachtanais speisialta ar aon suíomh amháin. Beidh an Coiste Gairmoideachais mar phátrún ar an nGaelcholáiste agus tá sé i gceist an suíomh a fhorbairt le go mbeidh áiseanna ann le freastal ar suas go 700 mac léinn. Tá breis agus 460 mac léinn cláraithe ag a dtuismitheoirí leis an scoil nua, dar le cathaoirleach an choiste bunaithe, Noel O’Regan, rud a léiríonn gur rogha an-láidir í an Ghaelscolaíocht mar chóras oideachais i measc an phobail. Cuireann an scoil fáilte roimh iarratais ar áiteanna scoile ó thuismitheoirí a bhfuil a bpáistí ag freastal ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge nó Béarle. Tabharfar cabhair bhreise do pháistí ag teacht ó scoileanna Béarla ag tús na scoilbhliana má tá gá acu leis.

Dul Chun Cinn i Ráth Tó

Meán Fómhair 7, 2010

Ag oíche oscailte aréir de chuid Gaelscoil Ráth Tó ba léir don phobal áitiúil go bhfuil todhchaí breá i ndán don scoil nua. Tháinig slua mór le cuairt a thabhairt ar an seomra ranga nua in Ionad Phobail Ráth Tó agus le bualadh le múinteoir na scoile, Tricia Ní Mhaolagáin. I measc siúd a bhailigh ann le gach rath a ghuí ar an scoil bhí an dornálaí Bernard Dunne, na peileadóirí Patrick O’Rourke agus Caoimhín King (le Corn Uí Dhubhshláine faoina n-ascaill acu!) agus an marcach Barry Geraghty, a mbeidh iníon leis ag freastal ar an scoil nuair a osclaíonn sí i Meán Fómhair 2010.

Léiríodh suim ollmhór an cheantair áitiúil sa Ghaelscoil nua agus bhí an-díomá ar an gcoiste bunaithe agus ar GAELSCOILEANNA TEO., eagraíocht ionadaíochta an 138 bhunscoil lán Ghaeilge, leis an gcinneadh a d’fhógair An Roinn Oideachais agus Scileanna i leith aitheantais do scoileanna nua i 2010. Bhí Ráth Tó cuimsithí mar cheann den 9 gceantar sprioc-aitheanta faoin bplean Soláthar Bunoideachais ag an Roinn Oideachais agus Scileanna chun scoileanna a oscailt iontu i Meán Fómhair 2010 ach ar an drochuair níor ceadaíodh aitheantas do Ghaelscoil Ráth Tó in ainneoin éileamh an mhór léirithe do ghaelscoil nua sa cheantar.

Ghlac an coiste bunaithe an cinneadh ceannródaíoch oscailt gan aitheantas oifigiúil ón Roinn Oideachais agus Scileanna, rud a chiallaíonn go bhfuil an-bhrú ar an gcoiste a chinntiú go mbeidh oideachas ar ardchaighdeán á sholáthar do pháistí an cheantair a roghnaíonn an ghaelscolaíocht mar chóras.

Léirigh an coiste bunaithe an-sástacht le slua an oíche aréir agus tá siad dóchasach go spreagfaidh sé uimhreacha láidir do 2010 agus 2011 agus ar aghaidh. Tá tacaíocht faighte acu ó eagraíochtaí Gaeilge, gnólachtaí agus polaiteoirí áitiúla, pobal Ráth Tó agus gaelscoileanna eile timpeall na tíre leis an éacht seo a chur i gcrích, agus ba chruthúnas ar sin an ceiliúradh croíúil a bhí ann i nGaelscoil nua Ráth Tó aréir.

Bilingual FG

Meán Fómhair 7, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Irish-speaking children don’t get a fair deal

Meán Fómhair 7, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Buntáiste Breise na Gaeilge ar chamchuairt!

Meán Fómhair 7, 2010

Beidh an seimineár “Buntáiste Breise na Gaeilge” á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge in ionaid éagsúla timpeall na tíre sa chéad tréimhse den scoilbhliain úr.

Sa chéad tréimhse den scoilbhliain úr, beifear ag díriú ar ionaid i mBéal Feirste, i Leitir Ceanainn, i mBaile Átha Cliath agus ar an Tulach Mhór.

Tá na seimineáir seo dírithe ar dhaltaí iar-bhunscoile sna ranganna sinsearacha i scoileanna ar fud na tíre.  Le linn na seimineár pléifear na buntáistí breise a thugann an Ghaeilge duit agus tú ag dul i mbun do ghairme beatha.

Roimhe seo reáchtáladh na seimineáir i gCill Airne, i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh, i gCorcaigh agus i gCaisleán an Bharraigh.  Bíonn cur i láthair na n-aoichainteoirí spreagúil, spleodrach, agus téann taithí na gcainteoirí  i bhfeidhm ar an lucht éisteachta, agus iad ag roghnú a ngairmeacha beatha féin amach anseo.  Mar chuid den seimineár cuirtear fáilte roimh cheisteanna ó na daltaí agus tugtar cuireadh do dhaltaí páirt a ghlacadh sa díospóireacht tar éis do na haoichainteoirí labhairt.

Bíonn ionadaithe ó institiúidí tríú leibhéal i láthair freisin le seastán eolais, chun eolas a thabhairt do na daltaí scoile faoi na deiseanna oideachais atá ann dóibh trí mheán na Gaeilge.

Más spéis le do scoil páirt a ghlacadh sa seimineár, déan teagmháil go luath le Brígíd Ní Ghríofa, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 01 679 4780.

« Previous PageNext Page »