Méid an Téacs

Give us a choice of two Irish subjects

Márta 31, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Ashbourne and Ratoath to get merged Gaelscoil

Márta 31, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Dowds chun ábhar de mhúinteoirí oiriúnigh i ngaelscoileanna a árdú

Márta 31, 2011

Tá Robert Dowds TD (Lucht Oibre, Átha Cliath Lár-Thiar) chun na fadhbanna atá ag Gaelcoileanna ag iarraidh postanna a líonadh a ardú.

Tar éis bualadh le ionadaithe ó roinn na Gaelcoileanna, tá an Teachta Dowds buartha nach bfhuil Gaeilge de caighdeáin sach ard ag roinnt múinteoirí ata ag obair i nGaelscoileanna, nach bhfuil siad óiriúnach chun bheith ag múineadh i dtimpeallacht lán Ghaelach agus go bhfuil daltaí ag fulaignt dá mbarr.

Faoi bhun na riaracháin atá i bhfeidhm faoi láthair, níl aon panéil le haghaidh Gaelscoileanna atá An Fóras Pátrúnachta acu mar patrún.

De bharr seo, bíonn iachall ar Gaelscoileanna múinteoirí a fhostú ó na gnáth panéil le haghaidh múinteoirí, agus uaireanta is múinteorí nach bhfuil Gaeilge de chaighdeán sach ard is gá dóibh a fhostú.

Dúirt Robert Dowds, TD den Lucht Oibre do Átha Cliath Lár Thiar:

“Tar éis dom bualadh le ionadaithe ó Gaelscoileanna, ta se soiléir nach bhfuil na riarachain ó thaobh múinteoirí i nGaelscoileanna a fhostú oiriúnach. Bíonn iachall ar Gaelscoileanna múinteoirí a fhostú nach bhfuil caighdeáin Gaeilge sách ard acu chun múineadh agus oibre a dhéanamh  go hiomlán trí Gaeilge,

Tá panéil ann le haghaidh bunscoileana faoi phatrún an Eaglais Caitliceach agus Eaglais na hÉireann, ach níl ceann ann le haghaidh Gaelscoileanna.

Ta mé tar eis ceist parliaminte a chur síos ar an abhar seo agus tá mé ag iarraidh ar an tAire Oideachas agus Scileanna chun panéil ar leith a bhunú le haghaidh Gaelscoileanna nó seachas sin, chun an túdarás a thabhairt dóibh agallamh a chur ar na múinteoirí ó na panéil eile chun déanamh cinnte de go bhfuil múinteoirí a fhostú ag Gaelscoileanna go bhfuil Gaeilge sách maith acu.

Má tá iachall ar Gaelscoileanna múinteoir a fhostú agus muna bhfuil Gaeilge sách maith acu, is iad na páistí atá chun cailleadh amach tríd torthaí oideachais agus scileanna teanga níos measa ná mar a mbeadh acu da mba rud é go raibh caighdeáin Gaeilge ard ag an múinteoir.

Níl sé seo inghlactha agus táim ag glaoch ar an tAire Oideachas chun paneil múinteoirí ar leith a bhunú ar son Gaelscoileanna.”

Comhairliúchán Náisiúnta le leanaí agus le daoine óga maidir leis an Straitéis Náisiúnta Leanaí nua (2012-2017)

Márta 30, 2011

Tá tús curtha leis an obair sa Roinn Leanaí chun Straitéis Náisiúnta Leanaí nua a fhorbairt. Ba mhaith leis an Aire Leanaí nua, Frances Fitzgerald, TD, a fháil amach céard iad na saincheisteanna atá tábhachtach i ndáiríre do leanaí agus do dhaoine óga ar fud na tíre chun an straitéis a threorú. Tabharfaidh an comhairliúchán náisiúnta an deis dóibh a gcuid tuairimí a chur in iúl faoi nithe a théann i bhfeidhm go díreach ar a saol.
Tugtar cuireadh do leanaí agus do dhaoine óga ceistneoirí a chomhlánú i ngach scoil agus Ionad Ógtheagmhála ar fud na tíre idir an Luan 4 Aibreán agus an Aoine 8 Aibreán 2011. Dearadh na ceisteanna i gcomhairle le leanaí agus daoine óga iad féin agus fiafraítear iontu faoi na nithe atá go maith agus nach bhfuil go maith, agus maidir leis na nithe a d’athróidís mar leanbh nó mar dhuine óg in Éirinn sa lá atá inniu ann.
Déanfaidh foireann comhairliúcháin i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, anailís ar na sonraí ar fad a bhailítear agus úsáidfear iad i bhforbairt na Straitéise Náisiúnta Leanaí nua. Déanfar tuarascáil ar an bpróiseas comhairliúcháin le leanaí a fhoilsiú ar líne níos déanaí i mbliana.
Léiríonn an tionscadal spreagúil seo tiomantas an Rialtais i leith spriocanna na Straitéise Náisiúnta Leanaí atá ann faoi láthair (2000-2010) agus i leith chur i bhfeidhm leanúnach Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh. Trí chúnamh a thabhairt maidir le cur chun cinn an chomhairliúcháin seo, tá tú ag cinntiú go mbeidh leanaí agus daoine óga in Éirinn in ann a gcuid tuairimí a chur in iúl faoi shaincheisteanna atá tábhachtach dóibh.

Líonra Réigiúnach – Cruinniú i nDroichead na Bandan, 7ú Márta

Márta 30, 2011

Tá Gaelscoileanna Teo. ag iarraidh gréasán tacaíochta a spreagadh idir scoileanna, le go mbeidh deiseanna rialta ag pobail na scoile saineolas agus taithí a roinnt ar a chéile, dúshláin a phlé agus obair i dteannta a chéile. Chuige sin, tá an tír roinnte i 16 réigiúin againn agus táimid i mbun cruinnithe a eagrú i ngach ceann acu siúd.  Tugtar cuireadh do phobail na scoileanna áitiúla teacht agus bualadh le chéile i dteannta le hionadaí ón eagraíocht. Beidh cruinniú sa Munster Arms Hotel i nDroichead na Bandan, Co. Chorcaí ar an 7 Aibreán ag 5pm. Seo thíos na scoileanna atá san áireamh sa cheantar:

 • Gaelscoil Bheanntraí
 • Scoil Mhuire
 • Gaelscoil Dhochtúir Uí Súilleabháin
 • Gaelscoil Cloch na gCoillte
 • Gaelcholáiste Chloch na gCoillte
 • Gaelscoil Dhroichead na Banndan
 • Gaelscoil Chionn tSáile
 • Gaelscoil Uí Riada
 • Gaelscoil Uí Ríordáin
 • Gaelcholáiste Choilm
 • Gaelscoil Mhúscraí

Tá na cruinnithe ar oscailt do phobal uile na scoileanna; foireann, Boird Bainistíochta, tuismitheoirí agus coistí bunaithe lonnaithe sa cheantar – ar ndóigh bheadh gach fáilte roimh toscaireacht ón scoil/coiste má tá cúpla duine gur mian leo teacht! Cuirfear tae, caife agus ceapairí ar fáil, beidh cur i láthair gearr ann maidir leis na tacaíochtaí atá ar fáil ó Ghaelscoileanna Teo. agus ansin beidh deis plé ann ar na féidearthachtaí a fheiceann sibh i leith tacú agus comhoibriú lena chéile amach anseo.

Tá tuilleadh eolais le fáil ach ríomhphost a chur go Clare: cspainneach@gaelscoileanna.ie.

Líonra Réigiúnach – Cruinniú i gColáiste Eoin, BÁC, 6ú Aibreán

Márta 30, 2011

Tá Gaelscoileanna Teo. ag iarraidh gréasán tacaíochta a spreagadh idir scoileanna, le go mbeidh deiseanna rialta ag pobail na scoile saineolas agus taithí a roinnt ar a chéile, dúshláin a phlé agus obair i dteannta a chéile. Chuige sin, tá an tír roinnte i 16 réigiúin againn agus táimid i mbun cruinnithe a eagrú i ngach ceann acu siúd.  Tugtar cuireadh do phobail na scoileanna áitiúla teacht agus bualadh le chéile i dteannta le hionadaí ón eagraíocht. Beidh cruinniú ar siúl i gColáiste Eoin, Bóthar Stigh Lorgan, Co. Átha Chliath ar an 6 Aibreán ag 4pm. Seo thíos na scoileanna atá san áireamh sa cheantar:

 • Gaelscoil Lios na nÓg
 • Scoil Bhríde
 • Scoil Mológa
 • Coiste bunaithe Gaelcholáiste Dheisceart Átha Cliath
 • Gaelscoil Chnoc Liamhna
 • Gaelscoil Thaobh na Coille
 • Scoil Naithí
 • Scoil Lorcáin
 • Coláiste Eoin
 • Coláiste Íosagáin
 • Gaelscoil Phádraig

Tá na cruinnithe ar oscailt do phobal uile na scoileanna; foireann, Boird Bainistíochta, tuismitheoirí agus coistí bunaithe lonnaithe sa cheantar – ar ndóigh bheadh gach fáilte roimh toscaireacht ón scoil/coiste má tá cúpla duine gur mian leo teacht! Cuirfear tae, caife agus ceapairí ar fáil, beidh cur i láthair gearr ann maidir leis na tacaíochtaí atá ar fáil ó Ghaelscoileanna Teo. agus ansin beidh deis plé ann ar na féidearthachtaí a fheiceann sibh i leith tacú agus comhoibriú lena chéile amach anseo.

Tá tuilleadh eolais le fáil ach ríomhphost a chur go Clare: cspainneach@gaelscoileanna.ie.

Folúntais do Mhúinteoirí

Márta 30, 2011

Coláiste na bhFiann
Folúntais do mhúinteoirí ar Chúrsaí Samhraidh Gaeilge ar fud na tíre
•    Ros Muc, Co. na Gaillimhe.
•    Ráth Cairn, Co. na Mí.
•    Droim Rí (Baile an Uairnigh), Co. na Mí.
•    Sligeach, Co. Shligigh.
•    Cill Áirne, Co. Chiarraí.
•    Dún Dealgán, Co. Lú
Cúrsa 1: 05.06.2011 – 25.06.2011
Cúrsa 2: 26.06.2011 – 16.07.2011
Cúrsa 3: 24.07.2011 – 13.08.2011

Tuilleadh eolais ar fáil ó Mhichelle:
Fón: 01 – 8259342 nó michelle@colaistenabhfiann.ie

Cúrsa do mhúinteoirí ionchais

Márta 30, 2011

An bhfuil tú ag smaoineamh tabhairt faoin mbunmhúinteoireacht?

Beidh dianchúrsa Gaeilge a reáchtáil ag Conradh na Gaeilge do chéimithe ar spéis leo áit a bhaint amach ar Chúrsa Oiliúna sa Bhunmhúinteoireacht. Tá inniúlacht sa Ghaeilge mar chuid riachtanach den cháilíocht. Mar sin beidh an cúrsa seo oiriúnach do dhaoine a bheidh ag tabhairt faoi agallaimh chun áit a bhaint amach ar na cúrsaí oiliúna. Beidh an cúrsa ar siúl in Áras na nGael gCathair na Gaillimhe ar  an 10 Aibreán. Tabharfar ranganna ullmhúcháin do na rannpháirtithe  ina bheidh an bhéim ar scileanna comhrá a neartú. Is féidir eolas breise agus foirmeacha clárúcháin a fháil ó Chonradh Na Gaeilge. Cuir glaoch ar 091 567824 agus  nó seol ríomhphost chuig  conradh@bradan.iol.ie.

Foinse

Change how Irish is taught at primary level

Márta 30, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Students of irish relying on memorising answers

Márta 30, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Next Page »