Méid an Téacs

Past pupils reunion to celebrate 30 Years of Education through Irish in Carlow 1982-2012

Nollaig 22, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Minister Quinn announces 56 major school building projects

Nollaig 20, 2011

Minister Quinn announces 56 major school building projects as part of €430m education infrastructure plan for 2012

56 projects to provide over 15,500 primary and 7,700 second- level places

The Minister for Education and Skills, Ruairi Quinn T.D., today announced details of the schools that are planned to advance to construction in 2012. The major projects due to go to construction next year comprise:

26 new schools at primary level
12 major extensions at primary level
9 new schools at second level
9 major extensions at second level

Announcing the programme this morning, the Minister said: “We are prioritising investment in school buildings in line with the Government’s Capital Investment Programme. “Total enrolment in both primary and post-primary schools is expected to grow by around 70,000 between now and 2018 – by over 45,000 at primary level and 25,000 at post primary. Enrolment will continue to rise at post-primary level to the year 2024 at least. “We have to ensure that every child growing up in Ireland will have access to a physical school place.”

In all, €430m will be spent on educational infrastructure next year – representing the first phase of a €2 billion five-year plan for major school building projects. Details of the five year plan will be published in the coming months. This will outline when the major projects needed to cater for demographic growth will be completed. Publication of the plan will also enhance the transparency and openness in the school building system. This substantial investment will provide over 100,000 permanent school places of which over 80,000 will be additional school places – the remainder will be replacement of temporary or unsatisfactory accommodation.

The Minister indicated that there had been good progress in the school building programme in 2011. “Major building projects for 55 schools, providing permanent places for over 18,500 pupils, have been completed so far this year,” said the Minister. “There are a further 60 schools under construction at the moment, most of which will be completed during 2012.”

The Minister indicated that arrangements are now being put in place for the Office of Public Works (OPW) and the National Development Finance Agency (NDFA) to assist the Department by delivering some of the new schools and extensions required from 2013.  This is in addition to the projects that are being managed by individual Vocational Education Committees around the country. He said “I am committed to using alternative methods of delivering major school building projects in order to maximise the number of projects we deliver and to speed up delivery. I am pleased that the OPW and the NDFA have agreed to take on the role of manager for some of the urgent projects.”

The Minister also announced a Post Primary School Design Competition to be organised by the Royal Institute of Architects of Ireland (RIAI) on behalf of the Department.  This will provide a real opportunity for innovative design in new second-level schools. The Minister said that “I’m delighted to be announcing this competition.  It is vital that we consider new approaches to the design of new second-level schools given the curricular developments that are underway and the number of new schools to be built over the next 15 years.  The successful Design Team will design a new school in Kingswood, Tallaght, and manage its construction with a view to the school opening in late August 2017.” He added that he was particularly thankful to the RIAI for organising the competition and to the chairperson of the assessors’ jury, Mr Eddie Conroy.  The outcome of the competition will be announced in September 2012.

Minister of State for the OPW, Brian Hayes, TD, said “I’m delighted that the new second level school for Kingswood, Tallaght will be designed and built as part of the Design Competition announced today. This is a hugely important project and I look forward to seeing the innovative designs for the new school.   I’m also delighted that the OPW is assisting in the management of the schools capital programme.   It’s important that Government departments and agencies work together to ensure we maximise the number of school building projects we deliver in the coming years. ”

Further Information

Details of the individual projects are listed in the attachments below:

List 1: Details of major school building projects completed to date in 2011or anticipated to be complete by the end of this year
List 2: Details of schools for which projects are currently under construction
List 3: Details of schools anticipated to be progressed to construction in 2012

Further details on the Post Primary School Design Competition are available on the website of the RIAI  www.riai.ie

19 December, 2011

Published on www.education.ie

Gaelscolaíocht faoi ionsaí

Nollaig 16, 2011

Dar leis an eagraíocht Gaelscoileanna Teo, a thugann tacaíocht do scoileanna lán- Ghaeilge, go bhfuil gaelscoileanna na tíre faoi ionsaí ag an rialtas.

Táthar buartha go n-éireoidh cás na ngaelscoileanna, idir bhunscoileanna agus mheánscoileanna, níos measa ndiaidh na cáinaisnéise a fhógrófar Dé Luain agus Dé Máirt seo chugainn.

Deir siad go bhfuil líon na ndaltaí i ranganna i ngaelscoileanna méadaithe agus tá thart ar 50% de na scoileanna lán-Ghaeilge ag feidhmiú i gcóiríocht shealadach agus mhí-oiriúnach.

Deirtear go bhfuil sé níos deacra ag scoileanna nua aitheantas a fháil agus go bhfuil níos mó scoileanna ná riamh ag feidhmiú faoi mhíbhuntáiste. Ar na deacrachtaí is mó a bheidh ag an ghaelscolaíocht amach anseo ná cóimheas na múinteoirí le daltaí.

Faoi láthair, tá an cóimheas sna gaelscoileanna ar aon leibhéal leis na scoileanna Béarla agus iarradh ar roinnt scoileanna idir 17-23 dalta sa bhreis a thabhairt isteach sa scoil i mí Mheán Fómhair 2011 lena gcuid múinteoirí a choimeád.

Cailleadh post múinteora i suas le 31 scoil agus cailleadh dhá phost múinteora i gceithre scoil eile agus bhí ar na príomhoidí dul ar ais sa seomra ranga i 6 scoil. Maidir le tús na scoilbhliana seo chugainn, tá  Gaelscoil Dhroichead na Bandan i gContae Chorcaí dóchasach go mbeidh siad in ann bogadh isteach in iar-ionad snámha sa cheantar a dúnadh in 2008.

Beidh an t-ionad seo níos oiriúnaí dóibh ná na seomraí réamhdhéanta a bhí in úsáid acu go dtí seo. Chomh maith leis sin, d’aistrigh daltaí agus múinteoirí ó Ghaelscoil Uí Dhrisceoil i gCorcaigh ón gclub rugbaí a bhí in úsáid acu isteach in iar-óstán i nDún Citil. Is í Siobhán Ní Chatháin, príomhoide na scoile, a thionscnaigh an togra seo. Labhair sí leis an bhforbróir Seamus Geaney a bhí chun an t-óstán a oscailt arís ach bheartaigh sé nach raibh sé indéanta mar gheall ar an gcúlú eacnamaíochta.

Dar le Coláiste Íosagáin sa phríomhchathair nach mbeidh an oiread céanna fadhbanna ag scoileanna seanbhunaithe ach tuigeann siad go mbíonn deacrachtaí ag scoileanna foirgneamh nua a fháil agus deir siad go mbíonn deacrachtaí ag bunscoileanna freisin.

Gaelscéal – Katie McGreal

Cáinaisnéis 2011-2012 agus Impleachtaí do Scoileanna lán-Ghaeilge

Nollaig 16, 2011

Sa cháipéis seo ciallaíonn BL bunscoileanna agus IBL iarbhunscoileanna.

1.    DEIS

a.    BL, Banda 1: Sceideal ar leith nua cóimheas múinteoirí le daltaí fógartha: 22:1.
b.    IBL: Sceideal níos fabhraí cóimheas múinteoirí le daltaí: 18.25:1 (laghdú .75).
c.    Beidh an dá shocrú i bhfeidhm ó MF 2012 agus bunaithe ar an líon dalta sna scoileanna i Meán Fómhair 2011.
d.    Céimniú amach as ‘postanna oidhreachta’ (‘legacy posts’).  Bheimis buíoch de scoileanna DEIS (nó aon scoil eile) ach a chur in iúl dúinn san oifig ag oifig@gaelscoileanna.ie  an mbaineann na ciorraithe seo lena scoileanna.

2.    Postanna Freagrachta Iarbhunscoileanna

Beartais chun faoiseamh a thabhairt ar an moratóir ar phostanna Príomhoidí Cúnta. Sprioc, oiread agus is féidir, go gcoinneofar 50% de na postanna Príomhoidí Cúnta  faoi 2012/2013.

3.    Cóimheas múinteoirí le daltaí

Bunleibhéal:
Athraithe céimiúla ag tosú MF 2012 ar an gcóimheas do bhunscoileanna 1,2,3,4 oide (scoileanna le níos lú ná 86 dalta). Tá tuairim is 19 gaelscoileanna le níos lú ná 86 dalta; agus 23 le níos lú ná 100 dalta. Ciallaíonn na hathraithe seo brú millteanach do scoileanna beaga agus roinnt mhaith de  scoileanna Gaeltachta. Beidh impleachtaí móra ann dóibh. Beidh an líon múinteora i Meán Fómhair 2012 bunaithe ar líon na ndaltaí sa scoil ar an 30 MF 2011 mura bhfuil an scoil ag forbairt. Beidh an sceideal ceapacháin ar fáil do bhunscoileanna go luath i mí Eanáir.

Iarbhunleibhéal:
Le feidhm ó 2012/2013: múinteoir gairmthreorach le tógáil as an leithdháileadh caighdeánach. Bhí an post seo lasmuigh den chuóta go dtí seo agus bhí leithdháileadh faoi leith ann chuige.
Toradh: caillfear múinteoirí agus caillfear saineolas riachtanach do dhaltaí mura bhfuil an saineolas laistigh den leithdháileadh reatha.

Tá athchóiriú beartaithe ar an bpróiseas leithdháileadh mhúinteoirí. Sprioc: féinriar níos fearr do scoileanna a chothú; eolas níos luaithe do scoileanna mar gheall ar an leithdháileadh; simpliú ar an bpróiseas agus discréid d’úsáid na bpost a thabhairt do scoileanna. Beidh ciorclán le teacht ag deireadh Eanáir/ tosach Feabhra faoi.

4.    Deontas Caipitíochta

BL agus IBL: laghdú c2% ar an deontas caipitíochta reatha agus deontais ghaolmhara eile i 2012 agus i 2013 le laghdú breise 1% i 2014 agus i 2015. Cuirfear i bhfeidhm é ar na bunrátaí caipitíochta. Do scoileanna lán-Ghaeilge, is laghdú pro rata é, sé sin, anuas ar an socrú reatha (níos fabhraí) atá ag na scoileanna sin.
NB: Ní bhaineann an laghdú le scoileanna DEIS.

5.    Oiliúint Mhúinteoirí

Deireadh le deontas i dtreo costais freastal na n-ábhar oidí ar choláistí Gaeilge sa Ghaeltacht.
Toradh: impleachtaí anseo don tréimhse leathnaithe atá molta ag an gComhairle Mhúinteoireachta go tréimhse 9 seachtainí. Más freastal éigeantach é, titfidh an costas ar an rannpháirtí rud nach bhfuil réadúil do thréimhse chomh fada; más freastal roghnach é, beidh laghdú ar líon an fhreastail. Baol ann nach nglacfar le moladh na CM. Impleachtaí ann dá bharr do chaighdeán Gaeilge na n-ábhar oidí.

6.    Ceapachán Phríomhoidí Riaracháin

Beidh sé seo bunaithe anois ar líon na ndaltaí amháin in áit an socraithe reatha go bhfuil sé bunaithe ar líon dhaltaí móide líon mhúinteoirí. Beidh an rud céanna i gceist le ceapacháin leas-príomhoidí. Baineann seo le bunscoileanna amháin.

7.    Príomhoidí Teagaisc agus imlonnú acmhainní foghlama

Bainfear an bac atá ar Phríomhoidí teagaisc a bheith ag feidhmiú mar mhúinteoirí acmhainní/tacaíocht fhoghlama.

8.    Tacaíocht fhoghlama agus tacaíocht teanga á chomhtháthú

IBL: Déanfar an tacaíocht fhoghlama agus tacaíocht teanga a chomhtháthú mar phróiseas aon leithdháileadh amháin.  Tabharfar breis tacaíochta do scoileanna a bhfuil líon mór daltaí ann a bhfuil tacaíocht teanga de dhíth orthu (tuigtear dúinn go bhfuil scoileanna lán-Ghaeilge i dteideal na tacaíochta teanga don Ghaeilge).

BL: próiseas amháin leithdháileadh d’acmhainní reatha – GAM (general allocation model) don tacaíocht fhoghlama agus múinteoirí tacaíochta teanga. Beidh sé bunaithe ar líon na bpost do mhúinteoirí ranga príomhshrutha sa scoilbhliain roimhe. Beidh leithdháileadh 5u.c (0.2 de phost) do gach scoil mheasctha nó buachaillí agus 4u.c (0.16) do gach post ranga príomhshrutha i scoil cailíní. Tá an leithdháileadh in ainm is cnuasach a éascú i dtreo postanna lán-aimseartha (25u.c sa tseachtain i ngach post lán-aimseartha) a chruthú.

Tabharfar breis tacaíochta do scoileanna a bhfuil líon mór daltaí ann a bhfuil tacaíocht teanga de dhíth orthu (tuigtear dúinn go bhfuil scoileanna lán-Ghaeilge i dteideal na tacaíochta teanga don Ghaeilge).

Is gá a chinntiú, sa chás go bhfuil múinteoir acmhainne nó tacaíochta foghlama á roinnt le scoileanna eile sa cheantar, go bhfuil Gaeilge chuí acu le feidhmiú trí mheán na Gaeilge, agus iad a bheith lonnaithe sa scoil lán-Ghaeilge más féidir.

9.    Eagrais Oideachais

Tháinig an t-eolas thíos ó phlécháipéis rialtais eile maidir le bealaí eile le hairgead a shábháil. Mar a fheicfidh sibh, an CNCM luaite mar eagraíocht le hionsú sa ROS agus tá COGG luaite mar eagraíocht a d’fhéadfaí a scor nó a ionsú sa Roinn Oideachais.

 • National Centre for Technology & Education – Ionsú sa ROS
 • National Council for Curriculum Assessment – Suí isteach sa ROS
 • Léargas – The Exchange Bureau – Ionsú sa ROS
 • National Centre for Guidance in Education – Ionsú sa ROS
 • Aontas – Ionsú sa ROS
 • Chomhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta – COGG – Scor nó Ionsú sa ROS

Tá impleachtaí an-thromchúiseacha leis an dá mholadh seo, agus ceann faoi COGG ach go háirithe. Beimid ag tabhairt faoi fheachtas litreacha chuig na scoileanna san athbhliain agus bheimis fíor-bhuíoch díot as do chúnamh leis seo.

Gníomh:

a.    Ba mhór againn a chloisteáil ó scoileanna a mbeidh impleachtaí ann dóibh de bharr na gciorraithe seo.  Dá gcuirfí an t-eolas chugainn ar ríomhphost nó thar guthán, cuirfimid san áireamh é agus muid ag iarraidh faoiseamh éigin a lorg ón ROS.
b.    Reáchtáilfear cruinnithe san athbhliain más é toil na scoileanna go ndéanfar sin chun na himpleachtaí a phlé.
c.    Déanfar Comh-fheachtas le ESG, le ceardchumainn agus le páirtithe oideachais cuí eile bunaithe ar an eolas a thagann chugainn ó scoileanna. .

Tá na cáipéisí cuí a bhaineann leis an gcáinaisnéis á bhfáil ar www.ippn.ie agus www.into.ie.

Carúil Nollag

Nollaig 16, 2011

Seo nasc chuig roinnt carúil Nollag agus an t-aistriúchán Gaeilge atá orthu.

(nasc buíochas le Forbairt Naíonraí Teo.)

Cá mbeidh Comhdháil GAELSCOILEANNA TEO. 2012? Caith vóta anseo!

Nollaig 15, 2011

Ba mhór againn do chúnamh ar 3 cheist le do thoil: ionad Comhdháil Bhliantúil Oideachais agus CCB do 2012, ionadaíocht don Chomhdháil, agus athbhreithniú ar chur chuige an Chruinniú Chinn Bliana.

Tá suirbhé thíos nach dtógfaidh níos mó ná 2 nóiméad ort a chomhlánú agus bheadh an t-aiseolas an-luachmhar dúinn san oifig agus muid ag pleanáil don chéad chruinniú eile. Bheimis fíor-bhuíoch díot as é a chomhlánú roimh go ndúnann na scoile don Nollaig.

Míle buíochas agus gabhaimid Nollaig shona, shuaimhneach ort féin agus ar gach ball de phobal na scoile.
Foireann GAELSCOILEANNA TEO.

Caith do vóta anseo: http://www.surveymonkey.com/s/CCB2012

Ticéid saor in aisce do Feis & Blood

Nollaig 15, 2011

Déanfar an tsraith Feis & Blood a thaifeadadh i stiúideo RTÉ i nDomhnach Broc:

 • De Máirt 3ú Eanáir
 • De Céadaoin 4ú Eanáir
 • Déardaoin 5ú Eanáir

Má tá tú ag iarraidh a bheith mar chuid den lucht féachana sa stiúideo, is féidir ríomhphost a seoladh chuig: info@adareproductions.ie nó glaoigh ar Kate ó Adare Productions ar 012843877.

Craobh Seán Treacy, C.C.É. – COMÓRTAS AISTE GAEILGE

Nollaig 15, 2011

Tugtar cuireadh do dhaoine óga páirt a ghlacadh i gComórtas Aiste Gaeilge.

Ábhar na hAiste
Beidh fáilte faoi leith roimh aistí ar théamaí áitiúla, cibé áit sa domhain ina gcónaíonn tú.  Beidh béim ar eolas, chur i láthair agus ar an nGaeilge sna hábhair seo leanas –

 • Ceol – ceoltóirí, cumadóirí, foinn, fleadhanna ceoil, bailitheoirí ceoil, stair, úirlisí, Comhaltas Ceoltóirí Éireann (CCÉ) &rl.
 • Amhránaíocht – amhránaithe, stair na n-amhráin, scéalta, stíl, focail, foinn &rl.
 • Damhsa – rinceoirí nó múinteoirí rince, damhsa ar an sean-nós agus rince seiteanna, Riverdance &rl.
 • Teanga – béaloideas, litríocht, cainteoirí dúchasach, focail agus nathanna cainte, an Ghaeltacht agus scoileanna samhraidh, na meáin cumarsáide, na heagrais atá ag plé le dul chun chinn an teanga &rl.
 • Aon Ábhar Eile!

Duaiseanna
Faoi 18         Faoi 15      Faoi 12
€250            €200          €100
€175             €150           €80
€125             €100          €60
€75 x 2        €55 x 2       €40 x 5
Bronnfar an trófaí “DÚCHAS” ar an aiste is fearr a bhaineann le ceol, amhránaíocht, damhsa agus teanga.  Coiméadfar na haistí san gCartlann, CCÉ, agus beidh siad ar fáil don phobal.

Rialacha an Chomórtais

 • Seol na haistí lámhscríofa (1,200 focail ar a mhéid), maraon le d’ainm, seoladh agus dáta breithe, roimh 16 NOLLAIG 2011 chuig An Rúnaí, Craobh Seán Treacy, 6 Clós Whitethorn, Baile Átha Cliath 5.
 • Is féidir ábhair breise a chur isteach ar mheáin ar bith.
 • Obair an iarrathóra amháin is gá a bheith ann. Chomh maith leis an aiste lámhscríofa beidh fáilte roimh cóip leictreonach den aiste chun cabhrú leis an léirmheastóireacht agus chun é a choiméad san gCartlann  (seol an cóip agus aon ábhair eile leictreonach chuig eolas@seantreacycce.com).
 • Is gá an iarrathóir bheith faoi bhun 12/15/18 mbliana d’aois ar 1ú Eanair 2011.
 • Bronnfar na duaiseanna i rith Seachtain na Gaeilge, Mí an Mhárta, 2012.

Eagraithe ag Craobh Seán Treacy, CCÉ le tacaíocht ó Foras na Gaeilge

Líonra Réigiúnach: Cruinnithe i mBaile Átha Cliath, Corcaigh agus Gaillimh

Nollaig 14, 2011

Tá Gaelscoileanna Teo. ag obair le gréasán tacaíochta a spreagadh idir scoileanna, le go mbeidh deiseanna rialta ag pobail na scoile saineolas agus taithí a roinnt ar a chéile, dúshláin a phlé agus obair i dteannta a chéile. Chuige sin, tá an tír roinnte i 16 réigiúin againn agus táimid i mbun cruinnithe a eagrú i ngach ceann acu siúd. Tugtar cuireadh do phobail na scoileanna áitiúla teacht agus bualadh le chéile i dteannta le hionadaí ón eagraíocht. Tá na cruinnithe ar oscailt do phobal uile na scoileanna; foireann, Boird Bainistíochta, tuismitheoirí agus coistí bunaithe lonnaithe sa cheantar.

An leagan amach a bhíonn ar na cruinnithe de ghnáth ná seisiún eolais ar an earnáil agus eolas ar na seirbhísí a chuireann Gaelscoileanna Teo. ar fáil do na scoileanna chomh maith le cur síos a dhéanamh ar chur chuige an líonra. D’fhéadfadh go mbeadh aoi-chainteoir i láthair chomh maith. Ba mhian linn rannpháirtíocht a ardú in ngnó na heagraíochta le go mbeidh sé ar ár gcumas freastal níos fearr a dhéanamh ar mhianta agus ar riachtanais na scoileanna.

Se0 thíos sonraí na gcruinnithe atá beartaithe sa chéad cúpla mí romhainn:

Beidh cruinniú do na scoileanna in Iarthar Átha Cliath ar an 25 Eanáir in Óstán Bewleys, Crois an Fhearainn Nua ag 4pm. Na scoileanna atá i gceist ná: Gaelscoil Naomh Pádraig, Scoil Chaitlín Maude, Coláiste Cois Life, Gaelscoil Eiscir Riada, Gaelscoil Chluain Dolcáin, Gaelscoil na Camóige, Coláiste Chilliain, Scoil Chrónáin, Gaelscoil Inse Chór, Scoil Santain, Coláiste de hÍde, Coiste bunaithe Gaelscoil Oisín.

Beidh cruinniú do na scoileanna i gcathair, oirthear agus tuaisceart Chorcaí ar an 1 Feabhra sa Clarion, Cé an Lapaigh ag 4pm. Na scoileanna atá i gceist ná: Gaelscoil Charraig Uí Leighin, Coiste bunaithe Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin, Gaelscoil Uí Éigeartaigh, Gaelscoil Mhachan, Gaelscoil na Dúglaise, Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa, Coláiste Dáibhéid, Gaelscoil Uí Drisceoil, Coláiste an Phiarsaigh, Gaelscoil an Ghoirt Álainn, Scoil na nÓg, Gaelscoil Pheig Sayers, Gaelcholáiste Mhuire, Gaelscoil de hÍde, Gaelscoil Thomáis Dáibhís, Gaelscoil Choráin, Gaelscoil na Tríonóide i gColáiste Phobail na Tríonóide, Gaelscoil Mhainistir na Corann.

Beidh cruinniú do na scoileanna i nGaillimh sa Maldron, Órán Mór ar an 1 Márta ag 4pm. Na scoileanna atá i gceist ná: Gaelscoil Iarfhlatha, Scoil Uí Cheithearnaigh, Gaelscoil Riada, Coláiste an Eachréidh, Gaelscoil Riabhach, Gaelscoil de hÍde, Gaillimh, Gaelscoil na bhFilí, Gaelscoil Dara, Scoil Fhursa, Scoil Iognáid, Coláiste Iognáid, Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Coláiste na Coiribe.

Tuilleadh eolais: cspainneach@gaelscoileanna.ie nó 01 8535193.

Fóram úrnua ‘Abair leat’

Nollaig 14, 2011

Is gearr go mbeidh ár líonra sóisialta féin, dar teideal ‘Abair leat’. go h-iomlán as Gaeilge, a bhuíochas le Coláiste Lurgan.

Táthar ag súil go gcláróidh suas go 55,000 cainteoir Gaeilge sa chéad bhliain agus tá i gceist acu go mbeidh an chabaireacht go léir trí mheán na Gaeilge amháin.  Deir Mícheál Ó Foighil  go raibh an fóram bunaithe ar éileamh do sheirbhís lán-Ghaeilge a tháinig ón bpobal.

Foinse – Nuacht na hEarnála

Next Page »