Méid an Téacs

Oideachas lán-Ghaeilge á phlé ar chlár Adhmhaidin

Lúnasa 26, 2015

http://www.rte.ie/rnag/adhmhaidin/programmes/2015/0825/723377-adhmhaidin-mirt-25-lnasa-2015/?clipid=1959675#1959675

Buntáistí na Gaelscolaíochta ar fáil do chách

Lúnasa 26, 2015

Oideachas lánGhaeilge oiriúnach do gach páiste, beag beann ar theanga baile, ar leibhéal cumais, ar chreideamh, ná ar chúlra cultúrtha nó eacnamaíochta

Agus 72% ó dheas agus 63% ó thuaidh den tuairim go mba cheart go mbeadh an Ghaelscolaíocht ar fáil dóibh siúd atá á lorg de réir shuirbhé Millward Brown agus thuarascáil an ESRI* a foilsíodh i mbliana araon, tá feachtas feasachta ar bun ag Conradh na Gaeilge i gcomhar le Gaelscoileanna Teo. chun tuismitheoirí a chur ar an eolas maidir leis na buntáistí a bhaineann le hoideachas lánGhaeilge a roghnú dá bpáistí.

Is léiriú iad torthaí Millward Brown agus an ESRI ar an dea-thoil atá ann go forleathan i leith oideachas lánGhaeilge, ach creideann Conradh na Gaeilge agus Gaelscoileanna Teo. go bhfuil dúshláin ann go fóill maidir le freastal ar ró-éileamh d’áiteanna i scoileanna lánGhaeilge, agus gurb as seo a eascraíonn míthuairimí faoin gcóras Gaelscolaíochta.

Níl ach 8% de na scoileanna ó dheas agus 2.5% de na scoileanna ó thuaidh ina scoileanna lánGhaeilge faoi láthair, agus deir Clare Spáinneach, Oifigeach Sinsearach Forbartha & Polasaí le Gaelscoileanna Teo.:

“Is é an bearna seo idir soláthar agus éileamh a chruthaíonn go leor de na míthuiscintí maidir leis an gcóras Gaelscolaíochta toisc go gcuireann sé an cuma ar an scéal nach bhfuil na scoileanna ar fáil nó in oiriúint do chách, nuair is a mhalairt ar fad atá fíor – fáiltítear roimh pháistí ó gach cúlra teanga, creidimh, cultúir, agus eacnamaíochta sna scoileanna lánGhaeilge, agus tá pobail na scoileanna lánGhaeilge ag leathnú de réir mar a leathnaíonn an soláthar.

“Freastalaíonn na scoileanna lánGhaeilge ar na pobail ina bhfuil siad suite, agus bíonn lucht bainistíochta airdeallach gur ghá fáilte ar leith a fhearadh roimh pháistí ó phobail go mb’fhéidir nach raibh baint acu leis an nGaeilge roimhe seo nó go traidisiúnta. Tá ionadaíocht láidir ag pobal Eaglais na hÉireann i nGaelscoil Nás na Ríogh i gContae Chill Dara mar shampla, mar aon le páistí gurb as an Nigéir, an tSíle, na hOileáin Fhilipíneacha, an Bhrasaíl, agus fiú Hawaii dá muintir.”

Sa chóras Gaelscolaíochta, tosaíonn daltaí ó gach cineál cúlra ar scoil ar comhchéim lena gcomhscoláirí, le teanga nua á foghlaim acu i dteannta a chéile. Is minic go mbíonn tuismitheoirí buartha nach mbeidh sé ar a gcumas cabhrú leis na páistí lena gcuid obair bhaile mura bhfuil Gaeilge líofa acu féin, ach is amhlaidh an scéal d’fhormhór na dtuistí le páistí sna scoileanna lánGhaeilge fud fad na tíre, agus déanann na scoileanna agus eagraíochtaí cosúil le Gaelscoileanna Teo. agus Conradh na Gaeilge araon iarracht gach tacaíocht a chur ar fáil do gach cineál tuismitheora sa chóras lánGhaeilge.

Deir Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge agus Ardú Feasachta le Conradh na Gaeilge:

“Ní hamháin go mbíonn príomhoidí agus múinteoirí ranga an-airdeallach ar leibhéal Gaeilge na dtuismitheoirí trí chéile, ach is pobail bhríomhara, fháilteacha iad scoileanna lánGhaeilge áit a mbíonn tuismitheoirí ag tacú lena chéile ó gheataí na scoile go freastal ar ranganna oíche, agus eile.

“Thairis sin, níl faic níos tábhachtaí ná meon na dtuistí i leith na Gaelscolaíochta nuair a bhíonn rogha á déanamh acu maidir le hoideachas a bpáistí; má tá dearcadh dearfach, oscailte ag Mamaí nó ag Daidí i leith naíonra, Gaelscoile nó Gaelcholáiste, ní bhíonn bac ar pháiste ar bith buntáiste a bhaint as oideachas lánGhaeilge, is cuma cén teanga baile ná cén cumas foghlama atá acu.”

Is féidir go mbíonn imní ar roinnt tuismitheoirí ag an tús go mbeidh droch-thionchar ag an gcóras tumoideachais ar fhorbairt Bhéarla a bpáiste, ach léiríonn torthaí taighde an Fhorais Taighde ar Oideachas, 2011, go bhfuil daltaí i bhfad thar an meán náisiúnta i léitheoireacht an Bhéarla sna bunscoileanna lánGhaeilge, agus go bhfuil ag éirí leo thar an meán náisiúnta sa mhata leis.

Aithnítear na buntáistí acadúla a bhaineann leis an dátheangachas agus leis an gcóras tumoideachais go forleathan, agus déanann scoileanna lánGhaeilge freastal ar dhaltaí le riachtanais speisialta díreach mar a dhéanann scoileanna a fheidhmíonn trí Bhéarla. De réir gach fianaise, éiríonn ar a laghad chomh maith céanna le páistí le riachtanais speisialta sa chóras lánGhaeilge agus a n-éiríonn leo sna córais Bhéarla, agus aithnítear an córas luaththumoideachais iomlán mar an múnla is rathúla do dhaltaí le riachtanais speisialta

Tá aonad uathachais á oscailt i nGaelscoil Bhaile Brigín i gContae Átha Cliath i Meán Fómhair 2015 agus dar le Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Príomhoide Ghaelscoil Bhaile Brigín:

“Tá pobal na scoile ar bís faoin aonad uathachais úr, agus tá muid ag súil go mór le tabhairt faoi. Cabhróidh an t-aonad uathachais seo go mór le Gaelscoil Bhaile Brigín freastal ar an bpobal scoile atá againn, agus orthu siúd le neamhord ar speictream an uathachais (ASD) a bheidh ag teacht chugainn amach anseo ‘s a bhfuil a dtuistí ag iarraidh go bhfanfaidh siad sa chóras Gaelscolaíochta.”

Tá bunscoil amháin agus dhá iarbhunscoil lánGhaeilge nua le hoscailt thuaidh agus theas an fómhar seo, ach ní leor a bheidh ann le freastal ar riachtanais an phobail. Tá ró-éileamh ar áiteanna san iliomad scoil lánGhaeilge ar fud na tíre, agus tá Conradh na Gaeilge agus Gaelscoileanna Teo. ag éileamh ar na Rialtais soláthar na Gaelscolaíochta a mhéadú ag gach leibhéal chun leanúnachas sa chóras oideachais lánGhaeilge a chinntiú, agus chun freastal ar an mór-éileamh seo ón bpobal chun tumoideachas lánGaeilge a chur ar fáil.

Inis Meáin’s only primary school saved from closure by insurance firm

Lúnasa 26, 2015

Inis Meáin’s primary school has been saved from imminent closure but it has taken the intervention of an insurance company to secure the necessary funding to employ a second teacher to keep its doors open.

Recent changes made by the Department of Education to school staffing ratios meant that the only primary school on the island currently has just one teacher because the department only covers the cost of two teachers if a school has 20 students.

The little schoolhouse on Inis Meáin could only muster nine. So the State would only fund one teacher.

Her name is Orlaith Breathnach and in the coming year she expected to teach nine children aged four to 13 spread over seven different classes. She also anticipated having to supervise all play times without any break between 9am and 3pm.

Four of the students who are starting next week do not have any Irish. One – who comes from Belarus – does not speak Irish or English.

The school held a public meeting in Dublin last month to highlight its plight and the threat of closure. Ms Breathnach told that meeting the school could not remain open with just a solitary teacher and she cited health and safety issues as well as insurance problems.

At the meeting parents of existing pupils said they would have no choice but to leave the island to get adequate schooling for their children unless a second teacher was appointed.

While the meeting was well attended by politicians, the wheels of bureaucracy turn slowly and with no sign of the Department of Education preparing to make an exception to its rules for the island community, things were not looking good for the school.

However after the meeting and the ensuing publicity, Zurich Insurance pledged to help fund a second teacher for two years as part of its ‘Investing in Communities’ programme.

“Inis Meáin is a stronghold of the Irish language. The language, and the very sustainability of the island, is under threat if families there cannot avail of a good level of education for their children” said Zurich EMEA’s chief executive Patrick Manley.

“The case for the reinstatement of an additional teacher at the primary school on Inis Meáin is a strong one.”

He said the community on Inis Meáin had embarked on a campaign to secure support for the appointment of a second teacher for the national school and he added that “in recognition of the importance of the Irish language, the educational needs of the children on the island, and indeed the very future of the fabric of the island community, Zurich is proud to be able to step in and pledge our support for the appointment of a teacher for two years.”

He expressed hope that a longer term solution could be put in place.

http://www.irishtimes.com/news/education/inis-me%C3%A1in-s-only-primary-school-saved-from-closure-by-insurance-firm-1.2329176

Feachtas feasachta tosaithe faoi bhuntáistí na Gaelscolaíochta

Lúnasa 26, 2015

Tá feachtas curtha ar bun ag Conradh na Gaeilge i gcomhar le Gaelscoileanna Teoranta agus Comhairle na Gaelscolaíochta chun tuismitheoirí a chur ar an eolas maidir leis ‘na buntaistí a bhaineann le hoideachas lán-Ghaeilge’ a roghnú dá gclann.

Dúirt Clare Spáinneach, Oifigeach Sinsearach Forbartha agus Polasaí le Gaelscoileanna Teo., go raibh go leor ‘míthuiscintí’ ann faoin gcóras Gaelscolaíochta. Cuirtear an chuma ar an scéal, a deir sí, nach bhfuil na scoileanna ar fáil nó ‘in oiriúint do chách’.

“Is a mhalairt ar fad atá fíor – fáiltítear roimh pháistí ó gach cúlra teanga, creidimh, cultúir agus eacnamaíochta sna scoileanna lán-Ghaeilge, agus tá pobail sna scoileanna lán-Ghaeilge ag leathnú de réir mar a leathnaíonn an soláthar.

“Freastalaíonn na scoileanna lán-Ghaeilge ar na pobail ina bhfuil siad suite, agus bíonn lucht bainistíochta airdeallach gur gá fáilte ar leith a fhearadh roimh pháistí ó phobail go mb’fhéidir nach raibh baint acu leis an nGaeilge roimhe seo go traidisiúnta,” a dúirt sí.

Níl ach 8% de scoileanna na Poblachta agus 2.5% de scoileanna Thuaisceart Éireann ina scoileanna lán-Ghaeilge. Creideann Conradh na Gaeilge agus na heagrais eile go bhfuil ró-éileamh d’áiteanna sna scoileanna sin agus gurb as sin a eascraíonn éaduairimí faoin gcóras.

 http://tuairisc.ie/feachtas-feasachta-tosaithe-faoi-bhuntaisti-na-gaelscolaiochta/

Folúntas: Gaelscoil Mide, Baile Átha Cliath

Lúnasa 25, 2015

Tá tuilleadh sonraí ar fáil ag an nasc thíos:

http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/23066/

Folúntas: Gaelcholáiste Phort Láirge

Lúnasa 25, 2015

Tá Gaelcholáiste Phort Láirge ag lorg múinteoir páirtaimseartha rialta. Tuilleadh sonraí ar fail thíos:

http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/15585/

Gaelscoil takes top GCSEs results

Lúnasa 21, 2015

Children as young as 10 have achieved something this week that many teenagers only dream of an; an ‘A*’ grade in their GSCE.

Gaelscoil Eadain Mhoir on the Lecky Road and Gaelscoil na Daroige in Ballymagroaty both achieved outstanding results in the exam which most children won’t sit until age 16.

Gaelscoil Eadain Mhoir on the Lecky Road put 20 children forward for the exam and achieved a 100 per cent pass rate in the test, which includes written and oral work.

Mary nic Ailin who heads up the school thanked the children’s’ parents for their continued support and said that they had given them “the gift of bilingualism” by choosing to send them to the school.

“A high percentage of the children scored full marks in the speaking component of the exam and we were thrilled to get a 100 per cent pass rate,” she said.

“The children that we put forward for the exam were all aged 10 and 11 and 75 per cent of them were awarded A* and B. grades.

“We are absolutely delighted at the children’s success. The hard work undertaken by the class teacher Alicia O Kane has really paid off.

“We are extremely proud of their success and delighted to be able to celebrate with them today before the move on the next stage of their education as they embark on secondary education in schools all around out city.

“The completion of such a prestigious of exam at a such a young age is an outstanding achievement. These children have excelled in all four components of the exam.

“We hope the second level schools they have chosen continue to focus on developing the amazing talents these bilingual children have and we are sure they will be stars of the future. “

Head teacher at Gaelscoil na Daroige, Oisin Kehoe also praised his pupils as the school undetook the GCSE for the first time.

“We had eight pupils altogether sitting the GCSE and four achieved grade A and four grade B. The success is all theirs,” he said.

“They put in the work and did extra study after school on a Wednesday and on Saturdays. Some of them were nervous initially but actually they all enjoyed taking the exam.

“This is the first year that we have gone forward with the GCSE and the great results are a brilliant way to start our 10th year as a school.”

www.derryjournal.com

Folúntas: Gaelscoil Moshíológ, Loch Garman

Lúnasa 20, 2015

Tá Gaelscoil Moshíológ i Loch Garman ag lorg múinteoir ranga buan. Tuilleadh sonraí ar fáil ag an nasc thíos:

http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/23024/

Folúntas: Gaelscoil Chaladh an Treoigh, Co Luimnigh

Lúnasa 20, 2015

Tá Gaelscoil Chaladh an Treoigh ag lorg cúntóir riachtanas speisialta sealadach i gCo Luimnigh. Tuilleadh sonraí ag an nasc thíos:

http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/23022/

Folúntas: Gaelcholáiste Reachrann, Baile Átha Cliath

Lúnasa 20, 2015

Tá múinteoir ionaid do shaoire máithreachas de dhíth i nGaelcholáiste Reachrann i mBaile Átha Cliath. Tuilleadh sonraí ar fail thíos:

http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/15479/

« Previous PageNext Page »