Méid an Téacs

Cúntóir Riachtanais Speisialta a earcú ag Gaelscoil Lios na nÓg

Lúnasa 8, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá Cúntóir Riachtanais Speisialta á earcú ag Gaelscoil Lios na nÓg don bhliain seo chugainn. Conradh bliana atá le líonadh. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i Gaelscoil Lios na nÓg.

Caithfear litir iarratais mar aon le cv, reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí agus gráid an t-iarrthóir agus foirm iarratais do Chúntóirí Riachtanais Speisialta a sheoladh ar ríomhphost chuig aine@gsliosnanog.ie. Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an t-ochtú lá deag de mhí Lúnasa.

Bunscoil Chaitliceach faoi Fhoras Phátrúntachta na scoileanna lán Ghaeilge í Gaelscoil Lios na nÓg. Is í an Ghaeilge gnáth-theanga cumarsáide na scoile. Ní foláir d’iarrthóirí ardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa a bheith acu. Ní ghlacfar ach le hiarratais trí mhean na Gaeilge amháin. Is féidir liosta de iarrathóirí oiriúnacha a chur le chéile as a ndéanfaí folúntais sa todhchaí a líonadh laistigh de thréimhse ceithre mhí ó dháta an fógra seo.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh: https://www.educationposts.ie/post/view/90164.

Muinteoir Ranga á earcú ag Gaelscoil Uileog de Búrca

Lúnasa 8, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir ranga á earcú ag Gaelscoil Uileog de Búrca don bhliain seo chugainn. Conradh buan atá i gceist. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i nGaelscoil Uileog de Búrca. Cé gur post do mhúinteoir ranga atá i gceist, d’fhéadfadh seo athrú amach anseo.

Caithfear litir iarratais mar aon le reifreann, cv, foirm iarratais do mhúinteoirí agus cóip de cháilíochtaí agus gráid an t-iarrthóir a sheoladh sa phost chuig Gaelscoil Uileog de Búrca, Lochán na mBan, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo. Caithfear “Iarratas” a scríobh ar an gclúdach.

Tá sé riachtanach go bhfuil árd-chaighdeán sa Ghaeilge labhartha agus scríofa ag múinteoirí na scoile agus glacfar le hiarratais trí Ghaeilge amháin.

Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an dara lá fichead lá de mhí Lúnasa.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh: https://www.educationposts.ie/post/view/90835.

Rúnaí de dhíth ar Ghaelscoil an Chaisleáin

Lúnasa 8, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá Rúnaí á earcú go páirt-aimseartha ag Gaelscoil an Chaisleáin don bhliain seo chugainn. 12 in aghaidh na seachtaine a bheidh i gceist.

Is bunscoil lán-Ghaelach, ilchreidmheach, nua-bhunaithe í seo. Is é an Foras Pátrúnachta patrún na scoile. Tá caighdeán maith Gaeilge labhartha agus scríofa riachtanach don bhfolúntas seo. Caithfidh ardscileanna idirphearsanta, cumarsáide, ríomhaireachta agus bainistíochta oifige a bheith ag iarratasóirí. Caithfear ríomhfhiosrú na nGardaí a dhéanamh.

Caithfear litir iarratais mar aon le cv agus reifreann a sheoladh ar ríomhphost chuig iarrataisgsanc@gmail.com.

Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an dara lá fichead de mhí Lúnasa.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh: https://www.educationposts.ie/post/view/90733.

Folúntas mar Ionadaí Naíonra le Naíonra Bhríde

Lúnasa 1, 2017

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá Ionadaí Naíonra á earcú ag Naíonra Bhríde, B.Á.C. 6.


Cáilíochtaí:

  • Íoschailíocht QQI leibhéal 5 i gCúram Leanaí bheith bainte amach agat.
  • Cúrsa Céad Cabhair bheith bainte amach agat.
  • Taithí praiticiúl i Naíonra agus grá don luath-oideachas.
  • Gaeilge líofa (Cáilíocht TEG). 

Is féidir teagmháil a dhéanamh le naionrasinead@gmail.com maidir leis an bhfolúntas seo.

 

Oifigeach Eagrúcháin á earcú ag Gael-Linn

Lúnasa 1, 2017

GaelLinnHeader

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais do phost mar Oifigeach Eagrúcháin i Rannóg na Scéimeanna.

Próifíl an Phoist:
• Cabhrú le stocaireacht agus eagrúchán i leith scéimeanna Gael Linn don aos óg agus sa réimse oideachais, ar a n-áirítear: Comórtais Díospóireachta, Coirm, Gaelbhratach, Scléip, Féilte Peile.
• Freastal ar imeachtaí éagsúla timpeall na tíre
• Tacú le beartais oideachais agus siamsaíochta eile de chuid Gael Linn
• Riaradh ar shuíomh idirlín Gael Linn agus ar na meáin shóisialta.

Riachtanais don phost:
• Líofacht agus cruinneas sa Ghaeilge agus sa Bhéarla, idir labhairt agus scríobh
• Scileanna agus taithí ríomhaireachta agus cumarsáide
• Tuiscint mhaith ar earnáil na Gaeilge agus ar na meáin shóisialta
• Láncheadúnas tiomána agus teacht ar charr
• Bheith ábalta feidhmiú go haonarach nó mar chuid de fhoireann

Beidh an post lonnaithe i gCeannáras Gael Linn i mBaile Átha Cliath ach beidh méid áirithe taistil i gceist. Spriocdáta le haghaidh iarratais: 18 Lúnasa. Tá an post seo á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge.
Foirm iarratais agus tuilleadh eolais ar fáil ó: Máire Harris, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. Teil 01-6751200 maireh@gael-linn.ie

Folúntas i Naíonra na nDéise

Iúil 27, 2017

Tá Bord Bainistíochta Naíonra na nDéise ag lorg iarratais do Stiúrthóir Naíonra don scoilbhliain 2017/ 2018. Beifear ag súil le hiarratais ó dhaoine le;
Naíonra na nDéise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líofacht sa Ghaeilge.

Íoscháilíocht de QQI Leibhéal 5 i gCúram Leanaí.

Fianaise den phróiséas ghrinnfhiosrúcháin a bheith críochnaithe ag an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin.

Árdscileanna cumarsáide agus idirphearsanta.

Taithí praiticiúil i suíomh cúram leanaí.

Fianaise den fhorbairt gairmiúil.

Grá agus cúram do leanaí óga agus tús áite a thabhairt dá riachtanais i gcónaí.

Tá an fhoirm iarratais cuí ar fáil ar www.gaelscoilnandeise.ie. Ba cheart an fhoirm a sheoladh chuig postannagnd@gmail.com roimh an gCéadaoin 16ú Lúnasa 2017.

Múinteoir ranga á earcú ag Gaelscoil Bhrian Bóroimhe

Iúil 18, 2017

GS Bhrian Boróimhe

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir ranga á earcú ag Gaelscoil Bhrian Bóroimhe don bhliain seo chugainn. Post buan atá le líonadh. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i Gaelscoil Bhrian Bóroimhe.

Caithfear litir iarratais mar aon le cv, reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí agus gráid an t-iarrthóir agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta cóip a sheoladh ar ríomhphost chuig foluntais2017gsbb@gmail.com,. Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an 4ú lá de mhí Lúnasa.

Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh: https://www.educationposts.ie/post/view/88901.

Múinteoir ranga á earcú ag Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh

Iúil 18, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir ranga á earcú ag Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh ar bhonn sealadach don bhliain seo chugainn. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh.

Caithfear litir agus foirm iarratais a sheoladh chuig iarratassud@gmail.com, mar aon le cóip de chlárúchán an t-arrthóir leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an 1d lá de mhí Lúnasa.

Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh: https://www.educationposts.ie/post/view/88941.

Múinteoirí á earcú ag Gaelcholáiste Cheatharlach

Iúil 18, 2017

Gaelcholáiste Cheatharlach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoirí á earcú ag Gaelcholáiste Cheatharlach don bhliain seo chugainn. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i nGaelcholáiste Cheatharlach. San áireamh, beidh Múinteoir Gaeilge & Eacnamaíocht Bhaile, Múinteoir Gaeilge & Oideachas Reiligiún, Múinteoir Corpoideachas agus Múinteoir Matamataic& Eolaíochta.

Is féidir foirmeacha iarratais a aimsiú ar an suíomh www.kcetb.ie. Caithfear dhá cóip a chomhlíonadh is a sheoladh in éineacht le  litir clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta agusgrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána. Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh meánlae ar an 21ú lá de mhí Iúil.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh; https://www.educationposts.ie/post/view/88534https://www.educationposts.ie/post/view/88331, https://www.educationposts.ie/post/view/88337 agus https://www.educationposts.ie/post/view/88335.

Folúntas i Naíonra na Giúise

Iúil 18, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Iarratais á lorg do Stiúrthóir Naíonra ag Naíonra na Giúise ,Teach na Giúise ,BAC 24

An Naíonra :
• Is Naíonra Ián Ghaeilge í Naíonra nd Giúise
• Naíonra ghnóthach atá ann, bíonn seisiúin á reachtáil ar maidin agus trathnóna.
• Tá sé mar aidhm ag an fhoireann díriú ar chúram agus oideachas d’árd chaighdeán a thabhairt do na páistí a fhreastalaíonn ar an seirbhís.Cruthaíonn an Naíonra timpeallacht taitneamhach do na páistí.trí mheán na Gaeilge .

Cáilíochtaí:
• Ar a laghad Teastas FETAC Leibhéal 5 nó níos airde i gcúram leanaí,le taithí ag obair i Naíonra .
• Líofacht i nGaeilge labhartha .
• TEG scrudú cainte (B2) agus Dianchúrsa FNT.

Freagrachtaí:
• Beidh an té a cheaptar ag glacadh freagracht as faire ar na páistí , chomh maith le oibríochtaí ginearálta laethúil an Naíonra .
• Beidh a té a cheaptar páirteach I gcúrsaí phleanáil mar aon le cúrsaí breathnóireacht . Déanfaidh siad tuairisciúar obair laethúil.
• Beidh dualgaisí cumarsáide le tuismitheoirí , baill foirne agus bainistíocht an Naíonra le comhlíonadh ag Stiúrthóir an Naíonra .

**Pá iomaíoch ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí**

« Previous PageNext Page »