Méid an Téacs

Language plans said to be the ‘most significant in 90 years’

Samhain 22, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Irish being ‘dumbed down’ in new exam

Samhain 22, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Féilte Coirm

Samhain 18, 2010

Tá sé mar aidhm ag COIRM GAEL LINN spreagadh a thabhairt do lucht bunscoile seó i nGaeilge a chur ar an ardán a léireoidh na tallanna éagsúla atá ag daltaí na scoile, bídís ón rang céanna nó ó ranganna éagsúla. Sa tslí seo tá Gael Linn ag súil meas agus spéis na bpáistí sa Ghaeilge a neartú agus deis a thabhairt dóibh í a chleachtadh chomh maith.

Eagraítear Féilte Coirm Gael Linn ar fud na tíre in ionaid oiriúnacha, le háiseanna maithe amharclannaíochta le linn Feabhra/Márta. (Ní eagraítear aon fhéile le linn an bhriseadh meántéarma). Socraítear na hionaid agus na dátaí nuair a bhíonn na hiarratais uile istigh agus cuirtear in iúl do na múinteoirí iad roimh Nollaig. Is féilte lánghaeilge iad féilte Coirm. Dá bhrí sin tá Coirm dírithe ar ghaelscoileanna agus ar scoileanna gaeltachta go príomha. Cuirtear fáilte áfach, roimh seónna ó bhunscoileanna eile ach na páistí a bheidh sásta Gaeilge a labhairt agus iad ar láthair na féile.
Ní mór na foirmeacha iontrála comhlánaithe a bheith ar ais ag Gael Linn roimh 6 Nollaig 2010.

Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ar fáil ar shuíomh Ghael Linn.

Less than 15% in some Dublin areas going to college

Samhain 18, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Gaelscoil de hÍde, Roscomáin – Deich bliain ag Fás 2000-2010

Samhain 17, 2010

 

Tá Gaelscoil de hÍde ag comóradh 10 bliain i Roscomáin i mbliana. Is í Gaelscoil de hÍde an t-aon Ghaelscoil atá sa chontae. Bunaíodh an scoil i bPáirc an Mhóta sa bhliain 2000 le 17 dalta le Orla Ní Chuinneagáin mar Phríomhoide. Thosaigh an scoil ag borradh agus ag fás agus sa bhliain 2005 bhog sí go dtí suíomh nua ar Bhóthar na Gaillimhe. Sa lá tá inniu ann tá 180 dalta agus 10 múinteoir agus tá an scoil ag dul ó neart go neart. Tá Caoilfhionn Ní Chuinn Uí Chumhaill mar Chathaoirleach ar Bhoird Bhainistíochta na scoile ón tús agus tá Coiste na dTuistí láidir faoi stiúr Steve Gregory. Cuireadh tús leis an gceiliúradh ar an Aoine, 15/10/2010 le Aifreann Gaelach leis an gCanonach Pheadair Uí Láimhín I Séipéal an Chroí Ró Naofa. Ina dhiaidh sin, bhí spórt agus scléip ar chlós na scoile, áit a sheinn Banna Ceoil na scoile agus bhí go leor damhsa ann freisin. Rinne Múinteoir Sorcha Ní Fhilibín rinnce ar an sean-nós agus d’ardaigh sí chroí gach éinne. Bhí Frank Feighan, Teachta Dála, mar aoí speisialta ann. Labhair sé faoin mheas atá aige ar an dteanga agus faoin obair iontach atá ar siúl sa scoil Thug an Príomhoide Fheidhmeannach, Laoise Nic an Rí buíochas don Bhoird Bhainistíochta, dos na múinteoirí, na páistí agus Coiste na dTuiste as ucht an obair iontach atá ar siúl acu uile. Chuir Frank Feighan crann darach sa pháirc ansin agus labhair an Canónach Ó Láimhín go líofa faoi neart an chrainn seo a fhásann ar feadh na céadta bliain. Rinne sé trácht ar an Ghaelscoil, an teanga is an chultur agus a dtábhacht ins an tír agus b’é a ghuí go mbeadh Gaelscoil de hÍde ag dul ó neart go neart lámh leis an gcrann darach ins na blianta ata romhainn.

Suíomh nua ag Gaelscoil na Lochanna

Samhain 17, 2010


Thar an bhriseadh meán téarma bhogamar isteach ar an suíomh nua, 2.25 acra i gCill Moloma, Baile Coimin. Tá sé go hálainn anseo agus go hálainn a bheith sa bhaile. Tá 100 páiste sa scoil anois agus táimid ar fad ar bís faoin spás breise úr nua atá againn. Beidh ceiliúradh mhór anseo ar an 10ú Nollaig chun an scoil a oscailt go hoifigiúil.

– Seán Ó Cearnaigh (Príomhoide)

Tá tuilleadh eolais le fáil ar shuíomh na scoile: www.gaelscoilnalochanna.net

35 Páiste nua ag clárú i scoil gan aitheantas, Gaelscoil Ráth Tó

Samhain 17, 2010

Chláraigh 35 páiste nua le tosú i nGaelscoil Ráth Tó i Meán Fómhair 2011 ag cruinniú cur in aithne sa scoil Déardaoin, 02 Samhain 2010, in ainneoin go bhfuil an scoil fós ag fanacht le haitheantas oifigiúil a fháil ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

Tháinig tuistí agus páistí ar cuairt chuig Gaelscoil Ráth Tó chun bualadh leis an bpríomhoide Tricia Ní Mhaolagáin agus chun eolas a fháil faoin scoil.

Fógróidh An Roinn Oideachais agus Scileanna liosta ceantracha ina mbeidh scoileanna nua á mbunú go luath; tá muintir Ráth Tó ag súil go mbeidh siad ar an liosta sin agus go mbronnfar aitheantas ar Ghaelscoil Rath Tó, a d’oscail gan aitheantas ná tacaíocht stáit i Meán Fómhair na bliana seo.

Léiríonn an slua a d’fhreastail ar an gcruinniú agus an t-éileamh leanúnach ó theaghlaigh d’oideachas lánGhaeilge i Rath Tó go bhfuil géarghá freastal ar mhianta thuismitheoirí an cheantair trí aitheantas a thabhairt do Ghaelscoil Ráth Tó láithreach.

Dúirt Tricia Ní Mhaolagáin, Príomhoide Ghaelscoil Ráth Tó: “Chaill fiche páistí a bhí ar liosta na scoile an deis oideachas lánGhaeilge a bheith acu toisc nár ceadaíodh Gaelscoil Ráth Tó i mbliana.

“An bhfuil glúin eile de pháistí Ráth Tó chun an deis sin a chailliúint arís, nó bhfuil an Roinn Oideachais agus Scileanna chun an rud cheart a dhéanamh agus tacú le Gaelscoil Ráth Tó trí aitheantas a thabhairt di?

Comhdháil Bhliantúil Gaelscoileanna 2010

Samhain 17, 2010

Beidh Comhdháil Bhliantúil Gaelscoileanna na bliana seo ar siúl in Óstán Tullamore Court, An Tulach Mhór,  Co. Uíbh Fháilí ag an deireadh seachtaine ón 19-20 Samhain 2010. Ar na cainteoirí a bheidh ag caint ag an gcomhdháil beidh an tráchtaire raidió Mícheál Ó Muircheartaigh chomh maith leis an Aire Pat Carey TD agus is é Éamonn Murtagh, Príomhchigire Cúnta leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, a osclóidh an chomhdháil go hoifigiúil.

Le linn na Comhdhála,  beidh léachtaí éagsúla á dtabhairt mar aon le seisiún cainte.  Beidh ábhair éagsúla maidir le cúrsaí scoile agus ceisteanna reatha oideachais á bplé le linn an deireadh seachtaine chomh maith.

Beidh deis ann éisteacht le painéal saineolaithe i mbun díospóireachta faoi ról lárnach an ghaeloideachais sa Straitéis 20 bliain don Ghaeilge, agus tapaigh an deis meon an Aire Carey a chloisteáil agus an Straitéis ar tí a bheith foilsithe.

Is i Gormlaith Ní Thuairisc ó RTÉ Raidió na Gaeltachta a bheidh ina Cathaoirleach ar an seisiún áirithe díospóireachta seo.
San iarnóin ar an Aoine cuirfear ceardlanna den scoth ar fáil ó shaineolaithe clúiteacha chun freastal ar riachtanais na scoileanna agus cuirfear idir ábhar machnaimh agus spreagtha ar fáil do chách.

Oíche Aoine le linn Fháiltiú na Comhdhála beidh an t-aoí speisialta Mícheál Ó Muircheartaigh ag labhairt faoin tábhacht a bhaineann leis an ngaeloideachas.

Maidin Sathairn beidh An Dr. Emer Ní Bhrádaigh, Fiontar, DCU ag tabhairt léachta maidir le ‘Tiomsú airgid agus margaíocht scoile’ Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna.

Beidh neart ceardlann ar úsáid na teicneolaíochta agus áiseanna eile sna scoileanna lán-Ghaeilge ar siúl agus beidh go leor seastán eolais i láthair thar an deireadh seachtaine.

Tuilleadh eolais ar fáil ar  www.gaelscoileanna.ie.

Feachtas tiomsaithe airgid do Ghaelscoil Ráth Tó

Samhain 16, 2010

Ag tús na scoilbhliana seo, osclaíodh Gaelscoil Ráth Tó, i gCo. Na Mí, In ainneoin gur dhiúltaíodh aitheantas dóibh ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

D’fhógair meitheal eagraíochtaí Gaeilge, ina measc Conradh na Gaeilge, Glór na nGael, Comhluadar agus An Foras Pátrúnachta, go bhfuil siad aontaithe ar thacaíocht a sholáthar do Choiste Bunaithe Ghaelscoil Ráth Tó, an chéad Ghaelscoil le hoscailt ó 2008, faoi ainm an fheachtais Aitheantas.

Tá feachtas tiomsaithe airgid curtha ar bun ag an bhfeachtas Aitheantas, chun costais na scoile a íoc, toisc nach bhfuil pingin le fáil ag an scoil ón stáit toisc nach bhfuil sí aitheanta go hoifigiúil ón Roinn Oideachais agus Scileanna, agus tá crannchur á reáchtáil ar son Ghaelscoil Ráth Tó le geansaithe CLG sínithe as Gaeilge ag foirne Chorcaí, an Dúin, Thiobraid Árann agus Chill Chainnigh mar dhuaiseanna.

Tá na mílte bandaí dubha le hinscríbhinn greanta i mbuí á ndíol ag Aitheantas chomh maith, áit go bhfuil an focal Gaeilge agus comhartha le hordóg in airde le feiceáil orthu. Tá costas €1 ar gach ceann; bronntanais bheaga iontacha atá iontu dóibh siúd atá ag freastal ar Ghaelscoileanna, clubanna óige Gaeilge, páistí ó theaghlaigh Gaeilge, cumainn Ghaelacha agus eile, agus téann aon bhrabús ó dhíol na mbandaí caol-láimhe i dtreo an fheachtais Aitheantas agus Ghaelscoil Ráth Tó.

Is féidir ordú a dhéanamh ar na bandaí caol-láimhe agus tuilleadh eolais ar chrannchur na ngeansaithe sínithe ar son Ghaelscoil Ráth Tó trí ríomhphost a chur go lorcan@glornangael.ie / aitheantas@ireland.com nó foirm iarratais a sheoladh go Aitheantas, f/ch Glór na nGael, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí.

Cruinniú Cinn Bhliana Chomhar na Múinteoirí Gaeilge

Samhain 16, 2010

Beidh Cruinniú Cinn Bhliana Chomhar na Múinteoirí Gaeilge á reáchtáil ar an Satharn, 20 Samhain in Óstán Alexander, Sráid na bhFíníní, Baile Átha Cliath 2.  Beidh fáilte roimh chách chuig cur i láthair a dhéanfaidh An Dr. Muiris Ó Laoire ar bhealaí praiticiúla leis an nGaeilge labhartha a chur chun cinn sa seomra ranga.

Déanfaidh sé cur síos ar straitéisí leis an nGaeilge labhartha a chleachtadh agus le cumas na ndaltaí a mheas.

Tabharfar neart leideanna úsáideacha do mhúinteoirí le daltaí a ullmhú don Bhéaltriail leasaithe Ardteiste 2012, a mbeidh 40% de mharcanna á bhronnadh uirthi.

Anuas air sin, seolfar Teagasc na Gaeilge 9, iris Chomhar na Múinteoirí Gaeilge a dhíríonn ar cheisteanna a bhaineann le teagasc agus le
foghlaim na Gaeilge.

Tuilleadh eolais ar fáil ó Chomhar na Múinteoirí Gaeilge:  (01) 639 8448/5 nó seol ríomhphost chuig anna@cnmg.ie/ saffron@cnmg.ie

« Previous PageNext Page »