Text size

(Gaeilge) Folúntas le Naíonra Thaobh na Coille

March 27, 2017

Sorry, this entry is only available in Irish.

Miotas a bhaineann leis an nGaeloideachas á fhiosrú ag Conradh na Gaeilge agus Colm Ó Broin

March 27, 2017

B’fhiú go mór breathnú ar an bhfíseán seo atá curtha le chéile ag ár gcairde i gConradh na Gaeilge…..Tá go leor miotas a bhaineann leis an nGaeloideachas, roinnt acu atá ar an bhfód leis na céadta bliain agus cinn eile ar cumadh iad as an nua le déanaí. Tá Conradh na Gaeilge ag obair le Colm Ó Broin chun an mí-eolas nó na ‘fíricí ailtéirneacha’ is coitianta faoin nGaeloideachas a bhréagnú.

“Tá os cionn 50,000 páiste ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht in Éirinn.
Is léiriú iad na scoileanna lán-Ghaeilge ar na pobail ina bhfuil siad lonnaithe, agus áirítear daltaí ó gach aicme agus cúlra in Éirinn i measc a scoláirí dá bharr.
Cuireann Gaeloideachas eolas faoi thumoideachas trí Ghaeilge ar fáil do thuismitheoirí i rogha teangacha, Fraincis, Rúisis, Polainnis, agus Portaingéilis san áireamh. Tá an Ghaelscolaíocht ar fáil agus oscailte do pháistí ó gach cúlra.”

New Irish Summer College in Inis Meáin

March 24, 2017

Coláiste Samhraidh/Summer College 2017

Foghlaim an teanga san áit is Gaelaí atá ann/Learn our language in the purest Irish-speaking region

Dátaí na gcúrsaí faoi 18/Course dates for under 18’s

Bróisiúr/Brochure anseo

Cúrsa 1: 4ú Meitheamh (June) – 25ú Meitheamh (June)
Cúrsa 2: 25ú Meitheamh (June) – 16ú Iúil (July)
Aoisghrúpa/Age group:  11-17 bliain d’aois/years

Cúrsaí do dhaoine fásta/Adult courses

Cúrsa A: 24ú Iúil (July) – 28ú Iúil (July)

Cúrsa B: 31ú Iúil (July) – 4ú Lúnasa (August)

Déan teagmháil linn lbd chun tuilleadh eolais a fháil.

Please contact us for further information.

Bígí linn agus lean lorg leithéidí Pádraig Mac Piarais, W. B. Yeats, J.M Synge, Eoin Mac Néill, Dubhghlás De Híde Lady Gregory agus eile, iad ar fad a tháinig anseo chuig Inis Meáin chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.

Join us and follow in the footsteps of the likes of Patrick Pearse, William Butler Yeats, John Millington Synge, Eoin McNeill, Douglas Hyde, Lady Gregory and many others, all of who came to Inis Meáin to improve their Irish.

‘Gaeilge Inis Meáin’,
Inis Meáin/Inishmaan, 
Oileáin Árann/Aran Islands, 
Co. na Gaillimhe/Co. Galway
Fón:  087 4030478                             
R-phost:  gaeilgeinismeain@gmail.com 

Longford principal lands plum job

March 21, 2017

Gaelscoil Longfoirt principal Yvonne Ní Mhurchú has told of her “great honour” at being elected president of a leading educational body for Irish language speaking schools.

Ms Ní Mhurchú was elevated to the top table of national Irish organisation Gaelscoileanna Teo, the national co-ordinating body for schools teaching through the medium of Irish, following a recently held meeting in Kilkenny.

In her new position, the Newtownforbes mother of one is already revelling in her role in representing more than 300 primary schools and 70 secondary schools currently providing education through the medium of Irish both inside and outside Gaeltacht areas.

“It is an honour and a very big honour to be appointed,” she said.Asked what may have prompted her appointment, Ms Ni Mhurchú pointed to her near two decade long association with Gaelscoil Longfoirt, a period which has seen it grow from around 20 students to the 200 strong facility it is today.

“I suppose I have been there and know all about the building blocks that’s needed to build up a school,” she said, while stressing Gaelscoileanna Teo was also recognised as an educational partner with the Department of Education.

“Having been there and experienced all of that I believe I am well placed to offer advice to other schools and represent them at national level.”

http://www.longfordleader.ie/news/news/240339/longford-principal-lands-plum-job.html

(Gaeilge) Módúl oiliúna ar earcaíocht do bhoird bainistíochta scoile

March 21, 2017

Sorry, this entry is only available in Irish.

(Gaeilge) Seachtain na Gaeilge – Comharthaí Datheangacha

March 21, 2017

Comhairliúchán maidir le comharthaí dátheangacha ar sheirbhísí bus i nDoire
Seolfar an comhairliúchán seo mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2017

Tá Translink ag dul i mbun comhairliúcháin leis an phobal maidir le scéim nua chun comharthaí dátheangacha – Gaeilge agus Béarla – a léiríonn logainmneacha áitiúla a chur ar bhusanna atá i mbun seirbhíse i gcathair Dhoire.
Ag brath ar thorthaí an chomhairliúcháin, tá sé beartaithe an scéim a chur i bhfeidhm ar bhonn píolótach ar bhusanna atá i mbun seirbhíse ar bhusbhealach an tSléibhe Mhóir agus má éiríonn leis an scéim, d’fhéadfadh an scéim a leathnú amach chuig busbhealaí eile sa chathair.

Dúirt Alan Young, Bainisteoir Seirbhísí le Translink, ag Busáras Shráid an Fheabhail “Mholfainn do dhaoine an deis seo a thapú le tuairim a nochtadh le linn an tréimhse chomhairliúcháin a mhairfidh sé seachtainí go dtí an 30 Aibreán 2017. Fáiltíonn muid roimh thuairimí éagsúla agus cuirfidh an t-aiseolas a fhaigheann muid lenár bpróiseas cinnteoireachta”.

Lean sé: “Déanfaidh an tionscnamh seo ceiliúradh ar oidhreacht na logainmneacha traidisiúnta sa chathair agus cuirfidh sé le mealladh na cathrach mar cheann scríbe uathúil do thurasóirí. Moltar go gcuirfí an scéim i bhfeidhm ar bhusbhealach FY12 an tSléibhe Mhóir, mar gurb é an busbhealach is gnóthaí i measc na seirbhísí Ulsterbus ar fad atá againn sa chathair. Má éiríonn leis, d’fhéadfadh muid an scéim a leathnú amach chuig busbhealaí eile sa chathair”.

Cuireann an tionscnamh seo le ceangaltais Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin chun ceiliúradh a dhéanamh ar éagsúlacht teangacha agus ar ilchineálacht chultúrtha agus chun cothromaíocht deiseanna a chur ar fáil do chách. Tá eolas ar an Ghaeilge ag 14% den daonra i nDoire. Lena chois sin, tacaíonn an tionscnamh seo le príomhchuspóirí na Cairte Eorpaí um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh. set out in the EU Charter for Minority/Regional Languages.

Tá ceistneoir an chomhairliúcháin ar fáil ag www.translink.co.uk/bilingualbusscreens/ nó tá bileogaí cruachóipe ar fáil ó Bhusáras Shráid an Fheabhail.

Consultation on bi-lingual displays on Derry~Londonderry City Services
Launch coincides with Seachtain na Gaeilge 2017

Translink is launching a public consultation on the proposed display of English/Irish bi-lingual destination screens for place names on buses operating on Derry~Londonderry City Services.

Subject to consultation, it is planned to pilot the bi-lingual destination screens on the Slievemore Route, with potential to expand to other routes in the city.
Translink’s Service Delivery Manager at Foyle Street Alan Young said: “I would urge as many people as possible to express their views during this six week consultation period which runs until 30th April 2017. We want to hear as many views as possible and this important feedback will inform our decisions.”

Alan Young also said: “This initiative is a way to celebrate traditional place names in the city and their meaning, while also helping to support local tourism through a unique visitor experience. It is proposed to pilot the initiative on Slievemore Route FY12, as it is the busiest Ulsterbus Foyle City Service. If successful, there is potential to roll out to other routes across the City.”

This initiative supports Derry City and Strabane District Council’s commitments to celebrate cultural and linguistic diversity and promote equality of opportunity for all. 14% of the population in the Derry~Londonderry area have a knowledge of the Irish language. In addition, the initiative supports key objectives and principles set out in the European Charter for Minority or Regional Languages.

The consultation is available online at www.translink.co.uk/bilingualbusscreens/ or leaflets are available in Foyle Street Bus Station.

Comhdháil-Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas

March 21, 2017

Fáilteofar roimh pháipéir thaighde ar ghné ar bith den Ghaelscolaíocht, lena gcur i láthair ag Comhdháil ar an Ghaeloideachas i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, 3 Bealtaine 2017.

Is é treorú na foghlama sa Ghaeloideachas téama na comhdhála. Is tríd an taighde reatha agus an taithí ghairmiúil a léireofar an treorú sin. Meastar go mbeidh suim ag cleachtóirí, ceannairí, taighdeoirí agus lucht pleanála sa chomhdháil.

Más mian leat cur i láthair a mholadh don chomhdháil, iarrtar ort achoimaireacht 250 focal a chur chuig an seoladh thíos faoi 24 Feabhra 2017:

comhdhail@smucb.ac.uk

Fóram mac léinn
Reáchtálfar ceardlann do mhic léinn taighde mar chuid den chlár. Más suim leat cur i láthair a bhunú ar thaighde máistreachta nó dochtúireachta, iarrtar ort sin a chur in iúl le d’achoimaireacht, le do thoil.

Cur i láthair
Mairfidh gach cur i láthair 15 nóiméad agus fágfar 15 nóiméad do phlé ina ndiaidh.

Páipéir
Ba mhaith leis an ITOL rogha páipéar ón chomhdháil a fhoilsiú ar Taighde agus Teagasc 7. Iarrfar cóip de pháipéir (6000 focal) faoi 13 Aibreán 2017.

Dead or alive? New campaign tackles Irish language myths

March 16, 2017

List of ‘alternative facts’ includes claims language is dead and Gaelscoileanna are élitist

The Irish language is dead, Gaelscoileanna are elitist and Ireland would be socially conservative if we spoke Irish.

These are some of the assumptions challenged by a new campaign designed to debunk misconceptions surrounding the language.

Called Mythbusting, the campaign comprises a series of 10 videos and talks organised around the country by Colm Ó Broin, an Irish speaker and Conradh na Gaeilge member from Clondalkin.

Mr Ó Broin said he felt compelled to challenge these claims as as they arise whenever an article on the Irish language appears in the media.

The video series is being launched on Thursday to coincide with Lá na Meáin Sóisialta, a Seachtain na Gaeilge initiative encouraging the use of Irish and the use of hashtag #LNMS17 on social media.

The first myth tackled is the claim that Irish is a dead language. Mr Ó Broin says research data and census figures point to the exact opposite. “In terms of fluency, the Irish Language Survey carried out by Amárach Research in 2013 showed that almost 500,000 people across Ireland can have a conversation in Irish and another 150,000 have “native speaker fluency.”

“Even this figure would give Irish more fluent speakers than most languages in the world”.

Education

The debate surrounding the Irish language renders the provision of bilingual education a hot topic, and while the ever-increasing demand for education through Irish continues to go unmet there are still critics who claim that such schools are elitist.

Pointing out that more than half of the primary-level Gaelscoileanna in Dublin and Belfast are situated in working-class areas, Mr Ó Broin says children from every social class in Ireland attend Irish-medium schools.

He contests the claim there is a racist motive behind the decision by parents to send their children to Irish medium schools.

“While there may be some parents who have this motivation – to stereotype all Gaelscoil parents as racists because of the actions of a few is prejudiced in itself.”

“Irish-medium education is available and welcoming to children from all backgrounds,” he adds.

For those who believe it is irrelevant in modern society and that Irish would make the country too insular, Mr Ó Broin says: “By this logic, more than 180 countries in the world would also be insular as they don’t speak English as their first language.

“Speaking Irish doesn’t mean you can’t speak English or any other language to interact with people from other countries. In fact, studies have shown that learning a second language increases tolerance.”

The next Mythbusting talk takes place on March 21st at 8pm in Gorey Library, Co Wexford. Other talks are planned for Galway on March 31st, Belfast on April 22nd and Derry on May 13th.

The following ‘alternative facts’ are addressed as part of the campaign:

1 “Irish is a dead language”

2 “Irish has taken lots of words from English”

3 “Ireland would be poor if we spoke Irish”

4 “Gaelscoileanna and other Irish-speaking schools are elitist”

5 “Ireland would be insular if we spoke Irish”

6 “Ireland would be socially conservative if we spoke Irish”

7 “The Irish language has been ‘politicised’”

8 “Irish shouldn’t be an official EU language”

9 “The pronunciation of Irish names makes no sense”

10 “Irish isn’t compatible with modern technology”

Físeán anseo/ Video here: https://youtu.be/XCEjILUJvFc

http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/dead-or-alive-new-campaign-tackles-irish-language-myths-1.3012088

(Gaeilge) Poist Mhúinteoireachta ar fáil i gColáiste na bhFiann

March 16, 2017

Sorry, this entry is only available in Irish.

(Gaeilge) An dara siollabas Gaeilge don Teastas Sóisearach faofa ag an Aire Oideachais

March 15, 2017

Sorry, this entry is only available in Irish.

« Previous PageNext Page »