Méid an Téacs

Bunú Naíonra

An bhfuil suim agat naíonra a bhunú? Cuireann Gaelscoileanna Teo. comhairle agus cúnamh ar fáil dóibh siúd gur mian leo naíonraí nua a bhunú, idir naíonraí príobháideacha agus pobail. Déan teagmháil linn ar 01 8535195 nó oifig@gaelscoileanna.ie le tuilleadh eolais a fháil. Seo thíos na coinníolacha faoina mbronnfar cúnamh airgid i dtreo naíonra nua a bhunú.

Seirbhís Naíolanna i mBaile Átha Cliath

Is féidir do shuim a chlárú anseo: An Nead

Deontais do Choistí Bunaithe Naíonra – Polasaí Gaelscoileanna Teo. 2015

Tugann Gaelscoileanna Teo. tacaíocht do choistí bunaithe gur mian leo cur le soláthar an ghaeloideachais ag leibhéal an naíonra. Baineann an deontas seo le obair an choiste amháin. Is féidir le naíonraí nua atá deimhnithe le hoscailt iarratas a dhéanamh ar chúnamh airgid faoin scéim Deontais do Naíonraí Nua (thíos).

Cuimsíonn an deontas do choistí bunaithe naíonra speansais ilghnéitheacha ar luach uasmhéid €1,000. Is gá aon chaiteachas a aontú roimh ré le hOifigeach Forbartha Gaelscoileanna Teo tríd an fhoirm thíos a chomhlánú. Déanfar costais fhaofa a íoc go díreach leis an soláthraí nó a aisíoc ar bhonn admhála leis an gcoiste bunaithe. San áireamh sa chaiteachas seo bheadh leithéidí:

 • Cíos le haghaidh ionaid chruinnithe
 • Costais deartha agus cló d’ábhar bolscaireachta
 • Fógraíocht
 • Fótachóipeáil
 • Eile, ach é a bheith riachtanach don bhfeachtas agus faofa ag an Oifigeach Forbartha atá ag plé leis an gcoiste ar son Gaelscoileanna Teo.

Le hiarratas a dhéanamh ar deontas, déan teagmháil linn ar 01 8535195 nó oifig@gaelscoileanna.ie.

Deontais do Naíonraí Nua – Polasaí Gaelscoileanna Teo. 2015

 • Cuimsíonn an deontas do naíonra nua:
 • Dearbhán trealaimh ar luach €400
 • Pacáiste leabhar ar luach €200
 • Speansais ilghnéitheacha* ar luach uasmhéid €600

Luach iomlán an deontas: €1,200

*Is gá aon chaiteachas sa réimse seo a aontú roimh ré le hOifigeach Forbartha Gaelscoileanna Teo tríd an fhoirm thall a chomhlánú. Déanfar costais fhaofa a íoc go díreach leis an soláthraí nó a aisíoc ar bhonn admhála leis an naíonra.

Is gá go gcomhlíonfadh naíonraí a dhéanann iarratas ar mhaoiniú faoin scéim seo na critéir thíos:

 1. Go mbeidh an naíonra cláraithe le TUSLA, FSS agus leis an gCoiste Cúram Leanaí cuí.
 2. Go mbeidh an Ghaeilge mar theanga chumarsáide agus ghnó an naíonra, agus idir stiúrthóirí.
 3. Go mbeidh an luath-thumadh iomlán á chleachtadh sa naíonra, sé sin, go ndéantar an chumarsáid le páistí trí Ghaeilge amháin.
 4. Go mbainfeadh an naíonra úsáid as ábhar (leabhair, bileoga, póstaeir, cluichí, srl.) i nGaeilge amháin sa naíonra.
 5. Go ndéanfaí leagan dátheangach de gach comhfhreagras le tuismitheoirí.
 6. Go mbeidh seisiún comhairliúcháin maidir leis an luath-thumoideachas ag bainisteoir an naíonra le hoifigeach forbartha Gaelscoileanna Teo. sula n-osclaíonn an naíonra.
 7. Go mbeidh sonraí an naíonra ar fáil don phobal ar www.gaelscoileanna.ie
 8. Go nglacfaidh stiúrthóir an naíonra páirt i ngréasán Gaelscoileanna Teo. do stiúrthóirí naíonra.
 9. Go gcuirfidh an naíonra foirm chomhlánaithe staitisticí ar fáil do Gaelscoileanna Teo.
 10. Go gcuirfí i bhfeidhm na deá-chleachtais atá aitheanta sa lámhleabhar tacaíochta.

Le hiarratas a dhéanamh ar deontas, déan teagmháil linn ar 01 8535195 nó oifig@gaelscoileanna.ie.