Méid an Téacs

Rúin agus Ainmniúcháin

Ba mhór le GAELSCOILEANNA TEO. rannpháirtíocht na scoileanna a ardú i ngnó agus stiúrthóireacht na heagraíochta, le go mbeidh sí ionadaíoch ar na scoileanna atá mar bhaill aici. Chuige seo, ba bhreá linn cloisteáil ó scoileanna gur mian leo rúin a mholadh agus ainmniúcháin a dhéanamh ag Cruinniú Chinn Bliana GAELSCOILEANNA TEO. Tionólfar Cruinniú Chinn Bliana 2013 ag Comhdháil Oideachais GAELSCOILEANNA TEO. agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo. sa Johnstown House Hotel ar an 22-23 Samhain. 

Thíos tá treoir maidir le rúin agus ainmniúcháin a chur chun cinn agus tá gach fáilte roimh teagmháil linn ar 01 8535195 nó oifig@gaelscoileanna.ie má tá aon cheist agat ina leith.

Rún a Mholadh ag Cruinniú Chinn Bliana GAELSCOILEANNA TEO.

Bíodh glór agat agus tapaigh an deis rún a mholadh agus ionchur a bheith agat i bhforbairt na scoileanna lán-Ghaeilge.

Cad is rún ann?

Is éard is rún ann ná ráiteas simplí a mhíníonn riachtanas nó mian atá ag pobal scoile. Tugtar deis do scoileanna atá mar bhaill de GAELSCOILEANNA TEO. rúin a rith ag Cruinniú Chinn Bliana na heagraíochta. Tá eolas agus foirm ballraíochta le fáil anseo. Is féidir rún a rith ar ábhar ar bith a bhaineann le hobair na scoile nó le mórphobal na gaelscolaíochta.

Seo thíos rúin samplacha a ritheadh ag Cruinniú Chinn Bhliana 2011:

‘Éilíonn an Chomhdháil seo go mbeidh trédhearcacht níos fearr ann sa chlár tógála agus go dtabharfar tosaíocht do scoileanna le haitheantas buan atá ag fanacht le blianta fada ar chóiríocht bhuan.’

‘Fáiltíonn an Chomhdháil seo roimh an chomhréitigh a d’aontaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le socruithe painéil do mhúinteoirí i scoileanna faoin bhForas Pátrúnachta don scoilbhliain seo. Éilíonn an Chomhdháil go gcuirfear painéal ath-imlonnaithe do mhúinteoirí i ngaelscoileanna faoi gach pátrún i bhfeidhm láithreach.’

Cad is fiú rún a chur chun cinn?

Gníomhaíonn GAELSCOILEANNA TEO. ar na rúin a ritear ag an gCruinniú Chinn Bliana agus ar na hiarratais ar chúnamh a thagann chugainn ó scoileanna i gcaitheamh na bliana. Feidhmíonn GAELSCOILEANNA TEO. de réir riachtanais ár gcuid baill (na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbun agus iarbhunleibhéal a chláraíonn linn) agus na hearnála. Is mór an éifeacht agus an tionchar a bhíonn ag an earnáil gaelscolaíochta más guth comhaontaithe láidir atá ann ó na scoileanna féin. Is féidir le haon scoil atá ag múineadh trí mheán na Gaeilge sna 32 contae ballraíocht a ghlacadh leis an eagraíocht agus rún a rith ag an gCruinniú Chinn Bliana.

Conas a chuirtear rún chun cinn?

Is gá do scoil a bheith cláraithe leis an eagraíocht chun rún a mholadh. Tá eolas agus foirm ballraíochta le fáil anseo. Níl teorainn leis an méid rúin gur féidir a mholadh. Ní gá ach foirm shimplí a chomhlánú agus a sheoladh ar ríomhphost chuig oifig@gaelscoileanna.ie nó sa phost chuig GAELSCOILEANNA TEO. Tá cóip den fhoirm ar fáil ó phríomhoide na scoile nó le híoslódáil anseo: Foirm Rúin PDFAn spriocdháta d’fhoirmeacha comhlánaithe do CCB 2013 ná an 11 Deireadh Fómhair 2013. Ní ghlacfar le rúin tar éis an spriocdháta.

Plé na rún ag an gCruinniú Chinn Bliana

Is gá go mbeadh ionadaí ón scoil i láthair ag an gCruinniú Chinn Bliana leis an rún a mholadh (ní gá gurb duine de shínitheoirí an rúin a bheadh ann). Iarrtar ar an ionadaí an rún a chur i láthair an tslua agus tugtar deis dó nó di labhairt ar fhiúntas an rúin.

De réir rialacha seasta GAELSCOILEANNA TEO.:

  • Tá suas go 5 nóiméad cainte ag an moltóir agus tá suas go 3 nóiméad cainte ag gach duine eile
  • Glacfar le leasuithe agus cuirfear iad os comhair an chruinnithe ag tosú leis an gceann deiridh. Ní chuirfear leasú atá cealaithe ag leasú a cuireadh roimh ré. Ní mór leasuithe a bheith i scríbhinn. Ní féidir leasú atá contráilte go hiomlán leis an mbunrún a chur.
  • Má mholtar rún ní féidir é a tharraingt siar ach le cead an chruinnithe

Déantar vótáil leis an gcárta vótála a chur san aer le ‘sea’ nó ‘ní hea’ a áireamh. Déantar na rúin a ritear a áireamh i gclár oibre GAELSCOILEANNA TEO. don bhliain romhainn. Tugtar tuairisc ar gníomhú na heagraíochta ar na rúin sa Tuairisc ar Obair na hEagraíochta ag deireadh na bliana.

Ainmniúchán a Dhéanamh ag Cruinniú Chinn Bliana GAELSCOILEANNA TEO.

Bíodh glór agat agus tapaigh an deis ainmniúchán a dhéanamh agus suí ar bhord stiúrtha náisiúnta chun an ghaelscolaíocht a fhorbairt.

Cad is ainmniúchán ann?

Is éard is ainmniúchán ann ná moladh ó chomhalta maidir le ballraíocht ar bhord stiúrtha GAELSCOILEANNA TEO. Is comhaltaí iad na scoileanna ata cláraithe le GAELSCOILEANNA TEO. agus is iad na comhaltaí a thoghann na hoifigigh agus baill an bhoird stiúrtha ag Cruinniú Chinn Bliana na heagraíochta. Tá eolas agus foirm ballraíochta le fáil anseo. Tá seachtar n-oifigeach agus suas le 13 ball ceadaithe ar an mbord atá comhdhéanta de thuismitheoirí, mhúinteoirí agus baill de bhoird bhainistíochta sna scoileanna lán Ghaeilge.

Cad is fiú ainmniúchán a dhéanamh?

Is eagraíocht dhaonlathach í GAELSCOILEANNA TEO. agus tá sé rí-thábhachtach go mbeadh bord stiúrtha aici atá ionadaíoch ar a comhaltaí; sé sin, na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbun agus iar-bhunleibhéal. Tagann an bord stiúrtha le chéile go míosúil i rith na scoilbhliana le treoir agus tacaíocht a thabhairt d’fheidhmeannaigh na heagraíochta le go bhfeidhmeodh sí go héifeachtach ar son na hearnála. Tá deis ag gach scoil a chláraíonn leis an eagraíocht ainmniúcháin a dhéanamh don bhord stiúrtha agus is féidir le scoileanna a rogha ionadaí a ainmniú (idir tuismitheoirí, foireann na scoile, baill de bhoird bhainistíochta na scoile nó eile). Is féidir le haon scoil atá ag múineadh trí mheán na Gaeilge sna 32 contae ballraíocht a ghlacadh leis an eagraíocht agus ainmniúchán a dhéanamh don bhord stiúrtha.

Conas a dhéantar ainmniúchán?

Le hainmniúchán a dhéanamh, ní gá ach foirm shimplí a chomhlánú agus a sheoladh ar ríomhphost chuig oifig@gaelscoileanna.ie nó sa phost chuig GAELSCOILEANNA TEO. Tá cóip den fhoirm ar fáil ó phríomhoide na scoile nó le híoslódáil anseo: Ainmniúcháin – Oifigigh agus Stiúrthóirí PDF. Tá sé rí-thábhachtach go n-aontófaí leis an t-ainmneoir go bhfuil siad sásta go n-ainmneofaí iad agus ní gá ainmniúchán a dhéanamh do gach áit ar an mbord. An spriocdháta d’fhoirmeacha comhlánaithe do CCB 2013 ná an 11 Deireadh Fómhair 2013. Ní ghlacfar le hainmniúcháin tar éis an spriocdháta.

Toghchán ag an gCruinniú Chinn Bliana

  • Ní chuirfear aon ainm ar aghaidh ar an lá mura bhfuil glactha ag an duine leis an ainmniúchán roimh ré.
  • Faigheann gach scoil atá cláraithe trí vóta, ach bíonn orthu freastal ar an gComhdháil chun na vótaí seo a chaitheamh. Tá vóta ag gach ball den Bhord Stiúrtha, fiú agus iad ag éirí as ag an gComhdháil sin.
  • Bíonn vóta rúnda má tá níos mó ná ainm amháin luaite le haon phost ar leith. Mura bhfuil ach ainm amháin don phost agus an duine sásta glacadh leis an ainmniúchán, toghfar go huathoibritheach é/í. Toghfar an tUachtarán agus na hOifigigh le móramh simplí ach 50% ar a laghad de na vótaí a chaitear a bheith ag iarrthóir. Is trí vóta rúnda a thoghfar Uachtarán na heagraíochta agus baill an Bhoird Stiúrtha.
  • Ní thagann post an Uachtaráin aníos ach gach dara bliain. Toghfar baill eile an Bhoird Stiúrtha go bliantúil.
  • Má tá folúntas ar an mBord Stiúrtha, is féidir baill nua a chomhthoghadh.