Méid an Téacs

Struchtúr na hEagraíochta

Bunaíodh Gaelscoileanna Teo. i 1973 mar eagraíocht dheonach náisiúnta chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. Corpraíodh í mar chomhlacht teoranta gan scairchaipiteal ar an 1ú Eanáir 2000 agus is Gaelscoileanna Teo. an teideal oifigiúil atá ar an eagraíocht. Ó Iúil 2014, tá Gaelscoileanna Teo. freagrach mar cheanneagraíocht as an réimse Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge. Cuimsíonn an ról nua seirbhís tacaíochta do scoileanna lán-Ghaeilge Gaeltachta freisin. Áirítear i measc róil agus feidhmeanna na heagraíochta comhairle, cúnamh agus tacaíocht do dhaoine ar mian leo oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, mar aon le seirbhís tacaíochta agus ionadaíochta thar ceann naíonraí agus scoileanna ar a gcuid riachtanais.

Is comhaltaí iad na scoileanna sa chomhlacht agus is iad na comhaltaí a thoghann na hoifigigh agus baill an bhoird stiúrtha ag Cruinniú Cinn Bhliana na heagraíochta. Tá seachtar oifigeach agus suas le 13 ball ceadaithe ar an mbord stiúrtha, atá comhdhéanta de thuismitheoirí, mhúinteoirí agus baill de bhoird bhainistíochta sna scoileanna lán-Ghaeilge.

Bord Stiúrtha 2014-15

Ainm Ról Scoil lena mbaineann
Cathnia Ó Muircheartaigh Uachtarán Coláiste Pobail Osraí
Yvonne Ní Mhurchú Leas-Uachtarán Gaelscoil Longfoirt
Clodagh Ní Mhaoilchiaráin Rúnaí Oinigh Gaelscoil Bhaile Brigín
Dealgan Ó Ciarubháin Cisteoir Scoil Chaitríona
Fíona Uí Uiginn Oifigeach Caidrimh Phoiblí Coláiste Íosagáin
Cormac Ó Tuairisg Stiúrthóir Gaelscoil Bhaile Brigín
Elaine Ní Shé Stiúrthóir Gaelcholáiste Luimnigh
Emily Ní Challaráin Stiúrthóir Scoil na Maighdine Muire gan Smál
Naomi Ní Mhuiríosa Stiúrthóir Gaelcholáiste Luimnigh
Norma Ní Chonchúir Stiúrthóir Gaelscoil Mhic Aodha
Róisín Ní Ríordáin Stiúrthóir Gaelscoil Chill Dara
Seán Mag Oireachtaigh Stiúrthóir Scoil Chaitríona
Seán Ó hArgáin Stiúrthóir Gaelscoil Osraí
Seán Ó Nuanáin Stiúrthóir Gaelscoil Dhonncha Rua
Sinéad Ní Shúilleabháin Stiúrthóir Gaelcholáiste Luimnigh
TJ Ó Ceallaigh Stiúrthóir Coláiste Mhuire Gan Smál

Gheobhaidh tú sonraí maidir le feidhmeannas na heagraíochta agus rólanna na foirne anseo.