Méid an Téacs

Struchtúr na hEagraíochta

Bunaíodh Gaelscoileanna Teo. i 1973 mar eagraíocht dheonach náisiúnta chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. Corpraíodh í mar chomhlacht teoranta gan scairchaipiteal ar an 1ú Eanáir 2000 agus is Gaelscoileanna Teo. an teideal oifigiúil atá ar an eagraíocht. Ó Iúil 2014, tá Gaelscoileanna Teo. freagrach mar cheanneagraíocht as an réimse Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge. Cuimsíonn an ról nua seirbhís tacaíochta do scoileanna lán-Ghaeilge Gaeltachta freisin. Áirítear i measc róil agus feidhmeanna na heagraíochta comhairle, cúnamh agus tacaíocht do dhaoine ar mian leo oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, mar aon le seirbhís tacaíochta agus ionadaíochta thar ceann naíonraí agus scoileanna ar a gcuid riachtanais.

Is comhaltaí iad na scoileanna sa chomhlacht agus is iad na comhaltaí a thoghann na hoifigigh agus baill an bhoird stiúrtha ag Cruinniú Cinn Bhliana na heagraíochta. Tá seachtar oifigeach agus suas le 13 ball ceadaithe ar an mbord stiúrtha, atá comhdhéanta de thuismitheoirí, mhúinteoirí agus baill de bhoird bhainistíochta sna scoileanna lán-Ghaeilge.

Bord Stiúrtha 2015-16

Ainm Ról Scoil lena mbaineann
Cathnia Ó Muircheartaigh Uachtarán Coláiste Pobail Osraí
Yvonne Ní Mhurchú Leas-Uachtarán Gaelscoil Longfoirt
Clodagh Ní Mhaoilchiaráin Rúnaí Oinigh Gaelscoil Bhaile Brigín
Dealgan Ó Ciarubháin Cisteoir Scoil Chaitríona
Fíona Uí Uiginn Oifigeach Polasaí agus Pleanála Coláiste Íosagáin
Seán Ó hArgáin Oifigeach Caidreamh Poiblí Gaelscoil Osraí
Elaine Ní Shé Stiúrthóir Gaelcholáiste Luimnigh
Emily Ní Challaráin Stiúrthóir Scoil na Maighdine Muire gan Smál
Naomi Ní Mhuiríosa Stiúrthóir Gaelcholáiste Luimnigh
Seán Seosamh Mac Íomhair Stiúrthóir Scoil Mhuire B&C
Seán Mag Oireachtaigh Stiúrthóir Scoil Chaitríona
Cormac Ó Tuairisg Stiúrthóir Scoil Éinne
Seán Ó Nuanáin Stiúrthóir Gaelscoil Dhonncha Rua
Sinéad Ní Shúilleabháin Stiúrthóir Gaelcholáiste Luimnigh
TJ Ó Ceallaigh Stiúrthóir Coláiste Mhuire Gan Smál
Anna Ní Chartúir Stiúrthóir Scoil Náisiúnta Leitir Mucú
Mícheál Ó Broin Stiúrthóir Gaelscoil Chnoc na Ré

Gheobhaidh tú sonraí maidir le feidhmeannas na heagraíochta agus rólanna na foirne anseo.