Méid an Téacs

Beirt Oifigeach Sinsearach ar lorg ag Comhairle na Gaelscolaíochta

Samhain 27, 2018

Tá dhá phost nua le líonadh mar a leanas: Oifigeach Sinsearach Tacaíochta Oideachais agus Oifigeach Sinsearach Tacaíochta Forbartha. Tá leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus níos mó eolais san achar “Foilsiúcháin” ar shuíomh Chomhairle na Gaelscolaíochta. Tá na foirmeacha iarratais le bheith ar ais roimh 5.00 i.n. Luan 10ú lá Nollaig.

I dtaca leis an phost mar Oifigeach Sinsearach Tacaíochta Oideachais thiocfadh leis an phost bheith fóirsteanach don té ar mhaith leis/léi tréimhse ar iasacht óna c(h)uid oibre go ceann tamaill idir bliain nó trí bliana. Tuilleadh eolais ó Phól Ó Mórdha: Guthán 90897311 nó pomordha@comhairle.org

Folúntas i Naíonra Cholmcille, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath

Samhain 26, 2018

Stiúrthóir á earcú ag Naíonra Cholmcille
20 uair in aghaidh na seachtaine

Ag teastáil:
Cáilíocht Fetac ag Leibhéal 5 nó níos airde in Oideachas Luathbhlianta/Cúram Leanaí
Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí
Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne
Caighdeán maith Gaeilge scríofa agus labhartha
Garchabhair
Tuiscint ar Aistear, Síolta agus ar Churraclaim Luathfhoghlama

Má tá suim agat sa phost, cuir cóip de do CV chuig naionracholmcille@gmail.com

Dáta tosaithe 7 Eanáir 2019

Folúntas: Post ar fáil i naíonra i Leamhchán

Deireadh Fómhair 9, 2018

Tá duine le Gaeilge agus ar an íosmhéid  léibhéal 5 á lorg chun cabhair a thabhairt sa rang faoin scéim AIM. 5 mhaidin tá i gceist. Tosnú chomh luath  agus is féidir. Iarratais agus breis eolais chuig naionra.lucan@gmail.com

Folúntas: Oifigeach Feidhmiúcháin á earcú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

Deireadh Fómhair 2, 2018

Tá folúntas ag COGG d’Oifigeach Feidhmiúcháin don oifig i mBaile Átha Cliath.  Is féidir breis eolais a fháil ach ríomhphost a sheoladh chuig poist@cogg.ie. An 30 Deireadh Fómhair an dáta deiridh le hiarratas a sheoladh.

Folúntas: Múinteoirí Luathbhlianta á n-earcú i Naíonra Mológa, BÁC

Meán Fómhair 6, 2018

2 Mhúinteoirí Luathblianta ag teastáil, 5 lá sa tseachtain i Naíonraí Mológa  Teo. Crois  Araild, B.Á.C. 6w, Fetac leibhéil 5/6 agus cumas maith Gaeilge riachtanach.  Tuilleadh eolais: rphoist chuig:dnichuilinn@gmail.com

Teagascóir ag teastáil do dhalta le Disléicse

Lúnasa 3, 2018

Teagascóir Dhátheangach (Béarla/Gaeilge) ag teastáil do bhuachaill óg 7mbliana le Disléicse a bheidh ag dul isteach i Rang 1 sa bhFómhar.

Glaoigh ar Ciara i mBÁC 6 ag 087 2046565.

Leas-Stiúrthóir Naíonra á earcú ag Naíonra Chrónáin, BÁC 22

Iúil 31, 2018

Iarratais á lorg do Leas-Stiúrthóir Naíonra Chrónáin, Áras Chrónáin Ionad Cultúir, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22, D22X856

Cáilíochtaí Riachtanach:

 • Ar a laghad Teastas FETAC Leibhéal 7 (Mórdhámhachtain), cáilíocht choibhéiseach, nó níos airde i gcúram leanaí, le taithí agus le líofacht i nGaeilge labhartha agus scríofa.
 • Scileanna maithe cumarsáide, idir labhairt agus scríobh.
 • Taithí ar a laghad 3 bhliain
 • 2 theistiméireacht scríofa

Post:                Post Lánaimseartha atá i gceist

Tuarastal:       Pá iomaíoch ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí

Litir Iarratais agus CV chuig:

An Cathaoirleach, Muintir Chrónáin Teo,

Áras Chrónáin Ionad Cultúir,

Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin,

Baile Átha Cliath 22, D22X856

cathaoirleach@araschronain.ie

Iarratais, Dáta Deiridh: 5.00i.n. Aoine 10ú Lúnasa 2018

 

Trí fholúntas le Fiontar & Scoil na Gaeilge

Iúil 31, 2018

Tá trí fholúntas le Fiontar & Scoil na Gaeilge faoi láthair:

Tá fáilte roimh iarrthóirí teagmháil la dhéanamh le Fiontar & Scoil na Gaeilge chun na deiseanna seo a phlé:

An Dr Gearóid Ó Cleircín (01-700 5789); gearoid.ocleircin@dcu.ie

Spriocdháta iarratais: Dé hAoine, an 17 Lúnasa, faoi 17.00. Táthar ag súil go reáchtálfar agallaimh in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ag deireadh mhí Lúnasa/tús mhí Mheán Fómhair.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ar: www.dcu.ie/vacancies/current.shtml nó ó: Human Resources Department, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9. Fón: +353 (0)1 700 5149; Faics: +353 (0)1 700 5500 R-phost: hr.applications@dcu.ie

Folúntais i Naíonra Thaobh na Coille, Baile Átha Cliath

Iúil 26, 2018

Múinteoir/ Stiúrthóir Ranga do Mhí Mheán Fómhair 2018/19

(is féidir linn glacadh le múinteoirí ar sos gairme mar táimid faoi réir na Roinne Leanaí & Gnóthaí Óige, ní an An Roinn Oideachais & Scileanna)

Bunaíodh Gaelscoil Thaobh na Coille i 1999. Is naíonra forásach é a mhúineann na páistí trí mheán na Gaeilge leagtha amach tríd an gclár Aistear.

Tá an tseachtain oibre ar feadh cúig lae, ón Luan – Aoine (9am-4pm) le dhá sheisiún in aghaidh an lae, le 38 seachtaine in aghaidh na bliana.

Caithfear na cáilíochtaí seo a leanas a bheith ag an an iarrthóir a n-éireoidh leis/léi:

* Cáilíocht Múinteora Bunscoile / Cáilíocht Fetac 7 nó níos airde

* Eolas cuimsitheach ar an teanga & cultúr Gaelach

* Oiliúint sa gharchabhair, Sábháilteacht dóiteáin & Lámhsiú sábhailte

* Dea-scileanna idirphearsanta & cumarsáide maidir le déileáil leis na páistí, tuismitheoirí & leis an bhfoireann.

Stiúrthóir Ranga Cúnta do Mhí Mheán Fómhair 2018/19

 

Caithfear na cáilíochtaí seo a leanas a bheith ag an an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi:

* Cáilíocht Fetac 5 / 6

* Eolas cuimsitheach ar an teanga & cultúr Gaelach

* Oiliúint sa gharchabhair, Sábháilteacht dóiteáin & Lámhsiú sábhailte

* Dea-scileanna idirphearsanta & cumarsáide maidir le déileáil leis na páistí, tuismitheoirí & leis an bhfoireann.

 

Is féidir cur isteach ar na poist trí ríomhphost le litir & cv chuig: naionrathaobhnacoille@gmail.com

Má tá aon cheist déan teagmháil le Denise ar 087 2903638

3 Fholúntas i Naíonra Chaitlín Maude, Baile Átha Cliath 24

Iúil 13, 2018

Muinteoir Naíonra (€12 san uair) agus 2 Chuntóirí Aim (€11.15 san uair) á lorg

 • Teastas FETAC leibhéal 5/6 ar a laghad
 • Taithí ag obair leis na luathbhlianta
 • Cur amach a bheith acu ar Acht Um Chúram Leanaí 1991 & Rialacháin 2016
 • Spéis faoi leith a bheith ag obair le páistí agus le páistí le riachtanais bhreise
 • Taithí a bheith ag obair le téamaí Aistear/Síolta
 • Líofacht sa Ghaeilge nó spéis an Ghaeilge a fheabhsú
 • Cáilíochtaí garchabhrach
 • Cosaint Leanaí
 • In ann Pleanáil, breathnóireacht agus athbhreithniú dá réir
 • Gaol dearfach a chothú le tuismitheoirí/ comhghleacaithe sa Naíonra

Is féidir CV a sheoladh chuig naionra.cm@gmail.com (Aisling) nó chuig Naíonra Chaitlín Maude, F/ch Scoil Chaitlín Maude, Garrán an Choill, Cill an Árdáin, Bác 24

Dáta deireanach a nglacfar le hiarrtais 10/08/2018

Next Page »