Méid an Téacs

Folúntas san Áisaonad (Coláiste Mhuire)

Deireadh Fómhair 11, 2017

aisa

Tá Comhairleoir Oideachais de dhíth ar an Áisaonad i gColáiste Mhuire don tréimhse go dtí 30 Meitheamh 2018.

Is saininstitiúid ardoideachais ardfheidhmíochta é Coláiste Mhuire atá

bunaithe ar chreideamh, sa traidisiún Caitliceach, agus tá comhsholáthar acadúil aige le hOllscoil na Ríona, Béal Feirste. Tá daoine leis an taithí chuí agus atá spreagtha á lorg aige le bheith mar bhaill den fhoireann le cur le rath an choláiste san am atá le teacht. Mar chúiteamh, tairgeann Coláiste Mhuire tuarastal agus coinníollacha tarraingteacha, ballraíocht i scéim pinsean sochar sainithe (TPS) agus teidlíocht saoire fhlaithiúil.

 Comhairleoir Oideachais 

£37,706 – £50,618 comhlán sa bhliain. Ceapfar an t-iarratasóir a n-éireoidh leis ar bhonn téarma sheasta go dtí 30 Meitheamh 2018. Cuirfear iarratasóirí a bhfuil deis téarma iasachta á lorg acu san áireamh.

Íoslódáil paca eolais ó http://www.smucb.ac.uk/employment/ le tuilleadh eolais faoin ról, critéir roghnúcháin agus foirm iarratais a fháil. Nó iarr paca eolais ag recruitment@smucb.ac.uk nó trí ghlao gutháin a chur ar 028 9026 8207. Ní mór iarratais a bheith againn tráth nach moille ná 12 meán lae, Dé Céadaoin, 18 Deireadh Fómhair 2017. Glacfaidh an Coláiste le foirmeacha iarratais a chuirfear trí ríomhphost.

Is Fostóir Comhdheiseanna é Coláiste Ollscoile Naomh Muire agus cuireann sé fáilte roimh iarratais ó gach cuid den phobal, go háirithe iad siúd atá faoi mhíchumas. Faoi láthair, tá tearcionadaíocht ag an phobal Phrotastúnach i measc na foirne. Mar sin de, chuirfí fáilte ar leith roimh iarratais ón chuid seo den phobal.

 

FOLÚNTAS: Post Fraincise, An Cheathrú Rua, Co.na Gaillimhe

Deireadh Fómhair 10, 2017

Múinteoir Fraincise ag teastáil

Scoil Chuimsitheach Charáin, An Cheathrú Rua, Co.na Gaillimhe

22 uair an chloig Fraincis

Múinteoir ag dul ar iasacht poist

Tel.087-6217841

FOLÚNTAS: Rúnaí Scoile á Lorg ag Gaelscoil na nDéise

Deireadh Fómhair 9, 2017

Rúnaí Scoile á Lorg ag Gaelscoil na nDéise, Bóthar Charraig Phiarais, Port Láirge

 

Ba cheart go mbeadh ardchaighdeán Gaeilge ag an té a chuireann isteach ar an bpost seo chomh maith le hardscileanna cumarsáide, idirphearsanta, eagrúcháin agus TFC.

 

Tá a thuilleadh eolais faoin bpost seo ar www.educationposts.ie
Ba cheart do litir iarratais, Curriculum Vitae agus liosta moltóirí a sheoladh chuig postannagnd@gmail.com roimh an Aoine 20ú Deireadh Fómhair 2017.

 

Ní ghlacfar le hiarrataisí scríofa as Béarla.

Folúntas do Mhúinteoir Gaeilge laithreach

Meán Fómhair 21, 2017

Capture

 

Clúdach ar saoire maithreachais

22 uair in aghaidh na seachtaine

Seol CV, moltaí agus uimhir clárúchán na Comhairle Mhúinteoireachta go admin@maryfieldcollege.ie

Cuir faoi chúram an Leasphríomhoide é.

 

Faigh níos mó eolais faoin scoil anseo.

Glandore Road, Droim Chonrach, Baile Átha Cliath 9, Éire

Folúntas – Naíonra Cholmcille, Co. Átha Cliath

Meán Fómhair 15, 2017

Capture
UAIREANTA: 20 uair in aghaidh na seachtaine
TUARASTAL: breis ar mheánlíon na ráta san uair
DÁTA TOSAITHE: 9 Deireadh Fómhair 2017

AG TEASTÁIL :

 • Cáilíocht Fetac ag Leibhéal 5 nó 6 in Oideachas Luathbhlianta/Cúram Leanaí
 • Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí
 • Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne
 • Caighdeán maith Gaeilge labhartha agus scríofa
 • Garchabhair
 • Tuiscint ar Aistear, Síolta agus ar Churraclaim Luathfhoghlama

MÁ TÁ SUIM AGAT SA PHOST :

 • Litir iarratais
 • CV
 • liosta moltóirí
 • teastais oiriúnach  chuig:

naionracholmcille@gmail.com roimh Aoine 29 Meán Fomhair @5pm

Folúntas: Ardoifigeach Feidhmiúcháin leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

Meán Fómhair 7, 2017

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) in 2002 faoi théarmaí Alt 31 den Acht Oideachais (1998). Is iad na feidhmeanna reachtúla atá ar COGG:

 • Comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Eolaíochta agus ar an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta maidir le hoideachas trí mheán na Gaeilge  agus faoi theagasc na Gaeilge
 • Comhordú a dhéanamh ar an soláthar téacsleabhar agus áiseanna eile teagaisc don oideachas trí mheán na Gaeilge  agus do theagasc na Gaeilge
 • Seirbhísí taca a chur ar fáil do scoileanna
 • Taighde a sheoladh ar ábhar a bhaineann leis an oideachas  trí mheán na Gaeilge agus do theagasc na Gaeilge.

Tá dháréag ar bhord COGG agus tá seacht bpost ceadaithe i láthair na h-uaire: Príomhfheidhmeannach, Ardoifigeach Feidhmiúcháin, Cuntóir Taighde, agus ceathrar Oifigeach Oideachais. Is ar Phlás Windsor i mBaile Átha Cliath 2 atá príomhoifig COGG agus is ann a bheidh an tArdoifigeach Feidhmiúcháin lonnaithe.

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais Anseo

IS TRÍ MHEÁN NA GAEILGE A DHÉANTAR OBAIR COGG

Tá gach eolas ar fáil ó www.cogg.ie

s

Folúntas: Teicneoir Cuntasaíochta

Meán Fómhair 4, 2017

Bunaíodh an tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU) sa bhliain 2005 faoin Roinn Oideachais agus Scileanna (DES) Ciorclán M36/05. Is meicníocht um thacaíocht do scoileanna atá san Aonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais a chabhraíonn le scoileanna forálacha an Achta Oideachais 1998 a chomhlíonadh maidir le cuntasacht, trédhearcadh agus freagracht airgeadais as maoiniú Stáit. Faoi scáth Chomhchoiste na mBainisteoirí, feidhmíonn an tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais mar nasc idir scoileanna agus an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Spriocdháta:
18.09.2017

Bí ar an eolas go bhfuil an fógra seo á thaispeáint ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar publicjobs.ie. Níl aon bhaint ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí nó níl an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí freagrach as an phróiseas earcaíochta agus roghnaithe nó as na tearmaí agus na coinníollacha a bhaineann leis an phost.

Rannóg / Údarás Fostaithe

 • JMB

Ionad

Corcaigh

Suíomh Gréasáin na Rannóige/an Údaráis Fostaithe

Eolas sa Bhreis

fhoirm iarratais

Eolas poist

D’fhéadfadh sé go ndéanfaí gearrliosta de na hiarrthóirí.
Is fostóir comhionannas deiseanna é JMB

Dáta Fógartha

04/09/2017

Dáta Deiridh na nIarratas

18/09/2017

Aitheantas Tagartha

17165509

Gach eolas anseo

Teicneoir Cuntasaíochta

Meán Fómhair 4, 2017

Bunaíodh an tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU) sa bhliain 2005 faoin Roinn Oideachais agus Scileanna (DES) Ciorclán M36/05. Is meicníocht um thacaíocht do scoileanna atá san Aonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais a chabhraíonn le scoileanna forálacha an Achta Oideachais 1998 a chomhlíonadh maidir le cuntasacht, trédhearcadh agus freagracht airgeadais as maoiniú Stáit. Faoi scáth Chomhchoiste na mBainisteoirí, feidhmíonn an tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais mar nasc idir scoileanna agus an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Spriocdháta:
18.09.2017

Bí ar an eolas go bhfuil an fógra seo á thaispeáint ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar publicjobs.ie. Níl aon bhaint ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí nó níl an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí freagrach as an phróiseas earcaíochta agus roghnaithe nó as na tearmaí agus na coinníollacha a bhaineann leis an phost.

Rannóg / Údarás Fostaithe

 • JMB

Ionad

Corcaigh

Suíomh Gréasáin na Rannóige/an Údaráis Fostaithe

Eolas sa Bhreis

fhoirm iarratais

Eolas poist

D’fhéadfadh sé go ndéanfaí gearrliosta de na hiarrthóirí.
Is fostóir comhionannas deiseanna é JMB

Comhordaitheoir Dara Leibhéal

Lúnasa 29, 2017

Conradh na Gaeilge

Tá clú agus cáil ar Chonradh na Gaeilge mar eagras deonach atá tiomnaithe do chur chun cinn na Gaeilge ar fud na cruinne. Bunaithe ag Dubhghlas de hÍde, Eoin Mac Néill agus eile é in 1893, tá an eagraíocht ar thús cadhnaíochta in athbheochan úsáid na teanga agus ag múscailt spéise sa Ghaeilge agus sa chultúr Gaelach ó shin i leith. Tá sé i gceist ag Conradh na Gaeilge Comhordaitheoir Dara Leibhéal a fhostú le cabhrú linn ár gclár oibre dara leibhéal a chur i gcrích. Cuirfear béim ar leith ar dhaltaí dara leibhéal a spreagadh chun an Ghaeilge a úsáid ina saol féin, agus ar na buntáistí atá ann dóibh cumas sa Ghaeilge a bheith acu a chur os a gcomhair, .i. deiseanna fostaíochta, rogha níos leithne de chúrsaí tríú leibhéal, buntáistí cognaíocha, srl.

Cur síos ar an bpost

Faoi cheannas an Stiúrthóra Forbartha agus Buanchoiste an Chonartha, beidh de dhualgas ar an gComhordaitheoir Dara Leibhéal na dualgais a leanas a chomhlíonadh:

 • Ceardlanna feasachta agus gnímh a eagrú agus a chomhordú sa dara leibhéal i rith na bliana acadúil agus sna coláistí Gaeilge sa samhradh
 • Deiseanna fostaíochta le Gaeilge agus deiseanna oideachais sa tríú leibhéal a chur chun cinn i measc daltaí dara leibhéal
 • Cabhrú le mórimeachtaí an Chonartha a chur chun cinn sa dara leibhéal  Tacaíocht a chur ar fáil do mhúinteoirí dara leibhéal leis an nGaeilge a spreagadh
 • Tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail dara leibhéal atá an Conradh gníomhach iontu
 •  Dualgais eile de réir mar is gá.

Cur síos ar an té a cheapfar

 • Duine fuinniúil atá tiomanta don Ghaeilge a spreagadh i measc daoine óga
 • Cáilíocht 3ú leibhéal nó a chomhionann de thaithí
 • Caighdeán maith Gaeilge, idir labhartha agus scríofa
 • Ardscileanna cur i láthair / caint poiblí
 • Scileanna maithe eagrúcháin agus ríomhaireachta
 • Ceadúnas tiomána iomlán agus teacht ar charr

Spriocdháta: Is gá CV agus litir chumhdaigh a chur chuig post@cnag.ie faoi Dé Máirt, 05 Meán Fómhair 2017 ag 11.00r.n.

Folúntais i nGaelscoil Phádraig

Lúnasa 22, 2017

Gaelscoil Phádraig

 

 

 

 

 

 

 

Tá Cúntóir Riachtanais Speisialta don scoil bhliain 2017-2018  de dhíth ar Ghaelscoil Phádraig, Ascaill Shíleann, Baile Breac, Co. Átha Cliath.

Rolla 20056P.  Seol CV agus litir chumhdaigh chuig an Cathaoirleach ag gaelscoilphadraig15@gmail.com  roimh an 31ú lá de Lúnasa.
Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar www.educationposts.ie  ID 91635
Tá folúntas ar fáil chomh maith ar feadh tréimhse saoire máithreachais, ag tosú ar an 28ú lá de Lúnasa is ag críochnú ag am Nollaig. Múinteoir Tacaíochta (Tacaíocht foghlamtha/achmhainne) leis na Naíonáin atá i gceist. Má tá spéis agat glaoigh ar an bPríomhoide Gníomhach ag 085 8400544.

Next Page »