Méid an Téacs

PREASRÁITEAS: FÁILTÍONN GAELOIDEACHAS ROIMH NA TACAÍOCHTAÍ A BHEIDH AR FÁIL DO SCOILEANNA GAELTACHTA FAOIN SCÉIM AITHEANTAIS.

Márta 29, 2018

LE FOILSIÚ LÁITHREACH: 29 MÁRTA 2018

Fáiltíonn Gaeloideachas roimh eisiúint an chiorcláin maidir leis an gcéad chéim fheidhmithe eile a bhaineann leis an scéim aitheantais do scoileanna Gaeltachta don tréimhse Aibreán 2018 – deireadh na scoilbhliana 2018/2019. Leagtar amach na tacaíochtaí a bheidh ar fáil do scoileanna, idir deontas d’acmhainní, forbairt ghairmiúil leanúnach bhreise agus uaireanta breise do thacaíocht teanga na Gaeilge.

Fáiltítear freisin roimh an deis atá curtha ar fáil do scoileanna nár chláraigh leis an scéim go fóill léiriú spéise a chur isteach le bheith páirteach sa scéim aitheantais agus a bheith incháilithe chun na hacmhainní agus tacaíochtaí céanna a fháil ar aon dul le scoileanna atá páirteach sa scéim cheana.

Gealltar uaireanta breise páirtaimseartha do thacaíocht theanga na Gaeilge sa chiorclán nua – tacaíocht a bhí lárnach d’éilimh na scoileanna agus iad ag clárú don scéim aitheantais. Cé go bhfáiltítear go mór roimh na n-uaireanta breise, tá an méid is lú tacaíochta (5 uair an chloig sa tseachtain sa bhunscoil) geallta do na scoileanna is lú (faoi bhun 54 dalta sa bhunscoil), rud a dhéanann cur i bhfeidhm an luath-thumoideachais sna scoileanna beaga níos dúshlánaí, mar aon leis an tacaíocht idirdhealaithe idir cainteoirí dúchais agus foghlaimeoirí. Ag an iar-bhunleibhéal, cuirfear idir 7-10 n-uair an chloig bhreise teanga ar fáil de réir méid na scoile, tacaíocht a fháilteofar go mór roimhe. Tacaíonn Gaeloideachas le héileamh na scoileanna go mbeadh forbairt ghairmiúil leanúnach ar fáil ar bhonn inseirbhís uile scoile ag an iar-bhunleibhéal chun tuiscintí agus saineolas ar an tumoideachas a chur chun cinn thar pobal teagaisc na scoile ar fad.

Agus í ag caint faoi na scoileanna beaga i gcomhthéacs na scéime, deir Anna Ní Chartúir, Uachtarán Gaeloideachas, “Cé go bhfáiltím go mór roimh na tacaíochtaí breise seo do na scoileanna uile, ní mór dúinn a bheith feasach faoi shuíomh leochaileach na scoileanna beaga agus a thógáil san áireamh gur scoileanna beaga idir 2-3 oidí formhór na scoileanna Gaeltachta, agus iad suite sna ceantair is láidre Gaeltachta go hiondúil. Bíonn brú ach go háirithe ar na scoileanna seo, atá i mbun ilranganna a theagasc ó thaobh na naíonáin a scarúint ó Rang 1 agus 2 do theagasc an Bhéarla agus beidh dúshláin leanúnacha ann le sárú”.

Molann Gaeloideachas go mbeadh cead ag na scoileanna na huaireanta a chnuasú le huaireanta tacaíochta foghlama agus acmhainne chun poist a chruthú ina aon scoil amháin chun go mbeidh leanúnachas ann do na páistí agus don mhúinteoir, ach an dúshlán a shárú múinteoirí leordhóthanacha a bheith ar fáil le hinniúlacht chuí sa teanga le teagasc i scoil Ghaeltachta.

Déanann Gaeloideachas comhghairdeas mór leis na dá institiúid a bronnadh conarthaí orthu le tabhairt faoi sholáthar cláir nua oideachais mhúinteoirí trí mheán na Gaeilge. Fáiltíonn an eagraíocht go mór roimh an dea-scéal go mbeidh Institiúid Oideachais Marino ag cur tús le clár oiliúna ceithre bliana do bhunmhúinteoirí Meán Fómhair 2019 agus go mbeidh máistreacht san oideachas lán-Ghaeilge á sholáthar ag Coláiste Mhúire Gan Smál.
Tréaslaíonn an eagraíocht leis an dá institiúid agus iad ag léiriú ceannasaíochta i bhforbairt chlár ceannródaíocha a dhíreoidh go huile is go hiomlán ar shainriachtanais na hearnála lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

CRÍOCH.

Teagmháil

Anna Ní Chartúir, Uachtarán, Gaeloideachas
085-1651097

Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach, Gaeloideachas

01-8535190 | 086 8050335 | blathnaid@gaelscoileanna.ie

Seán Ó hArgáin, OCP, Gaeloideachas
087-4192322

Facebook @Gaeloideachas |Twitter @Gaeloid
www.gaeloideachas.ie

Gaeloideachas

Is eagraíocht dheonach náisiúnta í Gaeloideachas a thugann tacaíocht d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal.

Áirítear i measc róil agus feidhmeanna na heagraíochta comhairle, cúnamh agus tacaíocht do dhaoine ar mian leo oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, mar aon le seirbhís tacaíochta do naíonraí agus scoileanna.

Folúntas: Naíonra Bhríde, Baile Átha Cliath 6

Márta 27, 2018

Stiúrthóir Cúnta Naíonra ag teastáil:

Naíonra Bhríde, B.Á.C.6

Ní mór don iarrastóir:

Gaeilge líofacht (TEG); Íoschailíocht QQI leibhéal 5 i gCúram Leanaí;

Cúrsa Garchabhrach;

Taithí phraiticiúl i Naíonra agus grá don luathoideachas.

Eolas breise: naionrasinead@eircom.net

Clár Súrfála agus Sábhailteacht Uisce trí Ghaeilge

Márta 21, 2018

Tá sé mar aidhm ag Clár Surfála & Sábháilteacht Uisce Freedom cúnamh a thabhairt do dhaoine an Ghaeilge a fhoghlaim.

Ag cur feabhais ar do chuid Gaeilge chomh maith le bheith ag foghlaim faoi shábháilteacht uisce agus conas surfáil i gceart.

Modh teagaisc agus topaicí a chlúdaítear ag Scoil Surfála Freedom:

 • Teoiric/Seisiúin Eolais – Teicníc Surfála, Sábháilteacht uisce agus trá.
 • Taispeántais ar thalamh – Praiticiúil
 • Seisiúin Surfála san uisce – Praiticiúil
 • Dul siar agus aiseolas ag deireadh an tseisiúin – Tabharfar carta aiseolais do gach duine a ghlac páirt chun buacphóintí sheisiúin an lae a phlé as Gaeilge agus is féidir léiriú ar an gcárta na scileanna agus na focail Ghaeilge nua a foghlaimíodh le linn an tséisiúin (Cur i láthair aonair agus i ngrúpaí)

Bunscoileanna/Meánscoileanna – seisiún sa seomra ranga sula sroicheann tú Scoil Surfála Freedom

 • Cuir leis an stór focal Gaeilge a bhaineann le Surfáil, sábháilteacht Uisce agus timpeallacht trá. Curtha ar fáil ag Scoil Surfála Freedom
 • Suim a spreagadh in úsáid na Gaeilge trí shurfáil
 • An Clár Surfála agus Sábháilteacht Uisce a chlúdach mar chuid den cheacht.
 • Tá sé mar sprioc ag gach seisiún an Ghaeilge a spreagadh agus scileanna teanga a fhorbairt, feabhas a chur ar scileanna luaile a bhaineann leis an surfáil agus eolas a chur ar fáil maidir le Sábháilteacht uisce agus trá.
 • Fad an chláir – Seisiúin 2 uair go leith
 • Aoisghrúpaí oiriúnacha:
  • Bunscoileanna: Rang a cuig  agus rang a sé
  • Meanscoileanna: bliain 1 go bliain 3
 • Ritheann an clár ó mhí Aibreán go mí Bealtaine. Ba chóir grúpaí a chur in áirithe roimh ré.

Freedom – Scoil Surfála

Cúpla Focail, leabhrán nua ón CDETB

Márta 21, 2018

Seoladh Cúpla Focail, leabhrán CDETB Seirbhís Oidechais Aosúil, i bhFionnglas mar pháirt de Sheachtain na Gaeilge agus mar chuid den cheiliúradh forleathan a bheidh ann i mbliana, Bliain na Gaeilge.

Chuir Kevin Smullen, an Oifigeach Oideachais Aosúla, fáilte roimh na Gaeilgeoirí uilig sa phobal áitiúil. Cé go bhfuil siad beag sna huimhreacha, tá na Gaeilgeoirí ó Fhionnglas bríomhar agus léirigh a láithreacht ar an lá an tiomantacht atá acu don Ghaeilge.

Bhí óráidí iontacha ann as Gaeilge ó na daltaí Bernie MacGaraidh, Siobhán Ní Dhochairtaigh agus Tomás McFheorais. Chuir ceol ó Mary Murphy agus Mick Cantwell go mór leis an t-atmaisféar.

Chum na daltaí agus an teagascóir, Nicola, ón CDETB Seirbhís Oideachais Aosúil ar Bhóthar Barra, an leabhrán mar pháirt de thionscnamh ranga chun a gcairde, a gclanna agus a gcomh mhic léinn a spreagadh chun a gcúpla focail a úsáid.

Aidhm eile den leabhrán ná go gcruthóidh sé meon dearfach i leith na Gaeilge agus go mbeidh sé ina acmhainn oideachasúil do bhunscoileanna, meánscoileanna agus eagraíochtaí áitiúla. Is leabhrán bunúsach é, leagtha amach mar fhoclóir, chun cabhair a thabhairt do dhaoine an Ghaeilge a fhoghlaim nó a ath-fhoglaim.

Is mic léinn aosacha atá sa rang Gaeilge agus tá siad le chéile le blianta anuas. Téann siad ar turasanna éagsúla, mar shampla, chuig an amharclann agus iarsmalann, agus freastalaíonn siad ar an nGaeltacht gach bhliain.

Más mian leat cóip den leabhrán a fháil saor in aisce, déan teagmháil le Cora Rafter ar cora.rafter@aes.cdetb.ie nó tríd an suíomh idirlín
www.cdetbadulteducationfinglas.ie.

CDETB March 2018 ©Keith Dixon-41

Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile (DGCS)

Márta 13, 2018

Tá baint lárnach ag caighdeán na ceannaireachta scoile le héifeachtúlacht scoile agus le torthaí dea-fhoghlama a bhaint amach. Tá fianaise láidir ó go leor tíortha go dteastaíonn forbairt ghairmiúil agus tacaíocht ar leith ó cheannairí scoile chun teacht i dtír ar an ról agus na freagrachtaí atá le comhlíonadh acu i gcóras éifeachtach scoile. Ag an am céanna tá sé aitheanta go bhfuil ceannaireacht scoile éirithe níos casta, níos dúshlánaí agus níos éagsúla. Sa chomhthéacs seo is mian leis an Roinn Oideachais agus Scileanna grúpa daoine ardoilte sa cheannaireacht a aithint, a chothú agus a fhorbairt chun freastal ar riachtanais cheannaireachta reatha agus amach anseo dár scoileanna.

 • Dioplóma iarchéime i gceannaireacht scoile atá forbartha ag Ollscoil Luimnigh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Ollscoil Bhaile Átha Cliath.
 • Is é an DGCS an tSraith Ghaeilge den ‘Professional Diploma in School Leadership.’ Tá sé faoi scáth OÉ Gaillimh agus tá sé dírithe ar earnáil an Ghaeloideachais.
 • Tá sé dírithe ar mhúinteoirí bunscoile agus meánscoile.
 • Tugann an dioplóma iarchéime seo an cháilíocht, an t-eolas, na scileanna agus an mhuinín do mhúinteoirí uaillmhianacha le go mbeidh siad ullamh le tabhairt faoi ról ceannaireachta i scoileanna.
 • Tagann na mic léinn ar thuiscint dhomhain ar na heochairchoincheapa agus saincheisteanna i litríocht na ceannaireachta agus bíonn ar a gcumas iad a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs an oideachais trí Ghaeilge.
 • Is foghlaim chumaisc atá ann leis na léachtaí/ábhar léitheoireachta á gcur ar fáil ar líne, ranganna teagaisc á reáchtáil ar líne agus roinnt bheag laethanta ar an láthair.
 • Reáchtáiltear an DGCS trí Ghaeilge: ranganna teagaisc, cumarsáid, plé, measúnaithe, srl.
 • Tá taithí ceannaireachta in earnáil an Ghaeloideachais acu siúd atá i mbun an DGCS. Tagann na mic léinn ar thuiscint níos saibhre ar an gceannaireacht sa chomhthéacs lán-Ghaeilge tríd an bplé a bhíonn acu lena gcomhghleacaithe agus le foireann an chúrsa.
 • Cúrsa páirtaimseartha 18 mí.
 • Riachtanais Iontrála: NFQ 8, cáilíocht in oideachas múinteoirí, a bheith cláraithe leis an gComhairle Múinteoireachta agus taithí 5 bliana múinteoireachta.
 • Tá an DGSC arna pháirtchistiú ag an Roinn Oideachas agus Scileanna. €2,000 le híoc ag rannpháirtithe.
 • Tuilleadh Eolais: https://www.ul.ie/cpe/pdsl/node/1

Na Modúil:
1) Foghlaim agus Teagasc a threorú i gcomhthéacs na hÉireann
2) Fás agus Forbairt Ghairmiúil: Dearcadh ar an gCeannaireacht
3) Bainistíocht Eagraíochta: Ag Breathnú ar ár Scoileanna
4) Meántóireacht agus Oiliúint
5) Forbairt Scoileanna a Threorú: Athrú Leanúnachais agus Acmhainn a Fhorbairt
6) Neartú Cumas Cultúir agus Foirne

Ag Teastáil: Teaghlaigh Ardtallaine

Márta 13, 2018

An bhféadfá bheith mar an chéad Clannad nó Kíla eile? Más ea ba mhaith le TG4 cloisteáil uait!

Táimid ag lorg an teaghlach is fearr chun páirt a ghlacadh i sraith úr teilifíse. Má tá bua ar leith agat agus do dhearthair nó deirfiúr, athair, máthair, mamó seo do sheans clú agus cáil a bhaint amach!

Tá dul chun chinn déanta ag teaghlaigh ildánacha sa réimse pap-cheol le The Corrs nó damhsa ar an sean-nós fiú leis na Cunninghams. Tá sé in am anois an chéad teaghlach eile a aimsiú a chuireadh gliondar ar chroíthe na tíre.

Sraith úr tallainne í seo do TG4 áit a mbeimid ag dul fud fad na tíre ag lorg teaghlach ardtallaine nua. Ní mór do na hiomaitheoirí bheith gaolta lena chéile, msh: seantuismitheoirí/tuismitheoirí/páistí. Ní mór do ar a laghad beirt bheith sa ghrúpa. Is féidir a rogha rud a chur i láthair mar thaispeántas idir amhránaíocht, damhsa, ceol, scéalaíocht, srl. Tá fáilte roimh gach uile aois!

Más maith leat páirt a ghlacadh sa chlár, is féidir glaoch a chuir ar Fiona ag 087 0536678 nó seol ríomhphost Fiona.nicheirin@gmail.com

Comórtais Liteartha an Oireachtais fógartha agus ‘Bestseller’ as Gaeilge ag teastáil ó TG4 & An tOireachtas

Márta 13, 2018

Ar tusa Ken Bruen na Gaeilge? An bhfeadfá Maeve Binchy a shárú ó thaobh scéalta grá de? Nó, an bhfuil mianach próis Mháirtín Uí Chadhain ionat? Má tá, tá TG4 agus An tOireachtas ag iarraidh labhairt leat!

D’fhógair An tOireachtas, i gcomhpháirt le TG4, inniu 13 Márta 2018, duais nua – Buaic-Shaothar Próis na Bliana – urraithe ag TG4 mar chuid de Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2018. Má tá caighdeán agus an mianach oiriúnach sa saothar, bronnfar Buaic-Shaothar Próis na Bliana agus duaischiste de €3,000 ar an duais-saothar is fearr a d’fheilfeadh d’ábhar teilifíse ó na comórtais phróis agus úrscéalta. Is duais í seo a thabharfaidh tacaíocht breise do scríbhneoirí Gaeilge agus a bheidh mar thobar inspioráide do chláir TG4 amach anseo.

“Tá lúcháir orainn go bhfuil an fhorbairt chomhpháirtíochta is deireanaí seo idir An tOireachtas agus TG4 dírithe ar nua-scríbhneoireacht na Gaeilge”, a dúirt Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir an Oireachtais. “Agus muid ag tabhairt aghaidh ar struchtúr nua do shraith na gComórtas Liteartha, tá súil againn go spreagfaidh an duais nua seo níos mó scríbhneoirí Gaeilge le dul i mbun pinn in 2018.”

“Tá cumadóirí agus scríbhneoirí rí-thábhachtach i ngach cultúr agus is amhlaidh do na Gaeil”, a dúirt Ardstiúrthóir TG4, Alan Esslemont. Is breá leis na hÉireannaigh a bheith ag cumadh agus ag roinnt scéalta agus tá áthas orainn i TG4 a bheith ábalta spreagadh a thabhairt tríd an gcomórtas liteartha seo.”

Is é an aidhm leis na Comórtais Liteartha ná litríocht agus nua-scríbhneoireacht na Gaeilge a chur chun cinn agus scríbhneoirí óga nua a mhealladh le dul i mbun pinn. Rinneadh athbhreithniú agus athstruchtúrú ar shraith na gComórtas liteartha le linn na bliana 2017 agus rinneadh cinneadh nach nglacfar le saothair atá foilsithe cheana féin in aon chomórtas de chuid na gComórtas Liteartha a thuilleadh. Is ar shaothair neamhfhoilsithe amháin a mbeidh Comórtais Liteartha an Oireachtais dírithe orthu ó 2018 ar aghaidh.

Fiche haon (21) comórtas atá ar chlár na bliana seo – trí déag (13) acu sin dírithe ar scríbhneoirí fásta agus ocht gcinn (8) dírithe ar scríbhneoirí óga. Tá réimse leathan seánraí i gceist sa chlár comórtais, iad seo ina measc: úrscéal, gearrscéal, ficsean d’fhoghlaimeoirí fásta, léirmheastóireacht, prós, filíocht, dráma agus eile.

Is féidir d’iarratas a dhéanamh ar líne ag www.antoireachtas.ie nó cóip den fhoirm iarratais a fháil ó Oifig an Oireachtais agus í a sheoladh chuig: Comórtais Liteartha an Oireachtais, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2. Is é an spriocdháta iontrála ná 1 Iúil 2018.

Rúnaí scoile á lorg ag Coláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

Márta 13, 2018

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, scoil Gaeltachta roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas:
Rúnaí Scoile

Is gá go mbeidh na riachtanais seo a leanas ag iarraitheoirí:

 • Gaeilge líofa
 • Ard scileanna ríomhaireachta
 • Taithí ar leabharchoiméad agus cuntasaíocht riachtanach
 • Taithí ar chóras cuntasaíocht ar nós SAGE 50 agus pacáiste párolla
 • Ard scileanna idirphearsanta agus ard scileanna cumarsáide (scríofa & cainte)
 • Ard scileanna eagrúcháin
 • Toilteanas tabhairt faoi réimse leathan dualgais mar is gá

Ní mór duit CV, ainmneacha beirt mholtóir agus litir chlúdaigh a sheoladh ar ríomhphost chuig po@colaistemuire.eu nó chuig an seoladh thíos:

An Rúnaí,
Bord Bainistíochta,
Coláiste Muire,
Tuar Mhic Éadaigh,
Co. Mhaigh Eo

Ní ghlacfar le hiarratais níos déanaí ná 12.00in ar an 23/03/2018

 • D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist.
 • Beidh ar an té a cheapfar tabhairt faoi ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána
 • Is fostóir comhionannais deiseanna í Bord Bainistíochta Choláiste Muire.

Féasta Sráide/Street Feast – 10 Meitheamh 2018

Márta 12, 2018

Is lón pobail é Féasta Sráide, tagann daoine le chéile ar shráideanna, i bpáirceanna, i ngarrántaí, nó i gcarr clóis, tógann gach duine rud le hithe agus roinntear an béile le chéile.

Ceann de na rudaí is tarraingtí faoin bhFéasta Sráide ná go bhfuil sé dírithe ar an dteaghlach agus ar an bpobal uile, agus ní mórán ócáidí na laethanta seo a bhíonn dírithe ar gach aoisghrúpa.

Is ar an 10 Meitheamh a bheidh Street Feast ar siúil in 2018 agus tá Oireachtas na Gaeilge ag iarraidh suas go 20 Féasta Sráide Ghaelacha a chur chun cinn i mbliana.

 Chuige sin, tá leagan Gaeilge de phacáiste tacaíochta  á chur ar fáil againn do ghrúpaí áitiúla  Gaeilge.  Séard a bhíonn sa phacáiste tacaíochta ná bratacha, treoirleabhar, póstaeir, cuirí, srl.

Feictear dúinn gur deis iontach í seo do ghrúpaí pobail agus  áitiúla, do naíonraí agus scoileanna lán-Ghaeilge, do chomharchumainn Gaeltachta agus do ghrúpaí Gaeilge i gcoitinne páirt  a ghlacadh in ócáid thaitneamhach, shóisialta Ghaeilge a bheidh á cur chun cinn go náisiúnta.

Ní bheadh mórán oibre i gceist, seachas ionad/spás a aimsiú, cead a fháil lena úsáid, agus an ócáid a fhógairt go háitiúil. Beidh muid ag cur na hócáidí uile chun cinn go náisiúnta freisin, agus ar ndóigh beidh siad liostáilte ar shuíomh http://streetfeast.ie/.

Le spéis a léiriú, nó tuilleadh eolais a fháil, ní gá ach rphost a chur chuig Majella majella@antoireachtas.ie anois! 

FeastaSraide2018ED

 

Múinteoir naíonra de dhíth i Sord

Márta 6, 2018

Post: Múinteoir Naíonra

Uaireannta oibre: 25 uair sa tseachtain

Láthair: Sórd

Freagrachtaí Riachtanacha: Tá réamhscoil seanbhunaithe lán-Bhéarla ag lorg múinteoir naíonra don gnó rafar. Is gá go mbeadh ar a laghadh FETAC leibhéal 6 ag an t-iarrthóir toisc gur seomra ECCE a bheas i gceist anseo. Is gá le ardchumas Gaeilge agus bheith sásta agus toilteanach tabhairt faoi scrúdú TEG (atá ag an leibhéal céanna leis an Ardteist).

Is féidir tuilleadh eolais a fháil más gá. Is féidir do CV a sheoladh chuig sarahbreen@hotmail.com

Next Page »