Méid an Téacs

Cearta teanga

Meán Fómhair 30, 2011

“AGUS cad a d’fhoghlaimís ar scoil inniu, a stór?” “D’fhoghlaimíomar faoinár gcearta teanga agus faoin dtábhacht a bhaineann le féiniúlacht, náisiúntacht agus cultúr an duine.” “Ambaiste, ní cuimhin liom faic faoi chearta teanga nuair a bhíosa ar scoil.”

“Nach sibhse a bhí aineolach, a Dheaid. Tá ár gcearta teanga fréamhaithe i nDearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine.”

“Mar sin é?”

“Sea, in Airteagail 2, 15 agus 19 le bheith beacht faoi.”

Seans go gcloisfear comhrá mar an ceann thuas i dteaghlaigh ar fud an Stáit má éiríonn le tionscnamh nua ilmheánach oideachais a sheol Aire Stáit na Gaeltachta, Dinny McGinley, i nGaillimh inné, a scríobhann Seán Tadhg Ó Gairbhí.

Tabharfaidh an tionscnamh nua, Cearta Teanga, a d’fhorbair Oifig an Choimisinéara Teanga, deis do gach dalta scoile dara leibhéal foghlaim faoi chearta teanga.

Dúirt an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, leis an gcolún seo go bhféadfadh an tionscnamh nua a bheith ar an mbeartas “is tábhachtaí ag m’Oifig ó bunaíodh í má chiallaíonn sé go mbeidh an tábhacht atá le cearta teanga á teagasc do líon suntasach daltaí gach bliain”.

Múinfear an tionscnamh oideachais dátheangach nua mar chuid de chúrsa an Teastais Shóisearaigh san Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil agus painéal de mhúinteoirí OSSP a d’fhorbair an t-ábhar le cabhair ó eagraíochtaí eile.

Deineadh tástáil ar an tionscnamh ar bhonn píolótach i 15 scoil anuraidh agus, bunaithe ar an aiseolas, dúirt Ó Cuirreáin gur léir gur fheidhmigh Cearta Teanga “mar thaca do mhúineadh na Gaeilge féin”.

Bhí “folús” faoi láthair ann maidir le múineadh na Gaeilge mar go n-éilítear ar dhaltaí an Ghaeilge a fhoghlaim gan aon “chomhthéacs” d’fhoghlaim na teanga a thabhairt dóibh. “Thar rud ar bith eile ba cheart go gcinnteodh an tionscnamh seo go dtugtar comhthéacs d’fhoghlaim na Gaeilge do dhaltaí agus go mbeadh tuiscint agus meas acu ar an gcoincheap a bhaineann le cearta teanga,” a dúirt sé.

Mar chuid den phacáiste teagaisc, atá á dháileadh faoi láthair ar gach scoil dara leibhéal, tá sraith de cheachtanna scoile agus tionscadail ghníomhacha, leabhrán do mhúinteoirí, CD Rom, DVD de ghearrthóga físe, ag áireamh an ghearrscannáin aitheanta Yu Ming is Ainm Dom , agus póstaeir.

Irish Times

Athruithe móra ar an siollabas Gaeilge

Meán Fómhair 30, 2011

Tá athruithe móra tagtha ar shiollabas Gaeilge na hArdteistiméireachta i mbliana.

Ó 2012 ar aghaidh, beidh 40 faoin gcéad de mharcanna an ábhair ag braith ar an mbéaltriail leasaithe agus beidh na marcanna seo le gnóthú i dtréimhse ghairid ama, a mhairfidh 15 nóiméad. Chun cabhrú le múinteoirí agus le daltaí araon ullmhú do na hathruithe seo, tá treoir phraiticiúil curtha ar fáil ag Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge i gcomhar le Comhar na Múinteoirí Gaeilge le heisiúint an DVD ‘Cuireadh Chun Cainte’.  Tugann an clár seo eolas ar gach mír den bhéaltriail do dhaltaí atá ag tabhairt faoin ngnáthleibhéal nó faoin ardleibhéal. Tugann sé léargas do mhúinteoirí agus do dhaltaí faoi céard a bheidh i gceist sa scrúdú agus cén struchtúr a bheidh air. Tá ‘Cuireadh Chun Cainte’ oiriúnach do dhaltaí ag gach leibhéal cumais mar go mbeidh comhairle phraiticiúil ann maidir le conas na botúin choitianta a sheachaint agus le cumarsáid éifeachtach a dhéanamh leis an scrúdaitheoir.  Tá cuid den chlár dírithe ar dhaltaí a bhfuil Gaeilge líofa acu le cabhrú leo cur lena líofacht, lena stór focal agus lena scileanna cumarsáide roimh an scrúdú. Cuirfear cóip saor in aisce chuig gach scoil sa tír agus déanfar an DVD a sheoladh go hoifigiúil le linn Oireachtas na Samhna i gCill Airne.

Tá an-áthas ar Glór Cheatharlach go bhfuil cabhair phraiticiúil ar fáil do lucht na hArdteistiméireachta i gCeatharlach chomh maith le bunú Ciorcal Gaeilge Iarscoile.  Tháinig an Ciorcal le chéile don chéad uair le déanaí agus is léir go bhfuil na rannpháirtithe ag baint idir taitneamh agus tairbhe as an deis chun Gaeilge a labhairt go nádúrtha lasmuigh den seomra ranga. Fáilteofar roimh mhic léinn eile ag an gCiorcal Gaeilge. Gach eolas agus foirmeacha iarratais ar fáil ó Glór Cheatharlach, Sráid an Choláiste  ar 059 9158105 nó 085 1340047.

The Nationalist – Glór Ceatharlach

Cruinniú in Ionad Chill Dara

Meán Fómhair 30, 2011

Cuirfear clabhsúr anocht le sraith de chruinnithe poiblí a bhí ar siúl an tseachtain seo maidir leis na deiseanna atá ann gaelscoileanna úra a bhunú.

Beidh an cruinniú deireanach á reáchtáil ag Aitheantas in Ionad Oideachais Chill Dara anocht 28 Meán Fómhair 2011 ag 9pm. Bhunaigh an comhfheachtas chun tacú le tuismitheoirí Ghaelscoil Ráth Tó i gCo. na Mí nuair a bhí aitheantas á éileamh acu don scoil i 2010

Foinse
28 Meán Fómhair 2011

Irish language pack for schools stresses rights

Meán Fómhair 30, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Cearta teanga do dhéagóirí

Meán Fómhair 30, 2011

Sheol an tAire Stáit Gaeltachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., an tionscnamh oideachais nua ar chearta teanga atá curtha le chéile ag Oifig an Coimisinéir Teanga, ag ócáid i nGaillimh Dé Máirt seo caite.

Tá an acmhainn oideachais seo á chur ar fáil lena úsáid mar chuid den chúrsa san Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil (OSSP) sa Teastas Sóisearach. Forbraíodh an acmhainn oideachais i dteannta leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí agus cuireadh an pacáiste ar fáil do scoileanna dara leibhéal ar fud na tíre le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta. Sraith d’ocht gcinn de cheachtanna scoile chomh maith le rogha de chúig cinn de thionscadail ghníomhaíochta atá i gceist. Tá an pacáiste foghlaim ghníomhaíochta seo go hiomlán dátheangach agus áirítear ann leabhar don mhúinteoir, póstaeir, CD, DVD de ghearrthóga físe agus acmhainn ar-líne. Is féidir cóip den acmhainn oideachas nua a fháil ach teagmháil a dhéanamh le hoifig an Coimisinéir Teanga ag 091 504006 nó www.coimisineir.ie.

Galway Advertiser

Cruinnithe Poiblí – Foras Pátrúnachta

Meán Fómhair 30, 2011

Tá An Foras Pátrúnachta ag reáchtáil cruinnithe poiblí maidir le deis Gaelscoileanna nua a bhunú sna cheantair seo a leanas:

20.00 04/10/2011

Gaelscoil do cheantair Dúgláise

Ionad: Rochestown Park Hotel, Rochestown Road, Douglas

20.00 04/10/2011

Gaelsoil do Chnoc na Cathrach

Ionad: Clybaun Hotel, Bóthar Clybawn, Cnoc na Cathrach

20.00 04/10/2011

Gaelscoil don Chéim / Baile an tSaoir

Ionad: St. John’s GAA Club Ballinteer, Grange Road, Rathfarnham

Public meeting on new Douglas Gaelscoil

Meán Fómhair 30, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Tionscnamh Oideachais ar chearta teanga

Meán Fómhair 30, 2011

Sheol an tAire Stáit Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich tionscnamh nua oideachais ar chearta teanga do dhaltaí scoile dara leibhéal i gCathair na Gaillimhe an tseachtain seo.

Is tionscnamh nua, ilmheáin oideachais é a d’fhorbair Oifig an Choimisinéara Teanga chun deis a thabhairt do dhaltaí scoile eolas ” dátheangach ” a fháil ar a gcearta teanga tríd an gcúrsa Teastais Shóisearaigh san ábhar Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil (OSSP). Painéal de mhúinteoirí OSSP a d’fhorbair an t-ábhar le cabhair ó raon leathan eagraíochtaí lena n-áirítear an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí le cabhair ó COGG, ó Nuacht TG4/RTÉ agus tuilleadh freisin. Rinneadar tástáil anuraidh ar an tionscnamh i 15 scoil ar fud na tíre. Bhí meascán de scoileanna Béarla agus Gaelscoileanna ann. An tseachtain seo, fuair na meánscoileanna ar fad sa tír bosca le téacsleabhar lán le ceachtanna, dlúthdhiosca le físeáin faoi chearta teanga agus roinnt cártaí éagsúla chun cluichí a imirt sa rang. “Rinneamar iarracht na costais a choimeád íseal,” a dúirt Seán Ó Cuirreáin, an Coimisinéir Teanga. “Tá costas EUR24 ar gach bosca.”

Gaelscéal

Gaelscoil to set up home in former swimming pool

Meán Fómhair 27, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Teachers oppose assessing own junior pupils

Meán Fómhair 27, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Next Page »