Méid an Téacs

Feachtas Chun Tacú le COGG

Lúnasa 8, 2009

Feachtas i gcoinne moladh an Bhoird SNIP Nua deireadh a chur le COGG

Rinne an Bord SNIP nua moladh tromchúiseach go gcuirfí deireadh leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG). Léiríonn an moladh seo easpa tuisceana iomlán ar obair COGG agus ar an méid atá bainte amach acu ó bunaíodh í sa bhliain 2002.

Tá obair fíor-thábhachtach maidir le hoideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta curtha i gcrích ag COGG ar acmhainní an-srianta agus níl ceist ann ach go bhfuil luach ar airgead á fháil ag an Rialtas. Ó bunaíodh í tá 111 áis bhunscoile agus 32 áis iarbhunscoile (gan na leabhráin scrúduithe stáit san áireamh) curtha ar fáil, le 41 áis eile á fhorbairt faoi láthair ag COGG. Tá 16 píosa taighde foilsithe agus 20 píosa taighde reatha á chomhordú ag an eagraíocht.

Léiríonn an liosta thíos na háiseanna/gníomhaíochtaí nach mbeidh ann a thuilleadh do scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iarbhunleibhéal, má thugtar feidhm don mholadh:-

 • Téacsleabhair i nGaeilge, seachas iad siúd a chuireann an Gúm ar fáil
 • Leaganacha Gaeilge de Thriailscrúduithe na hArdteiste ná an Teastais Shóisearaigh
 • Leaganacha Gaeilge de leabhráin na n-iarpháipéir scrúduithe
 • Stiúradh ar an tionscadal Séideán Sí
 • Ábhar ar-líne, mar atá á fhorbairt faoi láthair don eolaíocht agus do na meáin dhigiteacha
 • Fóram trí Ghaeilge ar-líne do mhúinteoirí
 • Nótaí agus ábhair tacaíochta eile do mhúinteoirí
 • Bunachar na n-áiseanna teagaisc ar-líne
 • Leabhrán eolais áiseanna agus acmhainní teagaisc
 • Seirbhísí eolais COGG, an suíomh gréasáin agus an taispeántas taistil téacsleabhar ina measc
 • Ceardlanna múinteoirí
 • Dianchúrsaí Gaeilge do mhúinteoirí ag teagasc i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge
 • Taighde ar ábhar a bhaineann le teagasc trí Ghaeilge
 • Ionadaíocht thar ceann na scoileanna leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, CNCM agus áisíneachtaí eile
 • Comhairle ar an Aire, ar an CNCM agus ar raon leathan eagrais agus áisínteachtaí maidir le cur chun cinn oideachas trí mheán na Gaeilge
 • Póstaeir, léarscáileanna, cruinneoga, agus a leithéid
 • Dáileacháin ar an iris Breacadh

Tá curtha in iúl go bhfuil deis ag an bpobal roimh an 11 Meán Fómhair aighneachtaí a chur faoi bhráid an Aire Oideachais agus Eolaíochta agus an Ard-Rúnaí, Brigid Mc Manus, maidir le moltaí an Bhoird SNIP.

Chabhródh sé go mór dá seolfá litir achainí chuig an Aire agus chuig an Ard-Rúnaí roimh an 11 Meán Fómhair 2009 ag léiriú do mhíshástacht leis an moladh tromchúiseach seo. Tá fáilte romhat eolas a thógáil ó na litreacha samplacha seo thíos nó iad a íoslódáil, a shíniú agus a sheoladh.

Litir Achainí chuig an Aire Oideachais & Eolaíochta

Litir Achainí chuig Ard-Rúnaí an Roinn Oideachais & Eolaíochta

Litir threorach do thuismitheoirí

Is cinnte gur cailliúint ollmhór a bheadh ann do scoileanna lán-Ghaeilge uile na tíre seo dá gcuirfí an moladh seo i bhfeidhm. Tapaigh do dheis seasamh ina choinne trí tacaíocht a léiriú don bhfeachtas seo.

Gaelcholáiste na Mara

Lúnasa 5, 2009

Coláiste Ráithín

Lúnasa 5, 2009

Meánscoil Gharman

Lúnasa 5, 2009

Coláiste Pobail Rath Cairn (G)

Lúnasa 5, 2009

Coláiste Rís (Sruth)

Lúnasa 5, 2009

Coláiste Pobail Osraí

Lúnasa 5, 2009

Gael-Choláiste Chill Dara

Lúnasa 5, 2009

Gaelcholáiste Reachrann

Lúnasa 5, 2009

Scoil Chaitríona

Lúnasa 5, 2009

Next Page »