Méid an Téacs

Seomraí Ranga Réamhdhéanta ar díol

Meitheamh 30, 2015

Classrooms for sale in various sizes with or without toilets .
For more information please contact Sean Mulcahy on 087 7941718 or David Doyle on 086 3494888

Campa Samhraidh in Áras Chrónáin

Meitheamh 30, 2015

Campa Samhraidh

Campa Samhraidh – 2015

Summer Camp 2015

Campa Samhraidh
Campa Tallanna
do Pháistí

Summer Camp for Children (a little different)

13/07/2015 go 07/07/2015

Campa Samhraidh – Campa Tallanna – Cad É?

Campa Tallanna an tsamhraidh 5 lá i mí Iúil. Le linn an champa glacann na páistí páirt i réimse leathan d’imeachtaí trí mheán na Gaeilge. (Ní gá do pháistí Gaeilge líofa nó tallann ar leith a bheith acu roimh réidh)
Imeachtaí de ealaín, dráma, spóirt, ceol, fuaim, soilse, Stáitse, stiúideo, físeán agus cur i láthair
Aidhmeanna:
An Ghaeilge mar theanga cumarsáid le linn an campa
Beidh feabhas ar labhairt na Gaeilge an pháiste
Beidh scileanna nua a fhoghlaim ag an pháiste tríd idirghníomhach ar bhonn praiticiúil
Beidh seó beag á cur i láthair ag an ngrúpa ag deireadh an campa

Summer Camp – Talent Camp – What Happens?

A 5 Day long Talent Summer Camp in July. During the camp, children will do a wide variety of activities in a fun way through the medium of Irish. (No special talent or level of spoken Irish is required.)
Activities art, drama, sports, music, sound, lights, stage, studio, video and performance.
Aims:
Children will improve their spoken Irish
Children will learn new and exciting skills in an interactive practical way.
Children will produce a short performance at the end of the week.

Aois Ghrúpa / Age Group: Am / Time:
8-12 years old 9.30a.m. – 1.30p.m.

Ionad/Venue:
Áras Chrónáin Ionad Cultúir / Irish Cultural Centre,
Lána an Uisce, ó Bhóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
Watery Lane, off Orchard Road, Clondalkin, Dublin .22.

Le tabhairt / What to bring:
Packed lunch & Snack
Suitable playing clothes for sport and any musical instruments etc

Táille/Fee: €65 2 pháistí ón gclann chéanna – €55 an duine
2 children from same family – €55 each

Tuilleadh Eolas / Information:
Brian 01-4574847

Folúntas: Múinteoir Ranga Príomhshrutha i nGaelscoil Shliabh Rua, Baile Átha Cliath

Meitheamh 29, 2015

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 17.07.2015

Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/21453/

Folúntas: Múinteoir Ranga Príomhshrutha i nGaelscoil an Chuilinn, Baile Átha Cliath

Meitheamh 29, 2015

Is Gaelscoil lánghaeilge, idirchreidmheach í Gaelscoil an Chuilinn a d’oscail i 2012. Beidh dhá phost buan le líonadh againn.
Is post faoi stádas forbartha ar théarma seasta ceann de na poist seo, mar sin, buanófar é le cead na Roinne Oideachais i mí Dheireadh Fómhair, ag braith ar uimhreacha 30/09/15. Is féidir go ndéanfaí liosta d’iarrthóirí oiriúnacha a bhunú as a ndéanfaí folúntais sa todhchaí a líonadh laistigh de thréimhse 4 mhí ón dáta ar a bhfaomhann an Bord an t-iarrthóir rathúil.
Beifear ag súil go mbeidh ard-chaighdeán Gaeilge labhartha & scríofa ag iarrthóirí na postanna seo. Tá muid ag lorg múinteoirí fuinniúil, eagraithe le sárscileanna teicneolaíochta, ceoil agus corp oideachais ach go háirithe.
Iarratas trí Ghaeilge amháin chuig postannagsc@gmail.com le bhur dtoil.

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 10.07.2015

Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/21449/

Folúntas: Múinteoir Ranga Príomhshrutha i nGaelscoil Ros Eo, Baile Átha Cliath

Meitheamh 29, 2015

Is post forbartha é seo. Is gaelscoil í Gaelscoil Ros Eo. Tá ardchaighdeán líofachta i nGaeilge riachtanach le dul i mbun dualgaisí múinteoireachta sa scoil seo. Iarratais as Gaeilge amháin le bhur dtoil. Bunófar painéal d’iarratasóirí oiriúnacha, as a d’fhéadfaí aon fholúntas a thiocfadh aníos sa scoil taobh istigh de thréimhse ceithre mhí, a líonadh.

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 10.07.2015

Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/21444/

Folúntas: Múinteoir Ranga Príomhshrutha i nGaelscoil Bhaile Brigín

Meitheamh 29, 2015

Is Gaelscoil í seo mar sin tá árdchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa de dhíth. Beidh na hagallaimh ar siul ar an 16ú de mhí Iúil. Beidh an post seo ann don bhliain, idir saoire máithreachais agus saoire thuismitheora.

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 10.07.2015

Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/21448/

Folúntas: Múinteoir Tacaíochta Foghlama i nGaelscoil Uí Earcáin, Baile Átha Cliath

Meitheamh 29, 2015

Is scoil lánghaeilge sinn le stádas forbartha. Táimid aitheanta mar scoil le stádas DEIS Banda I. Duine fuinniúil, le sárscileanna agus taithí múinteoireachta, riaracháin agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge atá de dhíth.

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 10.07.2015

Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/21439/

Folúntas: Stiúrthóir Cúnta i Naíonra Ríocht na Sí, Luimneach

Meitheamh 29, 2015

Stiúrthóir cúnta ag teastáil i Naíonra Ríocht na Sí, Luimneach

Riachtanais:
– Cumas faoi leith ag obair le leanaí óga
– Scileanna cumarsáide láidre
– Gaeilge líofa
– NFQ Leibhéal 5 nó 6 i gCúram Leanaí
– Traenáil gharchabhrach
– Traenáil um chosaint leanaí

“Folúntas – Naíonra” scríofa mar theideal

Conradh na Gaeilge,
18 Sráid Thomáis,
Luimneach

Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/pre_school/employee/546/ 

Green light for £1.3million new build at Gaelscoil Ghleann Darach

Meitheamh 29, 2015

Education Minister John O’Dowd has given the green light to a £1.3million accommodation project for Gaelscoil Ghleann Darach, Crumlin.

The new four classroom-based system build accommodation, funded through the Department’s Accommodation Fund, will replace the school’s existing mobile accommodation.

It will be sited off the Glenavy Road in Crumlin.

Mr O’Dowd said: “This new purpose-built accommodation will give teachers and pupils at Gaelscoil Ghleann Darach four new teaching spaces, along with ancillary space and multi-purpose rooms.

“Development plans also include a hard play area as well as informal grass play areas for sport and leisure activities so children can develop their skills outside the classroom too.

“This is a significant investment which will also give a welcome boost to the local construction industry and I look forward to seeing the new school when work completes in October 2015.”

Gaelscoil Ghleann Darach Principal Stephen Wallace said: “We are extremely excited about our new Gaelscoil and the future of Irish-medium education in Crumlin.

“The new Gaelscoil will provide a safe and fun environment where we can learn and grow together.”

He added: “We have been greatly supported by the Gleann Darach community to make this vision a reality.

“We would also like to thank the Education Minister, John O’Dowd, the previous Education Minister Caitríona Ruane, Pilib Ó Ruanaí from Iontaobhas na Gaelscolaíochta and Debbie Phillips from the Department of Education for their support over the years.”

www.antrimtimes.co.uk

Bord nua ceaptha do COGG

Meitheamh 25, 2015

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Jan O’ Sullivan ceapachán chomhaltaí nua na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta inniu. Críochnóidh téarma oifige na gcomhaltaí nua i mí Nollag na bliana 2018.

Is iad seo a leanas comhaltaí nua COGG:

Bord COGG

Dúirt an tAire O’Sullivan go bhfuil ról lárnach ag COGG maidir le forbairt an oideachais trí Ghaeilge agus le teagasc na Gaeilge, agus lena chinntiú go mbíonn áiseanna teagaisc ar ardchaighdeán ag na scoileanna chun “freastal ar riachtanais na múinteoirí agus na mac léinn.”

Dúirt sí freisin go raibh sí ag súil le bheith ag obair “go dlúth” leis an gcomhairle nua sna blianta atále theacht agus ghabh a buíochas leis na comhaltaí atá ag dul as oifig as a dtiomantas agus a ngairmiúlacht.

Tugann COGG comhairle faoi mhúineadh trí Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta agus scoileanna lánGhaeilge. Tá an eagraíocht ar an bhfód ó bhí 1998 ann agus comhordaíonn sí soláthar téacsleabhar agus áiseanna foghlama i nGaeilge chomh maith le seirbhísí taca eile do scoileanna a fheidhmíonn sa teanga.

Idir an dá linn, tá an Comhchoiste Oireachtais um Iompair agus Cumarsáid ag cuardach léirithe spéise ó dhaoine ar mhaith leo go gceapfaí ar bhord TG4 iad.

Ba cheart dóibh sin a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu ráiteas agus cuntas beatha a chur faoi bhráid an Chomhchoiste. Ceapfaidh an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha an comhalta nuair a bheidh comhairle curtha air ag an gComhchoiste.

http://tuairisc.ie/bord-nua-ceaptha-do-cogg/

Next Page »