Méid an Téacs

Dhá fholúntas – Comhairle na Gaelscolaíochta

Meán Fómhair 30, 2014

Eagraíocht bheag, bheo, fhuinniúil is ea CnaG, atá ar lorg daoine chun an Ghaelscolaíocht a chur chun cinn agus chun feidhmiú ar fhoireann ghairmiúil, thiomanta.

Tá 2 fholúntas i bpoist shinsearacha againn faoi láthair:

Oifigeach Sinsearach Forbartha (Buan)
TAG: 101
TUARASTAL: NJC 41-44-£34,894-£37,578 +Pinsean +Liúntas Cairr
SUÍOMH: Béal Feirste

Oifigeach Sinsearach Pleanála Ceantar (Post bliana le síneadh mar fhéidearthacht ag brath ar mhaoiniú)
TAG: 102
TUARASTAL: NJC 41-44-£34,894-£37,578 +Pinsean +Liúntas Cairr
SUÍOMH: Béal Feirste

Is féidir leat pacáiste iarratais a iarraidh ach teagmháil a dhéanamh le: Foireann Earcaíochta CnaG, An Dara hUrlár, an Foirgneamh Metro, 6-9 Cearnóg Dhún na nGall Theas, Béal Feirste, BT119EW. Guthán: 08001300330. Ríomhphost: earcaiocht.comhairle@capita.co.uk

Ní mór duit d’ainm, do sheoladh agus an uimhir thagartha thuas luaite a lua ar gach iarratas.

Is cóir d’iarratasóirí ar mian leo tuilleadh eolais a fháil maidir leis na poist roimh dóibh iarratas a dhéanamh orthu glao a chur ar Phól Ó Mórdhaar

028 90321475 nó ríomhphost a chur chuige ag pomordha@comhairle.org.

Ní mór Foirmeacha Iarratais comhlánaithe a chur ar ais le bheith seachadta tráth nach déanaí ná 12.00i.n., Dé hAoine, an 17 Deireadh Fómhair 2014.

Is fostóir comhionann as deiseanna é CnaG, a chuireann fáilte roimh iarratais ó bhaill den Phobal Protastúnach agus ó mhná go háirithe.

Design-a-card i nGaeilge

Meán Fómhair 30, 2014

Tá bealach úr-nua taitneamhach forbartha ag designacard.ie dod pháistí d’fhonn a gcuid cártaí féin a chruthú. Tig le scoileanna tairbhe a bhaint as an ngnó seo freisin trí tiomsú airgid a dhéanamh.

Lenar gcóras rianaithe uathúil, nua-theicneolaíocht priontáilte agus, dar ndóigh, le cúnamh na n-ealaíontóirí óga, cuirimid Cártaí Nollag saincheaptha ar fáil a bhfuil dearadh do phaistí féin orthu. (Agus, tig libh airgead sa bhreis a sholáthar don scoil!)

Tabhair cuairt ar www.designacard.ie le haghaidh tuilleadh eolas.

photo_montage

IMRAM 2014 – Clár na Féile

Meán Fómhair 30, 2014

Tá áthas ar an bhféile litríochta Gaeilge IMRAM clár 2014 a fhógairt ina bhfuil manglam measctha meisciúil – ceol, drámaíocht, filíocht agus prós, taispeántais, léachtaí, lainseálacha leabhar, díospóireachtaí, ceardlanna agus danphóstaeir i lár na cathrach.

Ag cur síos ar an gclár dó, arsa stiúrthóir IMRAM, LIAM CARSON:

‘Arís i mbliana, cruthaíonn IMRAM go bhfuil litríocht agus ealaíona na Gaeilge fuinniúil forásach agus ag cur thar maoil le saibhreas na samhlaíochta. Cúis áthais ar leith dúinn i mbliana Amhráin na Saoirse/ Redemption Songs a chur i láthair an phobail, amhráin mhóra le Bob Marley á rá ag Liam Ó Maonlaí agus Bréag agus aoi speisialta Natty Wailer (iarbhall de bhanna clúiteach Bhob); agus Port a’ tSaoil/ Jig of Life, amhráin mhóra Kate Bush á rá ag Caitríona O’Leary. Na hamhráin traschruthaithe i nGaeilge ghleoite ag an bhfile Gabriel Rosenstock. Beidh na liricí agus íomhánna comhoiriúnacha á dteilgean ar scáileán ag Margaret Lonergan.’

I measc na míreanna suntasacha eile tá The Wheelchair Monologues, seó aonair nua Aisling Ghéar, ina gcaitheann Gearóid Ó Cairealláin súil siar ar a shaol ó leag stróc é agus é ocht mbliana is dhá scór d’aois. Ná caill Tionscadal an Ríordánaigh, seó ilmheánach a cheiliúrann an Corcaíoch conspóideach, Seán Ó Ríordáin, file, colúnaí, dialannaí agus aoi speisialta, an t-amhránaí snagcheoil nótáilte Melanie O’Reilly.

Mar atá déanta aige ó thús, déanann IMRAM an litríocht a chomhtháthú le disciplíní eile agus i mbliana thug léachtóirí san Institiúid Teicneolaíochta, Clare Bell agus Brenda Dermody samplaí den fhilíocht chomhaimseartha dóibh siúd atá ag déanamh staidéir ar an dearadh agus ar an gclóghrafaíocht féachaint conas d’fhreagróidís dóibh. Roghnaíodh saothar le Doireann Ní Ghríofa, Marcus Mac Conghail, Gabriel Rosenstock, Séamus Barra Ó Súilleabháin agus Mícheál Ó hAodha le haghaidh an taispeántais. Tá triocha láthair i lár na cathrach faighte ag IMRAM chun saothar na mac léinn a phoibliú i gcaitheamh na féile. Coinnigh súil in airde!

CLAR IOMLÁN NA FÉILE: www.imram.ie

Clon gaelscoil raise funds for Jason’s jeep

Meán Fómhair 30, 2014

GAELSCOIL Mhichíl Uí Choileáin participated in the recent no uniform day when pupils in all schools throughout West Cork were encouraged to come to school in plain clothes and make donations to the Jeep for Jason campaign; €630 was raised by the Gaelscoil pupils.

The school also held a coffee day and cake sale with proceeds divided between the Jeep for Jason campaign; Just One and the school’s ASD Unit; this realised another €315 for Jason’s Jeep.

A cheque totalling €945 from the two fundraisers was presented by Príomhoide of Gaelscoil Mhichíl Uí Choileáin Ms Carmel Nic Airt to representatives of the Ballinascarthy Community Association who are spearheading the Jeep for Jason campaign.

westcorktimes.com

Clonakilty Mayor opens new “Le Chéile” facility at Gaelscoil

Meán Fómhair 30, 2014

MAYOR of Clonakilty Colette Twomey recently performed the official opening of the new “Le Chéile” facility at the local Gaelscoil Mhichíl Uí Choileáin. “Le Chéile” is a new state-of-the-art facility on the school grounds which Gaelscoil pupils can attend before and after normal school times.

Príomhoide of An Gaelscoil, Ms. Carmel NicAirt said that the facility was put in place in response to some parents working away from Clonakilty during the day who had difficulties delivering and collecting near school times.

“They approached us to enquire if we would consider putting a service in place whereby the children could be dropped off earlier in the mornings, or stay on up to 6.00pm in the evenings in a supervised setting. We conducted a survey among our school families to ascertain interest and proceeded with the facility during the summer as a result.It is a local initiative, responding to a local need”, she said emphasising that “Le Chéile” is not part of any franchise or company but a Gaelscoil service for families of the Gaelscoil.

Named “Le Chéile”, (the Irish word for “Together”), the not-for-profit facility employs Kate Ní Shúilleabháin who has a degree in Childcare and has six years experience in childcare work already. It is expected to expand over the coming months with two other employees being taken on.

Mayor Colette Twomey praised the initiative whereby the school has responded to parents needs. “It’s a win, win situation with employment created, and parents assured that their children are cared for in a professional environment on the school campus outside of usual school hours”, she said as she wished the facility and the Gaelscoil well into the future.

westcorktimes.com

Folúntas: Gaelscoil Phort Láirge

Meán Fómhair 30, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Folúntas: Coláiste Muire, Co. Mhaigh Eo

Meán Fómhair 30, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

ROS: Aighneachtaí á Lorg maidir le Ráiteas Straitéise Nua 2015-2017

Meán Fómhair 25, 2014

De réir fhorálacha an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 1997, tá an Roinn Oideachais agus Scileanna ag ullmhú Ráiteas Straitéise nua don tréimhse trí bliana ó 2015 go 2017. Beidh an eochairdhoiciméad beartais seo ag díriú ar thosaíochtaí Rialtais agus léagfaidh sé amach treo straitéiseach agus spriocanna ardleibhéil na Roinne don tréimshe sin.

Mar pháirt den phróiseas seo, táimid ag dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara agus cliaint agus bhéimis buíoch as do mholtaí, ionchur agus tuairimí a fháil maidir le haon saincheisteanna straitéiseach ba cheart, i do thuairim, cur san áireamh inár Ráiteas Straitéise.

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna freagrach as oideachas agus oiliúnt in Éirinn agus is é a misean ná a chumasú d’fhoghlaimeoirí a n-acmhainneacht iomlán a chomhlíonadh agus rannchuidiú le forbairt gheilleagrach, shóisialta agus chultúrtha na hÉireann.

Sa dóigh is go gcomhlíonfar an misean seo, tá na cuspóirí seo a leanas ag an Roinn:

Córas oideachais scoile agus blianta luatha ar ardchaighdeán a sholáthar, le torthaí foghlama feabhsaithe.

Deiseanna a sholáthar do bhreisoiliúint agus d’athoiliúint a chomhlíonfaidh riachtanais daoine aonair agus riachtanais an mhargaidh shaothair.

Deiseanna foghlama, taighde agus nuála ar ardchaighdeán a sholáthar san earnáil ardoideachais.

Bonneagar cuí a phleanáil agus a sholáthar do thimpeallachtaí foghlama.

Chun tacú leis na cuspóirí ard-leibhéil seo, tá an Roinn páirteach i réimse leathan gníomhaíochtaí a chlúdaíonn na príomheilimintí a bhaineann le pleanáil pholasaithe, cinntiú cáilíochta, acmhainní a chur ar fáil, rialachán agus meastóireacht, mar aon le réimse leathan seirbhísí tacaíochta a sholáthar don earnáil oideachais.

Beidh ár Ráiteas Straitéise nua bunaithe ar an doiciméad Earnáil Oideachais agus Oiliúna na hÉireann-Forbhreathnú ar an soláthar seirbhíse agus leasú, ar fáil le híoslódáil anseo, agus díreoidh sé ar na ceithre príomhthéamaí An Fhoghlaim don Saol, Feabhas a chur ar an gCaighdeán agus ar an bhFreagracht, Ag tacú leis an gCuimsiú agus leis an Éagsúlacht agus Na Córais Chearta agus an tInfreastruchtúr Ceart a chur le chéile. Bhéimís buíoch as do thuairimí a fháil maidir leis an gcur chuige seo.

Tá níos mó eolais maidir lenár ngníomhaíochtaí gnó le fáil ar Bainistíocht & Eagar. Is féidir ár Ráiteas Stráitéise reatha 2011-2014 a íoslódáil anseo .Má tá fonn ort ionchur nó moltaí a chur faoinár mbráid, seol d’aighneacht trí ríomhphost, le do thoil, roimh an Aoine 10ú Deireadh Fómhair, chuig: Ríomhphost: corporate_governance@education.gov.ie

Folúntas: Múinteoir de dhíth le haghaidh diancheachtanna Gaeilge

Meán Fómhair 25, 2014

Múinteoir de dhíth i ndeisceart Áth Cliath le dianceachtanna sa Ghaeilge a dhéanamh le dalta ceithre bliana déag d’aois. Tráthnóna i rith na seachtaine a bheadh i gceist. Déan teagmháil le Clare ar 087 2843521 nó grimes.dooley@gmail.com.

Ceardlann – Á heagrú i gcomhar le IMRAM agus Áras na Scríbhneoirí

Meán Fómhair 25, 2014

Dáta: Dé Sathairn, 18 Deireadh Fómhair 2014

Ionad: Áras na Scríbhneoirí, Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath

Stiúrthóirí na Ceardlainne: Micheál Ó Conghaile agus Mícheál Ó Ruairc

Beidh an cheardlann seo dírithe den chuid is mó ar scríbhneoirí óga/nua nach bhfuil aon leabhar foilsithe fós acu ach a léiríonn cumas scríbhneoireachta sa ghearrscéal. Tabharfar áit ar an gceardlann freisin, áfach, do dhornán scríbhneoirí aitheanta, rud a rachaidh chun leasa na scríbhneoirí óga agus na scríbhneoirí aitheanta araon. Tugtar cuireadh do ghearrscéalaithe ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann gearrscéal dá gcuid a sheoladh chuig Stiúrthóir Chló Iar-Chonnacht, Micheál Ó Conghaile, ag an seoladh thíos ROIMH an 4 Deireadh Fómhair 2014.

Roghnófar na gearrscéalta is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé agus a mheas ag an gceardlann. Seolfar saothar gach scríbhneora chuig gach iarrthóir a bheidh ag freastal ar an gceardlann roimh ré ionas go mbeidh deis acu iad a léamh. Tríd an modh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sa cheardlann, agus foghlaim ó laigí agus ó bhuanna shaothar a chéile. Beidh áit d’ochtar ar a mhéid ar an gceardlann. Níl aon táille i gceist don cheardlann seo ach beidh iarrthóirí freagrach as a gcuid costas taistil féin, agus lóistín sa chás go mbeadh a leithéid i gceist.

Tuilleadh eolais:

Micheál Ó Conghaile nó Julianne Ní Chonchobhair
Cló Iar-Chonnacht
Indreabhán
Conamara
Co. na Gaillimhe

Guthán: (091) 593307 Facs: (091) 593362 Ríomhphost: moccic@eircom.net

Tá an cheardlann seo á heagrú le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon

Next Page »