Méid an Téacs

Bua ag Gaelscoil Eoghan Uí Thuairisc i bhFéile Peile Gael Linn 2009

Bealtaine 12, 2009

Is iad foireann GAELSCOIL EOGHAN UÍ THUAIRISC, CEATHARLACH  a thug leo an corn ag Féile Peile Gael Linn 2009 a reáchtáladh i nGaeltacht Ráth Chairn, Co. na Mí  le cúpla lá anuas.  Fuaireadar an  ceann is fearr sa Chraobh ar fhoireann SCOIL SANTAIN, TAMHLACHT, BAILE ÁTHA CLIATH i gcluiche taitneamh, spórtúil! Ghlac captaen na foirne, Conal Ó Sé, le Corn Gael Linn ó Sheán Ó Ceallaigh.

                                                                             

Eagraíonn Gael Linn an Fhéile seo go bliantúil anois chun deis a thabhairt do ghasúir ó bhunscoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna teacht le chéile in atmasféar taitneamhach, shóisialta. Tá an oiread sin spéise á léiriú ann le tamall de bhlianta go mbíonn ar fhoirne cáiliú trí réamhbhabhtaí le bheith páirteach ann.  Is iad an ocht bhfoireann a d’fhreastal ar Fhéile Laighin i mbliana ná:

Gaelscoil Eoghan Uí Thuairisc, Ceatharlach; Scoil Santain,Tamhlacht, Baile Átha Cliath; Scoil Éanna, An Uaimh, Co. na Mí; Scoil Oilibhéar, Cluain Saileach, Baile Átha Cliath; Gaelscoil Chill Dara, An Currach, Cill Dara; Scoil Uí Riada, Cill Chóca, Co. Chill Dara, Gaelscoil an Mhuilinn, An Mhuileann gCearr, Co. na hIarmhí, and Scoil Náisiúnta Uí Ghramhnaigh, Rath Cairn, Co. na Mí.

Foirne meascaithe de naoinúr imreoir a bhíonn i gceist,  agus caithfidh ar a laghad ceathrar cailín  a bheith ar an bpáirc i gcónaí  !  Bíonn trí chluiche ag gach foireann, agus téann na buaiteoirí ar aghaidh go dtí  na leathchraobhacha agus ansin an Chraobh Cúige. 

Ní hamháin ar an pháirc imeartha a bhíonn an spórt, ar ndóigh!  Cuireadh an-fháilte roimh na cuairteoirí sa cheantar. Bhí deis  ag na scoláirí cairde nua a dhéanamh i measc buachaillí agus cailíní ó scoileanna eile agus iad ar fad faoin díon céanna! Bhí an-chraic acu chomh maith ag an tráth na gceist boird, ceolchoirm agus céilí a  eagraíodh dóibh mar chuid den ócáid agus bhain gach éinne a bhí i láthair sult agus tairbhe as an bhFéile!

 

Rinneadh tuairisc ar an scéal le déanaí sa Carlow People

Gaelscolaíocht Séanta ar na Céadta Tuismitheoirí dá bPáistí

Bealtaine 1, 2009

Cháin GAELSCOILEANNA TEO. cinneadh na Roinne Oideachais agus Eolaíochta gan aitheantas a thabhairt don seacht nGaelscoil nua atá beartaithe le hoscailt Meán Fómhair  2009.

I ráiteas a d’eisigh an tAire Oideachais agus Eolaíochta i Meán Fómhair 2008, d’fhógra sé tús le próiseas athbhreithnithe ar an bpróiseas aitheantais bunscoile a mhairfeadh dhá bhliain. Le linn an phróisis, níl sé i gceist go n-osclóidh aon scoil seachas scoileanna atá lonnaithe i gceantair forbartha aitheanta agus a bhfuil riachtanas soiléir léirithe dóibh, de réir teilgean daonáirimh.  In idirbheartaíochtaí leis an eagraíocht le déanaí d’admhaigh ionadaithe na Roinne go dtiteann an seacht nGaelscoil nua-bheartaithe laistigh de cheantair forbartha, ach nach bhfuil sé d’acmhainn ag an Roinn freastal ar an éileamh atá léirithe dóibh. Léiríonn an fás mór sna huimhreacha rollacháin do na scoileanna beartaithe go bhfuil an-éileamh ar an ngaelscolaíocht sna ceantair lena mbaineann, le daltaí ar liosta rollaithe chomh fada sa todhchaí le 2013.

Léiríonn seasamh na Roinne ar an gceist seo go bhfuil cearta bunreachtúla an tuismitheora, oideachas oiriúnach a roghnú dá bpáistí, curtha ar leataobh. Séanann sé cearta na dtuismitheoirí uile ar na coistí bunaithe atá ag treabhadh ar aghaidh go díograiseach chun go mbeidh an ghaelscolaíocht ag a gcuid páistí mar rogha oideachais den scoth. Ábhar ollmhór díoma do thuismitheoirí a bhí sa scéal is déanaí nach mbeidh aitheantas á bhronnadh ach an oiread ar Ghaelcholáiste Shligigh – Liatroma Thuaidh, in ainneoin éileamh cruthaithe. Níl aon soláthar gaeloideachais sa cheantar seo agus is léiriú eile é an diúltiú seo ar an easpa aitheantais ag leibhéal na Roinne ar chearta an tuismitheora ar sholáthar gaeloideachais.

Léiríonn taighde Mhic Gréil, a foilsíodh ag tús na seachtaine, go bhfuil 93.4% d’Éireannaigh tiománta don Ghaeilge. Maíonn an taighde céanna go bhfuil sé inmholta teacht ar straitéisí chun an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na réigiúin. Luann ráiteas físe an Rialtais i leith na Gaeilge, "go gcuirfear oideachas lán-Ghaeilge ar ardchaighdeán ar fáil do dhaltaí scoile arb é mian a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí é."

Dar le Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach GAELSCOILEANNA TEO., "Is léir go bhfuil seasamh reatha na Roinne Oideachais agus Eolaíochta ag séanadh polasaí an Rialtais i leith cur chun cinn na Gaeilge, maraon le séanadh cearta tuismitheora i leith rogha na gaelscolaíochta. Is dearcadh cúng, gearrthéarmach é seo a dhéanfaidh an-chuid dochair don Ghaeilge sa ghearrthréimhse agus san fhadtréimhse. Is infheistíocht loighciúil agus fiúntach í infheistíocht sa ghaelscolaíocht chun gealltanas an Rialtais a chomhlíonadh agus chun a chinntiú go mbeidh oideachas den scoth á fháil ag páistí na tíre seo."

"Maidir leis an gcóras idirthréimhseach le linn athbhreithniú na Roinne ar an bpróiseas aitheantais do scoileanna nua, beimid ag lorg cinnteachta ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta go mbeidh sainchúinsí na gaelscolaíochta tugtha san áireamh acu. Beimid i mbun dian-stocaireachta ar an Roinn chun a chinntiú go mbeidh na Gaelscoileanna nua beartaithe ag oscailt le linn 2010. Mar chomhpháirtí oideachais, beimid lán-sásta gach comhairle agus cúnamh a chur ar fáil don Roinn Oideachais agus Eolaíochta chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh an Roinn a dualgais i leith na gaelscolaíochta sna cúinsí deacra geilleagracha reatha."

Is í GAELSCOILEANNA TEO. eagraíocht chomhordaithe na scoileanna lán-Ghaeilge. Cabhraíonn sí le tuismitheoirí agus le grúpaí áitiúla scoileanna nua a bhunú agus tacaíonn sí leis na scoileanna atá bunaithe cheana féin. Tá 170 gaelscoil agus 42 gaelcholáiste lasmuigh den Ghaeltacht ag cur oideachais lán-Ghaeilge ar fáil faoi láthair.

Críoch

Eolas sa bhreis:

Bláthnaid Ní Ghréacháin                                              Mícheál Ó Broin

Ardfheidhmeannach                                                     Uachtarán

01-8535195                                                                087-9467700