Méid an Téacs

Leasú Suntasach beartaithe don Phróiseas Aitheantais Iar-bhunscoileanna

Iúil 30, 2010

 

Fáiltíonn GAELSCOILEANNA TEO. roimh fhógra an Tánaiste ar an 28 Iúil 2010 go dtiocfaidh leasú suntasach ar an bpróiseas a bhaineann le hiar-bhunscoileanna nua a aithint.

 

Faoin gcreatlach nua a bhunófar aontófar na critéir a úsáidfear chun iarratais do bhunú iar-bhunscoileanna a mheas. Mar thoradh ar an bpróiseas seo beidh trédhearcacht ag baint leis an bpróiseas cinnteoireachta ag leibhéal na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le h-aitheantas a bhronnadh ar scoileanna nua beartaithe.

 

Ag tagairt do na himpleachtaí a bheadh ann do na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge, deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach GAELSCOILEANNA TEO. , “fáiltímid go mór roimh athchóiriú ar an bpróiseas aitheantais d’iar-bhunscoileanna, agus tá sé é an-tráthúil i bhfianaise an athbhreithnithe atá á chur i gcrích ar an bpróiseas mar a bhaineann le haitheantas bunscoileanna. Táimid muiníneach go mbeidh an t-athchóiriú beartaithe chun leasa an tsoláthair iar-bhunscolaíochta agus go dtabharfar aitheantas cuí do riachtanais agus don éileamh mór agus inchosanta ar sholáthar iar-bhunscolaíochta lán-Ghaeilge.”

 

I measc na gcritéir atá réamh-aitheanta ag an Tánaiste, áirítear an riachtanais a bhainfidh le cumas aon scoil nua a bhunófar chun freastal ar éagsúlacht. Freagraíonn na scoileanna lán-Ghaeilge do sholáthar na héagsúlachta ag leibhéal sainmheoin creidimh/teanga agus freastalaíonn siad ar gach cúlra teangeolaíoch, sóisialta agus acadúil na ndaltaí.

 

Agus í ag tagairt don mholadh go mbunófar Aonad i scoil lán-Bhéarla, tugann ní Ghréacháin an rabhadh, “cé go bhfáiltímid roimh an mholadh do sholáthar Aonaid a fhreastalóidh ar mhianta na ndaltaí don ghaeloideachas sa chás nach mbeadh éileamh dóthanach do scoil neamhspleách, ní mór go leantar leis an idirphlé idir an Roinn agus GAELSCOILEANNA TEO. ar mhaithe le h-athbhreithniú agus forbairt chuimsitheach a dhéanamh ar mhúnla an Aonaid mar choincheap agus mar chur chuige. Is cinnte go sásaíonn sé riachtanais ar leith, ach tá alán dúshláin ag baint leis an múnla reatha. Beimid ag fáiltiú go mór roimh an deis dul i mbun comhairliúcháin leis an Roinn ar fhorbairt an mhúnla seo agus ar na critéir a bhainfidh le bunú iarbhuscoileanna lán-Ghaeilge amach anseo”.

 

Tá sé i gceist go mbunófar Grúpa Comhairleach sa bhFómhair a dhéanfaidh moltaí a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Tánaiste maidir le haitheantas d’iar-bhunscoileanna chun díriú ar an riachtanais a bheidh ann áit scoile a bheith ar fáil do 67,000 dalta breise faoi 2024.

 

Tréaslaíonn sí an Tánaiste as tabhairt faoin bpróiseas seo agus deir sí ina thaobh “táimid tiomanta don chomhoibriú leis an Tánaiste agus leis an Roinn ar an gceist rí-thábhachtach seo, agus táimid ag súil go mór le ról lárnach a imirt sa dúshlán a bhaineann leis an gcóras is éifeachtachtaí a chur i bhfeidhm. Molaimid go gcinnteoidh an Tánaiste go mbeidh ionadaíocht le saineolas ar riachtanais na scoileanna lán-Ghaeilge ar an nGrúpa Comhairleach”. 

 

 

Is í GAELSCOILEANNA TEO. eagraíocht chomhordaithe na scoileanna lán-Ghaeilge. Cabhraíonn sí le tuismitheoirí agus le grúpaí áitiúla scoileanna nua a bhunú agus tacaíonn sí leis na scoileanna atá bunaithe cheana féin. Tá 169 bunscoil agus 38 iarbhunscoil lasmuigh den Ghaeltacht ag cur oideachais lán-Ghaeilge ar fáil faoi láthair.

 

Tuilleadh eolais:

Bláthnaid Ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach  GAELSCOILEANNA TEO.     01 8535195

Mícheál Ó Broin, Uachtarán GAELSCOILEANNA TEO.                                      087 9467700

oifig@gaelscoileanna.ie         

CRÍOCH

Four Irish schools set to open in North

Iúil 30, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Sports stars at Gaelscoil’s open evening

Iúil 28, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Irish-medium schools funding row

Iúil 28, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Ruane under fire over funding for Irish schools

Iúil 28, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Tacaíocht léirithe ag Laochra Spóirt do Ghaelscoil Ráth Tó

Iúil 27, 2010

Rinne laochra spóirt áitiúla agus idirnáisiúnta cuairt ar Ghaelscoil Ráth Tó i gContae na Mí, Dé Céadaoin seo caite ar lá oscailte do thuismitheoirí.

Ar an oíche bhailigh muintir na háite, tuismitheoirí agus daoine eile atá ag glacadh páirte sa fheachtas le chéile sa seomra ranga nua ina bhfuiltear ag súil an chéad rang a chur ar siúl ann ar an 30 Lúnasa.

Beidh an ghaelscoil ag oscailt a doirse gan aitheantas ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta ach bhí áthas ag an slua a bhí i láthair gur éirigh le hiarrachtaí an fheachtais ionad sealadach a chur ar fáil do na scoláirí óga agus gur éirigh leo múinteoir a fhostú chomh maith.

Níor ceadaíodh aitheantas don ghaelscoil in ainneoin éileamh an mhór léirithe do ghaelscoil nua sa cheantar.

Ar na laochra spóirt a léirigh tacaíocht don scoil bhí Bernard Dunne, an dornálaí; Patrick O’Rourke agus Caoimhín King, peileadóirí agus Barry Geraghty, a mbeidh iníon leis ag freastal ar an scoil nuair a osclaíonn sí.

Deir Mícheál Ó Broin, Uachtarán GAELSCOILEANNA TEO. “go léiríonn an tacaíocht atá ann don choiste bunaithe ó phobal na háite, agus ón bpobal i gcoitinne go bhfeictear riachtanas mór do ghaelscoil sa cheantar chun freastal ar éileamh d’oideachas lán-Ghaeilge.”
Anuas air sin, léirigh na heagraíochtaí atá ag tacú leis an bhfeachtas ‘Aitheantas’ áthas go bhfuil an seomra ranga nua  ullamh don chéad téarma scoile.

Mar chuid den fheachtas sin  tá Comhluadar, Conradh na Gaeilge, Glór na nGael agus An Foras Pátrúnachta ag comhoibriú ar mhodhanna éagsúla chun airgead a thiomsú don scoil.

Oíche Mhór ar son na Gaelscolaíochta

Iúil 27, 2010

Beidh Pádraig Ó Sé, Jon Saunders agus Desi Kelliher ar stáiste i mBéal Feirste ag an deireadh seachtaine d’oíche mhór siamsaíochta ar son Ghaelscoil an tSeanchaí Macaire Fíolta i nDoire.

Níl aitheantas faighte ag an scoil ón Roinn Oideachais go fóill in ainneoin na n-iarrachtaí atá ar bun i measc an phobail áitiúil.

Is é Iontaobhas na Gaelscolaíochta i gcomhpháirt  le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain atá ag reáchtáil an ócáid tiomsaithe airgid ar son na Gaelscoile agus déanfar airgead a bhronnadh ar Ghaelscoil Ráth Tó ar an oíche chomh maith.

Beidh Caitríona Ruane, an tAire Oideachais Thuaisceart Éireann,  i láthair don ócáid a bheidh ar siúl sa Europa Hotel, Dé Sathairn 31 Iúil.

Anuraidh baillíodh 12,600 ar mhaithe le Naíscoil Uachtar Tíre ag an ócáid chéanna agus táthar ag súil tuilleadh airgid a thiomsú i mbliana le tacaíocht na gcairde atá le teacht ag an oíche ó Thír Chonaill, Chorcaí, Chiarraí agus Chonamara.

Anuas air sin, bronnfar seic ar Ghaelscoil Ráth Tó ar an oíche. Beidh TACA, an carthanas a bhailíonn airgead ar son na Gaelscolaíochta ó thuaidh, ag bronnadh £2,000 ar an scoil.

Oíche mhór don Ghaelscolaíocht ó thuaidh agus ó dheas a bheidh ann agus tá ticéid fós ar fáil. Déan teagmháil le Iontaobhas na Gaelscolaíochta (InaG) ar 02890 241510 chun tuilleadh eolais a fháil.

Dul Chun Cinn Suntasach Déanta i Dtreo Oscailt Gaelscoil Ráth Tó

Iúil 27, 2010

Ag oíche oscailte aréir de chuid Gaelscoil Ráth Tó ba léir don phobal áitiúil go bhfuil todhchaí breá i ndán don scoil nua. Tháinig slua mór le cuairt a thabhairt ar an seomra ranga nua in Ionad Phobail Ráth Tó agus le bualadh le múinteoir na scoile, Tricia Ní Mhaolagáin. I measc siúd a bhailigh ann le gach rath a ghuí ar an scoil bhí an dornálaí Bernard Dunne, na peileadóirí Patrick O’Rourke agus Caoimhín King (le Corn Uí Dhubhshláine faoina n-ascaill acu!) agus an marcach Barry Geraghty, a mbeidh iníon leis ag freastal ar an scoil nuair a osclaíonn sí i Meán Fómhair 2010.

Léiríodh suim ollmhór an cheantair áitiúil sa Ghaelscoil nua agus bhí an-díomá ar an gcoiste bunaithe agus ar GAELSCOILEANNA TEO., eagraíocht ionadaíochta an 138 bhunscoil lán Ghaeilge, leis an gcinneadh a d’fhógair An Roinn Oideachais agus Scileanna i leith aitheantais do scoileanna nua i 2010. Bhí Ráth Tó cuimsithí mar cheann den 9 gceantar sprioc-aitheanta faoin bplean Soláthar Bunoideachais ag an Roinn Oideachais agus Scileanna chun scoileanna a oscailt iontu i Meán Fómhair 2010 ach ar an drochuair níor ceadaíodh aitheantas do Ghaelscoil Ráth Tó in ainneoin éileamh an mhór léirithe do ghaelscoil nua sa cheantar.

Ghlac an coiste bunaithe an cinneadh ceannródaíoch oscailt gan aitheantas oifigiúil ón Roinn Oideachais agus Scileanna, rud a chiallaíonn go bhfuil an-bhrú ar an gcoiste a chinntiú go mbeidh oideachas ar ardchaighdeán á sholáthar do pháistí an cheantair a roghnaíonn an ghaelscolaíocht mar chóras.

Deir Mícheál Ó Broin, Uachtarán GAELSCOILEANNA TEO. “go léiríonn an tacaíocht atá ann don choiste bunaithe ó phobal na háite, agus ón bpobal i gcoitinne go bhfeictear riachtanas mór do ghaelscoil sa cheantar chun freastal ar éileamh d’oideachas lán-Ghaeilge. Tá feasacht an phobail ag méadú faoi na buntáistí a bhaineann leis an ngaelscolaíocht d’fhorbairt sóisialta, acadúil agus cumarsáideach na bpáistí. Táim an-bhuíoch do na scoileanna lán-Ghaeilge ar fad a chabhraigh go fiail flaithiúil le síntiús, le troscán agus eile. Molaim go hard an obair dheonach atá ar siúl ag an gCoiste Bunaithe le fada chun a bhfís a gcur i gcrích i Ráth Tó.”

Léirigh an coiste bunaithe an-sástacht le slua an oíche aréir agus tá siad dóchasach go spreagfaidh sé uimhreacha láidir do 2010 agus 2011 agus ar aghaidh. Tá tacaíocht faighte acu ó eagraíochtaí Gaeilge, gnólachtaí agus polaiteoirí áitiúla, pobal Ráth Tó agus gaelscoileanna eile timpeall na tíre leis an éacht seo a chur i gcrích, agus ba chruthúnas ar sin an ceiliúradh croíúil a bhí ann i nGaelscoil nua Ráth Tó aréir.

Irish language schools needed

Iúil 22, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Parents press on with plans for Gaelscoil

Iúil 19, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Next Page »