Méid an Téacs

Treoirnóta do Bhoird Bhainistíochta

Iúil 31, 2012

Féadann baint a bheith ag Boird Bhainistíochta le réimse gníomhaíochtaí, lena n-áirítear: Tionscadail Foirgníochta, Oibreacha Samhraidh, Oibreacha Práinneacha, Mórthionscadail Chineachta, Scéimeanna Breischóiríochta, mar aon le deisiúcháin laethúla a thugann iad faoi raon na Cánach Conarthaí Iomchuí (CCI) agus, de thoradh air sin, faoi raon na Cánach Breisluacha (CBL) chomh maith.

D’ullmhaigh na Coimisinéirí Ioncaim treoirnóta chun cabhrú leis na Boird Bainistíochta an aistriú táille don CCI & CBL a chur i bhfeidhm. Tá an treoir seo le feiceáil ag an nasc thíos:
http://www.revenue.ie/ga/tax/rct/guidance-boards-rct-vat.pdf

Tugann an treoirnóta samplaí de na gníomhaíochtaí a chuimsítear faoin sainmhíniú ‘Tionscadail Foirgníochta’ mar a bhaineann le Bhoird Bhainistíochta. Freisin tugtar eolas ar an aistriú táille CBL agus naisc chuig leathanaigh áirithe ar an suíomh a thabharfaidh eolas úsáideach do na Boird Bainistíochta.

Tionscnamh Oidhreacht Teanga agus Deachaidrimh

Iúil 31, 2012

Tairiscintí á lorg ag Comhairle Cathrach Dhoire le Tionscnamh Oidhreacht Teanga agus Deachaidrimh a fhorbairt do phobail thuaithe sa cheantar comhairle

Is mian le Comhairle Cathrach Dhoire tairiscintí a fháil ó éascaitheoirí tionscnaimh ar suim leo taighde oidhreacht teanga a dhéanamh le pobail atá ina gcónaí i gceantair thuaithe Chomhairle Cathrach Dhoire.

Is é cuspóir an tionscnaimh ná oidhreacht teanga na bpobal tuaithe sa cheantar seo a fhiosrú le go mbeidh tuiscint níos fearr againn ar oidhreacht an Bhéarla, na Gaeilge agus na hUltaise agus ar an tionchar atá ag na teangacha seo ar éabhlóid na héagsúlachta cultúrtha agus sóisialta inár bpobail lasmuigh den chathair. Ina theannta sin, feabhsóidh an tionscnamh deachaidrimh idir phobail éagsúla an cheantair thuaithe mar go bhfásfaidh sé feascacht an phobail ar ár gcomhoidhreacht teanga ag leibhéal comhphobail agus ag leibhéal pearsanta.

Rachaidh an t-éascaitheoir a n-éiríonn leis nó léi an conradh a fháil dul i gcomhairle le pobail thuaithe ar mian leo bheith rannpháirteach, le hoidhreacht teanga na gceantar ina bhfuil siad ina gcónaí a chíoradh; beidh ar an té nó ar an eagraíocht a cheapfar stair theangacha an phobail a imscrúdú m.sh. stair na Gaeilge sa cheantar, logainmneacha, , béaloideas, tionchar Phlandáil Uladh ar ainmneacha teaghlaigh agus ar chaint na daoine agus measúnú ar stádas comhaimseartha na dteangacha sa cheantar i.e. an bhfuil an Ghaeilge go fóill beo sa cheantar?

Nuair a chríochnófar an obair seo cumascfar an t-eolas ar fad agus bainfidh Comhairle Cathrach Dhoire feidhm as an eolas le saothar ealaíne poiblí a chruthú, i gcomhar leis na pobail rannpháirteacha, a léiríonn scéal na dteangacha sna ceantair thuaithe agus a mhíníonn amlíne na dteangacha ó aimsir na Gaeilge go teacht an Bhéarla agus na hUltaise ó bhunadh an cheantair go dtí an lá atá inniu ann. Nuair a bheas an tionscnamh críochnaithe inseoidh sé scéal ár dteangacha, agus scéal na n-imeachtaí stairiúla a mhúnlaigh carachtar cultúrtha ár gceantar tuaithe.

Iarrtar ar aon duine ar suim leis nó léi tairiscint a chur isteach ar an deis seo, teagmháil a dhéanamh le Pól Ó Frighil, Oifigeach Gaeilge, Comhairle Cathrach Dhoire ag (028) 71376 579 nó seol ríomhphost chuig pol.ofrighil@derrycity.gov.uk.

Tá an tionscnamh seo arna mhaoiniú faoi Chiste Deachaidrimh Chomhairle Cathrach Dhoire le comhar ó Fhoras na Gaeilge.

27 Iúil 2012

T: (028) 71376579
derrycity.gov.uk/gaeilge

Comhairle Cathrach Dhoire
98 Bóthar na Trá
Doire BT48 7NN

Tréaslaíonn GAELSCOILEANNA TEO. le Pobail agus Pátrúin na nIarbhunscoileanna Lán-Ghaeilge Nua

Iúil 26, 2012

Ba mhór le GAELSCOILEANNA TEO. comhghairdeas a dhéanamh le pobail agus pátrúin na n iarbhunscoileanna nua lán-Ghaeilge atá le bunú i 2014, de réir fógra an Aire Oideachais agus Scileanna, Ruairi Quinn.

“Is pribhléid a bhí ann dúinn bheith ag obair leis na coistí áitiúla a throid go dian agus go dícheallach leis na mblianta fada le haitheantas do na scoileanna seo a bhaint amach” a dúirt Clare Spáinneach, Oifigeach Forbartha GAELSCOILEANNA TEO. “Is cinnte go dtugann sé ard-spreagadh agus ardú meanma dúinn bheith ag obair le tuismitheoirí agus pobail atá chomh tiomanta i leith gaelscolaíocht a éileamh dá bpáistí”.

Tá 3 scoil den 14 aitheanta ag an Roinn mar scoileanna lán-Ghaeilge, agus tá aitheantas tugtha ag an Roinn chomh maith don mór-éileamh ar an ngaelscolaíocht i Maigh Nuad, áit a mbeidh Aonad lán-Ghaeilge le bunú san iarbhunscoil nua.

Beidh an 2 iarbhunscoil lán-Ghaeilge nua atá beartaithe do Bhaile Átha Cliath, i mBaile Brigín agus i nDún Droma, faoi phátrúnacht AN FORAS PÁTRÚNACHTA. Is scoileanna il sainchreidmheacha agus comhionannais a bheidh iontu. Tá 3 iarbhunscoil lán-Ghaeilge timpeall na tíre faoina bpátrúnacht cheana féin ag an bhForas agus is cinnte go mbeidh rath ar na scoileanna nua seo faoina gceannaireacht.

Rinne Coiste Gairmoideachais Co. Átha Cliath iarratas ar phátrúnacht na scoileanna i mBaile Brigín agus i nDún Droma chomh maith agus cé nár éirigh leo, d’aithin an Roinn Oideachais ina dtuairisc go ndéanfadh an bheirt iarratasóirí éagsúlacht a threisiú sa cheantar agus gur léirigh an pobal tacaíocht don dá iarratas. Tá 4 iarbhunscoil lán-Ghaeilge faoi phátrúnacht an Choiste Gairmoideachais i mBaile Átha Cliath cheana féin agus is cinnte go gcuirfidh pobail na scoileanna sin ana-thacaíocht agus misneach do bhunaitheoirí agus daltaí na scoileanna nua.

Is faoi Coiste Gairmoideachas Co. Chorcaí a bheidh an iarbhunscoil nua lán-Ghaeilge atá le hoscailt i gCarraig Uí Leighin. Tá ríméad ar choiste bunaithe Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin, a bhí ag obair i gcomhar leis an gCoiste Gairmoideachais ó 2008 i leith leis an sprioc seo a bhaint amach. Tá súil acu go n-osclóidh an scoil don chéad uair i Meán Fómhair 2014.

Is iad Coiste Gairmoideachais Co. Chill Dara a aithníodh mar phátrún ar an scoil nua atá le bunú i Maigh Nuad, agus tá Aonad lán-Ghaeilge le bunú sa scoil mair aitheantas ar an éileamh fíor-láidir atá ar an ngaelscolaíocht sa cheantar. Tá breis agus 1,550 páistí ag freastal ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge i Maigh Nuad, Cill Choca, Léim an Bhradáin agus Dún Bóinne agus tabharfaidh an Aonad seo deis dóibh leanúint lena gcuid oideachais trí mheán na Gaeilge. Tá sé luaite ag an Aire Oideachais go bhforbrófar an Aonad seo i gcomhairle le AN FORAS PÁTRÚNACHTA agus go mbeidh deis aige amach anseo fás ina scoil neamhspleách. Cuireann GAELSCOILEANNA TEO. fáilte ar leith roimh an deimhniú seo agus beimid ag súil go mór le comhoibriú leis na pátrúin agus an Roinn Oideachais ar fhorbairt an mhúnla nua seo.

Ba mhór le GAELSCOILEANNA TEO. aitheantas a thabhairt don ról ríthábhachtach a bhí ag tuismitheoirí agus pobail na gceantair thuasluaite i mbunú na scoileanna nua seo, nach mbeadh ann gan an tacaíocht agus díograis a léirigh na coistí bunaithe deonacha ina leith.  “Is fiú go mór an tairbhe an trioblóid” a dúirt Lúgh Ó Braonáin, rúnaí ar choiste bunaithe na scoile nua i nDún Droma, agus is mór an spreagadh a thugann tuismitheoirí dá leithéid agus bunú na scoileanna seo do phobal na gaelscolaíochta timpeall na tíre.

Tuilleadh Eolais:
Clare Spáinneach, Oifigeach Forbartha GAELSCOILEANNA TEO.
cspainneach@gaelscoileanna.ie | 01 8535193 | 087 9724020

Máirín Ní Chéileachair, Uachtarán GAELSCOILEANNA TEO.
mairinnicheileachair@gmail.com | 087 2861655

Is í GAELSCOILEANNA TEO. eagraíocht chomhordaitheach na scoileanna lán-Ghaeilge. Bunaíodh an eagraíocht i 1973 mar eagraíocht dheonach náisiúnta chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. Tá sí ionadaíoch ar na pátrúin ar fad a chuireann gaelscolaíocht ar fáil. Tugann an eagraíocht spreagadh, comhairle agus tacaíocht phraiticiúil don phobal, nó don duine sa phobal, a chinneann scoil a bhunú agus feidhmíonn sí ar mhianta an phobail. Tá 175 bunscoil lán-Ghaeilge agus 41 iarbhunscoil lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht faoi láthair.

PÁTRÚNACHT AR GHAEL-CHOLÁISTÍ NUA BRONNTA AR AN FORAS PÁTRÚNACHTA

Iúil 26, 2012

Tá sé fógraithe inniu ag an Aire Ruairí Quinn go bhfuil pátrúnacht dhá Ghael-Choláiste nua lonnaithe i mBaile Brigín agus i nDún Droma i mBaile Átha Cliath bronnta ar An Foras Pátrúnachta.

Labhair Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí An Foras Pátrúnachta faoin bhfógra a raibh feitheamh mór air, “Fáiltíonn An Foras Pátrúnachta roimh an gcinneadh aitheantas a thabhairt dóibh mar phátrún ar dhá Ghael-Choláiste nua i mBaile Brigín agus i nDún Droma. Is éacht iontach é seo do thuismitheoirí, na Coistí Bunaithe agus gach duine a bhí de shíor ag tiomáint na feachtais do bhunú na nGael-Choláistí. Táimid an-áthasach mar an t-aon phátrún, a bunaíodh le hoideachas lán-Ghaeilge a chur chun cinn, gur thug an próiséas seo deis dúinn an t-éileamh mór ó thuismitheoirí don mhúnla a chuireann muid ar fáil a léiriú.”

Thug Ó hEaghra aitheantas agus buíochas don Aire, an Roinn agus a gcuid oifigigh as a gcuid oibre tríd an bpróiséas seo ar fad. Dúirt Ó hEaghra go raibh comhartha soiléir tagtha ón Roinn go bhfuil gá le freastal ar an éileamh mór d’oideachas lán-Ghaeilge ag an mbun agus ag an dara leibhéal. Lean Ó hEaghra, “Tá An Foras Pátrúnachta ag súil le comhoibriú leis an Roinn le cur leis an bhforbairt do sholáthar d’oideachas lán-Ghaeilge ag gach leibhéal.”

Tharraing na feachtais do phátrúnacht ar na Gael-Choláistí nua neart airde agus tacaíochta poiblí, le méid mór tuismitheoirí ag clárú a gcuid tacaíochta do na scoileanna nua. Tá An Foras Pátrúnachta ag súil le comhoibriú leis na Coistí Bunaithe ag réiteach agus ag eagrú oscailt agus bunú rathúil na scoileanna seo. Lean Ó hEaghra, “Tá na Coistí Bunaithe i ndiaidh na blianta a chaitheamh ag tabhairt a gcuid fuinnimh don fheachtas do bhunú na nGael-Choláistí. Tá buíochas agus creidmheas mór mílteach le dul do gach duine a chuidigh chun scoileanna dara leibhéal lán-Ghaeilge a thabhairt go dtí a gceantair.

Dúirt Cathaoirleach Choiste Bunaithe Choláiste Ghlór na Mara i mBaile Brigín, Tadhg Ó Tuachaigh, “Is nuacht iontach é seo do thuismitheoirí agus pháistí an cheantair go bhfuil oideachas lán-Ghaeilge ar fáil ón naíscoil go dtí an Ard Teist.”

Tá An Foras Pátrúnachta ina phátrún ar 61 bunscoil agus anois 5 mheánscoil. Beidh na Gael-Choláistí nua ina scoileanna comhoideachasúil, ilchreidmheach le héiteas Gaeilge. Rinne Ó hEaghra trácht ar mhisean an phátrúin dá scoileanna, “Tá sé rí-thábhachtach go gcuireann ár scoileanna an leibhéal is airde oideachais trí mheán na Gaeilge ar fáil.”

Tá comhoibriú ar siúl idir An Foras Pátrúnachta agus Coiste Bunaithe i Maigh Nuad le tamall anuas, ar fheachtas do Ghael-Choláiste nua don bhaile. Rinne an pátrún iarratas an-láidir do Ghael-Choláiste don Roinn ag léiriú an t-éileamh ollmhór ó níos mó ná 600 tuismitheoir. Cé go bhfuil díomá ann nár aithin an Roinn Gael-Choláiste an uair seo, cuireann An Foras Pátrúnachta fáilte roimh aitheantas an Aire agus na Roinne don éileamh mór d’oideachas lán-Ghaeilge. Tabharfaidh fógra an Aire roinnt sóláis do thuismitheoirí an cheantair go bhfuil Aonad le hoscailt leis an tuiscint go bhforbróidh sé isteach i nGael-Choláiste neamhspléach faoi cheann cheithre bliana. “Cé nach n-aontaíonn An Foras Pátrúnachta le coincheap an Aonaid, cuireann an pátrún fáilte roimh fhógra an Aire a thugann le fios go mbeidh An Foras Pátrúnachta ag dul i gcomhairle le Coiste Gairmoideachais Chill Dara le múnla sásúil a chruthú a fhorbróidh go Gael-Choláiste.” Ag feidhmiú mar an t-aon phátrún a bunaíodh go sainiúil le hoideachas lán-Ghaeilge a sholáthar, bainfidh An Foras Pátrúnachta leas as an saineolas agus taithí atá san eagraíocht chun cinntiú go mbunófar Gael-Choláiste i Maigh Nuad.

Osclóidh na Gael-Choláistí nua i mí Mheán Fómhair 2014, le suíomh cruinn na scoileanna fós le deimhniú sna ceantair aitheanta. Tugtar comhairle do thuismitheoirí teagmháil a dhéanamh leis An Foras Pátrúnachta le haghaidh tuilleadh eolais ar na scoileanna nua.

Tuilleadh eolais:
Caitríona Bairéad, An Foras Pátrúnachta :: caitriona@foras.ie :: 01-6294110 :: www.foras.ie

Is é AN FORAS PÁTRÚNACHTA an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus an dara leibhéal. Tá 61 bhunscoil agus 3 mheánscoil faoina phátrúnacht. Tá AN FORAS PÁTRÚNACHTA ina phátrún ar scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil éiteas Caitliceach, Ilchreidmheach, agus Idirchreidmheach (Caitliceach / Protastúnach) acu. An fhís atá ag AN FORAS PÁTRÚNACHTA ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír. Tá AN FORAS PÁTRÚNACHTA aitheanta ag An Roinn Oideachais agus Scileanna mar chóras pátrúnachta atá inghlactha agus cuí do scoileanna ag an gcéad agus an dara leibhéal. Bunaíodh AN FORAS PÁTRÚNACHTA sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha eile ag scoileanna maidir le pátrúnacht.
Tuilleadh eolais: www.foras.ie :: @AFPatrunachta

An Foras Pátrúnachta fógartha mar phátrún ar dhá Ghaelcholáiste úra

Iúil 26, 2012

Tá fógartha ag an Aire Oideachais agus Scileanna Ruairí Quinn TD go mbeidh  an Foras Pátrúnachta  mar phátrún ar dhá iar-bhunscoil nua  atá le hoscailt i nDún Droma agus i mBaile Brigín i mBaile Átha Cliath sa bhliain 2014.

Fógraíodh sonraí breise maidir le pátrúnacht cheithre scoil déag atá le hoscailt sna blianta atá amach romhainn.

Tá formhór na scoileanna seo le hoscailt in oirthear na tíre,  sna bruachbhailte mórthimpeall ar Bhaile Átha Cliath ach beidh iar-bhunscoileanna le hoscailt i ndeisceart Chathair Chorcaí agus  i mBaile Chláir i gContae na Gaillimhe chomh maith.

Dúirt an tAire go raibh muinín aige “go gciallóidh na scoileanna nua seo, le hais na scoileanna tá cheana féin i ngach ceantar, go mbeidh rogha sásúil ag tuismitheoirí agus ag lorg an scoil is fearr a léiríonn a n-eiteas féin”.

Fógraíodh  tuilleadh sonraí maidir leis an nGaelcholáiste atá le hoscailt i mBaile Brigín agus is cosúil anois go mbeidh méid an Ghaelcholáiste á laghdú agus scoil Bhéarla eile a bhunú tar éis na bliana 2015,  de bharr gur suim leis an bpobal daltaí a chur chuig scoil Educate Together chomh maith.

Chomh maith leis sin,  is é an Foras Pátrúnachta a bheidh mar phátrún ar Ghaelcholáiste atá le hoscailt i nDún Droma i mí Mheán Fómhair 2014.

Tugadh aitheantas don éileamh a bhí ar  an ngaeloideachas i Maigh Nuad chomh maith agus tá beartaithe go n-osclófar Aonad Gaeilge sa scoil nua atá le hoscailt ansin nó sa scoil atá ann cheana féin i Maigh Nuad i gcomhairle leis an bhForas.

GAELPORT.COM

Foras Pátrúnachta agus Coistí Gairmoideachais in iomaíocht

Iúil 26, 2012

Tá an Foras Pátrúnachta agus Coistí Gairmoideachais ag dul in iomaíocht maidir le meánscoileanna lánGhaeilge nua a osclófar sna blianta beaga amach romhainn.

Dar leis an bhForas Pátrúnachta ba cheart go mbeadh gach scoil lánGhaeilge faoina chúram.

“Déanann sé ciall go mbeadh pátrún amháin ag plé leis na scoileanna lánGhaeilge ar fad,” arsa Caoimhín Ó hEaghra, Príomhfheidhmeannach an Fhorais, “pátrún atá aitheanta mar eagraíocht a labhraíonn ar son na gaelscolaíochta.”

Dúirt Coiste Gairmoideachais Chontae Bhaile Átha Cliath nach n-aontaíonn siad leis an dearcadh seo áfach.

“Tá cáil shuntasach orainn ó thaobh scoileanna nua a fhorbairt i gContae Bhaile Átha Cliath agus ta muid mar phátrún ar 26 coláiste faoi láthair,” arsa urlabhraí.

“Is coláistí lánGhaeilge ceithre cinn acu sin a chuireann oideachais ar fáil trí mheán ár dteanga náisiúnta, Coláiste de hÍde, Gaelcholáiste Reachrann, Coláiste Cois Life agus Coláiste Chilliain.  Cuirtear an Ghaeilge chun cinn go láidir sna seirbhísí a chuireann muid ar fáil.”

Tá iarratais curtha isteach ag Coistí Gairmoideachais agus ag an bhForas Pátrúnachta do mheánscoileanna lánGhaeilge a osclófar i gCarraig Uí Laighin i gCorcaigh agus i mBaile Brigín i nDún Droma i mBaile Átha Cliath.

Beidh pátrún éagsúla ag dul in adharca a chéíle maidir le bunscoileanna in 44 ceantar ina bhfuil ganntanas éagsúlachta sa chóras oideachais, dar leis an bhFóram ar Phátrúnacht agus Iolrachais.

Tá gaelscoileanna i bhformhór na gceantar cheana féin ach tá 12 cheann ann nach bhfuil teacht ar an ngaescolaíocht iontu – An Pasáiste, Ros Cré, Biorra, Ceanannas, Baile Chill Dara, Ros Mhic Triúin,  Baile Chill Mhantáin, na Sceirí, agus na bruachbhailte san ardchathair mar a leanas; Mullach Eadrad, an Halla Bán, Port Mearnóg agus Baile Átha Cliath 4.

Beidh an Roinn Oideachais ag déanamh suirbhé san fhómhair ar mhianta na dtuismitheoirí sna ceantair ó thaobh teanga teagaisc agus sainmheoin chreideamh.  Níl cead ag coistí gairmoideachais a bheith ina bpátrúin ar bhunscoileanna faoi láthair ach tá siad ag iarraidh go gcuirfí deireadh leis an mbeac sin.

D’fhógair an tAire Oideachais níos luaithe i mbliana go dtógfar 20 bunscoil i gceantracha ina bhfuil an daonra ag fás, ina measc, gaelscoileanna i gCnoc na Cathrach i nGaillimh, i mBaile Chill Dara agus sa Chéim, Teach na Giúise-Tamhlacht agus Mullach Eadrad i mBaile Átha Cliath.

Tá gaelscoileanna i bhformhór na gceantracha cheana féin.

Beidh Foras na Gaeilge ag foilsiú tuairisce maidir le suirbhéanna éagsúla a rinneadh ar dhearcadh an phobail i leith na Gaeilge san athbhliain.

Ina measc sin, tá taighde a rinne Instidiúid Teangeolaíochta Éireann in 2000 a léirigh go gcuireadh 23.4% de thuismitheoirí na Poblachta a bpáistí chuig gaelscoil dá mbeadh ceann ar fáil go háitiúil.  Ardaíonn sé seo go dtí 30% nuair a chuirtear daoine gan tuairm as an áireamh.

www.gaelsceal.ie

Educate Together to run second level school

Iúil 26, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

New school patrons announced

Iúil 26, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Patrons of new secondary schools announced

Iúil 26, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Fógraíonn an tAire Quinn socruithe pátrúnachta i gcás 14 Iar-bhunscoil nua a bhunófar sna blianta 2013 agus 2014

Iúil 25, 2012

Inniu, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn, T.D., na cinntí atá déanta aige i dtaca le pátrúnacht iar-bhunscoileanna nua a bhunofar sna blianta 2013 agus 2014.

Is iad seo a leanas na pátrúin atá ceaptha:

 • Baile Bhlainséir Thiar, Baile Átha Cliath 15 – Educate Together
 • Droichead Átha, Co. Lú – Patrúnacht i bpáirt idir Coiste Gairmoideachais Chontae Lú agus Educate Together
 • Mullach Eadrad, Baile Átha Cliath 15 a- Iontaobhas Scoileanna Le Chéile
 • Na Clocha Liatha, Co. Chill Mhantáin – Eaglais na hÉireann
 • Lusca, Co. Bhaile Átha Cliath – Coiste Gairmoideachais Chontae Bhaile Átha Cliath
 • Baile Chláir, Co. na Gaillimhe – Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe
 • An Nás, Co. Chill Dara – Coiste Gairmoideachais Chontae Chill Dara
 • An Uaimh, Co. na Mí – Coiste Gairmoideachais Chontae na Mí
 • *Cathair Chorcaí – Na Bruachbhailte ó Dheas / Carraig Uí Leighin – Coiste Gairmoideachais Chontae Corcaí
 • Maigh Nuad, Co. Chill Dara – Coiste Gairmoideachais Chontae Chill Dara
 • Dún Dealgan, Co. Lú – Coiste Gairmoideachais Chontae Lú
 • Cill Dhéagláin, Co. na Mí – Coiste Gairmoideachais Chontae na Mí
 • *Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath – An Foras Pátrúnachta
 • *Dún Droma, Co. Bhaile Átha Cliath – An Foras Pátrúnachta

*Gaelcholáistí a bheidh sna scoileanna seo, a ndéanfar an teagasc iontu trí mheán na Gaeilge

Agus pátrúnacht na scoileanna nua á fógairt aige, dúirt an tAire Quinn “Agus cinneadh á dhéanamh agam faoi phátrúnacht na scoileanna nua seo bhí mé meabhrach ar an ngá atá leis an éileamh soiléir ó thuismitheoirí ar iolrachas agus ar éagsúlacht pátrúnachta a chur san áireamh. I measc na bpátrún a ceapadh tá pátrúin a bhaineann leis an éiteas Caitliceach, le héiteas Eaglais na hÉireann, leis an éiteas ilchreidmheach agus le héiteas Ghaelcholáistí.”

“Táim thar a bheith sásta go mbeidh Educate Together ina phátrún ar scoil amháin agus ina gcomhphátrún ar scoil eile. Níl ach bliain ann ó thug mé aitheantas oifigiúil d’ET mar phátrún dara leibhéal den chéad uair. Is áthas liom, leis, go mbeidh meánscoil dheonach Chaitliceach agus meánscoil dheonach de chuid Eaglais na hÉireann i measc na scoileanna nua. Léiríonn sé sin go soiléir go bhfuilim féin agus an Roinn tiomanta d’aitheantas a thabhairt d’éitis éagsúla agus do roghanna tuismitheoirí.”

“Tá muinín agam go gciallóidh na scoileanna nua seo, le hais na scoileanna atá cheana féin i ngach ceantar, go mbeidh rogha sásúil ag tuismitheoirí agus iad ag lorg an scoil is fearr a léiríonn a n-éiteas féin.”
Buaicphointe is ea fógra an lae inniu ar phróiseas a thosaigh i Meitheamh 2011 an tráth a d’fhógair an tAire go mbeadh 20 iar-bhunscoil á mbunú suas go dtí an bhliain 2017 i suíomhanna éagsúla chun soláthar a dhéanamh do mhéadú ar líon na ndaltaí.

An tráth sin d’fhógair an tAire critéir agus socruithe nua, leis, d’aitheantas na scoileanna nua. Ar áireamh sna socruithe bhí bunú an Ghrúpa um Bunú Scoileanna Nua, grúpa comhairleach neamhspleách a bhunaigh an tAire chun comhairle a chur air i dtaca le pátrúnacht na scoileanna nua tar éis tuarascáil arna hullmhú ag oifigigh na Roinne a bheith breithnithe ag an nGrúpa. Thuairiscigh an Grúpa um Bunú Scoileanna Nua don Aire ag deireadh mhí an Mheithimh.

Iarradh ar phátrúin fianaise ar éileamh tuismitheoirí a sholáthar agus iarratas á dhéanamh ar scoil nua. Lena chois sin, chuimsigh na critéir a úsáideadh chun cinneadh a dhéanamh i dtaca le pátrúnacht an tslí a d’fhéachfadh pátrúin na scoileanna beartaithe le héagsúlacht an tsoláthair i ngach ceantar a leathnú agus a neartú, ag féachaint do thuairimí tuismitheoirí.

Ghlac an tAire buíochas le baill an Ghrúpa um Bunú Scoileanna Nua as a n-ionchur tábhachtach sa phróiseas. Arsa an tAire Quinn: “Chuir mé tús le córas leasaithe um bunú scoileanna nua agus um cheapadh pátrún scoile ionas gur próiseas oibiachtúil trédhearcach a bheadh ann. Ról criticiúil ab ea ról an Ghrúpa um Bunú Scoileanna Nua maidir le baint amach na n-aidhmeanna sin agus is mian liom mo bhuíochas a ghabháil leo as a gcuid oibre.”

Beidh oifigigh na Roinne i dteagmháil go gairid le gach ceann de na forais phátrúnachta roghnaithe maidir leis an lóistíocht a ghabhfaidh le bunú na scoileanna nua.

Osclófar ceithre cinn d’iar-bhunscoileanna i Meán Fómhair 2013, gach ceann díobh faoi phátrúnacht an Choiste Ghairmoideachais áitiúil.

Osclófar deich gcinn d’iar-bhunscoileanna nua i Meán Fómhair 2014. Díobh sin beidh ceithre cinn faoi phátrúnacht an Choiste Ghairmoideachais, ceann amháin faoi phátrúnacht Iontaobhas Scoileanna Le Chéile, dhá cheann faoi phátrúnacht an Fhorais Phátrúnachta, ceann amháin faoi phátrúnacht Eaglais na hÉireann, ceann amháin faoi phatrúnacht Educate Together agus ceann amháin faoi chomh-phátrúnacht Choiste Gairmoideachais agus Educate Together.

I gcás Mhaigh Nuad, Co. Chill Dara agus Bhaile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath, thug an Roinn suntas don ardleibhéal éilimh ó thuismitheoirí ar scoil Ghaeilge sna ceantair sin, rud a aithníodh le linn an phróisis. Ina fhianaise sin, beidh an Roinn ag déanamh socruithe chun an t-éileamh malartach seo a shásamh sa dá cheantar sin sa ghearrthéarma.

Gheofar tuarascáil an Ghrúpa um Bunú Scoileanna Nua chuig an Aire ag www.education.ie > Scoileanna-Coláistí > Eolas > Scoil-Nua-a-Bhunú. Ghlac an tAire Quinn le moltaí an Ghrúpa i ngach cás.

Next Page »