Méid an Téacs

Spriocdháta phróiseas chomhairliúcháin an CNCM ag druidim

Samhain 29, 2013

Beidh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ag glacadh le haighneachtaí go dtí 20 Nollaig 2013 maidir le cúlra athbhreithniú an chúrsa Gaeilge nua don Teastas Sóisearach.

Fógraíodh mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite go ndéanfar leasú mór ar an Teastas Sóisearach. Tiocfaidh na socruithe nua i bhfeidhm ar bhonn céimiúil do mhuintir na chéad bliana ó 2014 agus tabharfar faoin scrúdú nua den chéad uair in 2017.
In áit chúrsa reatha an Teastais Shóisearaigh atá bunaithe ar chlár a fhoghlaimítear de ghlanmheabhair, measúnófar obair na ndaltaí ar bhonn leanúnach. De réir an chórais nua, tabharfaidh daltaí scoile faoi 8 n-ábhar ar a laghad agus 10 n-ábhar ar a mhéid idir ábhair thraidisiúnta agus ‘chúrsaí gearra’ mar shampla an tSínis, an Corpoideachas nó Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha. Beidh clár na sraithe sóisearaí faoi chinneadh na scoile agus déanfar a rogha ábhar agus cúrsaí gearra a fhreastalóidh ar riachtanais áirithe dhaltaí na scoile sin a chur ar fáil.
Soláthróidh an Roinn Oideachais réimse leathan ábhar mar ‘cúrsaí gearra’ agus beifear ag súil go roghnóidh scoileanna réimse leathan ábhar a dhéanfaidh cumas agus smaointeoireacht na ndaltaí a fhorbairt agus a spreagfaidh múinteoirí le bheith nuálach agus slite foghlama cruthaitheacha a chur chun cinn sa seomra ranga. Táthar ag súil go mbeidh na daltaí, seachas na scrúduithe, ag croílár chur chuige mheasúnú an Teastais Shóisearaigh leasaithe.
Beidh an Ghaeilge, an Béarla agus an Mhatamaitic mar chroí-ábhair faoin gcóras nua agus tá fógartha go mbeidh an Eolaíocht ina croí-ábhar sa bhliain 2016.
Tá an Ghaeilge ar cheann d’ábhair Chéim 2, mar aon leis an Staidéar Gnó agus an Eolaíocht, a thabharfar isteach do scoláirí na chéad bhliana i bhfómhar 2015. Is é an Béarla an t-aon ábhar athbhreithnithe a thiocfaidh isteach bliain roimh Chéim 2. Foilseofar an sonrúchán nua don Ghaeilge i bhfómhar 2014, bliain sula dtabharfar isteach struchtúr nua an ábhair.
Iarrtar ar rannpháirtithe aighneacht a chur chuig consultation@ncca.ie agus tabharfar rogha suirbhé mear nó suirbhé iomlán a chomhlánú ar shuíomh an chomhairliúcháin roimh 20 Nollaig 2013.
Reáchtálfar tréimhse eile comhairliúcháin in earrach 2014.

Is féidir treoir agus cáipéisí uile an chomhairliúcháin a fháil anseo.

Foilsithe ar Gaelport.com

Minister Quinn announces 70 major school building projects as part of €2bn five year plan

Samhain 29, 2013

Projects to provide over 27,500 permanent school places and 3,800 jobs
The Minister for Education and Skills, Ruairí Quinn, T.D., is announcing the 70 school projects which are scheduled for construction in 2014.
A €2 billion five-year capital investment programme, launched by Minister Quinn in March 2012, gave details of 275 new major school building projects to begin over the period 2012-2016.
The new school buildings and major extensions which are being announced today are part of the five year plan.
Some €470 million will be spent on primary and post-primary infrastructure next year, with a projected expenditure on large scale projects of over €320 million.
The 70 major projects scheduled to proceed to construction in 2014 are:
22 new schools at primary level
12 extensions at primary level
12 new schools at second-level
20 extensions at second-level
3 new special schools and 1 major special school extension
These school projects will deliver over 27,500 permanent school places and of these over 21,000 are additional places. The remainder will be the replacement of temporary or unsatisfactory accommodation.
Together with the school projects already announced in July last under the “Jobs and Investment” package and other ongoing projects from 2013, this means that a total of 168 major school projects will be on site next year.
In addition, the Minister confirmed that a total of 44 major school projects have now reached substantial completion in 2013.
Announcing details of the 2014 building programme Minister Quinn said, “I am delighted to confirm today the major school projects which will be built next year.”
“Not only will quality permanent school places be built for 27,500 pupils across the country, but this significant investment will support 3,200 direct jobs and 640 indirect jobs in 2014.”
Minister Quinn continued, “Despite our economic difficulties, we have a pressing need to provide new schools and major extensions to continue to meet the accommodation requirements of our growing school going population.
“We are facing massive increases in the number of school going children in the coming years. Total enrolment in both primary and post-primary schools is expected to grow by over 70,000 between now and 2017 – over 45,000 at primary level and 25,000 at post primary – and will continue to grow up to at least 2024 at second level.”
“My primary aim is to ensure that every child growing up in Ireland can access a place in a classroom when they go to school,” Minister Quinn concluded.
Today’s announcement is part of the Government’s plan to provide more than 100,000 permanent school places over the course of the five year plan.
As 2014 progresses, projects scheduled to begin building in 2015/16 will be assessed to see if they are ready to go to construction earlier than planned, and if there is financial scope to do so.
Details of the progress of all major projects listed in the Five Year Plan will continue to be maintained and updated on the Department’s website, www.education.ie

 

Three new schools for Cork

Samhain 29, 2013

TWO of Cork’s biggest boom towns will get three new secondary schools by 2016 — with two schools planned for Carrigaline and one for Midleton/Carrigtwohill.

Minister for Education Ruairí Quinn has just confirmed patronage for the schools, which will cater for 1,200 students in Carrigaline and 1,000 students in the Midleton/Carrigtwohill area. Rapid population growth in these towns during the boom period has left the existing school structures creaking at the seams.
Carrigaline is to get a 600-student “Catholic school” modelled along the ethos of the historic Christian Brothers College in thecity, but it will be a non-fee paying and co-educational. The satellite town will also get a new multi-denominational Educate Together school, catering for a further 600 students.
These school developments will be entirely separate to an existing plan in Carrigaline for a 24-classroom Gaelscoil, a 500-pupil Gaelcholáiste and a seven classroom Sonas Special School. In the Midleton area, the Cork Education and Training Board, along with the Bishop of Cloyne, will oversee a new 1,000-student secondary school.
Minister Simon Coveney said the discussion now would be on the selection of sites.
“We hope to see this process fast tracked as quickly as possible. This is a real investment in education but also an investment in choice and diversity in education.”
Minister for State in the Department of Education and Skills, Seán Sherlock, said:
“These are schools that have been requested by the parents of the area, and the Department is responding to the needs and demands of the parents.”
“I look forward to the next step in the process, which includes securing specific sites.”
East Cork TD David Stanton welcomed the new schools for the Midleton area, saying:
“There has been significant population growth in the Midleton/Carrigtohill area in recent years, meaning this new school is badly needed. It will provide a high quality and modern education setting for thousands of teenagers in the years ahead.”

www.eveningecho.ie

Gaeltachtaí Mhaigh Eo: Bás nó Fás?

Samhain 28, 2013

Comhdháil in Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe, Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo, Dé Sathairn, 30 Samhain 2013, 10.30 – 16.30
Mar chuid de Bhliain na Gaeilge, tá Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe mar aon le Comhairle Contae Mhaigh Eo ag eagrú comhdhála ar staid leochaileach na Gaeilge i gceantair Ghaeltachta Mhaigh Eo. Cíorfar ról na pleanála teanga ag an gcomhdháil agus gníomhaíochtaí eile a bhaineann le hábhar.
Tá Maigh Eo ar cheann de na háiteanna in Éirinn is mó a buaileadh ag an eisimirce le 200 bliain anuas. Dá bharr seo agus de bharr cúiseanna eile, tháinig laghdú ollmhór ar labhairt na Gaeilge – teanga an mhóraimh i Maigh Eo roimh an nGorta Mór sna 1840í. Dá ainneoin, leanadh ar labhairt na Gaeilge i roinnt pobal i Maigh Eo isteach sa 20ú haois agus isteach inár linn féin.
Tá an Ghaeilge sna pobail seo atá fágtha faoi bhrú athnuaite arís, áfach, mar gheall ar staid na heacnamaíochta agus ath-thosú na heisimirce, agus de bharr na mbrúnna go léir a imríonn an Béarla ar theangacha mionlaigh. Tá ceist ann an mairfidh an Ghaeilge mar theanga phobail in aon phobal i Maigh Eo.
Mar sin féin, tá iarrachtaí á ndéanamh ar phleanáil teanga sna pobail seo agus beidh an phleanáil seo á plé ag an gcomhdháil – Gaeltachtaí Mhaigh Eo: Bás nó Fás?
Tabharfaidh ionadaithe ó na ceantair éagsúla léargas ar na príomhphobail labhartha na Gaeilge i Maigh Eo chomh maith.
Beidh an cur i láthair ag an gcomhdháil trí Ghaeilge. Tá clár na Comhdhála le fáil anseo: Gaeltachtaí Mhaigh Eo: Bás nó Fás? (Clár na Comhdhála)
Beidh saorchead isteach ach is gá áit a chur in áirithe. Chun áit a chur in áirithe, déan teagmháil le cdoyle@museum.ie; Teil: 094–903 1752.

Foilsithe ar Gaelport.com

Iarratas ar aighneachtaí

Samhain 28, 2013

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil dá chustaiméirí trí mheán na Gaeilge.
Cuireann an Bord fáilte roimh aighneachtaí ó aon pháirtithe leasmhara maidir le hullmhú na chéad scéim teanga i gcomhréir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Alt 11). Is é bun chuspóir an Achta ná fáil níos fearr agus caighdeán níos fearr a chinntiú maidir le seirbhísí poiblí trí Ghaeilge.

Is féidir aighneacht a dhéanamh trí ríomhphost: fiosruithe@gretb.ie nó tríd an bpost:
‘Scéim Teanga’,
Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin,
An Coiléar Bán,
Baile Átha an Rí,
Co. na Gaillimhe.

Is é an dáta deiridh ar a nglacfar le haighneachtaí ná 5 i.n. Dé hAoine, 20 Nollaig 2013.

Tá eolas maidir le mandáid agus na seirbhísí arna soláthar don phobal ag Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin ar www.countygalwayvec.ie, www.cgvec.ie agus www.roscommonvec.ie.

Aighneachtaí

Is cabhair mhór do na comhlachtaí poiblí iad na haighneachtaí on bpobal. Is féidir leis na comhaltaí poiblí mianta an phobail i leith na seirbhísí a theastaíonn uatha a mheas ón aschur a fhaigheann siad. Is féidir díriú ar chíbe seirbhís ón gcomhlacht poiblí sna haighneachtaí lena n-áirítear:
• Cumas Dátheangaigh Reatha an chomhlachta poiblí
• Tairiscint ghníomhach agus cothú éilimh
• Polasaí Earcaíochta agus Socrúcháin an chomhlachta poiblí – Im-fhálú ar phoist
• Rochtain ar cháipéisíocht / foirmeacha iarratais
• Comharthaíocht agus feiceálacht na Gaeilge ar an láthair oibre
• Cruinnithe Poiblí
• Riachtanais teanga sa Ghaeltacht
• Láithreán Gréasáin
• Córas Measúnaithe ar bhaint amach na spriocanna sa scéim
• Monatóireacht agus tuairisciú ar dhul chun cinn
• Poiblíocht ar an Scéim Comhaontaithe.

Foilsithe ar Gaelport.com

Assessing school league tables

Samhain 28, 2013

Sir, – Given that so many Irish-language schools are at the top of the league table for entrants to third-level education, what is the justification for the 10 per cent bonus marks given for answering certain Leaving Cert papers through Irish?

The old idea was that since studying through Irish resulted in students acquiring less knowledge, that their marks should be topped up to sustain them in that challenging activity. Clearly that’s nonsense. So why does the Department of Education continue this practice, an obvious corruption of the examination marking system? The 10 per cent is an example of the sort of institutionalised favouritism to select groups which was the hallmark of governments in the past. Now it should be ended. – Yours, etc,
DONAL FLYNN,
Breffni Terrace,
Sandycove,
Co Dublin.

www.irishtimes.com

Ceiliúradh ar shiopa Green’s

Samhain 28, 2013

Tháinig slua páistí bunscoile ó Scoil Iognáid agus Gaelscoil Dara le chéile ag ócáid seolta Greene’s Shoes Saves Christmas / Shábháil Bróga Greene An Nollaig.

Ba í Lisa Brady ó i Radio a sheol an leabhar dátheangach do pháistí atá foilsithe ag an gcomhlacht Greene’s Shoes mar cheiliúradh ar 75 bliain de shaol an chomhlachta. Rachaidh an brabach uilig óna leabhair a dhíoltar i nGaillimh chuig Pobal Simon na Gaillimhe chun cabhrú leo ina gcuid oibre le daoine gan dídean i gceantar na Gaillimhe. Is í Evelyn Mc Glynn a scríobh an leabhar, is é Seán McDonagh ón gCaisleán Gearr a d’aistrigh é go Gaeilge agus is í Keilidh Cashell mac léinn Ard Teiste ó Chontae Mhuineacháin a mhaisigh an leabhar.

www.advertiser.ie

 

Minister Quinn announces patronage of 9 new Post-Primary schools to be established in 2015 and 2016

Samhain 28, 2013

The Minister for Education and Skills, Ruairí Quinn T.D., today announced the patrons for nine new post-primary schools which will open in 2015 and 2016.

These new schools will provide additional places for up to 7,300 students in areas of Cork, Cavan, Dublin and North Wicklow which have seen their populations expand in recent years.

The new schools include five which will cater for up to 1,000 students each.

Four of the new schools will be under the patronage of Educate Together, two will be run by the local Education and Training Board (ETB), one by the Edmund Rice Schools Trust (ERST), one jointly by the local ETB and Educate Together and the final school will be managed by the local ETB with involvement of the Catholic Bishop of Cloyne (see table below).

Minister Quinn said, “The fact that the new patrons include those of multi-denominational and those of a Catholic ethos clearly demonstrates that the Department and I are committed to providing diversity of ethos in our schools and respecting the demands of parents.”

“I am very pleased to see that Educate Together will be sole patron in four schools and joint patron in a fifth school, particularly as ET was formally recognised as a second level patron body by me just two years ago.”

“I am confident that these new schools, alongside the existing schools in each area, will mean that parents and students have real choice when it comes to deciding which school most reflects their own ethos.”

Today’s announcement is the culmination of the process which began in June 2011 when the Minister announced that 20 new post-primary schools were to be established up to 2017 to cater for increasing student numbers.

Minister Quinn said, “We are experiencing significant increases in our school-going population. The establishment of these new schools is an essential part of our actions to ensure that the school infrastructure is in place in time to ensure every single student has a quality place at second level over the coming years.”

At that time the Minister also announced new criteria and arrangements for the recognition of the new schools. The arrangements included the establishment of an independent advisory group, the New Schools Establishment Group, to advise the Minister on the patronage of the new schools following its consideration of a report prepared by Department officials.

The New Schools Establishment Group reported to the Minister earlier this month. Minister Quinn has accepted the group’s recommendations in full.

Prospective patrons were asked to provide evidence of parental demand when making applications for patronage of the new schools. In addition, the criteria used in deciding on patronage included how the proposed schools under the respective patrons would provide for extending or strengthening diversity of school ethos in each area, having regard to the views of parents.

The Minister expressed his thanks to the members of the New Schools Establishment Group for their valuable input to the process. Minister Quinn said, “I initiated the revised system for the establishment of new schools and the appointment of the school patron so that it would be an objective and transparent process. The role of the New Schools Establishment Group is critical to achieving these aims and I want to thank them for their work in this area.”

Department officials will shortly contact each of the patron bodies in regard to the logistics of the establishment of these new schools.

County Area Recommended Patron Body No. of students
Cavan Kingscourt Cavan and Monaghan ETB 400
Cork Cork South Suburbs/Carrigaline 2 Schools:
Educate Together & Edmund Rice Schools Trust
600 each
Cork Midleton/Carrigtohill Cork ETB (involving the Catholic Bishop of Cloyne) 1,000
Dublin Balbriggan Educate Together 700
Dublin Ballinteer/Stepaside Educate Together 1,000
Dublin Kingswood, Tallaght Dublin and Dun Laoghaire ETB 1,000
Kildare Celbridge Jointly Educate Together and Kildare and Wicklow ETB (subject to confirmation of sufficient parental support) Up to 1,000
Wicklow North Wicklow Educate Together 1,000

www.education.ie

 

Oíche eolais do thuismitheoirí ar siúl i nGaelscoil Mhic Aodha, Déardaoin 28 Samhain ag 7pm

Samhain 27, 2013

Tá fáilte roimh gach éinne! Tá an scoil lonnaithe i Radharc an Túir, Baile Chill Dara, Co. Chill Dara.

Teagmháil:

045 535588
gaelscoilmhicaodha@gmail.com

‘Fáilte isteach i mo shaol’

Samhain 27, 2013

Tá acmhainní i nGaeilge seolta ag Comhairle Cathrach Dhoire le tacú le héagsúlacht chultúrtha a chothú i measc pháistí na cathrach.

Tá cur síos san acmhainn ar na seacht bpobal éagsúla atá ag cur fúthu i gcathair Dhoire.

Ba chomhthionscnamh é ‘Fáilte isteach i mo shaol’ idir an Oifig Chomhionannais agus Oifig na Gaeilge i gComairle Cathrach Dhoire.

Deir Pól Ó Frighil, Oifigeach Gaeilge na Comhairle, go bhfuil féidearthacht ann an áis a dháileadh saor in aisce ar scoileanna mórthimpeall na cúige.

D’fhreastail Meon Eile ar an seoladh agus labhair muid le hionadaithe na nGaelscolanna áitiúla agus le foireann na Comhairle Cathrach faoi chothú na héagsúlachta sa chathair.

Féach an físeán ar www.meoneile.ie.

Next Page »