Méid an Téacs

New principals take over at Gaelcholáiste and Borris

Iúil 28, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Cúrsa Gaeltachta do mhúinteoirí i dTír Chonaill

Iúil 27, 2011

Beidh Cúrsa Gaeltachta á reáchtáil ag Comhar na Múinteoirí Gaeilge  in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i nGaoth Dobhair ón 7  – 13 Lúnasa 2011.

Tá an cúrsa seo á thairiscint againn do mhúinteoirí Gaeilge a bhfuil líofacht acu cheana ach a bhfuil ceisteanna acu fós ó thaobh cruinnis de ar mhaith leo díriú isteach orthu.

Beidh béim ar leith ar labhairt na Gaeilge ach cuirfear béim chomh maith ar chúrsaí gramadaí agus ar shaibhriú foclóra.

Beidh ceardlanna breise ann ina ndéanfar plé ar chúrsaí a bhaineann leis an dá churaclam, thuaidh agus theas, agus beidh siad seo in oiriúint do gach aon mhúinteoir Gaeilge.

Is deis iontach an cúrsa seo do mhúinteoirí iad féin a thumadh sa teanga sa Ghaeltacht i measc múinteoirí eile.

Mar aon leis na ranganna eagrófar ceardlanna agus imeachtaí breise a thabharfaidh blas ar áilleacht agus ar shaibhreas cultúrtha Ghaoth Dobhair.

Is do bhaill chláraithe Chomhar na Múinteoirí Gaeilge amháin an cúrsa seo agus gearrfar táille speisialta de €200 / £175 as freastal ar an gcúrsa.

Clúdaíonn an táille seo na ranganna, imeachtaí, bia agus lóistín.

Is faoi rannpháirtithe an chúrsa é a slí féin a dhéanamh go hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, i nGaoth Dobhair, agus aon chostas  taistil a chlúdach iad féin.

Má tá spéis agat freastal ar an gcúrsa déan teagmháil le Saffron Rosenstock  ar  (01) 639 8448 nó  saffron@cnmg.ie.

Foilsithe ar Gaelport.com 26 Iúil 2011

Aitheantas don TEG

Iúil 21, 2011

Tá cinneadh déanta ag an Roinn Oideachais aitheantas a thabhairt don cháilíocht B2 i dTeastas Eorpach na Gaeilge mar chritéir iontrála do chúrsaí fochéime agus iarchéime san Oideachas sna coláistí oideachais.

Is é Ionad na dTeangacha in Ollscoil na hÉirinn, Má Nuad a bhain an t-aitheantas seo amach agus tá ard-mholadh ag dul don Ionad céanna as an obair atá déanta acu i bhforbairt chóras an TEG.  Don chéad uair anois tá córas cáilíochta ann do dhaoine  nach bhfuair cáilíocht sa Ghaeilge roimhe seo, idir Éireannaigh agus eachtrannaigh.  Is féidir le foghlaimeoirí ó chúlraí éagsúla oideachais tosú amach ag Leibhéal A1 agus dul trí leibhéil TEG go mbainfidh siad B2 amach. Go dtí seo, ní raibh de rogha ag foghlaimeoirí fásta nach raibh cáilíocht fhoirmiúil Gaeilge acu ach an scrúdú Ardteiste Gaeilge Ardleibhéal a dhéanamh nó freastal ar chúrsa Dioplóma sa Ghaeilge sna hollscoileanna ar fud na tíre.  Ar ndóigh níl an siollabas ná an scrúdú Ardteiste ceangailte leis an bhfráma coitianta Eorpach do mhúineadh teangacha nó níl sé dírithe ar an bhfoghlaimeoir fásta, agus ní i gcónaí a bhíonn daoine in ann freastal ar chúrsaí Dioplóma. Beidh an t-aitheantas nua don chóras TEG ina bhuntáiste ach go háirithe d’fhoghlaimeoirí fásta ar mian leo áit a bhaint amach ar na cúrsaí bunmhúinteoireachta sna coláistí oiliúna, cúrsaí a bhfuil an-éileamh orthu i láthair na huaire.

Gawlay Advertiser – Peadar Mac Fhlannchadha

Cúrsa Samhraidh do dhéagóirí

Iúil 15, 2011

Den chéad uair i mbliana, beidh Gael-Taca ag cur cúrsa samhraidh do dhéagóirí ar fáil i mí Iúil.

Díreofar an cúrsa ar dhaltaí sa 4ú, 5ú agus 6ú bliain.  Beidh ranganna ar siúl gach lá le béim speisialta ar an nGaeilge labhartha.  “Feictear dúinn go bhfuil éileamh ar a leithéid de chúrsa, go mórmhór anois le béim níos mó san Ardteist ar an mbéaltriail,” a deir Ruth Ní Chonchubhair, Leas-Rúnaí Gael-Taca.

Ina theannta san, beidh deis ag na daltaí a gcuid scileanna nua teanga a chleachtadh le tráthnóna d’imeachtaí allamuigh ar nós dreapadóireachta, rópadóireacht anuas agus treasóireachta in áiteanna éagsúla mar Chuainín Riobaird, Coill Churrach Cinn agus Feirm Bhaile an Rísigh.  Beidh deis ag na daltaí clár raidió Gaeilge a ullmhú agus a chraoladh chomh maith.

Leanfaidh an cúrsa ar feadh seachtaine idir 18ú agus 22ú Iúil.  Má tá suim agat sa chúrsa, nó má tá tuilleadh eolais uait, cuir glaoch ar Ruth, Leas-Rúnaí Gael-Taca ar 086 8948855 nó féach www.gael-taca.com

Gaelscéal

Students’ views on junior cycle

Iúil 15, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Aitheantas oifigiúil do Scrúduithe TEG

Iúil 15, 2011

Tá aitheantas oifigiúil faighte ag Ionad na dTeangacha, OÉ Má Nuad ón Roinn Oideachais do Leibhéal B2 Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG).  Ciallaíonn sé seo go sásaíonn TEG Leibhéal B2 na critéir iontrála do chúrsaí fochéime agus iarchéime san Oideachas sna coláistí oideachais.

Is córas scrúdaithe agus cáilíochta Gaeilge do fhoghlaimeoirí fásta é Teastas Eorpach na Gaeilge atá á soláthar ag Ionad na dTeangacha Ollscoil na hÉireann Má Nuad ó 2005.

Is deis iontach é seo do dhaoine gur mhaith leo dul le gairm na múinteoireachta nach bhfuil na riachtanais iontrála chuí acu do na coláistí oideachais.  Neamhchosúil leis an siollabas agus an scrúdú Ardteistiméireachta, tá siollabais agus scrúduithe TEG dírithe ar an bhfoghlaimeoir fásta, rud a chuireann go mór leis an taithí foghlama.

Bíonn scrúduithe TEG ar siúl uair sa bhliain (Aibreán agus Bealtaine) i 10 n-ionad in Éirinn agus tá cúrsaí ullmhúcháin do scrúduithe TEG ar siúl in ionaid oideachais ar fud na tíre.  Cuireann Ionad na dTeangacha ábhar teagaisc agus tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí agus do fhoghlaimeoirí saor in aisce ag www.teg.ie  nó cuir glaoch ar 01 7086417 chun tuilleadh eolais a fháil.

www.gaelport.com

Campa Samhraidh do Ghaeilgeoirí óga Ard Mhacha

Iúil 15, 2011

Bhí an Ghaeilge le cloisteáil go soiléir in Ard Mhacha le cúpla seachtain anuas, fadis a bhí campa samhraidh bliantiúil an bhaile faoi lánseoil, mar atá CampaMhacha.

Bhain 80 páiste ó ghaelscoileanna an cheantair an-sult as an champa, a bhí lonnaithe in Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise.

Tá tábhacht ar leith ag baint leis an champa seo nó go minic is é an t-aon deis a bhíonn ag na páistí Gaeilge a úsáid taobh amuigh den scoil agus bhí lúchair ar na ceannairí agus ar lucht a eagraithe go ndearna na páistí ar fad an-iarracht a dteanga féin a úsáid i rith laethanta saora an tsamhraidh.

D’fhreastail an chéad seachtain ar pháistí idir 4 bliain agus 7 mbliain d’aois agus ar na himeachtaí a cuireadh ar siúl dóibh, bhí turas chuig príomhionad ársa Uladh ag Eamhain Mhacha, turas ar zú Bhéal Feirste agus spraoi agus cluichí ag Kool Kidz.

Bhí an t-ádh ar na páistí go raibh Rannairí Ard Mhacha istigh ar cuairt acu ar an Aoine, grúpa a bhfuil cáil dhomhanda bainte amach acu. D’eagraigh na ceannairí neart imeachtaí eile dóibh ag an ionad, idir ealaín, sport, rince, amhránaíocht agus déanamh ceibeabanna torthaí.

Bhí páistí idir 8 mbliain agus 12 bliain i láthair don dara seachtain a bhí chomh pacáilte céanna. Cuireadh tús leis an tseachtain le turas chuig Plainéadlann Ard Mhacha le hionc ar an seó iontach Gaeilge atá acu. D’imigh siad ar thuras ar an Mháirt le turas a fháil i nGaeilge thart ar cheann de na staideanna is mó agus is fearr san Eoraip, mar atá Páirc an Chrócaigh i mBaile Átha Cliath. Bhí lá spraoi speisialta ag na páistí ag an Ionad Allamuigh i mBuíochar, Contae Muineacháin agus bhain na páistí an-sult ar fad as an sleamhnú ar chlabar.

Bhí ceardlann damhsa ar siúl Déardaoin leis an Ghaeilgeoir Siombábach, Tura Arutura. Cuirfear deireadh leis an dara seachtain den champa inniu le mórcheiliúradh agus lá spraoi teaghlaigh. Léiríonn rath an champa seo go bhfuil an Ghaeilge faoi rath agus bláth agus go bhfuil éileamh forásach ar theanga dhúchais Ard Mhacha agus na hÉireann.

www.gaelport.com

Make Irish optional and cut junior cycle, say students

Iúil 12, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Ranganna Gaeilge @ UL

Iúil 12, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Acmhainní ar fáil ar shuíomh nua Altram

Iúil 8, 2011

Tá suíomh gréasáin nua seolta ag Altram. Is eagraíocht tacaíocht réigiúnach í Altram do thionscadail luathbhlianta Gaeilge. Cuirtear Seirbhísí Tacaíochta réigiúnach, Tacaíocht Speisialtóirí Luathbhlianta, agus Cnuasoiliúint ar fáil don earnáil luathbhlianta Gaeilge.
Mar chuid den suíomh tá acmhainní mar rímeanna agus amhráin ar théamaí éagsúla gur féidir úsáid sa Naíonra nó sa bhaile.
Tá an suíomh fós á forbairt ag Altram, mar sin tá siad ag lorg aiseolais. Tabhair cuairt ar an suíomh le breathnú ar na hacmhainní go léir agus seol teachtaireacht ghearr chuig Altram le do mheas ar an suíomh nua.

www.altram.org

Next Page »