Méid an Téacs

Folúntas le Gaeloideachas

Meitheamh 22, 2018

Folúntas

Riarthóir Oifige ag teastáil (Athfhógairt)

Conradh 3 bliana

Duine le sárscileanna eagrúcháin, riaracháin oifige agus cumarsáide, mar aon le hardchaighdeán labhartha agus scríofa sa Ghaeilge de dhíth.

Tuilleadh eolais agus sainchuntas poist le fáil ó foluntais@gaelscoileanna.ie

Spriocdháta le haghaidh foirm iarratais agus CV – meánlae, Dé hAoine, 6 Iúil 2018. Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta.

Tá an post seo lonnaithe sa phríomhoifig i Marino, Baile Átha Cliath 9.

Scála Tuarastail: €23,107 – 38,724

Is ceanneagraíocht í Gaeloideachas atá freagrach as an réimse Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge a chur chun cinn.

Eolas faoi ghnó na heagraíochta ar fáil ag www.gaeloideachas.ie

 

 

Oiliúint Phraiticiúil ar na Cluichí Gaelacha faoi stiúir chóitseálaithe CLG

Meitheamh 22, 2018

CÚRSA OILIÚNA TRÍ GHAEILGE DO BHUNMHÚINTEOIRÍ

COLÁISTE CHOLMCILLE INDREABHÁN

2ú – 6ú Iúil 2018

Oiliúint Phraiticiúil ar na Cluichí Gaelacha faoi stiúir chóitseálaithe CLG, laistigh de théarmaí tagartha na Roinne Oideachais & Scileanna

Costas €50 Eolas & Áirithint :

Foirm le fáil ar : Tae & Caifé ar fáil http://www.galwayec.ie/courses-booking-forms/

Líon agus seol ar ais roimh 20 Meitheamh 2018

(091) 746000

Seirbhís Chúram Iarscoile – deis i nGaillimh

Meitheamh 19, 2018

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Ghaelscoil Riabhach roimh chomhlachtaí/grúpaí pobail iarratais a chur isteach chugainn Seirbhís Chúram Leanaí a stiúradh ó shuíomh na scoile ó Mheán Fómhair 2018. Bheimís ag súil go mbeidh fís an chomhlachta/ghrúpa pobail ag tabhairt le fás is forbairt na seirbhíse a phleanáil is a riarú.

Riachtanais:

· Seirbhís d’ardchaighdeán ag cloí le héiteas na scoile ag feidhmniú.

· Polasaithe chúram leanaí, sábháilteachta is sláinte d’ardchumas curtha ar fáil

· Plean gnó agus taithí sa réimse oibre léirithe

Conradh 3 Bliana Spriocdháta: 29/6/18

Iarratais chuig:

An Cathaoirleach

Bord Bainistíochta

Gaelscoil Riabhach

Cois Móna

Baile Locha Riach

Co. na Gaillimhe

Nuachtlitir Chomhairle na Gaelscolaíochta – eagrán an tsamhraidh

Meitheamh 19, 2018

Léigh na scéalta is déanaí faoi earnáil an oideachais lán-Ghaeilge ó thuaidh in eagrán an tsamhraidh de nuachtlitir Chomhairle na Gaelscolaíochta anseo.

Seimineáir ar Fhéinmheastóireacht Scoile (FMS) á n-eagrú ag an SFGM

Meitheamh 19, 2018

Tá áthas ar an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí a fhógairt go mbeidh fáil ar thuilleadh seimineár foghlaim gairmiúla ar ábhar na Féinmheastóireachta Scoile (FMS) le linn Mí Mheán Fómhair 2018.

Dearadh na semineáir seo i gcomhair ‘chuile príomhoide atá ag lorg tacaíochta ina n-athghabháil don phróiséas FMS ina scoileanna.

Beidh seimineáir i nGaeilge ar fáil sna hionaid seo:

12 Meán Fómhair 2018: Óstán Vienna Woods, Corcaigh

12 Meán Fómhair 2018: Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar

14 Meán Fómhair 2018: Óstán Longfort Arms, Longfort

Tá sé mar aidhm sna seimineáir tacaíocht a thabhairt do phríomhoidí trí:

  • cuntas a thabhairt ar na hacmhainní agus ar na straitéisí éagsúla atá ar fail dóibh i mbun athghabhála do phróiséas na FMS.
  • Iniúchadh a dhéanamh ar Threoirlínte FMS 2016 – 2020 agus ar Ag Breathnú ar an Scoil Againn 2016: Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna chun tacaíocht a thabhairt don athghabháil seo leis an bpróiséas FMS.
  • cuntas a thabhairt ar uasdátuithe polasaithe chuí
  • deiseanna a thabhairt do rannpháirtithe iniúchadh a dhéanamh ar phróiséas na FMS ag baint úsáide as samplaí praiticiúla, chomh maith le deiseanna a sholáthair cleachtais a roinnt le ceannairí scoile eile.

Chun áit a chur in áirithint clicéail ar an nasc chun áit a chinntiú in ionad atá feiliúnach duit:

http://pdst.ie/node/6449

Iarrtar ar rannpháirtithe  cóipeanna de Treoirlínte Feinmheastóireachta Scoile 2016 – 2020 agus de Ag Breathnú ar an Scoil Againn 2016, Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna a thabhairt leo do na seimineár.

Nóta: Ceadóidh An Roinn Oideachais agus Scileanna ionadaíocht más gá do Phríomhoidí Teagaisc a bhéas ag freastal ar an seimineár seo. Cuirfear liúntas taistil ar fail do rannpháirtithe. Cuirfear lón ar fáil ar an lá freisin. Seimineár lae ó 9.15am go 3.30pm a bhéas i gceist.

 

Folúntais leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM/NCCA)

Meitheamh 13, 2018

Tá an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM/NCCA) ag earcú. Is mian leis an CNCM Oifigigh Oideachais bhreise a earcú don Oideachas Bunscoile agus Iar-bhunscoile sna réimsí seo a leanas:

 ▪      Teanga, Bunscoil (Gaeilge)

 ▪      Gaeilge (Iar-bhunscoil)

 ▪      Nuatheangacha Iasachta (Bunscoil agus Iar-bhunscoil)

 ▪      Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) (Bunscoil agus Iar-bhunscoil)

 Gach eolas ar fáil ar ncca.ie  

 Spriocdháta: 12in, Dé Céadaoin, 20 Meitheamh 2018.

 

Folúntas: Naíonra Safari, Baile Átha Cliath

Meitheamh 13, 2018

Tá deis buan fostaíochta ar fáil sa seomra Naíonra san ionad cúraim leanaí ag Ceathrú Theas Heuston, Baile Átha Cliath 8.
 
Is féidir teagmháil a dhéanamh le Cian le breis eolais a lorg nó le hiarratas a dhéanamh powellcian74@gmail.com

Cúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí a bhíonn nó a bheidh ag múineadh ábhair éagsúla trí Ghaeilge

Meitheamh 12, 2018

Cúrsa 20 Seachtaine
Luan 7.00 – 9.00 p.m., ag tosnú Dé Luain 10.09.2018.
Táille €300.

Clárú: 05.09.2018 (dáta deiridh).

Cur síos ar an gCúrsa
Is cúrsa é seo dóibh siúd atá ag múineadh nó gur mhaith leo bheith ag múineadh tré mheán na Gaeilge. Díreofar ar na príomhábhair chainte a bhíonn ar siúl laistigh agus lasmuigh den seomra ranga, sa seomra foirne agus i dtimpeallacht na scoile. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo eolas a chur ar fáil a chuirfidh ar chumas na múinteoiri:
(i) ábhar/ábhair faoi leith a mhúineadh trí Ghaeilge
(ii) caidreamh sóisialta a bheith acu le múinteoirí eile agus le daltaí na scoile, laistigh agus lasmuigh den seomra ranga
(iii) scileanna cainte/scríbhneoireachta/gramadaí a fhorbairt, mar aon le stór focal.

I measc na n-ábhar a phléifear bheidh a leithéid seo:

A. Tarlúintí i rith an lae
(i) Foclóir an ábhair atá á mhúineadh trí Ghaeilge
(ii) Caidreamh an tseomra ranga agus an tseomra foirne
(iii) Am sosa, am lóin, am saor, imeachtaí scoile
(iv) Mothúcháin phearsanta (an dea-mhéin, an buíochas, an gliondar, an míshásamh, an éiginnteacht, an faitíos srl.)

B. Tarlúintí i rith na seachtaine
(i) Cruinnithe foirne
(ii) Cluichí, clubanna
(iii) Turasanna scoile
(iv) Cuairteoirí, eagraíocht, an bhaint idir an scoil agus an sochaí

Tá an cúrsa seo oiriúnach do:
(i) ábhair mhúinteoirí
(ii) múinteoirí nua-cháilithe
(iii) múinteoirí atá fostaithe cheana féin sna Gaelcholáistí
(iv) múinteoirí a bhfuil fonn orthu cur isteach ar phostanna sna Gaelcholáistí

Speisialtóirí
Tabharfar isteach speisialtóirí ins na hábhair éagsúla mar aoí-chainteoirí (múinteoirí a bhfuil sean taithí acu).

Breis eolais: www.ucc.ie/igl , Teil: 021-4902314, Ríomhphost: m.nishuilliobhain@ucc.ie

Riarthóir Oifige ag teastáil ó Gaeloideachas, conradh 3 bhliana

Meitheamh 8, 2018

Duine le sár scileanna eagrúcháin, riaracháin oifige agus cumarsáide, mar aon le hardchaighdeán labhartha agus scríofa sa Ghaeilge de dhíth.

Tuilleadh eolais agus sainchuntas poist le fáil ó foluntais@gaelscoileanna.ie

Spriocdháta le haghaidh foirm iarratais agus CV – meánlae, Déardaoin, 21 Meitheamh 2018. Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta.

Tá an post seo lonnaithe sa phríomhoifig i Marino, Baile Átha Cliath 9.

Scála Tuarastail: €23,107 – 38,724

Is ceanneagraíocht í Gaeloideachas atá freagrach as an réimse Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge a chur chun cinn.

Eolas faoi ghnó na heagraíochta ar fáil ag www.gaeloideachas.ie

Dioplóma i Múineadh na Gaeilge (Foghlaimeoirí Fásta)

Meitheamh 5, 2018

Gach eolas: Dioplóma i Múineadh na Gaeilge 2018-19

Lárionad na Gaeilge
Ollscoil Mhá Nuad
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

(01)708 3737

teanga@nuim.ie

www.maynoothuniversity.ie/language