Méid an Téacs

Deontais Le Chéile Trí Ghaeilge

Cuireann Gaeloideachas na deontais faoin scéim Le Chéile Trí Ghaeilge ar fáil do naíonraí agus do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta le go mbeidh deis acu imeachtaí a reáchtáil i gcomhpháirt lena chéile.

Thar na mblianta, tá gach cineál imeachta eagraithe ag na rannpháirtithe: imeachtaí spóirt, turais, ceardlanna, ceolchoirmeacha, fiú ranganna do thuismitheoirí. Is féidir imeachtaí a reáchtáil idir na leibhéil, mar bhealach leis an leanúnachas a chur chun cinn, nó idir páirtithe sa Ghaeltacht agus lasmuigh di, le dlúthcheangal a chruthú. Is féidir aon rud gur mian libh a eagrú, ach is gá go mbeadh íosmhéid de 2 pháirtí éagsúla rannpháirteach san imeacht agus go mbeadh sé trí mheán na Gaeilge.

Cuirtear fáilte roimh réimse leathan imeachtaí agus roimh iarratais ó:

 • Naíonraí
 • Bunscoileanna
 • Iar-bhunscoileanna

Seo thíos na suimeanna a bheidh ar fáil i mbliana:

 • 2 rannpháirtí: uasmhéid €350
 • 3 rannpháirtí: uasmhéid €600
 • 4 rannpháirtí: uasmhéid €850
 • 5 rannpháirtí: uasmhéid €900
 • 6 rannpháirtí: uasmhéid €1000
 • 7 rannpháirtí: uasmhéid €1100
 • 8 rannpháirtí (nó níos mó): uasmhéid €1250

Baineann na deontais seo leis an tréimhse Eanáir – Deireadh Fómhair 2018 amháin. Ní féidir linn deontais a cheadú d’imeachtaí lasmuigh den tréimhse sin.

31 Deireadh Fómhair mar spriocdáta d’admhálacha agus tuairiscí. Ní glacfar le haon admhálacha i ndiaidh an dáta seo.

Tá liosta ar ár suíomh d’eagraíochtaí a chuireann seirbhísí trí Ghaeilge ar fáil agus seans go mbeidh spreagadh ann daoibh agus sibh ag pleanáil i dtreo imeacht a reáchtáil – féach http://www.gaelscoileanna.ie/imeachtai-turais/

Léigí go cúramach na coinníollacha thíos. Má tá ceist ar bith agat ina leith, seol ríomhphost chuig sandra@gaeloideachas.ie nó glaoigh ar an oifig ag 01-8535194.

Tá an scéim deontais seo á maoiniú ag Foras na Gaeilge.

 

Is féidir an fhoirm iarratais a chomhlánú anseo:

Coinníollacha na Scéime 2018

Cuireann Gaeloideachas deontas d’imeachtaí ar fáil do scoileanna, naíonraí agus naíscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar bhonn uile oileáin le deis a thabhairt dóibh imeacht dá rogha féin a reáchtáil trí mheán na Gaeilge chun leas chur chun cinn na teanga i measc na ndaltaí idir scoileanna, naíonraí agus naíscoileanna eile.

 1. Tá an tionscadal seo dírithe ar scoileanna agus naíonraí lán-Ghaeilge, laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht sa dá dhlínse.
 2. Is gá go mbeadh íosmhéid de 2 pháirtí éagsúla* rannpháirteach san imeacht.
 3. Ní cheadófar níos mó ná iarratas amháin in aghaidh na bliana d’aon scoil/naíonra.
 4. Is le scoil/naíonra amháin a íocfar an deontas – ní féidir deontas a íoc le haon tríú pháirtí.
 5. Is ar bhonn admhálacha agus tuairisce amháin a íocfar an deontas.
 6. Is féidir go mbainfidh na páirtithe le leibhéil éagsúla, i.e. naíonra le naíonra eile*, naíonra le bunscoil, nó bunscoil le hiar-bhunscoil, thuaidh agus theas.
 7. Féadfaidh scoileanna, naíonraí agus naíscoileanna lán-Ghaeilge imeacht a reáchtáil le scoileanna agus seirbhísí réamhscoile a fheidhmíonn trí Bhéarla ach is gá go mbeadh an imeacht féin trí mheán na Gaeilge
 8. Tabharfar tús áite d’iarratais de réir mar a thagann siad chun na hoifige, agus de réir buiséid teoranta na scéime. Moltar, más féidir, iarratas a dhéanamh roimh don imeacht tarlú, le deimhniú go mbeidh deontas ar fáil chuige.
 9. Cuirfear iarratais nach féidir a cheadú de dheasca ró-éilimh ar liosta feithimh.
 10. Bronnfar uasmhéid in aghaidh an imeachta bunaithe ar líon na scoileanna/naíonraí/naíscoileanna rannpháirteacha:
 • 2 rannpháirtí: uasmhéid €350
 • 3 rannpháirtí: uasmhéid €600
 • 4 rannpháirtí: uasmhéid €850
 • 5 rannpháirtí: uasmhéid €900
 • 6 rannpháirtí: uasmhéid €1000
 • 7 rannpháirtí: uasmhéid €1100
 • 8 rannpháirtí (nó níos mó): uasmhéid €1250
 1. Baineann na deontais seo leis an tréimhse 01 Eanáir 2018 – 31 Deireadh Fómhair 2018 amháin.
 2. Spriocdáta d’admhálacha agus tuairisc ná 31 Deireadh Fómhair 2018.
 3. Ar bhonn dea-chleachtais, moltar go mbeadh comhroinnt costais idir na rannpháirtithe i gceist, ach luíonn sé faoin iarratasóir é seo a bhainistiú.
 4. Is gá go gcuirfí tuairisc c.200 focal ar an imeacht chuig Gaeloideachas.
 5. Fáilteofar go mór roimh ghrianghraif a sheoladh ar ríomhphost chuig Gaeloideachas le go bhfoilseofar iad.
 6. Tá cead ag Gaeloideachas deontas a aisghairm i leith mí-úsáide.

*Ní aithneofar dhá sheisiún naíonra sa tseirbhís naíonra céanna mar dhá rannpháirtí éagsúla.