Méid an Téacs

Taighde

Seo thíos liosta de roinnt den taighde atá ar fáil maidir le tumoideachas agus oideachas lán-Ghaeilge. Cuirfear leis an liosta seo de réir a chéile, agus cuirfear leaganacha leictreonacha ar fáil anseo nuair is féidir. Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh leis an oifig ar 01 8535195 nó oifig@gaelscoileanna.ie más suim leat eolas sa bhreis a fháil mar gheall ar aon mhír ar an liosta thíos, nó má tá ábhar agat gur fiú é a bheith luaite air. Níl an liosta cuimsitheach, agus ba mhór linn cur leis.

Tá na saothair rangaithe de réir sloinne an údair, agus is féidir cuardach a dhéanamh ar an liosta trí Ctrl+F a bhrú ar do mhéarchlár.

 

Údar

Teideal

Foilsitheoir

Íoslódáil

Baker, An tOllamh Colin 10 mBuntáiste leis an Oideachas Dátheangach
Liosta
Baker, An tOllamh Colin Language & Speech Therapy in a Bilingual Context

(Sliocht as ‘Encyclopedia of Bilingualism & Bilingual Education’)

Multilingual Matters Sliocht 1

Sliocht 2

Baker, An tOllamh Colin Bilingual Children with Special Needs

(Sliocht as ‘The Care & Education of Young Bilinguals’)

Multilingual Matters Sliocht 1

Sliocht 2

Sliocht 3

Sliocht 4

Baker, An tOllamh Colin My child has been diagnosed as dyslexic. Should we develop reading and writing in one language and not two?

(sliocht as ‘A Parents’ & Teachers’ Guide to Bilingualism’)

 Multilingual Matters Sliocht
Bangma, I, & Riemersma, Dr. AMJ Multilingual Early Language Transmission (MELT) Summary of relevant literature on early multilingual learning, related to European smaller state and regional & minority language communities Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning Taighde
Barac, R, & Bialystok, E Bilingual Effects on Cognitive and Linguistic Development: Role of Language, Cultural Background, and Education The Society for Research in Child Development Preas Ráiteas
Beck, Adam 29 Tips for Raising Bilingual Kids http://www.incultureparent.com Alt
Bhattacharjee, Yudhijit Why Bilinguals Are Smarter New York Times Alt
Bialystok, E & Martin, M Attention and Inhibition in Bilingual Children: evidence from the dimensional change card sort task Ollscoil York, Toronto Taighde
Cummins, Dr. Jim Bilingual and Immersion Programs Ollscoil Toronto Tráchtas
Cummins, Dr. Jim Language & Literacy Development among EAL Pupils Ollscoil Toronto Cur i láthair
Cummins, Dr. Jim Liosta Tagairtí de thaighde Dr. Jim Cummins Ollscoil Toronto Liosta
Cummins, Dr. Jim “When can you ask why?”Exploring language policy choices in Ireland, past, present and future Ollscoil Toronto Léacht
Cummins, Dr. Jim Workshop On Preschool Education Ollscoil Toronto Ceardlann
de Búrca, Colm Measúnú agus tacaíocht foghlama sa nGaelscolaíocht Cur i láthair
de Búrca, Colm Na Gaelscoileanna: An Chuach sa Nead Tráchtas
De Houwer, Annick Two or More Languages in Early Childhood: Some General Points and Practical Recommendations University of Antwerp & Science Foundation of Flanders, Belgium

http://www.cal.org

Achoimre
Dreifus, Claudia The Bilingual Advantage (Agallamh le Ellen Bialystok) New York Times Alt
Ecole Bilingue de Berkeley Why Bilingualism? http://www.eb.org Alt & físeán
Grosjean, Dr. François Life as a Bilingual Psychology Today Blog
Harris, John & Ó Duibhir, Pádraig Múineadh Éifeachtach Teangacha: Sintéis ar Thaighde

Effective Language Teaching: A Synthesis of Research

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim & Measúnachta Tuarascáil Taighde

Research Report

Harris, Dr. John; Forde, Patrick; Archer, Peter; Nic Fhearaile, Siobhán; O’Gorman, Mary An Ghaeilge sna Bunscoileanna: Treochtaí Náisiúnta Fadtéarmacha in Inniúlacht 

Irish in Primary Schools: Long-Term National Trends in Achievement

Roinn Oideachais & Scileanna Tuairisc

Report

Johnson, RK; Swain, M From core to content: bridging the L2 proficiency gap in late immersion The University of Hong Kong Taighde
Kavanagh, Lauren A Mixed Methods Investigation of Parental Involvement in Irish Immersion Primary Education: Integrating Multiple Perspectives Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath Tráchtas
Kenner, Charmian How bilingual learning contributes to educational achievement

Teacher partnerships for bilingual learning

Goldsmiths, University of London Léacht

Taighde

Khan, Amina Bilingualism good for the brain Los Angeles Times Alt
Killick, Ariel Research study on immigrant participation
in art and community activity
through the medium of Irish
Taighde
King, Kendall and Fogle, Lyn Raising Bilingual Children: Common Parental Concerns and Current Research Georgetown University / http://www.cal.org Achoimre
Mas-Moury, Vanessa Parents’ attitudes to the gaelscoil as a school for the elite

(cur i láthair ag Seimineár Taighde ar an Ghaeloideachas 17.01.11)

Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath Seimineár Taighde & Réamhrá
McCoy, Selina, Smyth, Emer & Banks, Joanne Learning in Focus
The Primary Classroom: Insights from
the Growing Up in Ireland Study
An Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta Tuairisc
Mechelli, Andrea et al. Learning a Second Language boosts brain-power, scientists believe (alt ó BBC News) University College London / http://news.bbc.co.uk Alt
Mhic Mhathúna, Máire An Traein: Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an Bhunscoil Forbairt Naíonraí Teo. & GAELSCOILEANNA TEO. Páipéar Cúlra
Ní Ghallachair, Anna agus Lyddy, Fiona Tionchar na gcoláistí Gaeilge ar dhearcadh agus ar chumas na ndaltaí  Ollscoil na hÉireann Má Nuad Taighde
ní Ghréacháin, Bláthnaid Pleanáil Teanga ag Leibhéal an Phobail & Ról na Gaelscolaíochta Fiontar, Ollscoil Chathair BÁC Tráchtas
Ní Mhaonaigh, Siuán Leasuithe ar Scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta: Anailís ar a dTionchar Ionad na dTeangacha, OÉ Má Nuad Taighde
Ní Ríordáin, Dr Máire Mathematics & Gaeilge: A Report on the Influence of Bilingualism National Centre for Excellence in Mathematics and Science Teaching and Learning Preas Ráiteas

Tuairisc

Ní Thuairisg, L & Ó Duibhir, P An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann Gaeloideachas Taighde

Cur i láthair

Nolan, Caroline / COGG Riachtanais Speisialta Oideachais i scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán An Chomhairle um Oideachas
Gaeltachta & Gaelscolaíochta / Pobal
Tuairisc
 Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Laoire, M. (eag.) An Tumoideachas: Bua nó Dua? An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála An Chomhairle um Oideachas
Gaeltachta & Gaelscolaíochta
Páipéir roghnaithe
O’ Connor, Steven New Possibilities in the Teaching and Learning of the Copula in Irish Coláiste na Tríonóide Tráchtas
Ó Giollagáin, Conchúr; Mac Donnacha, Seosamh; Ní Chualáin, Fiona; Ní Shéaghdha, Aoife & O’Brien, Mary Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: Tuarascáil Chríochnaitheach Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Tuarascáil Taighde
Ó hAiniféin, Dónal An Tumoideachas in Éirinn / Immersion Education in Ireland Conradh na Gaeilge Léacht
Ó hAiniféin, Dónal Iniúchadh ar na múnlaí tumoideachais reatha i ngaelscoileanna i bpoblacht na hEireann & ar na caighdeáin ghnóthachtála i léitheoireacht an Bhéarla iontu Ollscoil na hÉireann Gaillimh Tráchtas
Ó Muircheartaigh, J; Hickey, T.M Academic Achievement, Anxiety and Attitudes in Early and Late Immersion in Ireland Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath Taighde
Owens, Lorcán The challenges of teaching and preserving Irish dialects in a standardised Irish Curriculum Institiúid Oideachais Marino Tráchtas
Ó Riagáin, Pádraig; Williams, Glynn; Villa i Moreno, F. Xavier

Perkins, Lisa Marie

Young People and Minority Languages: Language use outside the classroom

THE STATE OF EDUCATION IN CANADA 2012 EXECUTIVE SUMMARY

Coláiste na Tríonóide

CPF

Achoimre Tuarascála

Tuairisc

www.poliglotti4.eu Multilingualism, also for children with an auditive or communicative disability! www.poliglotti4.eu Preas Ráiteas
www.presszoom.com Study shows bilingualism has protective effect in delaying onset of dementia by four years www.presszoom.com Alt
Sallinen, Johanna & Hertzberg, Veronica Multilingualism for children’s everyday life: A guide for practitioners working with very young children Multilingual Early Language Transmission Project Treoirleabhar
Seoighe, Fergus An Tairbhe agus na Dúshláin a bhaineann le CLIL a chur i bhfeidhm i mBunscoileanna Lán­Bhéarla. Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Tráchtas ar fáil ón oifig
Shiel, Gerry; Gilleece, Lorraine; Clerkin, Aidan; agus Millar, David Measúnachtaí Náisiúnta 2010 ar Léitheoireacht Bhéarla agus ar Mhatamaitic i Scoileanna a Bhíonn ag Teagasc trí Mheán na Gaeilge

The 2010 National Assessments of English Reading & Mathematics in Irish-Medium Schools

An Foras Taighde Ar Oideachas Achoimre Tuarascála

Summary Report

Tedick, Diane J. Immersion Teacher Education: The State of the States. Ollscoil Chathair BÁC Cur i Láthair
Ullman, Michael T.; Morgan-Short, Kara; Finger, Ingrid & Grey, Sarah Second Language Processing Shows Increased Native-Like Neural Responses after Months of No Exposure

Language immersion is more effective than classroom language learning

Georgetown University Medical Center

www.morsmal.org

Taighde

Alt / Alt

Ware, Dr. Jean Squaring the Circle: Supporting Bilingual Children with Special Educational Needs Ollscoil Bangor Léacht
Wilhelm, Holly Myths of Multilingual Families http://www.incultureparent.com Alt
 Williams Fortune, T & Menke, Mandy R. Struggling Learners and Language Immersion Education: Research-Based, Practitioner-Informed Responses to Educators’ Top Questions  CARLA Treoirleabhar
Leabharliosta ar an Tumoideachas Liosta