Méid an Téacs

Lá amháin fágtha le cur isteach ar phacáiste tacaíochta don Oíche Chultúir – ná caill amach!

Meitheamh 28, 2018

A Chara,

Táim ag scríobh chugat maidir le hOíche Chultúir a bheidh ar siúl ar an Aoine 21 Meán Fómhair 2018, ó 4pm go 11pm, agus an iarracht atá ar bun againn cur le himeachtaí Gaeilge (taobh amuigh den Ghaeltacht) le linn na hOíche. Ó thosaigh muid ag plé leis seo dhá bhliain ó shin, tá méadú suntasach tagtha ar líon na n-imeachtaí Gaeilge le linn na hOíche, ó 86 i 2016 go 130 i 2017 ! Ní fhéadfaimis sin a dhéanamh gan comhpháirtíocht ó na heagrais Gaeilge thart timpeall na tíre.

Freastalaíonn thart ar 350,000 duine ar imeachtaí cultúir, oidhreachta agus ealaíon saor in aisce le linn Oíche Chultúir. Is deis í seo do ghrúpa/scoil a chur chun cinn, baill nua a mhealladh, aird a tharraingt ar bhur n-imeachtaí agus tuilleadh cairdis a chothú leis an bpobal.

Ar mhaithe leis sin, tá pacáiste tacaíochta á chur ar fáil againn d’aon ghrúpa a bheidh sásta imeacht cultúir, ealaíon nó oidhreachta a reáchtáil trí mheán na Gaeilge ar Oíche Chultúir. (Tabhair faoi deara nach féidir aon táille ar ghearradh ar dhaoine a bheidh páirteach nó a bheidh ag freastal ar imeachtaí na hoíche.) Ba chóir go dtabharfaidh an imeacht deis do chainteoirí Gaeilge níos mó úsáidte a bhaint as an nGaeilge.

Pacáiste Tacaíochta d’Oíche Chultúir:

 • Póstaeir le spás do shonraí an imeachta
 • Maoiniú airgid (uasmhéid €200, ach i gcásanna eisceachtúla) le costais an imeachta a chlúdach (ag braith ar mhaoiniú ón Roinn)
 • Poiblíocht san meáin shóisialta, Gaeilge, náisiúnta agus áitiúla

Samplaí d’imeachtaí gur féidir a reáchtáil d’Oíche Chultúir:

 • Seoltaí (Leabhair, scannáin, taispeántais)
 • Taispeántais (Ealaíon, Ceoil, Damhsa, Amhránaíochta)
 • Ceardlanna
 • Cainteanna
 • Seónna (Ceoil, drámaíochta)
 • Turais

Le leas a bhaint as an bpacáiste seo, caithfear sonraí an imeachta/na n-imeachtaí atá i gceist agat a reáchtáil a chlárú ar an bhfoirm thíos, agus má tá tú ag iarraidh iarratas a dhéanamh ar an gciste airgid, caithfear sonraí measta costais a thabhairt freisin. Caithfear an fhoirm comhlánaithe  a chur ar rphost chuig Oireachtas na Gaeilge  ag majella@antoireachtas.ie faoi 5pm ar an Aoine 29 Meitheamh 2018, le bheith áirithe ar an gclár imeachtaí.

Is deis iontach í Oíche Chultúir aird a tharraingt ar na gníomhaíochtaí a bhíonn ar bun ag na heagrais Gaeilge agus mholfainn duit leas a bhaint as an deis seo agus as an bpacáiste tacaíochta atá á chur ar fáil.  Má tá aon cheist agat faoi seo, ná bíodh aon drogall ort dul i dteagmháil liom ag 087 9776852.

Le dea-mhéin,

Majella Ní Chríocháin
Oifigeach Imeachtaí & Forbairt Freastail

Breis Eolais & Foirm Chlárúcháin d’Oíche Chultúir

Seol chuig majella@antoireachtas.ie faoi 5pm Dé hAoine 29 Meitheamh 2018. Mura bhfaighidh tú rphost admhála go luath i ndiaidh d’iarratas a chur isteach, déan teagmháil arís ar rphost.

Bunachar de mhúinteoirí ionaid naíonraí

Meitheamh 26, 2018

Tá Gaeloideachas ag forbairt bunachair d’ionadaithe feiliúnacha leis na cáilíochtaí cuí a bheadh ar fáil chun obair ionadaíochta a dhéanamh i naíonraí. Tuigeann muid go mbíonn dúshlán ag baint le teacht ar bhaill foirne ionaid go minic agus ba mhaith linn an bunachar seo a fhorbairt chun cabhrú le naíonraí teacht ar ionadaithe cuí go sciobtha agus go héasca.

Má tá aon mholtaí agaibh nó má tá aithne agaibh ar dhaoine feiliúnacha a bheadh sásta bheith ar an liosta seo, bheadh muid an-bhuíoch díobh as teagmháil a dhéanamh le Ciara lena gcuid sonraí teagmhála ciara@gaeloideachas.ie. Déanfar teagmháil leis na daoine molta ansin chun tuilleadh sonraí a lorg agus le cinntiú go bhfuil siad sásta bheith ar an liosta seo. Má tá múinteoir ionaid ag teastáil ó naíonra, déanfaidh siad teagmháil linn agus tabharfaidh muid sonraí na múinteoirí ionaid atá sa gceantar máguaird dóibh. Ní roinnfear an bunachar seo go poiblí.

Déan teagmháil le Ciara ciara@gaeloideachas.ie le breis eolais a fháil.

Oiliúint Phraiticiúil ar na Cluichí Gaelacha faoi stiúir chóitseálaithe CLG

Meitheamh 22, 2018

CÚRSA OILIÚNA TRÍ GHAEILGE DO BHUNMHÚINTEOIRÍ

COLÁISTE CHOLMCILLE INDREABHÁN

2ú – 6ú Iúil 2018

Oiliúint Phraiticiúil ar na Cluichí Gaelacha faoi stiúir chóitseálaithe CLG, laistigh de théarmaí tagartha na Roinne Oideachais & Scileanna

Costas €50 Eolas & Áirithint :

Foirm le fáil ar : Tae & Caifé ar fáil http://www.galwayec.ie/courses-booking-forms/

Líon agus seol ar ais roimh 20 Meitheamh 2018

(091) 746000

Seirbhís Chúram Iarscoile – deis i nGaillimh

Meitheamh 19, 2018

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Ghaelscoil Riabhach roimh chomhlachtaí/grúpaí pobail iarratais a chur isteach chugainn Seirbhís Chúram Leanaí a stiúradh ó shuíomh na scoile ó Mheán Fómhair 2018. Bheimís ag súil go mbeidh fís an chomhlachta/ghrúpa pobail ag tabhairt le fás is forbairt na seirbhíse a phleanáil is a riarú.

Riachtanais:

· Seirbhís d’ardchaighdeán ag cloí le héiteas na scoile ag feidhmniú.

· Polasaithe chúram leanaí, sábháilteachta is sláinte d’ardchumas curtha ar fáil

· Plean gnó agus taithí sa réimse oibre léirithe

Conradh 3 Bliana Spriocdháta: 29/6/18

Iarratais chuig:

An Cathaoirleach

Bord Bainistíochta

Gaelscoil Riabhach

Cois Móna

Baile Locha Riach

Co. na Gaillimhe

Nuachtlitir Chomhairle na Gaelscolaíochta – eagrán an tsamhraidh

Meitheamh 19, 2018

Léigh na scéalta is déanaí faoi earnáil an oideachais lán-Ghaeilge ó thuaidh in eagrán an tsamhraidh de nuachtlitir Chomhairle na Gaelscolaíochta anseo.

Seimineáir ar Fhéinmheastóireacht Scoile (FMS) á n-eagrú ag an SFGM

Meitheamh 19, 2018

Tá áthas ar an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí a fhógairt go mbeidh fáil ar thuilleadh seimineár foghlaim gairmiúla ar ábhar na Féinmheastóireachta Scoile (FMS) le linn Mí Mheán Fómhair 2018.

Dearadh na semineáir seo i gcomhair ‘chuile príomhoide atá ag lorg tacaíochta ina n-athghabháil don phróiséas FMS ina scoileanna.

Beidh seimineáir i nGaeilge ar fáil sna hionaid seo:

12 Meán Fómhair 2018: Óstán Vienna Woods, Corcaigh

12 Meán Fómhair 2018: Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar

14 Meán Fómhair 2018: Óstán Longfort Arms, Longfort

Tá sé mar aidhm sna seimineáir tacaíocht a thabhairt do phríomhoidí trí:

 • cuntas a thabhairt ar na hacmhainní agus ar na straitéisí éagsúla atá ar fail dóibh i mbun athghabhála do phróiséas na FMS.
 • Iniúchadh a dhéanamh ar Threoirlínte FMS 2016 – 2020 agus ar Ag Breathnú ar an Scoil Againn 2016: Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna chun tacaíocht a thabhairt don athghabháil seo leis an bpróiséas FMS.
 • cuntas a thabhairt ar uasdátuithe polasaithe chuí
 • deiseanna a thabhairt do rannpháirtithe iniúchadh a dhéanamh ar phróiséas na FMS ag baint úsáide as samplaí praiticiúla, chomh maith le deiseanna a sholáthair cleachtais a roinnt le ceannairí scoile eile.

Chun áit a chur in áirithint clicéail ar an nasc chun áit a chinntiú in ionad atá feiliúnach duit:

http://pdst.ie/node/6449

Iarrtar ar rannpháirtithe  cóipeanna de Treoirlínte Feinmheastóireachta Scoile 2016 – 2020 agus de Ag Breathnú ar an Scoil Againn 2016, Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna a thabhairt leo do na seimineár.

Nóta: Ceadóidh An Roinn Oideachais agus Scileanna ionadaíocht más gá do Phríomhoidí Teagaisc a bhéas ag freastal ar an seimineár seo. Cuirfear liúntas taistil ar fail do rannpháirtithe. Cuirfear lón ar fáil ar an lá freisin. Seimineár lae ó 9.15am go 3.30pm a bhéas i gceist.

 

Cúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí a bhíonn nó a bheidh ag múineadh ábhair éagsúla trí Ghaeilge

Meitheamh 12, 2018

Cúrsa 20 Seachtaine
Luan 7.00 – 9.00 p.m., ag tosnú Dé Luain 10.09.2018.
Táille €300.

Clárú: 05.09.2018 (dáta deiridh).

Cur síos ar an gCúrsa
Is cúrsa é seo dóibh siúd atá ag múineadh nó gur mhaith leo bheith ag múineadh tré mheán na Gaeilge. Díreofar ar na príomhábhair chainte a bhíonn ar siúl laistigh agus lasmuigh den seomra ranga, sa seomra foirne agus i dtimpeallacht na scoile. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo eolas a chur ar fáil a chuirfidh ar chumas na múinteoiri:
(i) ábhar/ábhair faoi leith a mhúineadh trí Ghaeilge
(ii) caidreamh sóisialta a bheith acu le múinteoirí eile agus le daltaí na scoile, laistigh agus lasmuigh den seomra ranga
(iii) scileanna cainte/scríbhneoireachta/gramadaí a fhorbairt, mar aon le stór focal.

I measc na n-ábhar a phléifear bheidh a leithéid seo:

A. Tarlúintí i rith an lae
(i) Foclóir an ábhair atá á mhúineadh trí Ghaeilge
(ii) Caidreamh an tseomra ranga agus an tseomra foirne
(iii) Am sosa, am lóin, am saor, imeachtaí scoile
(iv) Mothúcháin phearsanta (an dea-mhéin, an buíochas, an gliondar, an míshásamh, an éiginnteacht, an faitíos srl.)

B. Tarlúintí i rith na seachtaine
(i) Cruinnithe foirne
(ii) Cluichí, clubanna
(iii) Turasanna scoile
(iv) Cuairteoirí, eagraíocht, an bhaint idir an scoil agus an sochaí

Tá an cúrsa seo oiriúnach do:
(i) ábhair mhúinteoirí
(ii) múinteoirí nua-cháilithe
(iii) múinteoirí atá fostaithe cheana féin sna Gaelcholáistí
(iv) múinteoirí a bhfuil fonn orthu cur isteach ar phostanna sna Gaelcholáistí

Speisialtóirí
Tabharfar isteach speisialtóirí ins na hábhair éagsúla mar aoí-chainteoirí (múinteoirí a bhfuil sean taithí acu).

Breis eolais: www.ucc.ie/igl , Teil: 021-4902314, Ríomhphost: m.nishuilliobhain@ucc.ie

Dioplóma i Múineadh na Gaeilge (Foghlaimeoirí Fásta)

Meitheamh 5, 2018

Gach eolas: Dioplóma i Múineadh na Gaeilge 2018-19

Lárionad na Gaeilge
Ollscoil Mhá Nuad
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

(01)708 3737

teanga@nuim.ie

www.maynoothuniversity.ie/language

Folúntas: Cúntóir Taighde i gColáiste na Tríonóide

Bealtaine 23, 2018

VACANCY: RESEARCH ASSISTANT

Start date: 1st September 2018

Salary: € 21,674 pro rata

Location: Trinity College Dublin

Department: Department of Clinical Speech and Language Studies

Research Status: Part Time (50%)

Duration: 6 months fixed-term

Details

Dr Francesca La Morgia is seeking an energetic and engaged research assistant to work on a

study on communication abilities in secondary schools students attending immersion education

through Irish and Gaelic. The Research Assistant will be involved in creating experimental

materials and collecting the data for the project. He/she will have good knowledge of Gaelic and

Irish and a good understanding of the secondary school curriculum in Ireland and Scotland. A

personalized training plan in the psychology of language will be designed for the Research

Assistant. The RA will be based at Trinity College Dublin.

The project

“New speakers moving dialogues” is a project funded by Foras na Gaelige and Bòrd Na Gàidhlig

under the Colmcille Funding Scheme.The main aim of project is to investigate communication

skills in young adults speakers of Irish and Gaelic who have been educated through the medium

of these languages. The project focuses on spoken communication and on the use of new media

for promoting communication. The project is coordinated by Dr. Francesca La Morgia in

collaboration with Dr Maria Garraffa (Heriot Watt University, Edinburgh).

Key duties and responsibilities

Preparing test materials in Irish and Gaelic, contacting participants, testing secondary school

students, coding data, assisting with data analysis, maintaining equipment, organizing meetings,

and assisting with grant management. Conduct literature and database searches. Maintain written

records of research results and progress. Contribute to the production of research reports and

publications and other dissemination activities.

Essential qualifications:

An undergraduate degree in an area of Social Sciences, including Psychology, Linguistics,

Education, or similar.

Essential experience includes:

 • Participant recruitment and retention;
 • Study administration (scheduling appointments, managing data packs and data entry, etc.);
 • Ability to plan and organise a research study and prioritise workload effectively;
 • Good organisational skills and attention to detail;
 • Good knowledge of both Irish and Gaelic.

Desirable qualifications:

Previous experience of testing adults;

Experience in dissemination activities including public engagement.

Travel

Travelling in Scotland and Ireland will be necessary for data collection.

How to apply

Please send your CV with a cover letter and the contact details of one referee.

Informal enquiries can be made to:

Dr Francesca La Morgia

Department of Clinical Speech and Language Studies

School of Linguistics, Speech and Communication Sciences

Trinity College Dublin

flamorgi@tcd.ie

https://www.tcd.ie/slscs/

ÉISTEACHTAÍ Á REÁCHTÁIL AG MEANGADH FÍBÍN IN ÓSTÁN AN MHUILINN I MBAILE BHUIRNE CHUN RÓIL LÁITHREORA A LÍONADH

Bealtaine 21, 2018

Ar mhaith leat a bheith ar an gcéad réalt nua teilifíse eile?

Tá tallann nua don scáileán á lorg ag Meangadh Fíbín le haghaidh sraith shiamsúil nua teilifíse dírithe ar leanaí réamhscoile. Tá ceathrar laithreoirí, meascán cailíní agus buachaillí óga ag teastáil uainn chun dul ar eachtraí spraíúla mórthimpeall na tíre. Tá daoine breá cainteach, muiníneach agus fuinniúil ag teastáil don ról.

Más buachaill nó cailín tú idir 6-12 bliain d’aois ba bhreá linn dá ndéanfá éisteacht dúinn. Roghnófar buachaill nó cailín amháin as na cúigí éagsúla sa tír. Tar chomh fada linn in Óstán An Muileann i mBaile Bhuirne tráthnóna Dé Máirt seo chugainn 22 Bealtaine ón 6:00-8:00 sa tráthnóna.

Reáchtáil Meangadh Fíbín éisteachtaí ag an Oireachtas i gCill Airne anuraith agus i gConamara le gairid agus d’éirigh go hiontach leo. Cuirfear fáilte roimh dhaoine óga le taithí asteoireachta ach níl sé riachtanach.

Bí i dteagmháil le Meangadh Fíbín le haghaidh tuilleadh eolais 091-505855/kathleen@fibinmedia.ie

Gach eolas ar www.fibinmedia.ie

Next Page »