Méid an Téacs

Taighde: An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge

Feabhra 15, 2017

Tá réimse leathan taighde mar a bhaineann le hoideachas lán-Ghaeilge, tumoideachas agus eile ar fáil le híoslódáil ó chartlann Gaeloideachas, féach http://www.gaelscoileanna.ie/taighde/. Seo thíos cuid den taighde is déanaí a cuireadh leis an gcartlann:

Plean foilsithe ag an Aire Bruton chun aghaidh a thabhairt ar Mhíbhuntáiste Oideachais

Feabhra 15, 2017

Preasráiteas ón Roinn Oideachais & Scileanna:

108 Gníomh chun Cabhrú le gach Duine a Lánacmhainneacht a Bhaint Amach

Tacaíochtaí Breise le cur ar Fáil do thart ar 110; chun Leasa tuairim is 20,000 Dalta

Sheol an tAire Oideachais agus Scileanna, an tUas. Richard Bruton, TD, Plean DEIS (Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh) 2017 inniu, a phlean chun aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste oideachais.

Caithfidh an deis a bheith ag gach leanbh a lánacmhainneacht a bhaint amach, beag beann ar a gcúinsí. Tá cumas uathúil ag an oideachas na timthriallta míbhuntáiste a bhriseadh.

An sprioc fhoriomlán atá againn ná córas oideachais agus oiliúna na hÉireann a dhéanamh ar an gceann is fearr san Eoraip laistigh de dheich mbliana. Baineann Plean an lae inniu le bheith ar an dream is fearr chun poitéinseal an chórais oideachais a úsáid chun na timthriallta míbhuntáiste sin a bhriseadh trí thorthaí oideachais níos fearr.

Tógann an Plean ar thaithí na scoileanna DEIS atá ann cheana féin agus tarraingíonn ar dheachleachtas idirnáisiúnta. Leagtar amach ann spriocanna nua maidir le:

· Litearthacht agus uimhearthacht a fheabhsú

· Rátaí críochnaithe scoile a fheabhsú

· Dul ar aghaidh chuig ardoideachas agus breisoideachas a fheabhsú

Aithníonn an Plean níos mó ná 100 gníomh a thacaíonn le míbhuntáiste oideachais lena chinntiú gur féidir le gach duine a lánacmhainneacht a bhaint amach. Áirítear ar na gníomhartha sin iad seo a leanas:

· Múnla nua chun scoileanna a aithint ar bhealach cóir agus oibiachtúil chun acmhainní breise a chur ar fáil chun leasa tuairim is 20,000 leanbh agus thart ar 110 scoil

Beidh Scéim Leabhar ar Cíos a fheidhmiú éigeantach do scoileanna a bheidh rannpháirteach sa Chlár Tacaíochta Scoile faoi Mheán Fómhair 2017

· Beidh mar aidhm ag sraith scéimeanna píolótacha nuáil agus cruthaitheacht i scoileanna a spreagadh agus tacóidh Ciste Sármhaitheasa i Scoileanna leis na tionscnaimh sin a fhorbairt; nuáil a spreagadh trí chnuasú scoileanna

· Díriú ar thacaíochtaí do cheannairí agus múinteoirí scoile chun scileanna a thabhairt dóibh tacú le leanaí lánacmhainneacht a bhaint amach (e.g oiliúint i gceannaireacht ghairmiúil, cúrsaí ullmhachta do phríomhoidí nuacheaptha, cúrsaí meantóireachta agus cóitséala)

· Rochtain a thabhairt do gach iarbhunscoil a bheidh rannpháirteach sa Chlár Tacaíochta Scoile ar chomhairleoir gairmthreorach tiomnaithe

An t-aistriú ó réamhscoileanna go dtí scoileanna náisiúnta i bpobail a fheabhsú do leanaí, ag tógáil ar láidreacht chláir mar ABC

· Leagfaidh scoileanna amach spriocanna a bheidh sonrach, intomhaiste, inscroichte, réadúil agus am-shonrach, lena n-áirítear spriocanna do litearthacht agus uimhearthacht, Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) agus ceannaireacht, agus meastóireacht a dhéanamh orthu gach bliain

Aonad Forbartha DEIS a bhunú sa Roinn Oideachais agus Scileanna chun tacú le cur i bhfeidhm idirghabhálacha nua agus cabhrú leis na hacmhainní riachtanacha a fháil ó na gníomhaireachtaí tacaíochta éagsúla

10 síceolaí NEPS breise a cheapadh chun tacaíochtaí chuig scoileanna DEIS a fheabhsú

Cuirfidh Boird Oideachais agus Oiliúna socruithe for-rochtana foirmiúla ar bun le scoileanna DEIS chun rochtain a spreagadh trí na bealaí oideachais atá ann cheana féin

Leathnófar an Chomhpháirtíocht Gnó Scoileanna chun freastal ar scoileanna nua san áireamh sa Chlár Tacaíochta Scoile

Dúirt an tAire Bruton:

“Caithfidh an deis a bheith ag gach leanbh a lánacmhainneacht a bhaint amach, beag beann ar a gcúinsí. Tá cumas uathúil ag an oideachas na timthriallta míbhuntáiste a bhriseadh. Is é bun-aidhm an Rialtais seo ár ndul chun cinn eacnamaíoch a chothabháil agus é a úsáid chun sochaí chóir agus chomhbhách a chruthú. Níl réimse ar bith níos tábhachtaí don fhís seo ná an t-oideachas.

“Tá an t-ádh linn in Éirinn go bhfuil gairm mhúinteoireachta chomh díograiseach agus tiomanta againn. Leanfaidh ár múinteoirí agus ceannairí scoile ar aghaidh ag imirt ról ríthábhachtach i gcabhrú le leanaí a lánacmhainneacht a bhaint amach. Caithfimid tacú lenár múinteoirí agus lenár gceannairí scoile, trí uas-sciliú, meantóireacht agus cóitseáil, ionas go mbeidh siad in ann pleanáil, feidhmiú agus tacú.

“Forbraíonn ár bplean an deachleachtas ionas gur féidir scoileanna a aithint do thacaíocht bhreise ar bhealach cóir agus oibiachtúil. Úsáidfimid cuir chuige nua ar bhonn píolótach chun nuáil agus torthaí níos fearr do leanaí a spreagadh. Is féidir sin a phríomhshruthú in imeacht ama.

“Cuirfear tacaíochtaí breise ar bun, mar shampla soláthar breise NEPS, soláthar d’fhorbairt ghairmiúil tosaíochta agus scéimeanna leabhar ar cíos.

“Cuireann ár bplean tacaíochtaí ar fáil d’fhoghlaimeoirí de gach aois. Is mian liom tuilleadh daltaí a fheiceáil ag leanúint ar aghaidh chuig ardoideachas agus breisoideachas. Caithfimid bealaí níos fearr a fhobairt dóibh.

“Is mian liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil le gach duine a chuir le forbairt an Phlean seo agus táim ag tnúth le bheith ag obair le scoileanna agus tacú leo chun a spriocanna a bhaint amach.”

“Bhí mé an-sásta cuairt a thabhairt ar Scoil Náisiúnta Our Lady Immaculate Junior National School i nDarndál inniu chun ár bplean nua maidir le haghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste oideachais a sheoladh.”

Cuirfear an clár tacaíochta scoileanna DEIS i bhfeidhm ó Mheán Fómhair 2017, agus oibreofar go leanúnach le comhpháirithe oideachais agus páirtithe leasmhara eile lena chinntiú go seachadófar a chuspóirí go rathúil.

Thug an tAire Bruton cuairt ar Scoil Náisiúnta Shóisearach Muire Gan Smál i nDarndál inniu, bunscoil i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath, chun a phleananna a leagan amach maidir le deiseanna do leanaí as limistéir faoi mhíbhuntáiste a fheabhsú.

Táthar ag tabhairt liosta de na scoileanna a gheobhaidh sochair bhreise chun críche agus foilseofar go luath é.

Tá Plean Gnímh DEIS 2017 ar fáil ag:
http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/DEIS-Plan-2017.pdf

Spriocanna faoin bPlean seo

D’fhonn na spriocanna atá leagtha amach againn a bhaint amach, agus ag tógáil ar na cúig phríomhsprioc atá leagtha amach sa Phlean Gnímh don Oideachas 2016-2019, is iad na Príomh-Spriocanna atá leagtha amach againn dúinn féin sa Phlean DEIS seo:

1. Creat measúnaithe níos láidre agus níos freagrúla a chur i bhfeidhm chun scoileanna a aithint agus leithdháileadh éifeachtach acmhainní a dhéanamh
2. Taithí foghlama agus torthaí daltaí i scoileanna DEIS a fheabhsú
3. Cumas ceannairí scoile agus múinteoirí gníomhú, pleanáil agus acmhainní a úsáid a mhéid is fearr is féidir
4. Tacú le dea-chleachtas i scoileanna agus é a chothú trí chomhoibriú idirghníomhaireachta
5. Tacú le hobair scoileanna tríd an taighde, faisnéis, meastóireacht agus aiseolas a thabhairt chun spriocanna an phlean a bhaint amach

Leagtar amach sa Phlean DEIS, a thagann in áit an Phlean Ghnímh reatha a seoladh i 2005 , ár bhfís maidir le hidirghabháil amach anseo sa réimse ríthábhachtach na cuimsitheachta sóisialta i mbeartas oideachais.

Príomhghné den Phlean ná modh níos freagrúla agus níos solúbtha chun scoileanna a aithint lena gcur san áireamh sa SSP a bhraitheann ar shonraí arna gcoinneáil go lárnach ag DES agus CSO. Ceadóidh an múnla nua do scoileanna a aithint go cruinn i dtéarmaí chúlra socheacnamaíoch an chohóirt daltaí, agus acmhainní agus riachtanas oideachais a mheaitseáil níos fearr. Cuirfidh an próiseas nua seo deireadh leis an ngá le próiseas iarratais agus mar sin laghdófar an t-ualach riaracháin ar scoileanna.

Gné thábhachtach eile ná tabhairt isteach shraith tionscadal píolótach atá dírithe ar bhearta a thabhairt isteach a léirítear go n-oibríonn siad go maith chun torthaí dhaltaí faoi mhíbhuntáiste a fheabhsú. An aidhm leis sin ná nuáil agus cruthaitheacht i scoileanna a spreagadh agus tacófar le forbairt na dtionscnamh seo trí Chiste Sármhaitheasa Scoileanna. Is iad na bearta saindírithe atá le cur san áireamh Ceannaireacht Scoile, líonrú/cnuasú Scoileanna, modheolaíochtaí teagaisc, gach tacaíocht a chomhtháthú i bpobail, úsáid níos mó a bhaint as seirbhísí HSCL.

Beidh comhoibriú agus oibriú idir-ghníomhaireachta lárnach le go n-éireoidh leis an bPlean seo agus tá roinnt gníomhartha ann lena chinntiú go dtarlóidh sin.

Athbhreithniú cuimsitheach ar an gClár DEIS reatha, deachleachtas idirnáisiúnta, agus ionchur ó Ghníomhaireachtaí agus Ranna Rialtais, comhpháirtithe oideachais agus páirtithe leasmhara eile, is cúis leis an bPlean seo.

Scoileanna le cur san áireamh:
Gheobhaidh thart ar 110 scoil tacaíochtaí breise. Tá mionsonraí faoi na scoileanna a gheobhaidh tacaíochtaí breise á gcur le chéile agus fógrófar go luath iad.

Ár bhFís
Go mbeidh an tOideachas ina bhealach cruthaithe chuig deiseanna níos fearr do dhaoine i bpobail atá i mbaol míbhuntáiste agus eisiamh sóisialta.

Ár nUaillmhian
A bheith ar an dream is fearr san Eoraip maidir leis an oideachas a thapú chun bacainní a shárú agus deireadh a chur leis an timthriall de mhíbhuntáiste idirghlúine trí fhoghlaimeoirí a chumasú a bheith rannpháirteach agus rathúil agus cur go héifeachtach leis an tsochaí i ndomhan atá ag athrú.

Ár Spriocanna
D’fhonn an fhís a bhaint amach, tá sraith spriocanna uaillmhianacha leagtha amach againn.

Preasráiteas iomlán ar www.education.ie

Ceadúnas an ICLA – suirbhé ar bun

Feabhra 8, 2017

Tá Gníomhaireacht na hÉireann um Cheadúnú Cóipchirt i mbun suirbhé faoi láthair, ar mhaithe le deimhniú go ndéanfaí dáileadh cothrom agus ionadaíoch ar an táille ceadúnaithe a íocadh thar ceann scoileanna leis na húdair, na foilsitheoirí agus na fís-chruthaitheoirí – gur múinteoirí scoile iad 95% díbh. Is gá rannpháirtíocht na scoileanna chun an suirbhé a dhéanamh agus tá sé ag brath ar thuairisciú iomlán agus cruinn ar an bhfótachóipeáil  agus/nó scanadh a dhéantar ar ábhar faoi chóipcheart le linn thréimhse an tsuirbhé. Tá teagmháil díreach á dhéanamh ag an nGníomhaireacht le scoileanna faoi láthair ina leith, ach seo thíos eolas maidir leis, agus iarann Gaeloideachas ar na scoileanna lán-Ghaeilge, a bhraitheann go mór ar na háiseanna den scoth a chuireann pobal na scoileanna féin ar fáil, bheith lán rannpháirteach ina gcuid oibre.

FÉILTE COIRM GAEL LINN 2017 BUAILTE LINN!

Feabhra 6, 2017

FÉILTE COIRM GAEL LINN 2017 BUAILTE LINN!

Tá scoláirí bunscoile agus a gcuid múinteoirí ó Dhún na nGall go Daingean Uí Chúis ag ullmhú faoi láthair do fhéilte COIRM GAEL LINN 2017!   Léireoidh suas le 75 scoil, idir Gaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta, seóanna scoile in amharclanna timpeall na tíre i rith mhí Feabhra agus mí an Mhárta. Beidh a rogha téama ag gach scoil, agus beidh meascán de mhíreanna – drámaíocht, ceol, amhránaíocht, scéalaíocht, aithriseoireacht, rince agus a leithéid – i ngach seó.  Ní comórtas atá i gceist le COIRM ach tabharfar aitheantas (i bhfoirm ghradaim) do sheónna nó do mhíreanna as seónna a léireoidh ardchaighdeán ag na féilte. Agus chun cur le hatmaisféar na féile, beidh siamsóirí i láthair  chun  gáire a bhaint as an lucht féachana  idir mhíreanna ! Cuirfear tús le nach mór gach féile  c. 10.30 a.m. agus beidh fáilte roimh lucht féachana ach eolas a chur chuig Gael Linn ( 01:6751200 ) roimhré.  Bí linn don spórt agus spraoi !
Naoi gcinn ar fad de fhéilte aonlae a bheidh sa tsraith:

  • Déardaoin 2  Feabhra 2017 – Amharclann Phlás an Mhargaidh, Ard Mhacha
  • Dé Céadaoin 8 Feabhra 2017 – Amharclann an Ionaid Óige, Mainistir Fhear Maí
  • Déardaoin 9 Feabhra 2017 – Amharclann Naomh Mícheál, Ros Mhic Thriúin
  • Déardaoin 9  Feabhra 2017 – An Grianán, Leitir Ceanainn
  • Dé Máirt 14 & 15 Feabhra 2017 – Amharclann Clasach, Fionnradharc, BÁC
  • Déardaoin 16 Feabhra  2017 – An tÁras Ealaíne, An Muileann gCearr
  • Dé Máirt 28 Feabhra/Dé Céadaoin 1 Márta 2017  – Amharclann na Cathrach, Gaillimh
  • Dé Máirt 7 Márta 2017  – Siamsa Tíre, Trá Lí
  • Déardaoin 9 Márta 2017 – Amharclann an Hawk’s Well, Sligeach

Operation Transformation as Gaeilge!

Feabhra 3, 2017

Tá físeain Operation Transformation de chuid RTÉ ar fáil le híoslódáil as Gaeilge anois. Is áis físfhoghlama fhíorthairbheach í seo a bhféadfaí a úsáid do ranganna Folláine agus Sláinte. Féach anseo

CAIGHDEÁN THAR CUIMSE AG CRAOBHCHOMÓRTAS SCLÉIP GAEL LINN 2017!

Feabhra 3, 2017

Bhí caighdeán thar cuimse ag craobhchomórtas Scléip Gael Linn 2017 a bhí ar siúl i mBaile Átha Cliath ar an Déardaoin, 2 Feabhra 2017.

Comórtas talainne í Scléip, ina gcuirtear béim ar na healaíona comhaimseartha, agus atá dírithe go sonrach ar na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. Chruinnigh scoláirí ó Dhún na nGall go dtí  Daingean Uí Chúis, mar aon lena gcuid múinteoirí agus a gcuid tuismitheoirí, in amharclann ‘Clasach’, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath, do bhuaicphointe seo an chomórtais. Bhí na hiomaitheoirí uilig – suas le 300 acu – tar éis cáiliú roimhré trí réamhbhabhtaí réigiúnach, ag a bhfuaireadar comhairle ó mholtóirí aitheanta sna réimsí éagsúla.

Ba iad Seán Ó Ceallaigh, Gael Linn, agus Niamh Ní Chróinín, Raidió Rí Rá,  a chur an seó i láthair go paiseanta i rith an lae. Ar dtús, bhí  taispeántais den scoth sna comórtais don Rince Cruthaitheach  ( Aonair agus Grúpaí) ó scoláirí Choláiste an Eachréidh, Baile Loch Riach, Gaelcholáiste Chill Dara, Nás na Ríogh, Coláiste Oiriall, Muineachán, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis,  Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh, Coláiste de hÍde, Tamhlacht, Pobalscoil Ghaoth Dobhair agus Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh.  Ina dhiaidh sin, bhí an comórtas Sceitse Nuachumtha, le léirithe ó aisteoirí óga an Eachréidh, Scoil Chaitríona, Glas Naíon, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin, Gaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí agus Pobalscoil Chloich Cheanna Fhaola, An Fálcarrach. Ba léir  ansin gur bhain rinceoirí, amhránaithe agus ceoltóirí ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Meánscoil San Nioclás, Rinn ó gCuanach, Scoil Chaitríona, Glas Naíon, Coláiste Lú, Dún Dealgan, Coláiste Naomh Éinne, Inis Mór agus Coláiste Pobail Osraí, sult as a bheith ar stáitse sna comórtais Slua-Amhránaíochta ansin.  Mhol na moltóirí Máire Uí Mhurchú,  Sile Ní Dhuibhne agus Enda Reilly an tsiamsaíocht uilig go hard!

I ndiaidh am lóin, bhí na comórtais don Ceol Aonair Comhairseartha ann, mar aon leis na comórtais Amhránaíochta le Féintionlacan, do dhaoine aonaracha agus do ghrúpaí.  Arís, bhí togha na tallainne ar ardán, agus scoláirí ó Choláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh, Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair agus Coláiste Pobail Ráth Chairn i measc na rannpháirtithe. Caithfear a rá go raibh an lucht féachana ag racáil nuair a chuaigh na bannaí ceoil ar stáitse ag deireadh an lae !  Thréaslaigh Príomhfheidhmeannach Gael Linn, Antoine Ó Coileáin agus Caitlín Ní Chonghaile, Foras na Gaeilge, leis na rannpháirtithe uilig.

Thug na  moltóirí  Edel Ní Churraoin, Pádraig Ó Conghaile ( aka MC Muipéad ) agus Enda Reilly, mar aon le Méabh Ní Thuathaláin, léirmheasanna dearfacha faoi na míreanna éagsúla agus mholadar na ceoltóirí agus amhránaithe óga as caighdeán thar cuimse a bhaint amach.  Bhí cinntí deacra le déanamh acu ansin agus buaiteoirí le roghnú i ngach comórtas. Anuas air sin, bhí duais ann don dara háit ins na rannóga ina raibh cúig iomaitheoir nó níos mó. Is iad seo a leanas na duaiseoirí ar fad:

Rince Cruthaitheach Aonair ( Sóisear): Chloe Ní Dhonnghaile, Gaelcholáiste Chill Dara, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara

Rince Cruthaitheach Aonair ( Sinsear ): Clodagh Ní Shúilleabháin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

Rince Cruthaitheach Grúpaí ( Sóisear ): Grúpa CDH, Coláiste de hÍde, Tamhlacht, Baile Átha Cliath

Rince Cruthaitheach Grúpaí ( Sinsear ): Idirbhliain an Eachréidh, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe

Sceitse Nuachumtha ( Sóisear ): ‘Meascán Mearaí’, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

Sceitse Nuachumtha ( Sinsear ): ‘Conraitheoirí Uí Ghallachóir Teo’, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, An Fálcarrach, Co. Dhún na nGall

Slua-Amhranaíocht ( Sóisear ): ‘Glór na nÓg’, Meánscoil San Nioclás, Rinn ó gCuanach, Co. Phort Láirge

Slua-Amhranaíocht ( Sinsear ): ‘CPO 5 & 6’, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh

Ceol Aonair Comhaimseartha ( Sóisear ): Ben Mac Eoin, Pobalscoil Chorca Dhuine, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

Ceol Aonair Comhaimseartha ( Sinsear ): Ruairí Mac Lochlainn, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha le féintionlacan ( Sóisear ):
An chéad áit – Aoibhinn Ní Dheagha, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

An dara háit – Caitlín Ní Nualláin, Coláiste de hIde, Tamhlacht, Baile Átha Cliath

Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha le féintionlacan ( Sinsear ) :
An chéad áit + GRADAM CHEOIL NÓS 2017 – Sonny Ní Chathasaigh, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

An dara háit – Affia Ní Fhaoláin, Coláiste Cois Life, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath

Grúpa Amhránaíochta Comhaimseartha le féintionlacan ( Sóisear ):

An chéad áit:  ‘Cailíní Binne’, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman

An dara háit: ‘Grád A’, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

Grúpa Amhránaíochta Comhaimseartha le féintionlacan ( Sinsear ):

An chéad áit + GRADAM SCLÉIP 2017 – ‘Smugairle Róin’, Coláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí

An dara háit:  ‘Cinniúint’, Coláiste Oiriall, Muineachán

Bronnadh duaiseanna a bhí deartha go speisialta don ócáid ag an seodóir Neil Conway orthu uilig.

Bhí Gradam Scléip 2017 le bronnadh leis ar an amhránaí/ceoltóir aonair nó ar an ngrúpa is mó a sheas amach ó na buaiteoirí uilig sna comórtais ceoil/amhránaíochta. Bhí na moltóirí ar aon fhocal go raibh an duais seo tuillte go mór ag an ngrúpa ‘Smugairle Róin’, ó Choláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí.  Bhí  sceitimíní ar na réalta óga glacadh leis an ngradam speisialta seo.  Don chéad uair chomh maith, bronnadh duais Gradam Cheoil Nós don amhrán nua-chumtha ab fhearr sna comórtais amhránaíochta, canta ag duine aonair nó ag grúpa.  Bhí lúchair ar Sonny Ní Chathasaigh, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, an t-aitheantas seo a fháil as a saothar !   Mar chuid den duais freisin i mbliana déanadh taifeadadh ar na buaiteoirí uilig sna comórtais amhránaíochta agus beidh deis ag lucht éisteachta raidió deis iad a chloisteáil ar leithéidí Raidió Fáilte, Raidió Rí Rá, Raidió na Life agus Nós amach anseo.

Thar ceann Gael Linn, ghabh Seán Ó Ceallaigh buíochas leis na múinteoirí a spreag na daltaí le bheith páirteach sa chomórtas. ‘Tá Gael Linn an-sásta leis an líon scoileanna Gaeltachta agus an líon Gaelcholáistí a ghlac páirt i mbliana. Bíonn an claonadh ann i gcónaí an ceol agus an rince thraidisiúnta a lua leis na scoileanna sin ach léiríonn Scléip go bhfuil neart ceoltóirí agus rinceoirí comhaimseartha iontu freisin. Tá sé go hiontach go bhfuilimd ábalta ardán a thabhairt dóibh’, a dúirt sé.

Tuilleadh eolais:  Niamh de Búrca 01:6753303/niamh@gael-linn.ie

Gairm ar pháipéir agus eolas ar Chomhdáil

Feabhra 2, 2017

Gairm ar pháipéir agus eolas ar Chomhdáil a bheas á reáchtáil i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste, 3 Bealtaine 2017:

Ar mhaith leat Gradam an Séala Eorpach Teanga a bhuachan?

Feabhra 2, 2017

Tionscadail: Tá tionscadail an Séala Eorpach Teanga nuálach, éifeachtach agus is féidir iad a athdhéanamh. Cuireann siad feabhas ar cháillíocht teagasc agus foghlaim teangacha.

Daoine Aonair: Má tá aithne agat ar mhúinteoir teanga den chéad scoth, duine atá diongbháilte díograiseach agus a spreagann daoine eile, ainmnigh é/í mar Mhúinteoir Teanga na Bliana.

Dáta dúnta: Dé Máirt 28 Feabhra 2017

Tá foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais ar fáil ó www.leargas.ie

Breis Eolais

(English) Minister Bruton announces new plans to accelerate provision of multi- and non-denominational schools

Eanáir 30, 2017

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Suirbhé ar Oideachas Iar-bhunleibhéil lán-Ghaeilge

Eanáir 26, 2017

Tá mac léinn iarchéime in Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad,  i mbun taighde faoi láthair ar dhearcadh iar-scoláirí iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge i leith a dtaithí ar an oideachas lán-Ghaeilge. Más féidir libh cabhrú léi, bheadh sí fíor-bhuíoch. Níl le déanamh ach an suribhé gearr seo a chomhlíonadh https://www.surveymonkey.com/r/TXY2TCJ

Next Page »