Méid an Téacs

Turas Ghaelscoil Uí Éigeartaigh, An Cóbh go dtí Gaeltacht Chorca Dhuibhne

Bealtaine 31, 2011

Chuaigh Rang 6 ó Ghaelscoil Uí Éigeartaigh, An Cóbh ar thuras scoile speisialta go dtí Gaeltacht Chorca Dhuibhne i mí Bealtaine 2011 ós rud é go bhfuil an scoil ag comóradh 25 bliain ar an saol i mbliana. Turas ceithre lá a bhí ann agus d’éirigh leis an grúpa réimse mór imeachtaí a dhéanamh fad a bhí siad ann. (i.e. Turasanna chuig: Stiúidió Raidió na Gaeltachta chun clár raidió a dhéanamh, Ionad an Bhlaoscaoid, Séipéilín Ghallarais,  Falla Dreapadóireachta, An t-Ionad Babhlála agus An Domhan Fothoinn sa Daingean, agus snámh san Aquadome i dTrá Lí ar an slí abhaile )

I measc na n-imeachtaí sin chomh maith thugadar cuairt ar bhunscoileanna Gaeltachta (Scoil Dhún Chaoin agus Scoil Naomh Eirc).  Le linn na gcuairteanna sin tugadh deis do na daltaí araon amhráin a chanadh dá chéile, poirt a sheinnt , scéalta a insint  agus gan dabht dreas súgartha a dhéanamh lena chéile chomh maith!

Eagraíodh Céilí Mór do cheann dos na h-oícheanta ansin agus tugadh deis eile do na daltaí as na trí scoil bualadh lena chéile arís agus píosa ‘craic’ a bheith acu. Baineadh an- sult go deo as an oíche agus gan dabht bhí raidhse sóláistí ar fáil chomh maith!

Táimid thar a bheith buíoch do gach éinne a chabhraigh linn an dturas seo a chur i gcrích…

  • Príomhoidí & múinteoirí na scoileanna gaeltachta
  • Na Mná Tí ( Bríd Uí Lúing & Annie Feirtéar)
  • Fear an Bhus (John ó Chomhlacht Butlers sa Chóbh)
  • Tuismitheoirí & daltaí a bhailigh an t-uafás airgid don turas ó thus na     bliana
  • Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne
  • Gaelscoileanna Teo.

Corn Ghlór na nGael 2011

Bealtaine 31, 2011

Reachtáilfear Corn Peile Ghlór na nGael 2011 ar an 8 agus 9 Meitheamh. ’Séard atá i gceist leis na comórtais áirithe seo ná bliotzanna peile do pháistí bunscoile idir bhuachaillí agus cailíní.

Coiste Ghlór Cheatharlach a eagraíonn an comórtas le tacaíocht na múinteoirí a chuireann na cluichí chun cinn ina gcuid scoileanna féin.

Rud suimiúil faoi Chorn Ghlór na nGael ná go bhfuil an comórtas teoranta d’imreoirí i rang a cúig agus níos óige. Ní cheadaítear daltaí sinsearacha ar an bpainéal. Tá na comórtais ag dul ó neart go neart le níos mó scoileanna san áireamh bliain i ndiaidh bliana. Imrítear na cluichí ag deireadh na scoilbhliana agus tugtar cuireadh do bhunscoileanna uile an cheantair a bheith páirteach.

Le roinnt foirne láidir go leor agus roinnt eile le himreoirí ar an bpáirc imeartha don chéad uair riamh b’fhéidir baineann an-éagsúlacht leis na cluichí. Pé scéal é déanann na páistí go léir a seacht ndícheall agus baineann siad taitneamh agus spraoi as na cluichí a imritear ar  pháirceanna gleoite Éire Óg.

Cuirfidh Glór Cheatharlach fáilte roimh scoileanna a bheith san iomaíocht arís i mbliana. Gach eolas agus foirmeacha iontrála ar fáil ón oifig ar Shráid an Choláiste  nó ar 059 9158105.

Carlow Nationalist – Bríde de Róiste

Minister wants modern method for Irish

Bealtaine 31, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Is feidir linn, say tiny gaelscoil’s pupils

Bealtaine 30, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Painéal naíonraí lorghta ag FNT

Bealtaine 25, 2011

Tá Forbairt Naíonraí Teoranta (FNT) ag lorg teagascóirí na luathbhlianta ó fud fad na tíre chun painéal a chur le chéile.

Cuireann FNT cúrsaí ar fáil trí Ghaeilge, dírithe ar an earnáil luathóige, go príomha Naíonraí Gaelacha. Má tá tú cáilithe chun ceardlann a thabhairt ar ábhar ar leith, nó má tá taithí agat ar mhodúil CDBO (FETAC) a mhúineadh, déan teagmháil le FNT  roimh 31 Bealtaine 2011.  Tuilleadh eolais ar www.naíonraí.ie

Foinse

Campaí Samhraidh Feachtas sa Mhuileann gCearr

Bealtaine 25, 2011

Beidh Campaí Samhraidh Feachtas 2011 á reáchtáil sa Mhuileann gCearr, Co. na hIarmhí ag tús mí Iúil. Reáchtáilfear Campa A, dírithe ar dhaltaí san aoisghrúpa 10-15 bliana d’aois, ón 4ú-8ú Iúil agus Campa B, dírithe ar dhaltaí san aoisghrúpa 8-12 bliana d’aois ón 11ú-15ú Iúil. Beidh an dá champa ar siúl i gColáiste Naomh Fhinín sa Mhuileann gCearr.

Eagraítear réimse leathan imeachtaí le linn na seachtaine do na daltaí agus dírítear ar eispéireas taitneamhach agus spraíúil a chruthú le Gaeilge a fhoghlaim i suíomh atá neamhfhoirmeálta.

Reáchtáiltear na campaí óna 10r.n. go dtí a 3i.n. gach lá le rang Gaeilge ar maidin, imeachtaí ar nós drámaíocht, ealaíon, amhránaíocht, ceardlanna agus ceol san iarnóin chomh maith le comórtas spóirt le spóirt éagsúla ar nós peil, cispheil, corr agus sacar. Eagraítear turas lae ar an dá champa chomh maith.

Tá tríocha spás ar na Campaí Samhraidh agus tá costas €70 an duine ann. Beidh lascaine ann do theaghlaigh.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar Champaí Samhraidh Feachtas téigh i dteagmháil linn ag:

Ursula Ní Shionnain
Feachtas Óg-Ghluaiseacht na Gaeilge
Oifig a 8,
Teach Coghill,
64 Sráid an Dáma,
BÁC 2.

Uimhir Theileafón: 01 6725940

Ríomhphost: ursula.feachtas@gmail.com

Foilsithe ar Gaelport.com

Cuireadh Chun Tairisceana- Leabharlann Soghluaiste

Bealtaine 25, 2011

Tá leabharlann soghluaiste ag COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta) i veain a thugann cuairt ar na bunscoileanna agus ar na hiarbhunscoileanna Gaeltachta & lán-Ghaeilge, chomh maith le cúrsaí Gaeilge do mhúinteoirí agus comhdhálacha.

Tá taispeántas áiseanna teagaisc agus foghlama sa veain- téacsleabhair, DVDanna , cluichí agus, póstaeir ina measc, ach d’fhéadfaí an tseirbhís a fhorbairt ar shlite éagsúla- breis táirgí a thaispeáint, ábhar a dhíol nó orduithe a ghlacadh, mar shampla.

Is mian le COGG an tseirbhís seo a chur ar conradh le duine aonair, le heagras nó le comhlacht agus tugtar cuireadh tairiscint a dhéanamh ina ndéanfar cur síos ar phlean gnó don tionscadal reatha agus aon fhorbairtí a bheadh á moladh, mar aon leis an bplean maoinithe a chuirfeadh san áireamh aon fhóirdheontas ó COGG a bheadh riachtanach don tionscadal.

Tuilleadh eolais ar fáil ó eolas@cogg.ie .

Glacfar le tairiscintí go dtí 5pm Dé Luain 13 Meitheamh 2011.

COGG
22 Plás Mhic Liam
Baile Átha Cliath 2
eolas@cogg.ie.

Foilsithe ar Gaelport.com

Balbriggan Gaelcholáiste could solve capacity crisis

Bealtaine 20, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Ranganna Gaeilge oíche ag tosú an tseachtain seo chugainn – Cláraigh anois!

Bealtaine 19, 2011

Beidh Gaelchultúr ag cur tús lena ranganna Gaeilge oíche do dhaoine fásta an tseachtain seo chugainn (23-26 Bealtaine 2011) i mBaile Átha Cliath agus i gCeatharlach. Tá líon beag spásanna fós ar fáil; tabhair cuairt ar www.gaelchultur.com chun na cúrsaí agus na hionaid a fheiceáil agus chun cúrsa a chur in áirithe.

Eolas/Information: www.gaelchultur.com | eolas@gaelchultur.com | (01) 484 5220 | 1890 252 900

Campaí Samhraidh do pháistí i gContae na Gaillimhe

Bealtaine 19, 2011

Tá clár na bliana de Champaí Samhraidh Chonradh na Gaeilge i gContae na Gaillimhe, campaí atá á reáchtáil do dhaoine óga, seolta anois.

Beidh Campaí samhraidh ar siúl ar fud Chontae na Gaillimhe le linn mhí Iúil agus Lúnasa. Tá méadú ollmhór tagtha ar na Campaí seo le dornán blianta anuas de bharr na deise a thugann na campaí do pháistí spraoi agus taitneamh a bheith acu agus iad ag freastal ar Champa trí Ghaeilge. Tá formhór na gcampaí dírithe ar pháistí idir 8 mbliana agus 14 bliana d’aois, ach tá roinnt ceantair freisin atá ag díriú ar pháistí idir 5-7 mbliana d’aois. Reáchtálfar imeachtaí éagsúla trí mheán na Gaeilge idir ceol, drámaíocht, spórt, agus ealaín mar aon le ranganna Gaeilge. Le linn na gcampaí samhraidh seo bíonn na páistí in ann sult agus spraoi a bhaint as foghlaim agus labhairt na Gaeilge.

Tosaíonn na campaí ag a 10.00r.n. gach maidin agus leanann siad ar aghaidh go dtí 3.00i.n. Is féidir tuilleadh eolais agus foirm iarratais a fháil ó Chonradh na Gaeilge, 45 Sráid Dominic, Gaillimh ag 091-567824, conradh@bradan.iol.ie.

Galway Advertiser

Next Page »