Méid an Téacs

Scoil Lorcáin – Féile Eolaíochta

Nollaig 23, 2010

Bhí Féile Eolaíochta ar siúl ag Scoil Lorcáin i rith na seachtaine. Tháinig scolairí ó Choláiste Iosagáin chugainn ag miniú dos na daltaí gnéithe a bhaineann le Eolaíócht. Ar an Luan agus an Mháirt bhí an chreatlach agus Leicteachas á dhéanamh leo. Tháinig na cailíní isteach sna ranganna, le trealamh is le a lán fuinneamh!!! D'usáid siad an fearas chun creatlach an duine a mhiniú agus an ciorcad leictreachas a dhéanamh. D'éirigh go h-an mhaith leo leis an aois ghrúpa seo.

Ar an Mháirt, tháinig siad isteach arís chugainn, ach le gníomhaíochtaí eagsúla do rang, 3,4,5 agus a 6. Le rang 3 agus a 4, thógadar teach solais an duine, soléir le tuiscint go raibh a lán obair idir láimh acu, ach d'éirigh go hiontach leo. Le Rang a cúig is a sé, bhí neart bileoga oibre is obair eagraithe acu bainteach le corp an duine, na cnámha agus an craiceann. D'éirigh go hiontach leo, is tá sé beartaithe againn é a eagrú an bhliain seo chugainn!

Easpa aitheantais do ghaelscoileanna nua, ainneoin plean teanga an Rialtais don Ghaeilge

Nollaig 23, 2010

D’fhógair an Roinn Oideachais agus Scileanna an tseachtain seo nach bhfuil ach ceithre cheantar aitheanta acu ina bhfuil riachtanais do sholáthair bhreise don bhunoideachas do Mheán Fómhair 2011. Cé go bhfuil éileamh láidir ar ghaelscolaíocht sna ceantair sin, tá díomá ar GAELSCOILEANNA TEO. nach bhfuil aon aird á thabhairt ag an Roinn ar na ceantair eile ar fud na tíre ina bhfuil coistí bunaithe i mbun dian-fheachtais le gaelscolaíocht a chinntiú dá bpáistí, agus díomá ar leith nach bhfuil aitheantas á thabhairt do Ghaelscoil Ráth Tó, a d’oscail gan cúnamh na Roinne i Meán Fómhair 2010. Thug múinteoir agus páistí na scoile cuairt ar oifigí an Aire Oideachais, an Tánaiste Mary Coughlan, an tseachtain seo caite le litreacha achainí di agus d’impíodar uirthi aitheantas a bhronnadh ar an scoil, nach bhfaigheann aon maoiniú nó tacaíocht ón Roinn, ainneoin an éilimh mhór ar an ngaelscolaíocht sa cheantar.

Níl polasaí ná cur chuige na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir leis an ngaelscolaíocht ag luí le Straitéis Fiche Bliain an Rialtais don Ghaeilge, a foilsíodh ar an 21 Nollaig. Scríobhtar sa straitéis go ndéanfar iarracht an córas oideachais a fheabhsú, ach ní léir go bhfuil an Roinn ag déanamh beart de réir briathar agus ag tacú mar is ceart leis na gaelscoileanna. Roimhe seo, d’aithin córas na Roinne i leith scoileanna nua a bhunú an tslí ina fhásann an scoil agus an ról tábhachtach atá aici sa chomhphobal ina fheidhmíonn sí. Faoi láthair, is ar déimeagrafaic amháin atá cinntí na Roinne maidir le scoileanna nua bunaithe agus is cosúil nach mbaineann rogha na dtuismitheoirí beag ná mór le plean na Roinne do sholáthar breise bunoideachais do 2011.

Éilíonn GAELSCOILEANNA TEO. ar an Roinn Oideachais aitheantas a thabhairt do Ghaelscoil Ráth Tó agus na coistí bunaithe gaelscolaíochta eile atá ag feidhmiú timpeall na tíre, agus freastal a dhéanamh ar an éileamh agus an cheart atá ag tuismitheoirí oideachas trí mheán na Gaeilge a fháil dá bpaistí.

Is í GAELSCOILEANNA TEO. eagraíocht chomhordaitheach na scoileanna lán-Ghaeilge.  Cabhraíonn sí le tuismitheoirí agus le grúpaí áitiúla scoileanna nua a bhunú agus tacaíonn sí leis na scoileanna atá bunaithe cheana féin. Cuirtear fáilte roimh dhaltaí ó gach cúlra teanga, cultúrtha agus sóisialta. Tá 172 gaelscoil agus 39 gaelcholáiste lasmuigh den Ghaeltacht ag cur oideachais lán-Ghaeilge ar fáil faoi láthair.

Vow to triple our Irish speakers

Nollaig 23, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Seolann an Rialtas straitéis 20 bliain don Ghaeilge

Nollaig 23, 2010

Sheol an Taoiseach, Brian Cowen, Straitéis 20 Bliain an Rialtais don Ghaeilge (2010-2030) i mBaile Átha Cliath inné. Is iad an dá phríomhchuspóir atá ag an straitéis líon na ndaoine a labhraíonn Gaeilge go laethúil a ardú ó 83,000 go 250,000 agus líon na ndaoine a labhraíonn Gaeilge sa Ghaeltacht a mhéadú de 25 faoin gcéad.

Chuige sin, tá naoi réimse gnímh sa straitéis – cúrsaí oideachais, an Ghaeltacht, an teaghlach, seirbhísí poiblí, an geilleagar, na meáin chumarsáide, foclóirí, tionscnaimh eile agus reachtaíocht. Beidh Coiste Rialtais ar an Ghaeilge ann le maoirseacht a dhéanamh ar obair na straitéise de réir mar a théann sí ar aghaidh agus tá oifigigh shinsearacha sa státseirbhís le bheith ar fáil le cuidiú leis an choiste.

Tá Aonad Straitéise bunaithe i Roinn na Gaeltachta agus is é an t-aonad seo a bheidh freagrach as treoir a thabhairt dá feidhmiú, le reachtaíocht a shocrú a bhunóidh Údarás na Gaeilge agus na Gaeltachta agus le cúram a dhéanamh de cheantair Ghaeltachta.

Ceann de na príomh-mholtaí sa straitéis Údarás na Gaeltachta a athchóiriú mar Údarás na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Beidh ceanncheathrú na heagraíochta seo sa Ghaeltacht agus beidh feidhm fiontraíochta ag an údarás nua i gcónaí agus é freagrach as nithe a bhaineann leis an Ghaeilge ar fud an Stáit i gcomhthéacs an phlean úir.

Lena chois sin, leanfaidh Foras na Gaeilge ar aghaidh ar an bhonn céanna agus beidh na freagrachtaí céanna tacaíochta agus maoinithe ar an eagras sin ar bhonn uile-oileáin.

Tugtar le fios sa cháipéis gur gá “tús áite” a thabhairt don ghéarchéim theangeolaíoch sa Ghaeltacht agus “aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist sin trí ghníomhaíochtaí na bpríomhinstitiúidí Stáit atá freagrach as an nGaeltacht a chur san áireamh i gcreat comhtháite um pleanáil straitéiseach teanga do phobail Ghaeltachta”.

Bronnfar stádas Gaeltachta ar cheantar de réir chritéir theangeolaíocha faoi Acht nua Gaeltachta. Beidh próiseas pleanála teanga ann ina n-ullmhófar plean teanga do gach ceantar Gaeltachta. Beidh faoiseamh dhá bhliain ann do phobal nach bhfuil in ann na critéir a bhaint amach le go mbeidh seans acu pleananna teanga a fhorbairt lena stádas Gaeltachta a choinneáil: “I gcás go dteipfidh ar phobail pleananna teanga inghlactha inbhuanaithe a fhorbairt laistigh den tréimhse dhá bhliain sin, ní áireofar sa Ghaeltacht iad níos mó.”

Déanfar athbhreithniú ar phleananna teanga gach seacht mbliana agus scríobhtar go bhféadfaí “limistéir nua a áireamh mar Ghaeltacht má chomhlíonann siad na critéir theangeolaíocha nua faoin Acht nua Gaeltachta”.

Ó thaobh chúrsaí oideachais de, scríobhtar sa straitéis go ndéanfar iarracht an córas oideachais a fheabhsú trí theagasc na Gaeilge a threisiú i mbunoiliúint múinteoirí agus deis a thabhairt dóibh tréimhsí níos faide a chaitheamh sa Ghaeltacht.

Cuirfear tuairim is 20 faoin gcéad de na háiteanna i gcoláistí oideachais i leataobh do mhic léinn a gcuirtear oideachas orthu trí mheán na Gaeilge i scoileanna Gaeltachta agus i ngaelscoileanna agus dóibh siúd a bhaineann ardleibhéal cumais amach i scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta.

Tá rún ann tuilleadh infheistíochta a dhéanamh san oiliúint inseirbhíse do mhúinteoirí agus i scéimeanna na scoláireachtaí Gaeltachta atá dírithe ar mhúinteoirí atá ag teagasc cheana féin. Cuireann an plean níos mó béime ar an tumoideachas leis an teanga a theagasc sa chóras bunscolaíochta agus cuirfear tacaíocht ar fáil don Údarás um Ard-Oideachas le clár a fhorbairt don oideachas tríú leibhéal.

Tugtar suntas ar leith don Ghaeilge i mBaile Átha Cliath agus luann an straitéis plean ar leith teanga a ullmhú don chathair agus a timpeallacht, á rá go bhfuil “tábhacht mhór shiombalach” le húsáid na Gaeilge san ardchathair. Cuireann an straitéis roimpi méid na ndaoine a labhraíonn Gaeilge sa chathair a mhéadú trí dheiseanna a chur ar fáil chun í “a úsáid go nádúrtha ó lá go lá”.

Ó thaobh mhaoiniú de, cuirfidh an Roinn an straitéis i bhfeidhm trí úsáid a bhaint as an acmhainn reatha atá ar fáil.

DÚIRT AN Taoiseach, Brian Cowen, go raibh “plean cuimsitheach fadtéarmach” ag an Stát don Ghaeilge den chéad uair riamh.

Straitéis “stairiúil” a bhí ann agus lá “stairiúil” don Ghaeilge a bhí ann. Bheadh “obair mhór” i gceist le spriocanna na straitéise a bhaint amach ach bhí sé cinnte de go n-éireodh le lucht na Gaeilge.

Ba chuid lárnach d’oidhreacht agus d’fhéiniúlacht phobal na hÉireann í an Ghaeilge: “Níor cheart dúinn riamh dearmad a dhéanamh uirthi agus níor cheart dúinn riamh leithscéal a ghabháil as í a chosaint agus a chur chun cinn sa Ghaeltacht agus taobh amuigh di.”

Dúirt Aire na Gaeltachta, Pat Carey, gur slabhra gan bhriseadh a bhí sa Ghaeilge a shínigh siar 2000 bliain agus bhí plean “nua-aimseartha don Ghaeilge” seolta don mhílaois seo – plean a raibh sé mar chuspóir ann a chinntiú nach mbrisfí an slabhra sin.

Ba iad an Rialtas agus an pobal a chur an plean le chéile. Bíodh is gur straitéis rialtais a bhí ann, níor leis an Rialtas í; ba leis an phobal í: “Is libhse í agus is fúinne agus is fúibhse atá sé a chinntiú go gcuirfear i bhfeidhm í.”

Mhol uachtarán Chonradh na Gaeilge, Pádraig Mac Fhearghusa, an Rialtas as plean “chomh cuimsitheach, fadradharcach a aontú le tacaíocht traspháirtí”. Bhí áthas air go raibh freagrachtaí breise le fáil ag an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaeilge agus go mbeadh an príomhról acu i bhfeidhmiú na straitéise san earnáil oideachais.

Ba mhór leis fosta go mbeadh ábhar breise ar an Ghaeilge le múineadh i nGaeilge ar scoileanna Béarla; go ndéanfaí pleanáil teanga de réir contae; go ndéanfar forbairt ar raidió Gaeilge do dhaoine óga agus go raibh tábhacht na Gaeltachta aitheanta sa straitéis. Mar sin féin, níor shásaigh an tagairt sa straitéis do bhunú Gaelscoileanna an grúpa agus leanfadh siad ar aghaidh leis an bhrú ar an ábhar sin.

Thug an t-eagras thuaidh/theas, Foras na Gaeilge, le fios go raibh “spriocanna dúshlánacha” sa straitéis agus go mbeadh ar lucht na teanga “tarraingt le chéile leis an bhfís atá taobh thiar den straitéis a fhíorú”.

Ba é tuairim Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, lárchomhairle na n-eagras deonach, gur ghá “tógáil ar na gealltanais” agus “plean feidhmithe” a chur le chéile le spriocanna na straitéise a bhaint amach.

Dúirt Éamonn Mac Niallais thar ceann an scáthghrúpa, Guth na Gaeltachta, go rachadh an plean chun tairbhe na Gaeilge ach é a chur i bhfeidhm. Mar sin féin, bhí “cuid mhaith de na moltaí … an-ghinearálta agus mar sin, braitheann cur i bhfeidhm na straitéise go mór ar thoil pholaitiúil agus ar acmhainní bheith curtha ar fáil ag an chéad Rialtas eile”.

acmhainn – resources, athbhreithniú – review, comhthéacs – context, deis – opportunity, faoiseamh – relief, géarchéim – crisis, infheistíocht – investment, próiseas – process, mílaois – millennium, nádúrtha – natural, slabhra – chain, straitéis – strategy, tábhacht – importance

Irish Times – Pól Ó Muirí

Plan could treble number speaking Irish, says Cowen

Nollaig 23, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Dán Nollag

Nollaig 21, 2010

Dídean Dé

(An Chéad Aingeal Coimhdeachta)

Cuireadh Íosa an leanbh ina luí i mainséar
is bhí an-áthas ar a thuistí,
Ach roimh i bhfad bhí Sé i ndainséar
mar gheall ar Héaród, an droch-rí.

Tháinig fir chríonna an bealach sin
is d’fhiosraigh Héaród fá dtaobh d’Íosa,
Ba mhaith leis féin scéal an linbh go cruinn
is d’fhillfeadh siad le nuacht le linn na míosa.

Lean siad réalt draíochta an lá ina dhiaidh
go raibh siad ag tarraingt ar bhaile Bheithil,
Chuidigh an réalt leo gan dul ar strae,
nárbh mhéanair sin dóibh is dá gcuid camall!

Chonaic siad Íosa is bronntanais leo
is bhí siad triúr go sona sásta,
D’fhág siad na féiríní ag A thuistí Dó
is chuaigh a luí is iad lán de ghrásta.

Nocht aingeal chucu i lár na hoíche
ach chan ar mhaithe leis na ríthe a scanrú,
D’inis sé dóibh istigh ina gcroíthe
go raibh Héaród ag súil le hÍosa beag a mharú!

Rinne siad amach gan dul ar ais
’s d’fhill siad chun an bhaile ar bhealach eile,
Cha raibh an leanbh Íosa ag dul a fháil bháis
’s nuair a chuala Héaród seo, is é a bhí ar buile!

Seán Mac Cionnaith, Ard Mhacha / Doire Cholmcille

An Mhodhscoil – Bliots Liathróid Láimhe

Nollaig 14, 2010

Tháinig timpeall 60 dalta ón Mhodhscoil, Gaelscoil Sáirséal agus Gaelcholáiste Luimnigh le chéile an 21ú Deireadh Fómhair in Ionad Spóirt Grove Island, chun bliots liathróid láimhe a imirt . D’imir na daltaí cluichí singil cailíní agus cluichí singil buachaillí, cluichí dúbailte cailíní agus cluichí dúbailte buachaillí agus cluichí foirne.

Beidh roinnt mhaith de dhaltaí na Modhscoile agus Gaelscoil Sáirséal ag freastal ar Ghaelcholáiste Luimnigh amach anseo agus ba dheas an rud dóibh bualadh leis na scolairí atá ag freastal ar an scoil cheana féin agus feiceáil nach ró-scanrúil an áit é an mheánscoil.

Rinne Dónal Hayes agus Ger Downes an-obair ar an lá. Rinne siad an réiteoireacht ar fad agus bhronn siad na duaiseanna ag deireadh na himeachta.

Tar éis na cluichí agus bronnadh na nduaiseanna, bhí seans ag cuile duine meascadh lena chéile ar feadh tamaill roimh dhul ar ais ar scoil.

Bhain na daltaí ar fad an-sult as an lá agus bhí deis acu bualadh lena chéile agus Gaeilge a labhairt lena chéile i suíomh spraoiúil. D’imir siad liathróid láimhe den chéad scoth le cluichí iontacha le feiceáil idir Ben Walsh (Gaelcholáiste) agus Ian de Capitani (Modhscoil), agus Dearbhla Ní Riain (Gaelcholáiste) agus Caoimhe Ní Shíocháin (Modhscoil). Tá sé beartaithe againn bliots eile a chur ar siúl go luath i 2011.

 

Gabh le Gaeilge – Toradh an Chomhoibrithe agus buaicphointe de 2010

Nollaig 14, 2010

Ba buaicphointe don bhliain do Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge nuair a seoladh go hoifigiúil an DVD, ‘Gabh le Gaeilge’ le linn Oireachtas na Gaeilge i gCill Airne. 

Is pacáiste eolais é ‘Gabh le Gaeilge’ do dhaltaí a bheidh ag roghnú ábhar don TGMO (GCSE) atá curtha i dtoll a chéile ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge.

Ní hamháin gur iontach an áis í ‘Gabh le Gaeilge’ do dhaltaí, do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí, ach is iontach an léiriú é freisin ar an méid is féidir a bhaint amach trí chomhoibriú.  Ba comhthionscadal é ‘Gabh le Gaeilge’, a d’eascair go horgánach ó ócáid de ‘Bhuntáiste Breise na Gaeilge’ a d’eagraigh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge i mBéal Feirste.  Bhí réimse éagsúil scileanna ar fáil idir fhoireann na Comhdhála agus fhoireann Chomhar na Múinteoirí Gaeilge, a d’fhág go bhféadfaí an tionscadal seo a chur i gcrích go héifeachtach, críochnúil agus ar luach an-mhaith ar airgead.  

Léiríonn an DVD, agus na cleachtaí atá ag dul leis, na buntáistí a bhaineann leis an nGaeilge a roghnú mar ábhar scoile. Tá réimse an-leathan ábhar (breis agus leathchéad) ar fáil don TGMO ach tá líon na ndaltaí a roghnaíonn an Ghaeilge ag titim go leanúnach ón mbliain 2007.

Tá na hiontrálacha don scrúdú Gaeilge ag leibhéal an TGMO tite 25% le trí bliana, le cuid mhaith daltaí ag roghnú teangacha eile thar an nGaeilge. Thug Comhar na Múinteoirí Gaeilge agus Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge faoin tionscadal áirithe seo chun dul i ngleic leis an laghdú ar na figiúirí seo.

Seoladh an DVD chuig múinteoirí i scoileanna ina bhfuil an Béarla mar mheán teagaisc le cuidiú leo an Ghaeilge a chur chun cinn mar rogha don TGMO. Tá an pacáiste ag díriú ar dhaltaí atá idir 11 – 14 bliana d’aois agus ar bheagán Gaeilge. Mar sin, tá an rithim breá mall agus an Ghaeilge simplí go leor le bheith intuigthe.

Sa DVD, cuireann Caoimhe Ní Chonchoille aoichainteoirí ó chúlraí difriúla i láthair agus tugann siad léiriú ar na buntáistí a bhain siad féin as an nGaeilge a roghnú mar ábhar. Is iad Tomaí Ó Conghaile (Láithreoir raidió agus iriseoir le Nuacht 24), Ursula Uí Dhonnaile (Oifigeach Gaeilge Chomhairle Dhún Geanainn) agus Mark Harte (Iarpheileadóir do Thír Eoghain agus múinteoir meánscoile) rannpháirtithe an chláir.

Chun cóip den DVD ‘Gabh le Gaeilge’ a ordú, déan teagmháil linn ag gabhlegaeilge@gaelport.com.  Tá súil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge tógáil ar bhuntáistí agus spiorad an chomhoibrithe sa bhliain 2011 i gcomhar lenár mballeagraíochtaí.

2,500 scoláire tar éis páirt a ghlacadh i mBuntáiste Breise na Gaeilge 2010

Nollaig 14, 2010

Le bliain anuas reáchtáil Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge seacht sheimineár  mar gheall ar ghairmeacha beatha agus deiseanna oibre le Gaeilge dar teideal ‘Buntáiste Breise na Gaeilge’ in ionaid éagsúla timpeall na tíre.

Ó mhí Eanáir amach reáchtáladh seimineáir i gCaisleán an Bharraigh i mBóthar na Trá, i gCill Airne, Béal Feirste, Leitir Ceanainn, Baile Átha Cliath agus ar ndóigh sa Tulach Mhór mí ó shin.
D’fhreastail suas le 2,500 scoláire as seachtó ceathair iar-bhunscoil timpeall na tíre ar na seimineáir seo. Bhí na seimineáir dírithe ar scoláirí iar-bhunscoile sna ranganna sinsearacha ar fud na tíre.  

Cuireadh tús bríomhar leis an seisiún i gCaisleán an Bharraigh thiar i mí Eanáir áit ar labhair láithreoir ‘Paisean Faisean’ Bláthnaid Ní Dhonnchadha, chomh maith leis an réalta teilifíse agus raidió Barbara Ní Dhonnchadha faona dtaithí féin agus iad i mbun oibre trí mheán na Gaeilge go laethúil agus labhair Oonagh Kelleher, faoina post mar Oifigeach Gaeilge le Comhairle Contae Mhaigh Eo.

Is ar iarthar na tíre chomh fada le Gaillimh a bhí ár n-aghaidh i ndeireadh mhí Feabhra.  Bhailigh os cionn 400 scoláire in Óstán Bhóthar na Trá.  Chuir an craoltóir cumasach le RTÉ Raidió na Gaeltachta Eibhlín Ní Chonghaile síos ar a cuid taithí féin agus an rian a thóg sí chun post trí Ghaeilge a shealbhú.

Thug Colm Ó Coisdealbha atá ina Bhainisteoir Géilliúlachta leis an gCoimisinéir Teanga léargas ar a chuid oibre siúd agus chuir iar-réalta spóirt de chuid fhoireann iománaíochta na Gaillimhe Cathal Moore síos ar an nGaeilge ina phost mar mhúinteoir Gaeilge.  

I mí Bealtaine thugamar ár n-aghaidh ar dheisceart na tíre chomh fada le Cill Airne áit ar thug láithreoir Nuachta TG4 Eibhlín Ní Choisdealbha as Lios a Phúca in aice le Cill Airne agus réalta mór spóirt agus craoltóir RTÉ Raidió na Gaeltacht Dara Ó Cinnéide léargas ar an mbóthar a thóg siad siúd agus an bealach ar aimsigh siad post sna meáin Ghaeilge.

Níos déanaí sa bhliain thugamar ár n-aghaidh ar Bhéal Feirste áit ar labhair an t-iriseoir agus an craoltóir  Tomaí Ó Conghaile ar a phost agus thug Ursula Uí Dhonnaile léargas iontach ar a post féin mar Oifigeach Gaeilge le Comhairle na Coirre Críochaí agus le Comhairle Dhún Geanainn agus labhair Conall Ó Máirtín fear atá ina mhúinteoir Gaeilge  faoin na deiseanna éagsúla a thug an Ghaeilge dó agus é ag dul i mbun gairm bheatha agus ag obair le Campa Chormaic.

Seachtain ina dhiaidh sin, thugamar ár n-aghaidh ó thuaidh arís chomh fada le Leitir Ceanainn áit ar tháinig slua de os cionn 420 scoláire cluas le héisteacht d’aoichainteoirí éagsúla.  I measc na n-aoichainteoirí labhair ar an lá bhí réalta spóirt de chuid fhoireann peile Dhún na nGall fear Gaeltachta, Caoimhín Ó Casaide.  Labhair Loretta Ní Churraighín as Teileann, faoina cuid oibre mar Fheidhmeannach le hOireachtas na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus rinne Caitlín Uí Chlochláin cur síos ar a cuid taithí féin agus í ag obair mar Chomhordaitheoir Gaeilge le Comhairle Contae Dhún na nGall.  Phléigh iriseoir Nuacht RTÉ/TG4, Caoimhe Ní Chonchoille faoi na deiseanna agus na buntáistí a thug an Ghaeilge di.

I Halla na Saoirse sa phríomhchaithair labhair Anna Davitt, Stiúrthóir Chomhar na Múinteoirí Gaeilge, faoina taithí féin agus í ag obair le heagraíochtaí agus le múinteoirí. Thug an t-aisteoir aitheanta Doireann Ní Chorragáin iar-aisteoir de chuid Fair City agus Ros na Rún an-léargas ar an mbealach a d’imigh an Ghaeilge chun tairbhe dí féin ina gairm bheatha  agus thug Colm Mac an Iomaire,  fidléir den scoth a bhíonn le feiceáil ar stáitse leis an ngrúpa The Frames léargas spéisiúil ar an tábhacht a bhaineann leis an teanga, ní hamháin i dtaca le deiseanna fostaíochta ach freisin i dtaca leis an saibhreas a thagann le sealbhú na teanga, mar uirlis aitheantais d’Éireannaigh.

Agus ag cur clabhsúr iontach leis an gcamchuairt bhailigh slua ollmhór le chéile ag an seimineár sa Tulach Mhór. D’fhreastail scoláirí as Co. na hIarmhí, Co. Laoise  Co. na Mí, Co. Chill Chainnigh, Co. Chill Dara, Uíbh Fhailí agus Thiobraid Árann ar an ócáid seo áit ar thug an t-iriseoir le TG4 agus RTÉ Irene Ní Nualláin as An Muileann gCearr, láithreoir Spóirt le RTÉ Evanne Ní Chuilinn cur síos ar a gcuid taithí féin agus an bealach ar fhoghlaim siad an teanga agus post a shealbhú sna meáin.

Bhí seastáin ag eagraíochtaí éagsúla ar an lá agus bhí ionadaithe ar fáil ó na heagraíochtaí agus ó na hOllscoileanna éagsúla timpeall na tire chun neart eolais i dtaobh na rogha leathan cúrsaí atá ar fáil do mhic léinn ag an tríú leibhéal a scaipeadh ar an lá.

Táimid fíorbhuíoch de na hurraitheoirí ar fad a thug tacaíocht dúinn i rith na bliana le duaiseanna iontacha: Gael-Linn, Coláiste Uisce, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Coláiste na bhFiann, Gaelscéal, Telegael, Scoil Surfáil Freedom, Coláiste Ó Direáin, Inis Mór, Raidió na Life agus Campa Chormaic.     

Tá súil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge a mhacasamhail de sheimineáir a reáchtáil i gceantair éagsúla timpeall na tíre sa bhliain 2011.

Foilsithe ar Gaelport.com 13 Nollaig 2010

Loss of 50 teachers ‘a threat to viability’ of Gaelscoils

Nollaig 13, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Next Page »