Méid an Téacs

Polasaithe

Is gá do naíonraí na rialacháin um Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile), 2006 a leanúint, agus polasaithe a bheith acu a thagann leis na rialacháin sin. Tá gach eolas maidir leis na rialacháin le fáil ó Tusla, An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. Tá samplaí thíos de pholasaithe gur féidir a íoslódáil agus a chur in oiriúint dod’ naíonra féin. Níl iontu ach samplacha, áfach, agus is faoin naíonra a chinntiú go bhfuil siad cuí dá suíomh féin.

Seo thíos liosta na bpolasaithe riachtanacha do naíonraí:

 • Polasaí Bainistíochta Iompair
 • Polasaí Cosanta Leanaí
 • Polasaí i dtaobh Turas
 • Prótacal i dtaobh Cógas a riar
 • Polasaí i dtaobh Codlata agus Scíthe

Ba chóir an-bhéim a leagan ar na nósanna imeachta atá i bhfeidhm maidir le grinnfhiosrúchán agus seiceálacha cúlra mar chuid den Pholasaí Cosanta Leanaí. Mar chuid den Pholasaí i dtaobh Turas, ba chóir béim a leagan ar na measúnaithe riosca atá i bhfeidhm do thurais, an trealamh agus fearas ar chóir a thógáil agus an cóimheas daoine fásta is páistí.

Polasaithe Samplacha

Foirmeacha Samplacha

Polasaithe Eile

Seo a leanas liosta polasaithe eile a bhféadfaí a bheith ag teastáil ó naíonra. Moltar do naíonraí an liosta a chíoradh agus pé polasaithe cuí dá seirbhís féin a bheith acu mar dhea-chleachtas.

 • Polasaí Bainistíochta
 • Polasaí Comhdheiseanna
 • Polasaí Cosanta ar an nGrian
 • Polasaí Cosanta Sonraí
 • Polasaí Earcaíochta agus Roghnúcháin
 • Polasaí Frithbhulaíochta
 • Polasaí Glantacháin
 • Polasaí i dtaobh Bia Shláintiúil
 • Polasaí i dtaobh Clúidíní a athrú & an leithreas a úsáid
 • Polasaí i dtaobh Comhoibriú le Tuismitheoirí/Cúramóirí
 • Polasaí i dtaobh Gearán agus Tuairimí
 • Polasaí i dtaobh ionad oibre saor ó thobac
 • Polasaí i dtaobh Ionfhabhtaithe a rialadh
 • Polasaí i dtaobh Lámha a Ní
 • Polasaí i dtaobh Mac Léinn agus Oibrithe Deonacha
 • Polasaí i dtaobh na Meán Sóisialta
 • Polasaí i dtaobh na Rúndachta
 • Polasaí i dtaobh Neamhláithreacht Foirne
 • Polasaí i dtaobh Oiliúna/Traenála Foirne
 • Polasaí i dtaobh Páistí a bhailiú
 • Polasaí i dtaobh páistí le riachtanais speisialta
 • Polasaí i dtaobh peataí
 • Polasaí i dtaobh srianadh lotnaidí
 • Polasaí i dtaobh súgradh faoin aer
 • Polasaí Táillí
 • Polasaí i dtaobh Theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide
 • Polasaí Tinnis
 • Polasaí i dtaobh Trealamh Closamhairc a úsáid
 • Polasaí Iompair
 • Polasaí Iontrála
 • Polasaí maidir le páistí a chur ar a gcompord/socrú isteach
 • Polasaí Rannpháirteachta Tuismitheoirí/Cúramóirí
 • Polasaí Sábháilteachta Dóiteáin
 • Polasaí Slándála
 • Polasaí TCI (CCTV)
 • Polasaí Grianghraf/Físeán
 • Polasaí i dtaobh Teacht agus Imeacht
 • Polasaí i taobh Timpistí agus Tarlúintí