Méid an Téacs

Is leor beirt

Lúnasa 31, 2012

Tá Conradh na Gaeilge ag ullmhú liosta d’ionaid breise don scéim Is Leor Beirt.

Mar bhunús na scéime seo eagrófar ionaid inár bhféidir le daoine bualadh le chéile trí Ghaeilge le haghaidh gnáth sos caife nó lón ag am agus ar lá cinnte gach seachtain nó mí. Sna hionaid seo beidh ar a laghad beirt chainteoir Gaeilge a chuirfidh fáilte roimh dhaoine eile.

Is féidir le grúpaí nua ceangail leis an scéim agus is féidir é sin a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh le Bairbre Ní Fhlatharta ó Chonradh na Gaeilge 091 567824 nó conradh@bradan.iol.ie.

Cuirfear cúnamh ar fáil dóibh chun an grúpa a chur ar a chosa.

www.advertiser.ie/galway

Lá Idirnáisiúnta Litearthachta Domhanda

Lúnasa 31, 2012

Léiríonn taighde gurb é léitheoireacht os ard an rud is tábhachtaí gur féidir le tuismitheoir nó oideoir a dhéanamh do pháiste maidir le forbairt agus rath acadúil. Tá dlúthchaidreamh idir litearthacht agus teanga – caithfidh bunús láidir teanga a bheith ag páiste le bheith ina léitheoir maith, agus ar an gcuma chéanna, forbróidh léitheoireacht forbairt teanga an pháiste.

Lá Idirnáisiúnta Litearthachta Domhanda atá ann Dé Sathairn, 8 Meán Fómhair. Molann muid an lá seo a úsáid le ham a chaitheamh ag léamh le do pháiste agus ag baint sult as an ngníomh agus as forbairt stór foclaíochta an pháiste ag an am céanna.

*Mar chuid den ‘Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 2011-2020’, tá leabhar saor in aisce, Ruairí agus Úna, á thabhairt ag FNT do gach páiste sa tír atá ag freastal ar Naíonra. Má tá an leabhar faighte ag do pháiste, seo deis iontach len é a léamh leis!

Tuilleadh eolais faoin lá ar fáil ar www.unesco.org.

Foinse: Forbairt Naíonraí Teo. 

Bí mar chuid don tionscadal náisiúnta: Our Life in One Day

Lúnasa 31, 2012

Tá RTÉ agus Macalla Teoranta ag iarraidh orthu siúd faoi 18 dul i bpáirt leo chun clár faisnéise neamhghnách a dhéanamh.

Ar an Máirt an 25 Meán Fómhair déanfaidh na céadta daoine óga ó gach cearn d’Éirinn taifeadadh físe thart ar dhá nóiméad a chur isteach chugainn de rud a rinne siad, a chonaic siad, a bhraith siad nó a rith leo an lá sin.

Níl teora leis: coinne fiaclóra, obair bhaile á críochnú ar an mbus, bearradh gruaige, amhrán, bó á crú ag breacadh an lae, ag teacht ar ghráinneog sa gháirdín, teacht le chéile teaghlaigh, cnónna capall á mbailiú ar an tslí abhaile ón scoil, físeán mearscaipthe nó seisiún Facebook.

Maidir le rudaí teicniúla, is féidir na físeáin a thaifeadadh ar ghuthán cliste, ar i-phone, ar cheamara físe, pé rud. Is féidir le héinne ar leis gléas taifeadta bheith páirteach sa chlár faisnéise uathúil seo a chraolfar níos moille sa bhliain ar RTÉ.

Beidh tuilleadh eolais faoin dtionscadal seo ar fáil go luath ar www.rte.ie/trte/ourlife.html  nó is féidir leat teangmháil a dhéanamh le Macalla Teoranta (01) 6703880, (01) 670 4012 nó (01) 670 4895 nó trí r-phost ourlifeinoneday@gmail.com.

Seachtain Oidhreachta ag Gaeilge Locha Riach

Lúnasa 30, 2012

Seachtain Oidhreachta – Gaeilge Locha Riach

Ceardlann: Drámaíocht don Ghaeilge agus Trasna an Churaclaim

Lúnasa 30, 2012

Ceardlann leis an Association for Drama in Education in Ireland

Le béim ar an siollabas Gaeilge ag léibhéal na Bunscoile agus na hIarbhunscoile, féachfaidh an cheardlann seo ar bhealaí éagsúla gur féidir an Ghaeilge a mhúineadh, ag plé le stór focal, le dánta agus le húrscéalta. Ceardlann idirghníomhach a bheidh ann, le hobair ghrúpa, le drámaíocht phraiticiúil, le teagasc agus foghlaim ghníomhach agus le neart spraoi! Tugann Sinéad cuireadh duit do chuid samhlaíochta agus do chuid cruthaítheachta a scaoileadh saor, agus roinnt modhanna teagaisc nua a thabhairt abhaile chuig do scoláirí féin. Reachtálfar an cheardlann go dátheangach, agus tá fáilte roimh mhúinteoirí agus roimh mhic léinn Ghaeilge, Dhrámaíochta agus Oideachais go ginearálta. Beidh obair na ceardlainne inaistrithe trasna an churaclaim go léir.

Ba í Sinéad Ní Ghuidhir an láithreoir a sheol TG4 an chéad oíche i 1996. Lean sí uirthi ag obair i réimsí éagsúla san earnáil teilifíse, ina measc, ag láithriú cláracha do pháistí. Mar Oifigeach Óige do TG4, thug sí ceardlanna ar fud na tíre ag cur TG4 agus na Gaeilge chun cinn. Thug an obair agus an spéis seo i gcur chuige gníomhach san Oideachas í go dtí a post inniu, mar léachtóir ar an Dioplóma Gairmiúil san Oideachas, clár tosaigh oiliúna do mhúinteoirí Iarbhunscoile in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Tá spéis ar leith ag Sinéad i bhfoghlaim, i dteagasc agus i measúnú gníomhach, agus in úsáid na drámaíochta mar mhodh teagaisc teangacha agus mar mhodh teagaisc trasna an churaclaim.

ADEI is delighted that Sinéad has found time to lead this workshop, which will be of immense value to teachers and students of all levels.

Dáta: Sathairn an 22 Meán Fómhair 2012
Am: Clárú, tae agus caifé ó 10.30am
Ceardlann 11.00am – 4.00pm le briseadh beag agus a don phlé agus do cheisteanna
Áit: Áras na Mac Léinn, NUI Galway
Costas: €30, beirt no níos mó: €25 an duine, micléinn: €15
Cuir áit in áirithe trí ríomhphost a chur chuig: booking@adei.ie

Teastais tinrimh: tairisceofar Teastas Tinrimh od mhicléinn agus do mhúinteoirí nua-cháílithe ar an lá

Lón:  Beidh tae agus caifé ar an láthair, agus is féidir lón a thabhairt leat nó é a cheannach sna caiféanna éagsúla ar champas agus ina chóngar.

Tuilleadh eolais agus treoracha ar www.adei.ie

ADEI would like to register our thanks to NUIG for supporting this event

School gets free toilet paper

Lúnasa 30, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Irish language classes for all levels in your area

Lúnasa 30, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Testing times lie ahead as primary pupil numbers reach 20-year high

Lúnasa 30, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Cúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta le Gael Linn

Lúnasa 29, 2012

Beidh cúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta á reáchtáil ag Gael Linn i gcathair Bhaile Átha Cliath i mí Meán Fómhar 2012.  Cúrsaí Gaeilge ag leibhéil éagsúla a bheidh i gceist mar sin fáilteofar roimh glanthosaitheoirí agus feabhsóirí. Tá na cúrsaí curtha le chéile ar an mbealach is éifeachtaí le líofacht a bhaint amach sna leibhéil a leanas:

  • Búnchúrsa
  • Meánchúrsa
  • Ardchúrsa

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó:
Gael-Linn
35 Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2
Fón: 01 6751200 / 6753312
R-phost: eolas@gael-linn.ie
Suíomh gréasán: www.gael-linn.ie

Slán Sábháilte – Cúrsaí Garchabhrach trí Ghaeilge

Lúnasa 29, 2012

Cuireann an comhlacht Slán Sábháilte oiliúint aitheanta ag FETAC ar fáil ar cúrsaí garchabhrach agus lámhseáil sábháilte trí mhéan na Gaeilge. Is féidir teagmháil a dhéanamh leo ar 087 2385566 nó paraoman@eircom.net agus tá gach eolas maidir lena gcúrsaí ar www.slansabhailte.ie.

Next Page »