Méid an Téacs

Teagascóir ag teastáil do dhalta le Disléicse

Lúnasa 3, 2018

Teagascóir Dhátheangach (Béarla/Gaeilge) ag teastáil do bhuachaill óg 7mbliana le Disléicse a bheidh ag dul isteach i Rang 1 sa bhFómhar.

Glaoigh ar Ciara i mBÁC 6 ag 087 2046565.

Leas-Stiúrthóir Naíonra á earcú ag Naíonra Chrónáin, BÁC 22

Iúil 31, 2018

Iarratais á lorg do Leas-Stiúrthóir Naíonra Chrónáin, Áras Chrónáin Ionad Cultúir, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22, D22X856

Cáilíochtaí Riachtanach:

 • Ar a laghad Teastas FETAC Leibhéal 7 (Mórdhámhachtain), cáilíocht choibhéiseach, nó níos airde i gcúram leanaí, le taithí agus le líofacht i nGaeilge labhartha agus scríofa.
 • Scileanna maithe cumarsáide, idir labhairt agus scríobh.
 • Taithí ar a laghad 3 bhliain
 • 2 theistiméireacht scríofa

Post:                Post Lánaimseartha atá i gceist

Tuarastal:       Pá iomaíoch ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí

Litir Iarratais agus CV chuig:

An Cathaoirleach, Muintir Chrónáin Teo,

Áras Chrónáin Ionad Cultúir,

Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin,

Baile Átha Cliath 22, D22X856

cathaoirleach@araschronain.ie

Iarratais, Dáta Deiridh: 5.00i.n. Aoine 10ú Lúnasa 2018

 

Trí fholúntas le Fiontar & Scoil na Gaeilge

Iúil 31, 2018

Tá trí fholúntas le Fiontar & Scoil na Gaeilge faoi láthair:

Tá fáilte roimh iarrthóirí teagmháil la dhéanamh le Fiontar & Scoil na Gaeilge chun na deiseanna seo a phlé:

An Dr Gearóid Ó Cleircín (01-700 5789); gearoid.ocleircin@dcu.ie

Spriocdháta iarratais: Dé hAoine, an 17 Lúnasa, faoi 17.00. Táthar ag súil go reáchtálfar agallaimh in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ag deireadh mhí Lúnasa/tús mhí Mheán Fómhair.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ar: www.dcu.ie/vacancies/current.shtml nó ó: Human Resources Department, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9. Fón: +353 (0)1 700 5149; Faics: +353 (0)1 700 5500 R-phost: hr.applications@dcu.ie

Folúntais i Naíonra Thaobh na Coille, Baile Átha Cliath

Iúil 26, 2018

Múinteoir/ Stiúrthóir Ranga do Mhí Mheán Fómhair 2018/19

(is féidir linn glacadh le múinteoirí ar sos gairme mar táimid faoi réir na Roinne Leanaí & Gnóthaí Óige, ní an An Roinn Oideachais & Scileanna)

Bunaíodh Gaelscoil Thaobh na Coille i 1999. Is naíonra forásach é a mhúineann na páistí trí mheán na Gaeilge leagtha amach tríd an gclár Aistear.

Tá an tseachtain oibre ar feadh cúig lae, ón Luan – Aoine (9am-4pm) le dhá sheisiún in aghaidh an lae, le 38 seachtaine in aghaidh na bliana.

Caithfear na cáilíochtaí seo a leanas a bheith ag an an iarrthóir a n-éireoidh leis/léi:

* Cáilíocht Múinteora Bunscoile / Cáilíocht Fetac 7 nó níos airde

* Eolas cuimsitheach ar an teanga & cultúr Gaelach

* Oiliúint sa gharchabhair, Sábháilteacht dóiteáin & Lámhsiú sábhailte

* Dea-scileanna idirphearsanta & cumarsáide maidir le déileáil leis na páistí, tuismitheoirí & leis an bhfoireann.

Stiúrthóir Ranga Cúnta do Mhí Mheán Fómhair 2018/19

 

Caithfear na cáilíochtaí seo a leanas a bheith ag an an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi:

* Cáilíocht Fetac 5 / 6

* Eolas cuimsitheach ar an teanga & cultúr Gaelach

* Oiliúint sa gharchabhair, Sábháilteacht dóiteáin & Lámhsiú sábhailte

* Dea-scileanna idirphearsanta & cumarsáide maidir le déileáil leis na páistí, tuismitheoirí & leis an bhfoireann.

 

Is féidir cur isteach ar na poist trí ríomhphost le litir & cv chuig: naionrathaobhnacoille@gmail.com

Má tá aon cheist déan teagmháil le Denise ar 087 2903638

3 Fholúntas i Naíonra Chaitlín Maude, Baile Átha Cliath 24

Iúil 13, 2018

Muinteoir Naíonra (€12 san uair) agus 2 Chuntóirí Aim (€11.15 san uair) á lorg

 • Teastas FETAC leibhéal 5/6 ar a laghad
 • Taithí ag obair leis na luathbhlianta
 • Cur amach a bheith acu ar Acht Um Chúram Leanaí 1991 & Rialacháin 2016
 • Spéis faoi leith a bheith ag obair le páistí agus le páistí le riachtanais bhreise
 • Taithí a bheith ag obair le téamaí Aistear/Síolta
 • Líofacht sa Ghaeilge nó spéis an Ghaeilge a fheabhsú
 • Cáilíochtaí garchabhrach
 • Cosaint Leanaí
 • In ann Pleanáil, breathnóireacht agus athbhreithniú dá réir
 • Gaol dearfach a chothú le tuismitheoirí/ comhghleacaithe sa Naíonra

Is féidir CV a sheoladh chuig naionra.cm@gmail.com (Aisling) nó chuig Naíonra Chaitlín Maude, F/ch Scoil Chaitlín Maude, Garrán an Choill, Cill an Árdáin, Bác 24

Dáta deireanach a nglacfar le hiarrtais 10/08/2018

Folúntas i Naíonra KinderKare, Contae Liatroma

Iúil 5, 2018

Múinteoir Naíonra á lorg ag Naíonra KinderKare;

 • Teastas FETAC leibhéal 6  ar a laghad
 • Taithí trí bliana ag obair in earnáil na luathbhlianta
 • Cur amach a bheith acu ar Acht Um Chúram Leanaí 1991 & Rialacháin 2016
 • Spéis faoi leith a bheith ag obair le páistí
 • Cur amach ar théamaí Aistear/Síolta
 • Líofacht sa Ghaeilge
 • Cáilíochtaí gharchabhrach
 •  Aire a thabhairt do pháistí
 • Pleanáil, tuairisciú agus athbhreithniú dá réir
 • Comhoibriú le tuismitheoirí/ comhghleacaithe sa naíonra

Is féidir CV a sheoladh chuig kinderkare1@outlook.com (FAO Eilis) nó chuig KinderKare Naíonra, Castlecara Road, Cora Droma Rúisc, Co. Liatroma

Folúntas i Naíonra Chrónáin, Baile Átha Cliath 22

Iúil 5, 2018

Stiúrthóir Naíonra

Iarratais á lorg do Stiúrthóir Naíonra Chrónáin, Áras Chrónáin Ionad Cultúir, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22, D22X856

Cáilíochtaí Riachtanach:

 • Ar a laghad Teastas FETAC Leibhéal 8 (Mórdhámhachtain), cáilíocht choibhéiseach, nó níos airde i gcúram leanaí, le taithí agus le líofacht i nGaeilge labhartha agus scríofa.
 • Scileanna maithe cumarsáide, idir labhairt agus scríobh.
 • Taithí ar a laghad 3 bhliain
 • 2 theistiméireacht scríofa

Post:                Post Lánaimseartha atá i gceist

Tuarastal:       Pá iomaíoch ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí

Litir Iarratais agus CV chuig:

An Cathaoirleach, Muintir Chrónáin Teo,

Áras Chrónáin Ionad Cultúir,

Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin,

Baile Átha Cliath 22, D22X856

cathaoirleach@araschronain.ie

Iarratais, Dáta Deiridh: 5.00i.n. Aoine 20ú Iúil 2018

Folúntas i Naíonra Lorcáin, Baile Átha Cliath

Iúil 5, 2018

Múinteoir Naíonra á lorg ag Naíonra Lorcáin

Is naíonra lán-Ghaelach é Naíonra Lorcáin atá lonnaithe i Scoil Lorcáin. Tá seisiún amháin againn ar maidin le 18 páiste. Déanann Naíonra Lorcáin ‘chuile iarracht cúram agus oideachas d’ard-chaighdeán a chur ar fáil do na páistí. Cuirtear béim ar shealbhú na Gaeilge trí mhodh an tsúgartha.

Cáilíochtaí: Teastas FETAC leibhéal 5 ar a laghad; Gaeilge mhaith chumarsáide.

Freagrachtaí: Aire a thabhairt do na páistí; obair ghinearálta an Naíonra; páirteach i gcúrsaí pleanála, breathnadóireachta agus i scríobh na dtuairiscí.

Pá iomaíoch ag brath ar na cáilíochtaí agus an taithí atá ag an duine. Conradh 10 mí atá i gceist.

Seol litir agus C.V. chuig naionralorcain@gmail.com roimh 20 Iúil.

Lá amháin fágtha le cur isteach ar phacáiste tacaíochta don Oíche Chultúir – ná caill amach!

Meitheamh 28, 2018

A Chara,

Táim ag scríobh chugat maidir le hOíche Chultúir a bheidh ar siúl ar an Aoine 21 Meán Fómhair 2018, ó 4pm go 11pm, agus an iarracht atá ar bun againn cur le himeachtaí Gaeilge (taobh amuigh den Ghaeltacht) le linn na hOíche. Ó thosaigh muid ag plé leis seo dhá bhliain ó shin, tá méadú suntasach tagtha ar líon na n-imeachtaí Gaeilge le linn na hOíche, ó 86 i 2016 go 130 i 2017 ! Ní fhéadfaimis sin a dhéanamh gan comhpháirtíocht ó na heagrais Gaeilge thart timpeall na tíre.

Freastalaíonn thart ar 350,000 duine ar imeachtaí cultúir, oidhreachta agus ealaíon saor in aisce le linn Oíche Chultúir. Is deis í seo do ghrúpa/scoil a chur chun cinn, baill nua a mhealladh, aird a tharraingt ar bhur n-imeachtaí agus tuilleadh cairdis a chothú leis an bpobal.

Ar mhaithe leis sin, tá pacáiste tacaíochta á chur ar fáil againn d’aon ghrúpa a bheidh sásta imeacht cultúir, ealaíon nó oidhreachta a reáchtáil trí mheán na Gaeilge ar Oíche Chultúir. (Tabhair faoi deara nach féidir aon táille ar ghearradh ar dhaoine a bheidh páirteach nó a bheidh ag freastal ar imeachtaí na hoíche.) Ba chóir go dtabharfaidh an imeacht deis do chainteoirí Gaeilge níos mó úsáidte a bhaint as an nGaeilge.

Pacáiste Tacaíochta d’Oíche Chultúir:

 • Póstaeir le spás do shonraí an imeachta
 • Maoiniú airgid (uasmhéid €200, ach i gcásanna eisceachtúla) le costais an imeachta a chlúdach (ag braith ar mhaoiniú ón Roinn)
 • Poiblíocht san meáin shóisialta, Gaeilge, náisiúnta agus áitiúla

Samplaí d’imeachtaí gur féidir a reáchtáil d’Oíche Chultúir:

 • Seoltaí (Leabhair, scannáin, taispeántais)
 • Taispeántais (Ealaíon, Ceoil, Damhsa, Amhránaíochta)
 • Ceardlanna
 • Cainteanna
 • Seónna (Ceoil, drámaíochta)
 • Turais

Le leas a bhaint as an bpacáiste seo, caithfear sonraí an imeachta/na n-imeachtaí atá i gceist agat a reáchtáil a chlárú ar an bhfoirm thíos, agus má tá tú ag iarraidh iarratas a dhéanamh ar an gciste airgid, caithfear sonraí measta costais a thabhairt freisin. Caithfear an fhoirm comhlánaithe  a chur ar rphost chuig Oireachtas na Gaeilge  ag majella@antoireachtas.ie faoi 5pm ar an Aoine 29 Meitheamh 2018, le bheith áirithe ar an gclár imeachtaí.

Is deis iontach í Oíche Chultúir aird a tharraingt ar na gníomhaíochtaí a bhíonn ar bun ag na heagrais Gaeilge agus mholfainn duit leas a bhaint as an deis seo agus as an bpacáiste tacaíochta atá á chur ar fáil.  Má tá aon cheist agat faoi seo, ná bíodh aon drogall ort dul i dteagmháil liom ag 087 9776852.

Le dea-mhéin,

Majella Ní Chríocháin
Oifigeach Imeachtaí & Forbairt Freastail

Breis Eolais & Foirm Chlárúcháin d’Oíche Chultúir

Seol chuig majella@antoireachtas.ie faoi 5pm Dé hAoine 29 Meitheamh 2018. Mura bhfaighidh tú rphost admhála go luath i ndiaidh d’iarratas a chur isteach, déan teagmháil arís ar rphost.

Spásairí, Banríonacha agus Ropairí ag cur na Gaeilge chun cinn i bhfeachtas nuálach fógraíochta TG4

Meitheamh 27, 2018

300x600_Caitlin 300x600_Hadfield

Tá feachtas nua, spraíúil seolta ag TG4, a bhfuil meascán de dhaoine clúiteacha páirteach ann, ina measc an bhanríon draig Panti Bliss, an spásaire Chris Hadfield, an ropaire rubair, Rubberbandit ‘Blindboy Boatclub’, réalta rugbaí na mban Sene agus an láithreoir aimsire Caitlín Nic Aoidh, agus iad ag tabhairt ugach do dhaoine an méid Gaeilge atá acu a úsáid agus a cheiliúradh. 

Cuireadh an feachtas ‘Tá Gaeilge Agam’ le chéile i gcomhpháirt leis an gcomhlacht fógraíochta as Baile Átha Cliath a bhfuil iliomad duaiseanna buaite acu, Publicis agus é mar chuid lárnach de rannpháirtíocht TG4 le ‘Bliain na Gaeilge’. Tionscnamh Rialtais atá anseo chun an Ghaeilge a chur chun cinn in 2018. 

Feachtas spraíúil, feiceálach, ilmheán é, ‘Tá Gaeilge Agam’, atá á chur i láthair i gcló, ar theilifís, ar raidió, ar líne agus ar fhógraí lasmuigh. Tá sé dírithe ar ‘Ghaeilgeoirí’ de gach leibhéal, chun iad a spreagadh leis an méid Gaeilge atá acu a úsáid, más ‘cúpla focal’ é – amhail an spásaire Chris Hadfield a bhain cáil amach le giolc as Gaeilge a sheol sé ón spás -nó má tá muid ‘líofa’, ar nós bean chumasach Thír Chonaill, Caitlín Nic Aoidh.

I dteachtaireacht tacaíochta don tionscnamh a chuir sí ar na meáin shóisialta le déanaí, deir réalta rugbaí na mban Sene Naoupu: ‘Is as an Nua Shéalainn domsa agus táim líofa i Samóis. Nuair a bhí cónaí orainn sa tSeapáin bhí mé líofa i Nihongo (Seapáinis). Agus muid inár gcónaí i Sasana, labhair muid Béarla. Dá bhrí sin, nuair a bhog muid go hÉirinn, atá mar bhaile anois againn, thum muid sinn féin i gcultúr na hÉireann agus leis sin tagann tuiscint ar an stair bhródúil agus ar an bhféiniúlacht a bhaineann leis an nGaeilge! Mar náisiún mór spóirt, is mór againn a bheith ina nÉireannaigh ach faraor ní leathnaíonn sé sin chuig bród inár dteanga’. 

Tá TG4 ag iarraidh ar dhaoine sampla Sene agus na réaltaí eile a leanúint, ‘maidir leis an ábhar ar líne, iarraimid ar dhaoine é a roinnt, an ‘twibbon’ a úsáid agus tabhairt faoin dúshlán iad féin. Is é sin, cuma cén cumas atá agat sa Ghaeilge, í a úsáid go bródúil agus go glórach, pé áit a bhfuil tú.

Deir Stiúrthóir Cruthaitheach TG4, Seán Cathal Ó Coileáin: ‘Caithfidh an Ghaeilge a bheith ábhartha, fáilteach agus éagsúil, má tá muid chun breith ar mhaidhm nua de dhaoine a bhfuil suim acu inti, ach atá faoi láthair beagán drogallach ár dteanga a labhairt. San fheachtas seo tá TG4 ag iarraidh, ar bhealach spraíúil, daoine a mhealladh chun gníomh dearfach a ghlacadh’.

Join the Campaign! Bí linn san fheachtas!

 You can find more information on the TG4 website here/Is féidir breis eolais ar shíomh gréasán TG4 anseo:

https://www.tg4.ie/tagaeilgeagam/

 Here is a link to the promotional video/Seo an nasc chuig an fhíseán bolscaireachta:   https://www.youtube.com/watch?v=N7_ZF7Ppa8I

 Why not add a Twibbon/Céard faoi Twibbon a úsáid:

Add the badge to your profile #TáGaeilgeAgam Cliceáil anseo  – http://bit.ly/TaGaeilgeAgam

Next Page »