Méid an Téacs

School Joy for Carrigaline

Iúil 25, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Scoláireachtaí €2,000 ar fáil do mhic léinn

Iúil 24, 2012

Tá sé fógartha ag Fiontar go gcuirfear cúig scoláireacht ar luach €2,000 an ceann ar fáil do mhic léinn a bheidh ag tabhairt faoin MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais sa bhliain romhainn.

Is cúrsa páirtaimseartha é an MSc atá dírithe ar chéimithe a bhfuil sé i gceist acu poist bhainistíochta nó poist forbartha a fháil sna hearnálacha príobháideacha agus poiblí.

Déantar mic léinn a ullmhú don saol oibre sna hearnálacha príobháideacha agus poiblí tríd na sainscileanna is úra sa ghnó agus sa teicneolaíocht a sholáthar dóibh.

Déantar an MSc a bhaint amach thar dhá bhliain trí fhreastal ar ranganna ag an deireadh seachtaine ar champas DCU, i dtuaisceart na príomhchathrach.

Bronnfar 5 scoláireacht ar luach €2,000 ar an gcúigear mac léinn is fearr ag deireadh na chéad bhliana. Cé go n-íocfaidh na mic léinn a roghnaítear as an chéad bhliain den chúrsa, toisc go bhfuil an MSc aitheanta ag an Údarás um Ardoideachas (HEA) faoin gclár Riachtanas Scileanna, níl ach táille €2,750 ar an gcúrsa ina iomlán.

Is trí Ghaeilge a mhúintear an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais agus is riachtanas é a bheith líofa sa Ghaeilge labhartha agus scríofa.

Breis eolais: Sally Mhic Dhomhnaill 01 700 5614

www.dcu.ie/fiontar, fiontar@dcu.ie

Tús curtha le cainteanna maidir le Samhail #2

Iúil 24, 2012

Tá eagrais Ghaeilge buartha go bhfuil Foras na Gaeilge ag brú ar aghaidh le samhail úrnua mhaoinithe gan aird a thabhairt ar mholtaí na n-eagras bunmhaoinithe i dtaobh réimse oibre na hearnála i gcoitinne.

Tá imní ar na heagrais chomh maith faoin amscála atá á chur rompu ag Foras na Gaeilge chun teacht ar réiteach aontaithe sásúil do phobal na Gaeilge.

Tá beartaithe ag Foras na Gaeilge go dtionólfar sraith de cheardlanna leis na heagraíochtaí bunmhaoinithe ar 25,26,27 Iúil a bheidh faoi stiúir éascaitheora neamhspleácha le comhairleoir pleanála teanga i láthair, tá sé i gceist an téama a leanas a phlé le linn na gceardlann,

  • Gaeloideachas
  • Oideachas trí mheán an Bhéarla agus d’Aosaigh
  • Ardú Feasachta Teanga agus Cosaint Teanga
  • Imeachtaí Tacaithe agus Úsáide Gaeilge
  • Forbairt Pobail
  • Forbairt Gréasáin agus Deiseanna Úsáide Gaeilge don Óige

Comhairleoir
Chomh maith leis sin fógróidh ar 9 Iúil go bhfuil comhairleoir le ceapadh ag Foras na Gaeilge le cás gnó a scríobh. Beidh an té a cheapfar freagrach as múnla úr a mholadh, as liosta de roghanna féideartha chomh maith le hanailís a dhéanamh ar na rioscaí, na costais, na buntáistí agus éifeachtúlacht gach rogha atá molta aige/aici.

Dearcadh na n-eagras bunmhaoinithe
Is ábhar iontais do na heagrais go mbeidh ar chomhairleoirí a bhfuil suim acu sa phost le cás gnó a scríobh iarratas a chur isteach roimh 27 Iúil, an lá céanna ar a mbeidh deireadh leis na ceardlanna atá beartaithe chun tosaíochtaí agus riachtanais a phlé ba cheart a chuimsiú i bPlean Straitéiseach uileghabhálach de chuid an Fhorais mar chuid de phróiseas cuíchóirithe.

Is léir go bhfuil sé deacair a shamhlú conas is féidir le comhairleoir atá ceaptha chun na haidhmeanna atá leis an athrú ó bhunmhaoiniú go múnla maoinithe nua a soiléiriú chomh maith leis an mbealach is fearr chun cinn don earnáil dheonach a mholadh gan páirt a ghlacadh sa phróiseas chuíchóirithe ar fad atá molta.

Is ábhar imní é do na heagrais bhunmhaoinithe chomh maith go bhfuil ráite ag Foras na Gaeilge go mbeidh cinneadh le glacadh ag an gComhairle Aireachta Thuaidh Theas i mí na Samhna maidir le múnla nua maoinithe don earnáil, ó Meitheamh 2013 ar aghaidh.

Fágann sé sin go bhfuil níos lú ná cúig mhí fágtha ag an bhForas múnla nua maoinithe a dhréachtú agus a chur os comhair na nAirí tar éis dóibh os cionn 4 bliana a chaitheamh ag brú ar aghaidh le samhail úrnua mhaoinithe ar cuireadh deireadh leis ar 29 Meitheamh 2012.

Tháinig sé chun solais ó cheist Pharlaiminte ar Aire Stáit na Gaeltachta Dinny McGinley TD gur chaith Foras na Gaeilge os cionn €130,000 thar 4 bliana ar an tSamhail Nua Mhaoinithe gan costas na tuarascála ar an bpróiseas comhairliúcháin a rinneadh in 2012 agus costais inmheánacha na foirne san Fhoras san áireamh.

Moladh d’Fhoras na Gaeilge i dtuarascáil a d’fhoilsigh an Comhchoiste um Chomhshaol, Iompar, Cultúr agus Gaeltacht i dtaobh na Samhla Nua Maoinithe d’earnáil dheonach na Gaeilge gur cheart bunmhaoiniú a sholáthar do na heagraíochtaí chun seirbhísí fíorthábhachtacha a chinntiú do phobal na Gaeilge.

Chomh maith leis sin, moladh ann nár cheart go mbeadh scéimeanna faoi réir tairiscint iomaíoch. D’fhoilsigh an Comhchoiste an tuarascáil tar éis dóibh éisteacht le tuairimí na n-eagras bunmhaoinithe agus le tuairimí Fhoras na Gaeilge ar mhaoiniú na n-eagras amach anseo.

GAELPORT.COM

Countdown begins to Belfast’s Féile an Droichid Festival

Iúil 24, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Area faces € 1m loss as college pulls plug

Iúil 23, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Students shun Gaeltacht trips

Iúil 23, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

‘It’s hard work but has huge economic importance to region’

Iúil 23, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Educating students for the real world

Iúil 23, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Language in peril in its homeland

Iúil 23, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Scéim Teanga, Acht Na dTeangacha Oifigiúla Seolta Ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Iúil 20, 2012

Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath tar éis Scéim Teanga 2012-2015 na hInstitiúide, faoi scáth Acht na dTeangacha Oifigiúla, a sheoladh.

Tá sé mar chuspóir ag an Scéim Teanga cuir leis an líon agus forbairt a dhéanamh ar an raon agus caighdeán seirbhísí trí Ghaeilge a bheas ar fáil don phobal ón Institiúid. Tá scoileanna, ranna agus seirbhísí ar fud na hInstitiúide tar éis gealltanais a aontú leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le forbairt soláthair seirbhísí trí Ghaeilge go ceann trí bliana.

Baineann príomhghealltanais na Scéime Teanga le forbairt a dhéanamh ar chláir acadúil trí Ghaeilge agus le soláthar traenalá in inniúlacht agus i bhfeasacht teanga d’fhoireann na hInstitiúide chun tús a chur leis an bpróiseas chun seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge ó seo go dtí 2015. Beidh níos mó Gaeilge le fáil i bhfoilseacháin de chuid na hInstitiúide, in ábhair phoiblíochta, ar fhoirmeacha iarratais, i mbileoga eolais agus sna meáin.

Cuirfear méadú leis an méid Gaeilge a bheas le fáil ar láithreán Gréasáin agus seirbhísí idirghníomhacha ar líne na hInstitiúide; cuirfear tús le seirbhís do chustaiméirí trí Ghaeilge i bpríomhionaid phoiblí san Institiúid agus cuirfear an Ghaeilge chun cinn ar champas Ghráinseach Ghormáin agus i saol na mac léinn ar fud na hInstitiúide go ceann trí bliana.

I láthair na huaire, tá os cionn 200 mac léinn ag staidéar ar réimse leathan de chláir Ghaeilge lena n-airítear an MA páirtaimseartha sa Ghaeilge Fheidhmeach agus na cláir lánaimseartha chéime in Iriseoireacht le Gaeilge agus i Scannánaíocht agus Craoltóireacht le Gaeilge ó Scoil na dTeangacha agus Scoil na Meán in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Tá go leor modúil éagsúla Ghaeilge le fáil chomh maith ó Scoil na Bainistíochta Fáilteachais agus na Turasóireachta; ón Scoil Ealaíona Cócaireachta agus Teicneolaíocht Bia; ó Ardscoil an Cheoil agus na Drámaíochta agus ó Scoil na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Dlí.

Bunaíodh Oifig na Gaeilge; oifig tiomnaithe do chur chun cinn agus forbairt na Gaeilge in ITBÁC i 2006 agus beidh sé mar chúram ar an oifig feidhmiú Scéim Acht na dTeangacha Oifigiúla agus forálacha an Achta a éascú san Institiúid. Eagraíonn Oifig na Gaeilge, Scéim Cónaithe Gaeilge na hInstitiúide; scéim a chuireann scoláireachtaí ar fáil do mhic léinn le Gaeilge chun cónaí le chéile trí mheán na Gaeilge chomh maith le go leor deiseanna do bhaill foirne agus do mhic léinn chun Gaeilge a fhoghlaim, a fheabhsú agus a úsáid. Tá Cumann Gaelach bríomhar ag an Institiúid chomh maith a eagraíonn neart imeachtaí Gaeilge do mhic léinn i rith na bliana.

Is cinnte go gcuirfidh chéad Scéim Teanga, Acht na dTeangacha Oifigiúla Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath go mór leis an soláthar seirbhísí trí Ghaeilge ar fáil ón Institiúid. Cuirfear eolas ar fáil go rialta faoi na seirbhísí i nGaeilge a bheas ar fáil ó hITBÁC go ceann 3 bliana ar an laithreán Gréasáin www.dit.ie/gaeilge.
Is féidir teacht ar Scéim Teanga na hInstitiúide ag www.dit.ie/gaeilge agus tá tuilleadh eolais ar fáil ó Oifig na Gaeilge ag 01 4027043 / gaeilge@dit.ie.

Tuilleadh Eolais:
Siobhán Nic Gaoithín, Oifigeach na Gaeilge, ITBÁC
01 4027043 / 087 9807288 / gaeilge@dit.ie / www.dit.ie/oifignagaeilge

« Previous PageNext Page »