Méid an Téacs

Folúntas i Naíonra KinderKare, Contae Liatroma

Iúil 5, 2018

Múinteoir Naíonra á lorg ag Naíonra KinderKare;

 • Teastas FETAC leibhéal 6  ar a laghad
 • Taithí trí bliana ag obair in earnáil na luathbhlianta
 • Cur amach a bheith acu ar Acht Um Chúram Leanaí 1991 & Rialacháin 2016
 • Spéis faoi leith a bheith ag obair le páistí
 • Cur amach ar théamaí Aistear/Síolta
 • Líofacht sa Ghaeilge
 • Cáilíochtaí gharchabhrach
 •  Aire a thabhairt do pháistí
 • Pleanáil, tuairisciú agus athbhreithniú dá réir
 • Comhoibriú le tuismitheoirí/ comhghleacaithe sa naíonra

Is féidir CV a sheoladh chuig kinderkare1@outlook.com (FAO Eilis) nó chuig KinderKare Naíonra, Castlecara Road, Cora Droma Rúisc, Co. Liatroma

Folúntas i Naíonra Chrónáin, Baile Átha Cliath 22

Iúil 5, 2018

Stiúrthóir Naíonra

Iarratais á lorg do Stiúrthóir Naíonra Chrónáin, Áras Chrónáin Ionad Cultúir, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22, D22X856

Cáilíochtaí Riachtanach:

 • Ar a laghad Teastas FETAC Leibhéal 8 (Mórdhámhachtain), cáilíocht choibhéiseach, nó níos airde i gcúram leanaí, le taithí agus le líofacht i nGaeilge labhartha agus scríofa.
 • Scileanna maithe cumarsáide, idir labhairt agus scríobh.
 • Taithí ar a laghad 3 bhliain
 • 2 theistiméireacht scríofa

Post:                Post Lánaimseartha atá i gceist

Tuarastal:       Pá iomaíoch ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí

Litir Iarratais agus CV chuig:

An Cathaoirleach, Muintir Chrónáin Teo,

Áras Chrónáin Ionad Cultúir,

Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin,

Baile Átha Cliath 22, D22X856

cathaoirleach@araschronain.ie

Iarratais, Dáta Deiridh: 5.00i.n. Aoine 20ú Iúil 2018

Folúntas i Naíonra Lorcáin, Baile Átha Cliath

Iúil 5, 2018

Múinteoir Naíonra á lorg ag Naíonra Lorcáin

Is naíonra lán-Ghaelach é Naíonra Lorcáin atá lonnaithe i Scoil Lorcáin. Tá seisiún amháin againn ar maidin le 18 páiste. Déanann Naíonra Lorcáin ‘chuile iarracht cúram agus oideachas d’ard-chaighdeán a chur ar fáil do na páistí. Cuirtear béim ar shealbhú na Gaeilge trí mhodh an tsúgartha.

Cáilíochtaí: Teastas FETAC leibhéal 5 ar a laghad; Gaeilge mhaith chumarsáide.

Freagrachtaí: Aire a thabhairt do na páistí; obair ghinearálta an Naíonra; páirteach i gcúrsaí pleanála, breathnadóireachta agus i scríobh na dtuairiscí.

Pá iomaíoch ag brath ar na cáilíochtaí agus an taithí atá ag an duine. Conradh 10 mí atá i gceist.

Seol litir agus C.V. chuig naionralorcain@gmail.com roimh 20 Iúil.

Folúntas le Gaeloideachas

Meitheamh 22, 2018

Folúntas

Riarthóir Oifige ag teastáil (Athfhógairt)

Conradh 3 bliana

Duine le sárscileanna eagrúcháin, riaracháin oifige agus cumarsáide, mar aon le hardchaighdeán labhartha agus scríofa sa Ghaeilge de dhíth.

Tuilleadh eolais agus sainchuntas poist le fáil ó foluntais@gaelscoileanna.ie

Spriocdháta le haghaidh foirm iarratais agus CV – meánlae, Dé hAoine, 6 Iúil 2018. Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta.

Tá an post seo lonnaithe sa phríomhoifig i Marino, Baile Átha Cliath 9.

Scála Tuarastail: €23,107 – 38,724

Is ceanneagraíocht í Gaeloideachas atá freagrach as an réimse Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge a chur chun cinn.

Eolas faoi ghnó na heagraíochta ar fáil ag www.gaeloideachas.ie

 

 

Folúntais leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM/NCCA)

Meitheamh 13, 2018

Tá an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM/NCCA) ag earcú. Is mian leis an CNCM Oifigigh Oideachais bhreise a earcú don Oideachas Bunscoile agus Iar-bhunscoile sna réimsí seo a leanas:

 ▪      Teanga, Bunscoil (Gaeilge)

 ▪      Gaeilge (Iar-bhunscoil)

 ▪      Nuatheangacha Iasachta (Bunscoil agus Iar-bhunscoil)

 ▪      Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) (Bunscoil agus Iar-bhunscoil)

 Gach eolas ar fáil ar ncca.ie  

 Spriocdháta: 12in, Dé Céadaoin, 20 Meitheamh 2018.

 

Folúntas: Naíonra Safari, Baile Átha Cliath

Meitheamh 13, 2018

Tá deis buan fostaíochta ar fáil sa seomra Naíonra san ionad cúraim leanaí ag Ceathrú Theas Heuston, Baile Átha Cliath 8.
 
Is féidir teagmháil a dhéanamh le Cian le breis eolais a lorg nó le hiarratas a dhéanamh powellcian74@gmail.com

Riarthóir Oifige ag teastáil ó Gaeloideachas, conradh 3 bhliana

Meitheamh 8, 2018

Duine le sár scileanna eagrúcháin, riaracháin oifige agus cumarsáide, mar aon le hardchaighdeán labhartha agus scríofa sa Ghaeilge de dhíth.

Tuilleadh eolais agus sainchuntas poist le fáil ó foluntais@gaelscoileanna.ie

Spriocdháta le haghaidh foirm iarratais agus CV – meánlae, Déardaoin, 21 Meitheamh 2018. Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta.

Tá an post seo lonnaithe sa phríomhoifig i Marino, Baile Átha Cliath 9.

Scála Tuarastail: €23,107 – 38,724

Is ceanneagraíocht í Gaeloideachas atá freagrach as an réimse Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge a chur chun cinn.

Eolas faoi ghnó na heagraíochta ar fáil ag www.gaeloideachas.ie

Folúntas: Bainisteoir, Naíonra an Teaghlaigh Naofa, Corcaigh

Bealtaine 30, 2018

Cúlra  (Background):

Is réamhscoil gaelach é Naíonra an Teaghlaigh Naofa, le breis is fiche chúig bliana.  Bhunaíodh é ag Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa, agus tá sé lonnaithe taobh leis nGaelscoil ar Bóthar na mBuaircíní, Baile Feitheán, Cathair Chorcaí.  Is comhlacht neamhbhrabhúis é, a fheidhmíonn faoin teidil “Coiste Naíonra an Teaghlaigh Naofa Teo.”

Bíonn an Naíonra oscailte do thréimse an bhliain acadúil, ó Meán Fomhar go mí Iúil. Bíonn dhá shéisiúin laethúil: 8.45 – 12.45 agus 12.00 – 15.00.  Tá 47 páistí cláraithe do Mheán Fómhar 2018, agus tá 6 oideachasóirí luathbhlianta eile páirt-aimseartha fostaithe ag an Naíonra.

Tuairisciú do (Reporting to):

Tá an bainisteoir fostaithe ag Coiste Naionra an Teaghlaigh Naofa Teo. Tá sí/sé freagrach/cúntasach do Coiste Bainistíochta an Naíonra.

Dualgaisí & Freagrachtaí  (Duties & Responsabilities):

·         Freagracht laethúil: sábháltacht & leas na bPáistí, baill fóirne, agus comhlíonadh na rialacha dlithiúil agus caighdeáin sábháltachta.

·         Bí cinnte go n-úsáidfí Aistear & Síolta mar threoir don curaclam.

·         Bí proifisiúnta i ngach idirgníomhaíocht, briathartha agus neamhbriathartha, le fostaithe, tuismitheoirí agus páistí, i gcónaí.

·         Ceannaireacht ar an ECCE – sceim ‘saor in aisce’.

·         Árd Caighdeáin de chúram & oideachas i gcónaí.

·         Coimeád Árd Caighdeáin de sláinteachas

·         Freastal ar cruinnithe agus tóg faoi traenáil leanúnach mar is gá.

·         Déán athmheas & úsdátú ar polasaithe mar is gá.

·         Cloigh leis an bpolasaí Cosaint Leanaí agus lean an imeachtas maidir le thuairisciú aon imní faoi páiste ar bith.

·         Tusla & Pobal: Coimeád taifeadaí mar atá ordaithe acu.

·         Gnó Airgeadais: bí freagrach as gnó laethúil an Naíonra, Obair leis an Párolla (bogearraí), Cloígh leis an mBuiséad, Coimeád Cúntaisí cruinn.   Comhoibriú leis an gcuntasóir ar na Ráiteasaí Airgeadais do Pobal, CRO, Coimisinéirí ioncam &rl.

·         Bheith réidh & comhoibritheadh le cigirí ó Tusla, Pobal, DES, Nera agus le moltaí a eascraíonn mar thoradh an cigireacht.

·         Comhoibriú le eagraisí áitiúla, reachtúla, saorálach a mbaineann le forbairt páistí rémhscoile.

·         Árachas iomlán ar an Naíonra, agus é a úsdátú ar bhonn bliaintiúla, agus seiceáil rialto a dhéanamh chun sábháltacht an fearas a chinntiu. that all safety equipment is maintained and regularly serviced.

·         Cruinnithe Fóirne a éascu.

·         Cumarsáid éifeachtach le thuismitheoirí.

·         Earcaíocht a cómh-órdu, breithmheas agus traenáil a eagrú don bhforeann.

·         Coimeád taifeadaí suas chun data ar gach ball fóirne.

·         Bí cinnte go bhfuil doiciméadaí polasaithe a mbaineann le reachtaíocht fostaithe suas chun data agus le fáil do gac ball den fhoireann.

·         Bheith mar ceannaire cumasach maidir le páistí, fostaithe, i gcás éigeandála.

·         Coimeád Rundaíocht.

·         Coimeád Eochair don naíonra agus do geata na scoile.

·         Cloigh leis an gcóras dianbhreathnóireachta chun a bheith cinnte go bhfuil measúnú á dhéanamh ar forbairt gach aon páiste agus go dtabhairfí an tacaíocht oiriúnach dó/dí.

·         Tabhair gach tacaíocht to thuismitheoirí páistí le riachtannaisí speisialta. Déan aon tuairisc a bheadh ag teastáil ag na thuismitheoirí nó ag na proifisiúnaigh leighis.

Sonraíocht faoin bPearsa  (Person Specifications):

·         Cáilíocht: Fetac Leibhéal 7 (QQ1) i gCúram Linbh nó a coibhéis

·         Eolas, tuiscint, taithí d’oideachas réamhscoile (Íosmhéid – 2 bhliain)

·         Taithí i rolla Ceannaire Fórne.

·         Gaeilge labhartha & Gaeilge scríofa

·         Scileanna ríomhaireachta & eagraíochta

·         Neamhspleáchas: Bheith in ann oibriú go neamhspleách.

·         Cineáltas, freagrúlacht do riachtanaisí na bPáistí agus a gClainne.

·         Cumarsáid go h-éifeachtach.

·         Airgeadas: Inniúlacht ar cúrsaí airgeadais.

·         Imréiteach Gárda

·         Tiomantas do dheiseanna comhionnanach do leanaí, a gclainne agus baill fóirne.

·         Cumas dianbhreathnóireachta ar na bpáistí chun a fhorbairt a thacú.

Riachtanaisí (Requirements):

·         Fetac Leibhéal 7 – Cúram & Oideachas Linbh, nó a coibhéis.

·         Taithí: 2 bhliain, íosmhéid, i rolla ceannaire fóirne

·         Gaeilge labhartha & scríofa

·         Scileanna eagraíochta agus ríomhaireachta

Téarmaí & Coinníollacha (Terms and Conditions):

·         Post Buan, Lán Aimseartha.

·         Tuarastal: €28,000.

·         Dáta deiridh d’iarrataisí: Aoine, 08 Meithimh 2018.

·         Seol d’iarratas chuig:  bainisteoir.ntn@gmail.com

Folúntas: Stiúrthóir cúnta ag teastáil do Naíonra Bhóín Dé, Co. Chill Dara

Bealtaine 24, 2018

Folúntas: Stiúrthóir cúnta ag teastáil do Naíonra Bhóín Dé, Gaelscoil Chill Dara, An Currach, Co. Chill Dara

Riachtanais:

Cumas faoi leith ag obair le páistí óga.

Scileanna cumarsáide láidre.

Gaeilge líofa.

NFQ leibhéal 5 nó 6 i gCúram Leanaí

Seol litir iarratais chomh maith le CV agus ainmeacha beirt mholtórí chuig demwhite@eircom.net faoin Aoine 8 Meitheamh 2018.

FOLÚNTAS: Riarthóir Oifige á Lorg ar an gCeathrú Rua

Bealtaine 11, 2018

Cuirfidh Europus fáilte roimh iarratais ar phost mar Riarthóir Oifige in oifig an chomhlachta ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe.

Tréimhse saoire máithreachais (11 mí) atá i gceist.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí a bhfuil togha na Gaeilge agus an Bhéarla scríofa agus labhartha acu.

Déanfar gearrliosta d’iarrthóirí a ghlaofar chun agallaimh.

Seol litir iarratais chomh maith le CV chuig eolas@europus.ie faoin Aoine an 18 Bealtaine 2018

https://tuairisc.ie/foluntais/foluntas-riarthoir-oifige-a-lorg/

« Previous PageNext Page »