Méid an Téacs

Teagmháil agus Sonraí Foirne

Gaelscoileanna Teo.
Halla Naomh Pádraig,
Institiúid Oideachais Marino,
Ascaill Uí Ghríofa,
Baile Átha Cliath 9.

Guthán: +353 (0)1 8535195
Faics: +353 (0)1 8535119
Rphost: oifig@gaelscoileanna.ie

Ardfheidhmeannach: Bláthnaid ní Ghréacháin

blathnaid@gaelscoileanna.ie

 • Foireann agus obair na heagraíochta a bhainistiú agus a stiúradh
 • Plean Straitéiseach GAELSCOILEANNA TEO. a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
 • Íomhá na heagraíochta a chur chun cinn trí phleanáil straitéiseach.
 • Acmhainní Daonna agus na polasaithe ina leith
 • Plé straitéiseach le hoifigí na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Páirtnéirí Oideachais maidir le forbairt agus pleanáil na scoileanna lán-Ghaeilge
 • Plé le geallsealbhóirí uile na hearnála ar cheisteanna chur chun cinn na Gaeilge agus na gaelscolaíochta
 • Aighneachtaí ar chur chun cinn na Gaeilge agus na gaelscolaíochta a dhréachtadh, agus a phoibliú

Leas-Ardfheidhmeannach: Nóra Ní Loingsigh

nora@gaelscoileanna.ie

 • Bainisteoir ar obair na hoifige
 • Forbairt ghairmiúil na scoileanna a bhainistiú
 • An Chomhdháil Bhliantúil agus Oideachais a bhainistiú
 • Bainistiú a dhéanamh ar riachtanais agus ar eagarthóireacht fhoilsiúcháin na heagraíochta.
 • Comhoibriú a chothú le heagraíochtaí chomhchosúla in Éirinn agus i réigiúin eile ina bhfuil daltaí á mhúineadh trí mhionteangacha
 • Comhairle, saineolas agus cúnamh a chur ar fáil don phobal maidir le hobair na heagraíochta

Oifigeach Forbartha: Clare Spáinneach

clare@gaelscoileanna.ie

 • Comhairle, tacaíocht agus cúnamh do choistí bunaithe ag an dá leibhéal
 • Plean Straitéiseach do Bhunú Scoileanna Nua, 2007-2017 a chur i bhfeidhm
 • Seimineáir agus oícheanta eolais do choistí bunaithe thart timpeall na tíre
 • Tacaíocht agus treoir le saincheisteanna cóiríochta do choistí bunaithe
 • Deontais Imeachtaí Idirscoile
 • Príomh chomhordaitheoir ar scéim Imeachtaí Idirscoile
 • Bainisteoir tionscadail ar Scléip
 • Ábhair bolscaireachta na heagraíochta a fhorbairt
 • Forbairt ar an suíomh gréasáin

Rúnaí: Sandra Uí Chléirigh

sandra@gaelscoileanna.ie

 • Fáilteoir gutháin
 • Riarachán or obair agus ar thionscadail uile
 • Cothabháil ar an suíomh gréasáin
 • Corrphoist chuig scoileanna
 • Riaracháin ar oifig@gaelscoileanna.ie
 • Ballraíocht leis an eagraíocht a riaradh
 • Staitisticí bliantúla a chomhordú
 • Nuachtlitir leictreonach a chomhordú & a dhearadh
 • Bunachair éagsúla na scoileanna a riaradh
 • Riarachán don Chomhdháil Bhliantúil, Scléip agus tionscadail uile na heagraíochta.

Feidhmeannach: Aonghus Ó Lochlainn

aonghus@gaelscoileanna.ie

 • Airgeadas na heagraíochta